KÖZIGAZGATÁSI ügyszakot érintő tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról

A szöveg eredetijét itt találja:

https://birosag.hu/sites/default/files/2020-06/tajekoztato-kivezetotorveny-kozig.pdf

I. A jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél

II. Az eljárás félbeszakadása hirdetményi kézbesítés miatt

III. Tárgyalásokra vonatkozó szabályok a járványügyi intézkedések figyelembevételével

IV. Az eljárási cselekmény lefolytatásának akadálya

V. A tárgyalási szakaszban megtehető eljárási cselekmények

2020. június 17. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

A törvény bíróságokat érintő főbb rendelkezései 2020. június 18. napján, a veszélyhelyzet megszűnésekor léptek hatályba.

A közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt az 1952-es Pp. és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

I. A jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél

A Veir. 37. § (2) bekezdése változatlan tartalommal az átmeneti szabályok közé is beépítésre került (a törvény 146. §-a).

Ha a keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket:

■ a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie, és

■ a bíróságnak részletes, a fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan.

■ Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.

II. Az eljárás félbeszakadása hirdetményi kézbesítés miatt

A Veir. 38. §-ában szabályozott okból bekövetkezett félbeszakadás a veszélyhelyzet megszűnésekor megszűnik, a bíróság az eljárást hivatalból folytatja (a törvény 147. §-a).

III. Tárgyalásokra vonatkozó szabályok a járványügyi intézkedések figyelembevételével

A Veir. 39. §-a változatlan tartalommal az átmeneti szabályok közé is beépítésre került (a törvény 148. §-a).

■ Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

■ A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja.

IV. Az eljárási cselekmény lefolytatásának akadálya

A Veir. 40. §-a változatlan tartalommal az átmeneti szabályok közé is beépítésre került (törvény 149. §-a).

■ A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekmények kivételével nincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

■ A fenti eljárási cselekményt a járványügyi intézkedés feloldását követően lehet lefolytatni azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés feloldását követő napon újrakezdődik.

■ A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekményeket - ha nincs más módja - a járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is foganatosítani kell.

V. A tárgyalási szakaszban megtehető eljárási cselekmények

A Veir. 41. §-a változatlan tartalommal az átmeneti szabályok közé is beépítésre került (a törvény 150. §-a).

■ A 2020. június 1-jén vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban tárgyaláson kell eljárni,

- ha azt a fél vagy az érdekelt

- jogszabályi rendelkezés alapján kéri.

■ Ha a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban:

> a bíróság értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról, a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el, kivétel:

- ha a fél vagy az érdekelt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszt elő.

> a felperes tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a tárgyalásnak a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halasztását kérte, a bírósága tárgyalás kitűzése iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül intézkedik.

> a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás megakadt, a bíróság a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása iránt 2020. június 1. napját követő naptól számított 15 napon belül intézkedik.

> a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

> a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja.

- Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni.

- Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére