32004D0020[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 20/2004/EK határozata (2003. december 8.) a 2004-2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 20/2004/EK határozata

(2003. december 8.)

a 2004-2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 153. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A fogyasztóvédelmi politika alapvetően járul hozzá a "Az új Európa kialakítása" című, a 2000-től 2005-ig terjedő évekre vonatkozó, stratégiai célokról szóló bizottsági közleményben [3] megállapított bizottsági stratégiai célok közül kettő teljesüléséhez, nevezetesen az új gazdasági és szociális program előmozdításához, az európai gazdaság modernizálása és az európai polgárok jobb életminőségének biztosítása érdekében.

(2) A 2002-2006. évekre vonatkozó fogyasztóvédelmi politikai stratégia három kulcsfontosságú célt határoz meg. Ezeket a célokat a Bizottság által rendszeresen felülvizsgált és folyamatosan aktualizált program keretében végrehajtandó cselekvésekkel kell megvalósítani.

(3) A fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó stratégiában szereplő célkitűzéseknek és cselekvéseknek az e keretben megvalósítandó cselekvések és tevékenységek felé kellene irányítaniuk a pénzeszközök elosztását. Ezen kívül, azoknak a tevékenységeknek, amelyek a fogyasztói érdekeknek a Szerződés 153. cikkével összhangban más tevékenységi területekbe történő integrálását célozzák, a fogyasztóvédelmi politikai stratégia három kulcsfontosságú célja mellett elsődleges prioritást kell adni.

(4) A fogyasztóvédelmi politikai stratégiával összhangban, e keret hatókörén belül a fogyasztóvédelmi politikának ki kell terjednie a szolgáltatások és a nem élelmiszertermékek biztonságára, valamint az EU fogyasztóinak gazdasági érdekeire. E keret az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos cselekvésekre nem terjed ki.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének megfelelően, az Európai Unió általános céljai közé tartozik a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elérése. Összhangban a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi nyilatkozattal, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó világ-csúcstalálkozó végrehajtási tervével és a cardiffi folyamattal, cselekvéseket kell folytatni a fenntartható fejlődés elérése érdekében.

(6) A Szerződés 5. cikkében szereplő szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával e keretnek a fogyasztók érdekeit közösségi, nemzeti vagy regionális szinten előmozdító szervezetek és testületek hatásköreinek megerősítését és fejlesztését célzó közösségi cselekvésekről kell rendelkeznie.

(7) Az e keretbe tartozó cselekvések mellett, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek és az egyéb érintett nem kormányzati szervezetek is hozzájárulhassanak a fogyasztóvédelmi politikai stratégia megvalósításához a 2003/709/EK bizottsági határozattal [4] létrehozott európai fogyasztói tanácsadó csoport munkájában való részvételükkel.

(8) E keretnek rendelkeznie kell a Bizottság és egy vagy több tagállam által közösen, a fogyasztóvédelmi politika céljainak megvalósítása érdekében végzendő cselekvésekről.

(9) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet [5] (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 108. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint általános európai érdek, hogy a fogyasztók egészségi, biztonsági és gazdasági érdekeit, valamint a fogyasztói érdekeket a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok kidolgozásában közösségi szinten képviseljék.

(10) Ez a határozat e program teljes időtartamára vonatkozóan megállapít egy pénzügyi keretet, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás [6] 33. pontja szerint fő hivatkozási pontot jelent a költségvetési hatóság számára az éves költségvetési eljárás során.

(11) Az európai fogyasztóvédelmi szervezetek, és a termékek és szolgáltatások szabványai kidolgozása során a fogyasztói érdekeket közösségi szinten képviselő fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenysége hatékonyságának és befolyásának javítása érdekében a támogatásra jogosult szervezetek számára megítélt pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan az e keret időtartamára szóló partnerségi keretmegállapodásokat lehet kötni.

(12) Az igazgatási tevékenység hatékonyságának, illetve az egyedi projektek hatékonyságának és befolyásának javítása érdekében az e projektekre vonatkozó felhívásokat legalább kétévente közzé kell tenni, és lehetővé kell tenni, hogy a projektek megvalósításához nyújtott támogatás összege elérhesse az elszámolható költségek 75 %-át.

(13) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: EGT-megállapodás) előírja, hogy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Európai Gazdasági Térségben részt vevő országainak (a továbbiakban: EFTA/EGT-országok) többek között erősíteniük és szélesíteniük kell együttműködésüket a fogyasztóvédelem területén végzett közösségi tevékenységek keretében.

(14) Ez az általános keret nyitva áll a társult országok részvétele előtt az egyes, a közösségi programokban való részvételük általános elveit megállapító kétoldalú megállapodásokban meghatározott feltételek szerint.

(15) E keret hasznosságának és befolyásának növelése érdekében a végrehajtott cselekvéseket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és rendszeresen értékelni kell annak érdekében, hogy adott esetben a szükséges kiigazításokat el lehessen végezni.

(16) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez a határozat létrehoz egy általános keretet (a továbbiakban: keret) a fogyasztóvédelmi politika támogatására irányuló közösségi cselekvések számára az 5. cikk (1) bekezdésében megállapított időszakra vonatkozóan.

(2) Az e keret értelmében végrehajtandó cselekvések kiegészítik a tagállamokban, illetve az általuk végrehajtott, a fogyasztók egészsége, biztonsága és gazdasági érdekei védelmében, illetve a tájékoztatáshoz és a felvilágosításhoz, valamint a saját érdekeik védelmében történő önszerveződésükhöz fűződő jogaik elősegítése érdekében végzett cselekvéseket.

2. cikk

Tevékenységi területek

Az e keret értelmében végzendő cselekvések az alábbi sajátos területeket érintik:

a) a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme a szolgáltatások és nem élelmiszertermékek tekintetében;

b) a fogyasztók gazdasági és jogi érdekeinek védelme;

c) a fogyasztók tájékoztatásának és oktatásának elősegítése,

d) a fogyasztóvédelmi szervezetek kapacitásainak növelése annak érdekében, hogy európai szinten fejthessék ki hozzájárulásukat.

3. cikk

A cselekvések célja

Az e keretben végrehajtandó cselekvések az alábbi általános célok elérését segítik:

a) a fogyasztóvédelem egységesen magas közös szintje, különösen a közös fogyasztóvédelmi jogszabályok és gyakorlatok létrehozásával, valamint a fogyasztói érdekek egyéb közösségi politikákba történő integrálásával;

b) a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony érvényesítése, különösen a piacfelügyelet, a közigazgatási és jogalkalmazási együttműködés, a fogyasztók szolgáltatásokra és nem élelmiszertermékekre vonatkozó információkhoz való hozzáférésének előmozdítása, illetve a fogyasztóknak a panaszaik és jogvitáik megoldását szolgáló eljárásokhoz való hozzáférése révén; valamint

c) a fogyasztói szervezeteknek a fogyasztóvédelmi politika és más, a fogyasztói érdekeket érintő közösségi politikák alakításában való megfelelő részvétele.

4. cikk

A cselekvések típusai

(1) Az e keret értelmében végrehajtandó cselekvéseket - a célok szerint rendezve - a melléklet sorolja fel.

(2) Az 1-8., 11-15. és 19. cselekvést közvetlenül a Bizottság hajtja végre.

(3) A 9. és 10. cselekvést a Közösség és egy vagy több tagállam, vagy a Közösség és a 9. cikk alapján részt vevő harmadik országok illetékes hatóságai közösen finanszírozzák.

(4) A 16., 17. és 18. cselekvés a Közösség pénzügyi hozzájárulásában részesül.

5. cikk

Finanszírozás

(1) E határozat végrehajtásának a 2004. január 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszegét 72 millió euróban állapítják meg, amelyből 54 millió euró a 2006. december 31-ig tartó időszakra jár.

(2) A 2006. december 31. után következő időszakra a javasolt összeget megerősítettnek kell tekinteni akkor, ha az összhangban áll a 2007. január 1-jével kezdődő időszakra hatályos pénzügyi tervvel.

(3) Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a pénzügyi terv keretein belül engedélyezi.

6. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

(1) A 9. és 10. közös fellépéshez való közösségi hozzájárulás általában 50 %, de semmiképpen sem haladhatja meg a cselekvés összköltségének 70 %-át. A Bizottság egyértelműen megállapítja, hogy mely közös fellépések jogosultak az 50 %-ot meghaladó pénzügyi hozzájárulásra.

(2) A 16. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a támogatásra jogosult tevékenységek végrehajtási költségeinek 50 %-át.

(3) A 17. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a támogatásra jogosult tevékenységek végrehajtási költségeinek 95 %-át.

(4) A 16. és 17. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulások olyan támogatásra jogosult szervezetek számára történő megújítása, amelyek a megelőző évben igazolhatóan aktívan és hatékonyan képviselték a fogyasztói érdekeket, nem tartozik a fokozatos csökkentésről szóló szabály hatálya alá.

(5) A 18. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás alapvetően 50 %, de semmiképpen sem haladhatja meg a projekt támogatásra jogosult végrehajtási költségeinek 75 %-át. A Bizottság egyértelműen megállapítja, hogy mely egyedi projektek jogosultak 50 %-ot meghaladó pénzügyi hozzájárulásra.

7. cikk

Kedvezményezettek

(1) A 9. és 10. közös fellépésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulást a tagállam vagy az érintett illetékes hatóság által kijelölt köztestület vagy nonprofit szervezet javára ítélhetik meg, a Bizottság egyetértésével.

(2) A 16. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás olyan európai fogyasztóvédelmi szervezetek javára ítélhető meg, amelyek:

a) az ipari, kereskedelmi és üzleti vagy más érdek-összeütközésektől független nem kormányzati, nonprofit szervezetek, és elsődleges céljuk, illetve tevékenységük a Közösségben a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek az előmozdítása és védelme;

b) a tagállamok legalább felében működő, a nemzeti szabványoknak vagy gyakorlatnak megfelelően reprezentatív, és regionális vagy nemzeti szinten aktív nemzeti fogyasztói szervezetek által a fogyasztói érdekek közösségi szintű képviseletével megbízott szervezetek; és

c) a Bizottság számára kielégítő beszámolót adtak tagságukról, belső szabályzatukról és finanszírozási forrásaikról.

(3) A 17. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás olyan európai fogyasztói szervezetek javára ítélhető meg, amelyek:

a) az ipari, kereskedelmi és üzleti vagy más érdek-összeütközésektől független nem kormányzati, nonprofit szervezetek, és elsődleges céljuk, illetve tevékenységük a fogyasztói érdekeknek a szabványalkotási folyamatban való közösségi szintű képviselete; valamint

b) a tagállamok legalább kétharmadában megbízást kaptak a fogyasztói érdekek közösségi szintű képviseletére:

- a tagállamokban lévő nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteket a nemzeti jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően képviselő testülettől, vagy

- ilyen testületek hiányában a tagállamokban lévő nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetektől, amelyek a nemzeti szabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően reprezentatívak és nemzeti szinten aktívak.

(4) A 18. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás megítélhető bármely olyan jogi személynek vagy jogi személyek társulásának, beleértve a megfelelő független köztestületeket, illetve regionális fogyasztóvédelmi szervezeteket, amelyek az ipartól, illetve a kereskedelemtől függetlenül járnak el, és ténylegesen felelnek a projektek végrehajtásáért.

8. cikk

Kizárások

Azokat a kérelmezőket vagy ajánlattevőket, illetve vállalkozókat, akiket, illetve amelyeket vétkesnek találtak hamis nyilatkozat megtételében, vagy akikről, illetve amelyekről megállapították, hogy súlyos mértékben nem teljesítették szerződéses kötelezettségeiket, a további szerződéses megbízásokból ki kell zárni, a költségvetési rendelet 96. cikkének megfelelően.

9. cikk

Harmadik országok részvétele

A keret nyitva áll a következők részvétele előtt:

a) az EFTA/EGT-országok, az EGT-megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;

b) a társult országok, a közösségi programokban való részvételük általános elveit megállapító kétoldalú megállapodásokban meghatározott feltételek szerint.

10. cikk

Összhang és kiegészítő jelleg

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az e keret alapján megvalósított cselekvések összhangban álljanak a fogyasztóvédelmi politikai stratégiával.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e keret alapján megvalósított cselekvések és más közösségi programok és kezdeményezések között összhang legyen, és a kiegészítő jelleg érvényesüljön.

11. cikk

Munkaprogram

A Bizottság elfogadja az éves munkaprogramot, amely a következőket foglalja magában:

a) a cselekvések prioritásai az egyes célok értelmében;

b) az éves költségvetésnek a 4. cikkben meghatározott cselekvéstípusok közötti felosztása;

c) az ajánlati felhívások, a közös fellépések és az ajánlatkérések tervezett ütemezése;

d) a kiválasztás és az odaítélés kritériumai ajánlatkérések esetén a 16., 17., és 18. cselekvésre vonatkozóan, a több mint 50 %-os pénzügyi hozzájárulás indokolásához szükséges kritériumok a 18. cselekvésre vonatkozóan, valamint minden egyes ilyen ajánlatkérés esetében a rendelkezésre álló indikatív összeg a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, és a lehető legnagyobb mértékig figyelembe véve annak szükségességét, hogy egyszerű adminisztratív kötelezettségeket állapítsanak meg, különösen az egyedi projektekre vonatkozó kisösszegű pénzügyi hozzájárulások esetén.

12. cikk

Közzététel és eljárások

(1) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint a Bizottság internetes honlapján a következőket teszi közzé:

a) a 16. és 17. cselekvésre vonatkozó ajánlatkérés; és

b) legalább minden két évben a 18. cselekvésre vonatkozó ajánlatkérés, leírva a végrehajtandó cselekvés prioritásait is.

(2) A Bizottság a pénzügyi hozzájárulások iránti kérelmek értékelési folyamatának már korai fázisában tájékoztatja a pályázókat, amennyiben nem jogosultak, vagy amennyiben pályázatuk nem tartalmazza az annak megállapításához szükséges információkat, hogy a pályázat megfelel-e a kiválasztás kritériumainak.

(3) A Bizottság a 16., 17. és 18. cselekvésre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás elosztásáról a pályázatok benyújtásának határidejétől számított 3 hónapon belül határoz.

(4) A Bizottság internetes honlapján évente közzé kell tenni a pénzügyi hozzájárulások kedvezményezettjeinek és az e keret alapján finanszírozott cselekvéseknek a listáját, megjelölve az összegeket.

13. cikk

Ellenőrzés és értékelés

(1) A Bizottság biztosítja az e keretben végzett cselekvések hatékony és rendszeres ellenőrzését, és e keret végrehajtásáról 2005. december 31-ig közbenső jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, ha a 16., 17. és 18. cselekvésre vonatkozó pályázatok döntéshozatali eljárásának időtartama meghaladja a 12. cikk (3) bekezdésében megállapított 3 hónapot.

(2) Mielőtt a Bizottság az e keret esetleges megújítására vonatkozó javaslatát benyújtaná, de legkésőbb 2007. december 31-éig az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a keret alapján a végrehajtott cselekvésekre vonatkozó értékelő jelentését.

14. cikk

Az intézkedések végrehajtása

(1) E határozat kezeléséért és végrehajtásáért, a költségvetési rendelettel összhangban, a Bizottság felelős.

(2) A 4. cikk (3) és (4) bekezdésében, valamint a 11. cikkben meghatározott intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

F. Frattini

[1] HL C 234., 2003.9.30., 86. o.

[2] Az Európai Parlament 2003. szeptember 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2003. december 1-jei határozata.

[3] HL C 81., 2000.3.21., 1. o.

[4] HL L 258., 2003.10.10., 35. o.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

[6] HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított megállapodás.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT, A CÉLOK SZERINT FELSOROLT CSELEKVÉSEK

a) cél: A fogyasztóvédelem magas közös szintje

1. cselekvés: Tudományos tanácsadás, kockázatelemzés, beleértve az összehasonlító értékelést, valamint a fogyasztók egészségét és biztonságát érintő kockázatcsökkentési lehetőségek értékelését a nem élelmiszertermékekre és szolgáltatásokra tekintettel.

2. cselekvés: Jogszabályok és más szabályozási kezdeményezések előkészítése, valamint az önszabályozási kezdeményezések előmozdítása, ideértve többek között a következőket:

2.1. piacok és szabályozórendszerek összehasonlító elemzése

2.2. a szolgáltatások biztonságával kapcsolatos politika kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szaktudás

2.3. a termékek és szolgáltatások szabványosításának előkészítéséhez szükséges műszaki szaktudás

2.4. a fogyasztók gazdasági érdekeire vonatkozó politika kidolgozásához szükséges jogi és műszaki szaktudás

2.5. munkaértekezletek az érintettekkel és a szakértőkkel.

3. cselekvés: A fogyasztók gazdasági és egyéb érdekeire kiható piaci fejlemények figyelemmel kísérése és értékelése, ideértve többek között az árfelméréseket, a fogyasztói panaszok számbavételét és elemzését, valamint a piaci szerkezetben bekövetkező változások felmérését.

4. cselekvés: Olyan adatok és információk összegyűjtése és cseréje, amelyek alapul szolgálhatnak a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásához, valamint a fogyasztói érdekeknek más EU-politikákba történő integrálásához, ideértve többek között a fogyasztók és a vállalkozók magatartására vonatkozó felmérést, statisztikai és más releváns adatok összegyűjtését és elemzését.

b) cél: A fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása

5. cselekvés: A felügyeleti cselekvések és a jogszabályok végrehajtására vonatkozó cselekvések összehangolása, ideértve többek között a következőket:

5.1. az informatikai eszközök fejlesztése (például adatbázisok, információs és hírközlési rendszerek) a jogszabályok végrehajtása terén megvalósuló együttműködés céljából

5.2. a jogszabályok végrehajtásában érintett tisztviselők képzése, számukra szemináriumok szervezése, és csereprogramok a közös jogszabály-végrehajtási cselekvésekhez

5.3. a jogszabály-végrehajtás terén közös fellépések tervezése és kidolgozása

5.4. a jogszabályok végrehajtása terén kísérleti közös fellépések.

6. cselekvés: Könnyen hozzáférhető nyilvános adatbázisok kifejlesztése, amelyek adatokat tartalmaznak a közösségi jogon alapuló fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáról és a joggyakorlatról, beleértve a tisztességtelen szerződési feltételek adatbázisának teljessé tételét és javítását.

7. cselekvés: A nem élelmiszertermékek és szolgáltatások biztonságának ellenőrzése és értékelése, ideértve többek között a következőket:

7.1. a RAPEX riasztórendszer kiépítése és hatókörének kiterjesztése, figyelembe véve a piacfelügyelettel kapcsolatos információcsere fejlődését

7.2. a figyelmeztető jelzések műszaki elemzése

7.3. egyedi fogyasztási cikkek és szolgáltatások kockázataira vonatkozó adatok gyűjtése és értékelése

7.4. e fogyasztási cikkek biztonsági hálózatának a 2001/95/EK irányelvben [1] előírt fejlesztése.

8. cselekvés: Az alternatív vitarendezési rendszerek működésének figyelemmel kísérése és hatásának értékelése, különös tekintettel az on-line rendszerekre és azoknak a határokon túlnyúló panaszok és viták rendezésében való hatékonyságára, valamint technikai támogatás a fogyasztók vitás ügyeinek bíróságon kívüli rendezése európai hálózata rendszerének továbbfejlesztéséhez.

9. cselekvés: (Közös fellépés) Pénzügyi hozzájárulás közösségi hálózatokat alkotó közszervezetek vagy nonprofit testületek számára, amelyek a fogyasztók számára információt és támogatást nyújtanak annak érdekében, hogy segítsék őket a jogaik gyakorlásában, illetve hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési eljárásokhoz [az európai fogyasztóvédelmi központok hálózata és a bíróságon kívüli vitarendezés európai hálózatának információs és segítségnyújtási központjai, a 7. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint].

10. cselekvés: (Közös fellépés) Pénzügyi hozzájárulás egyedi közös felügyeleti és jogszabály-végrehajtási cselekvésekhez, többek között az általános termékbiztonsági irányelvet is magukban foglaló közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos közigazgatási és jogszabály-végrehajtási együttműködés javítása érdekében, és más, a közigazgatási együttműködés körébe tartozó cselekvésekhez a 7. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint.

c) cél: A fogyasztói szervezeteknek az EU politikáiba történő megfelelő bevonása

11. cselekvés: Sajátos műszaki és jogi szaktudás nyújtása a fogyasztóvédelmi szervezetek számára, hogy támogassák részvételüket és együttműködésüket a megfelelő politikák terén (mint például a belső piaci politikák, az általános érdekű szolgáltatások, valamint a fenntartható termelés és fogyasztás tízéves keretprogramja) a jogalkotási és nem jogalkotással kapcsolatos politikát érintő közösségi kezdeményezésekre vonatkozó konzultációs folyamatokban, továbbá, hogy támogassák a piacfelügyelethez való hozzájárulásukat.

12. cselekvés: Az európai fogyasztók érdekeinek képviselete nemzetközi fórumokon, ideértve a nemzetközi szabványosítási testületeket és a nemzetközi kereskedelmi szervezeteket.

13. cselekvés: A regionális, nemzeti és európai fogyasztóvédelmi szervezetek alkalmazottainak képzése, és más kapacitásépítő cselekvések, ideértve a projektek kidolgozásának és a projektek végrehajtási eljárásainak oktatását, az egyedi projektekre vonatkozó internet-fórumokat, a munkaértekezleteket és a projektben való partnerséget előmozdító találkozókat.

14. cselekvés: A fogyasztóvédelmi jogszabályok és más, közösségi fogyasztóvédelmi intézkedések által biztosított fogyasztói jogokról szóló tájékoztató tevékenységek, különösen az új tagállamokban, együttműködésben azok fogyasztóvédelmi szervezeteivel.

15. cselekvés: A fogyasztók oktatása, ideértve a fiatal fogyasztókat célzó cselekvéseket, és a fogyasztóknak a belső piacon, illetve a határokon túlnyúló ügyletekben biztosított jogaira vonatkozó on-line interaktív fogyasztói tájékoztató eszközök kifejlesztését.

16. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás az európai fogyasztóvédelmi szervezetek működési költségeihez, a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint.

17. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a termékek és a szolgáltatások szabványai kidolgozásában a fogyasztói érdekeket közösségi szinten képviselő európai fogyasztóvédelmi szervezetek működési költségeihez, a 7. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételek szerint.

a), b) és c) cél:

18. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás közösségi vagy nemzeti szinten megvalósuló egyedi projektekhez, a 3. cikkben meghatározott fogyasztóvédelmi politika céljainak támogatása érdekében, a 7. cikk (4) bekezdésében megállapított feltételek szerint, ideértve többek között az alábbiakhoz való pénzügyi hozzájárulást:

- fogyasztóvédelmi szervezetek által végrehajtott egyedi projektek, amelyek célja az új tagállamokban a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi vívmányok hatékony megvalósításának gyorsítása,

- egyedi projektek, amelyek az információk határokon átnyúló cseréjét, illetve a helyes gyakorlatot segítik elő a fogyasztói jogoknak más politikákba történő integrálása terén.

19. cselekvés: Az e keretben végrehajtott cselekvések értékelése.

[1] Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0020&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék