32010L0054[1]

A Bizottság 2010/54/EU irányelve ( 2010. augusztus 20. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az azimszulfuron hatóanyagként történő felvétele megújításának céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/54/EU IRÁNYELVE

(2010. augusztus 20.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az azimszulfuron hatóanyagként történő felvétele megújításának céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az azimszulfuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele 2011. december 31-én lejár. A hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2007. június 27-i 737/2007/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikkének megfelelően, a cikkben meghatározott határidőn belül benyújtottak egy bejelentést az azimszulfuronnak mint hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítása érdekében.

(2) Az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megújítására vonatkozó bejelentések elfogadhatóságáról és az érintett bejelentők jegyzékének létrehozásáról szóló, 2008. július 28-i 2008/656/EK bizottsági határozat (3) alapján a bejelentést elfogadhatónak ítélték.

(3) A bejelentő - a 737/2007/EK rendelet 6. cikkében meghatározott határidőn belül - benyújtotta a 737/2007/EK rendelet 6. cikkében előírt adatokat, és minden egyes benyújtott tanulmányra vonatkozóan magyarázatot is mellékelt.

(4) A referens tagállam a társreferens tagállammal folytatott konzultációt követően elkészített egy értékelési jelentést, amelyet 2009. június 10-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz. A hatóanyag értékelése mellett a jelentés azoknak a tanulmányoknak a jegyzékét is tartalmazza, amelyekre a referens tagállam értékelése során támaszkodott.

(5) A Hatóság eljuttatta az értékelési jelentést a bejelentőnek és valamennyi tagállamnak, majd továbbította a Bizottságnak az ezzel kapcsolatos beérkezett észrevételeket. A Hatóság a jelentést a nyilvánosság számára is elérhetővé tette.

(6) A Bizottság kérésére a jelentést a tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá, majd 2010. március 12-én a Hatóság a Bizottság elé terjesztette az azimszulfuron kockázatértékeléséről szóló szakértői értékeléséből levont következtetését (4). A jelentést és a Hatóság következtetését a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd az azimszulfuronról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2010. július 9-én véglegesítette.

(7) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az azimszulfuront tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Ezért helyénvaló megújítani az azimszulfuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét annak biztosítása érdekében, hogy az említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket továbbra is engedélyezhessék, amennyiben azok megfelelnek a szóban forgó irányelv rendelkezéseinek.

(8) A felülvizsgálati jelentés alapján ugyanakkor - amely kiemeli, hogy az előállítás során keletkező fenolszennyeződés toxikológiai veszélyt jelent - a technikai anyag szennyezettségének maximális szintjét 2 g/kg-ban kell megállapítani.

(9) A legutóbb közölt új adatokból kitűnik, hogy az azimszulfuron és a vízben végbemenő fotolízis során keletkező bomlástermékei kockázatot jelenthetnek a vízi szervezetekre. Azon következtetés sérelme nélkül, miszerint az azimszulfuron felvételét meg kell újítani, helyénvaló további információkat beszerezni e konkrét kérdéseket illetően. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Ezért egyrészt helyénvaló kérni, hogy a bejelentő további információkkal szolgáljon az azimszulfuronnak a vízi szervezetekre jelentett kockázatértékelését illetően, másrészt teljessé kell tenni a hatóanyagra és a vízben végbemenő fotolízis során keletkező bomlástermékeire vonatkozó információkat.

(10) Valamely hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletbe való felvétele megújítását megelőzően érdemes ésszerű határidőt biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvétel megújításából eredő új követelmények teljesítésére.

(11) A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe való felvétel megújítását követően a tagállamoknak hat hónap áll rendelkezésükre, hogy az azimszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, meglévő engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelvben, különösen annak 13. cikkében és I. mellékletében meghatározott feltételek teljesítésének további biztosítása érdekében. Amennyiben szükséges, a tagállamok - adott esetben módosításokkal - megújítják az engedélyeket vagy visszautasítják azok megújítását. A fenti határidőtől eltérve indokolt hosszabb időt biztosítani a III. melléklet szerinti, az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználására vonatkozó, teljes aktualizált dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(12) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2012. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) Az azimszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelv szerinti szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2012. január 31-ig elvégzik.

Az említett időpontig arról is meggyőződnek, hogy az irányelv I. mellékletében az azimszulfuronnal kapcsolatos feltételek teljesülnek-e az e hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély jogosultja az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételek szerint rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2011. július 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként azimszulfuront tartalmaz, a tagállamok - a tudományos és műszaki ismeretekben bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében és a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvek szerint - szükség esetén újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és figyelembe véve az említett irányelv I. melléklete azimszulfuronra vonatkozó bejegyzésének B. részét. Ezen értékelés alapján határozzák meg, hogy a termék még mindig megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek. Ezt követően a tagállamok 2015. július 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely több hatóanyag egyikeként azimszulfuront tartalmaz, és e hatóanyagok mindegyike legkésőbb 2011. július 31-ig szerepelt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, valamint közülük legalább egyet 2009. január 1. és 2011. július 31. között vettek fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvek szerint a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és figyelembe véve az említett irányelv I. melléklete azimszulfuronra vonatkozó bejegyzésének B. részét. Ezen értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában előírt feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok, amennyiben szükséges, módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2015. július 31-ig, de legkésőbb a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig.

4. cikk

Ez az irányelv 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 169., 2007.6.29., 10. o.

(3) HL L 214., 2008.8.9., 70. o.

(4) Az azimszulfuron hatóanyagnál felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azimsulfuron). EFSA Journal 2010; 8(3):1554. doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. [61. o.]. Elérhető a következő internetcímen: www.efsa.europa.eu

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 5. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyag azonosításával és leírásával kapcsolatos további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0054 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0054&locale=hu

Tartalomjegyzék