Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31999L0101[1]

A Bizottság 1999/101/EK irányelve (1999. december 15.) a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság 1999/101/EK irányelve

(1999. december 15.)

a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 96/20/EK bizottsági irányelvével [3] módosított, a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A kipufogórendszerek mint önálló műszaki egységek (csere-kipufogórendszerek) EK-típusjóváhagyásának keretében igen nehéznek tűnik olyan járművet kiválasztani, amely teljesíti a jelenlegi követelményeket. Ezért szükség van a reprezentatív jármű meghatározásának elfogadására annak biztosítása érdekében, hogy a benyújtott jármű a megengedett zajszint szempontjából kielégítse a gyártás megfelelőségére vonatkozó követelményeket.

(2) A 70/157/EGK irányelvet módosító 92/97/EGK irányelvben [5]

(3) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv által létrehozott műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/157/EGK irányelv II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) 2000. április 1-jétől kezdve a tagállamok a megengedett zajszinttel vagy a kipufogórendszerrel kapcsolatos okokból:

- nem tagadhatják meg egy járműtípusra vagy egy kipufogórendszer-típusra vonatkozóan az EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását,

vagy

- nem tilthatják meg járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, illetve kipufogórendszerek értékesítését vagy forgalomba helyezését,

ha a járművek vagy a kipufogórendszerek teljesítik az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv követelményeit.

(2) 2000. október 1-jétől kezdve a tagállamok:

- nem adnak ki EK-típusjóváhagyást,

és

- megtagadják a nemzeti típusjóváhagyás megadását,

egy járműtípusra és kipufogórendszer-típusra, ha nem teljesítik az ezen irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv követelményeit.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal szemben cserealkatrészek céljára a tagállamok továbbra is megadhatják az EK-típusjóváhagyást a 70/157/EGK irányelv korábbi változatainak megfelelő kipufogórendszerekre, és engedélyezhetik ezek értékesítését vagy forgalomba helyezését feltéve, hogy az ilyen kipufogórendszerek(et):

- már üzemelő járművekre történő felszerelésre szánják,

és

- megfelelnek a járművek első nyilvántartásba vétele idején alkalmazandó irányelv követelményeinek.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. március 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 2000. április 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 15-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 11., 1999.1.16., 25. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 92., 1996.4.13., 23. o.

[4] HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

[5] HL L 371., 1992.12.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. A 70/157/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2.3.3.pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.3. Egy, a típust reprezentáló jármű, amelyre a rendszert fel kívánják szerelni, és amely teljesíti a III. melléklet I. része 4.1. pontjának követelményeit."

;

b) a 5.1.3. pont a következő szöveggel egészül ki:

"5.1.3. A kipufogórendszereket gondosan a járműre kell szerelni. Különösen azt kell ellenőrizni, hogy felszerelés után a teljes kipufogórendszeren nincs-e észrevehető szivárgás."

2. A 70/157/EGK irányelv III. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az I. rész 1. pontjában az: "I. melléklet 7.3.5. és 7.4.3. pontja alapján" szöveg helyébe az "I. melléklet 7. pontja alapján" szöveg lép;

b) a II. rész 1. pontjában a: "II. melléklet 6.3.5. és 6.4.3. pontja alapján" szöveg helyébe a "II. melléklet 7. pontja alapján" szöveg lép.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0101&locale=hu

Tartalomjegyzék