Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31989R4060[1]

A Tanács 4060/89/EGK rendelete (1989. december 21.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről

A TANÁCS 4060/89/EGK RENDELETE

(1989. december 21.)

a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a szolgáltatásnyújtás szabadságának elérése a közlekedés terén a Szerződésben megfogalmazott közös közlekedéspolitika egyik fontos összetevője, és mivel ebből adódóan e politika célja a különböző közlekedési eszközök folyamatos közlekedésének fejlesztése a Közösségen belül;

mivel a Közösség elkötelezte magát amellett, hogy az 1992. december 31-ig terjedő időszak alatt olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek belső piacot hoznak létre, vagyis egy belső határok nélküli térséget, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosított;

mivel a Bizottság Fehér könyve alapján a Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé, a belföldi közlekedés és dokumentáció eszközeihez kapcsolódó határellenőrzések és alakiságok megszüntetése érdekében;

mivel a közúti és belvízi közlekedés területén kialakult jelenlegi közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a tagállamok végrehajtják a járművek és belvízi hajók számára kötelező műszaki szempontokra, engedélyezésekre és más, dokumentációra vonatkozó szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat; mivel ezek a szúrópróbaszerű ellenőrzések, vizsgálatok és átvizsgálások általánosságban továbbra is igazoltak a közlekedési piac szervezésében felmerülő zavarok elkerülése, valamint a közúti és belvízi biztonság fenntartása érdekében;

mivel a közösségi jogszabályok szerint a tagállamok, ahol kívánják, szabadon szervezhetik meg és végezhetik a fent említett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat, de a gyakorlatban általában a határokon teszik ezt meg;

mivel az ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat az érintett tagállamok területén belül mindenütt hasonló hatékonysággal lehet megvalósítani, a határátlépés emiatt nem jelenthet ürügyet az ilyen műveletek lefolytatásához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a tagállamok által a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint végrehajtott ellenőrzésekre vonatkozik, olyan közúti és belvízi szállításoknál, amelyekhez valamelyik tagállamban bejegyzett vagy forgalomba bocsátott szállítóeszközt használnak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "határ": Közösségen belüli belső határ vagy olyan külső határ, ahol a tagállamok közötti szállítás egy harmadik országon keresztül történő áthaladással jár együtt;

b) "ellenőrzés": a tagállamok határain a nemzeti hatóságok által végrehajtott bármilyen olyan szúrópróbaszerű ellenőrzés, vizsgálat és átvizsgálás, amely feltartóztatja vagy korlátozza az érintett járművek vagy hajók szabad mozgását.

3. cikk

A melléklet által említett ellenőrzéseket - amelyeket a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint hajtanak végre a tagállamok közötti közúti, illetve belvízi szállításoknál - többé nem határellenőrzésként, hanem a rendes ellenőrzési folyamatok részeként, a tagállam területén belül, megkülönböztetés nélkül hajtják végre.

3a. cikk

Ahogy és amikor szükséges, a Bizottság javaslatokat tesz a melléklet módosítására az e rendeletben szabályozott területen történő technológiai fejlesztések figyelembevétele érdekében.

4. cikk

Ez a rendelet 1990. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. RÉSZ

KÖZÖSSÉGI JOG

Irányelvek

a) A járműveknek, az egyes közúti járművek tömegéről, méretéről és bizonyos egyéb műszaki jellemzőiről szóló 85/3/EGK irányelvnek ( 4 ) való megfelelőségének az igazolásáról szóló 1986. július 24-i 86/364/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése, amely meghatározza, hogy a járműveket a tömegükre vonatkozó közös előírások tekintetében szúrópróbaszerű ellenőrzésnek lehet alávetni, és hogy a méretre vonatkozó közös előírások tekintetében csak akkor lehet ellenőrizni, ha felmerül a gyanúja annak, hogy nem tartják be azt a számos rendelkezést, amelyeket a gépi hűtésű berendezések ellenőrzése tekintetében a legutóbb a 89/461/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított a 85/3/EGK irányelv ( 6 ), illetve a 85/3/EGK irányelvet módosító 88/218/EGK irányelv ( 7 ) előír;

b) a 88/449/EGK irányelvvel ( 8 ) módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. december 29-i 77/143/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) 5. cikkének (3) bekezdése, amely meghatározza, hogy minden tagállam ismerje el az igazolást arról, hogy a jármű egy másik tagállamban megfelelt az időszakos műszaki vizsgálatoknak; ez az elismerés feltételezi, hogy a tagállamok ezt a vizsgálatot területükön belül bárhol elvégezhetik;

c) a közúti árufuvarozás céljából vezető nélkül bérelt járművek használatáról szóló, 1984. december 19-i 84/647/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 2. cikk (5) bekezdése, amely meghatározza, hogy az irányelv betartását több olyan dokumentummal kell igazolni, amelyeknek a bérelt járműben kell lenniük, úgymint a bérleti szerződésnek és a járművezető munkaszerződésének;

d) a 83/572/EGK ( 11 ) és a 85/505/EGK irányelvekkel ( 12 ) módosított, a tagállamok közötti közúti árufuvarozás engedélyezésével kapcsolatos egyes szabályok egységesítéséről szóló, 1965. május 13-i 65/269/EGK tanácsi irányelv ( 13 ) 3. cikkének (2) bekezdése, amely meghatározza, hogy az engedélyeket a járműben kell tartani, és minden illetékes ellenőrzést végző hivatalos személynek be kell mutatni;

e) a 78/1016/EGK irányelvvel ( 14 ) módosított, a belvízi hajókra vonatkozó hajózási engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló, 1976. január 20-i 76/135/EGK tanácsi irányelv ( 15 ) 3. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, amely meghatározza, hogy a hajózási engedélyt, a bizonyítványokat vagy jogosítványokat felszólításra be kell mutatni a nemzeti hatóságoknak;

f) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 1982. október 4-i 82/714/EGK tanácsi irányelv ( 16 ) 17. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok bármikor ellenőrizhetik, hogy a hajón lévő bizonyítványok az irányelv értelmében érvényesek-e.

Rendeletek

a) Az autóbusszal végzett nemzetközi utasszállítás közös szabályainak bevezetéséről szóló, 1966. július 28-i 117/66/EGK tanácsi rendelet ( 17 ) 9. és 10. cikke, amelyek feljogosítanak minden illetékes ellenőrzést végző hivatalos személyt, hogy megvizsgálják és ellenőrizzék a 2485/82/EGK rendelettel ( 18 ) módosított 1016/68/EGK bizottsági rendeletben ( 19 ) meghatározott bizonyítványokat és dokumentumokat (dolgozók busszal történő szállításáról szóló bizonyítvány; alkalmi szolgáltatások esetén az utaslista);

b) a legutóbb a 2778/78/EGK rendelettel ( 20 ) módosított, a tagállamok között megvalósuló, autóbusszal végzett ingajárat közös szabályainak bevezetéséről szóló, 1972. február 28-i 516/72/EGK tanácsi rendelet ( 21 ) 17. és 18. cikke, amelyek meghatározzák, hogy a rendeletben és a 1172/72/EGK bizottsági rendeletben ( 22 ) meghatározottak szerint a jogosítványt, az utaslistát, és az utasok utazási dokumentumait a járművön kell tartani, és az illetékes ellenőrzést végző hivatalos személy felszólítása esetén be kell mutatni;

c) a legutóbb a 1301/78/EGK rendelettel ( 23 ) módosított, a tagállamok között megvalósuló rendszeres és egyedi autóbuszos szolgáltatások közös szabályainak bevezetéséről szóló, 1972. február 28-i 517/72/EGK tanácsi rendelet ( 24 ) 17. cikke, amely meghatározza, hogy a 3. cikke által meghatározott és a 1172/72/EGK bizottsági rendeletben bevezetett engedélyt a járművön kell tartani, és az illetékes ellenőrzést végző hivatalos személy felszólítása esetén be kell mutatni;

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 3820/85/EGK tanácsi rendelet ( 25 ) 17. cikke, amely feljogosítja a tagállamokat, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek, többek között, a rendelet rendelkezéseinek betartását biztosító ellenőrző rendszer megszervezését, eljárását és eszközeit is felölelik;

e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet ( 26 ) 19. cikke, amely feljogosítja a tagállamokat, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek, többek között, azon ellenőrzés megszervezését, eljárását és eszközeit alakítják ki, hogy a készülék a rendelet rendelkezéseinek megfelel-e;

f) a legutóbb az 1841/88/EGK rendelettel ( 27 ) módosított, a tagállamok közötti közúti árufuvarozás közösségi kontingenséről szóló, 1976. december 16-i 3164/76/EGK tanácsi rendelet ( 28 ) 2. cikke, amely meghatározza, hogy a közösségi engedélyt bármely felhatalmazott ellenőrzést végző hivatalos személy felszólítása esetén be kell mutatni.

2. RÉSZ

NEMZETI JOG

a) Az árukat és személyeket szállító járműveket vezető személyek jogosítványainak ellenőrzése

b) A veszélyes áruk szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések, különösen

i. Dokumentumok ellenőrzése

- A járművezető oktatási bizonyítványa

- Biztonsági utasítások

- Járműjóváhagyási igazolás (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok)

- Ha alkalmazható, az eltérésre vonatkozó másolati példány (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok)

ii. A veszélyes árukat szállító jármű azonosító jelzéseinek ellenőrzése

- Narancssárga tábla

- megfelelősége

- elhelyezése a járművön

- Veszélyességi bárca a járművön

- megfelelősége

- elhelyezése a járművön

- Tartányazonosító tábla (rögzített, leszerelhető tartány vagy tankkonténer)

- megléte és olvashatósága

- a legutóbbi ellenőrzés időpontja

- az ellenőrző szerv pecsétje

iii. A gépjármű felszerelésének (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok) ellenőrzése

- Kiegészítő tűzoltó készülék

- Speciális felszerelés

iv. A gépjárműmegrakás ellenőrzése

- Túltöltés (a tartánykapacitás szerint)

- A küldeménydarabok rögzítése

- Együttszállítás tilalma

c) A gyorsan romló élelmiszerek szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések, különösen

i. Dokumentumok ellenőrzése

- A berendezés megfelelőségi bizonyítványa

ii. A gyorsan romló élelmiszerek szállításához alkalmazott speciális felszerelés ellenőrzése

- A megfelelőséget igazoló tábla

- Azonosító jelzések

iii. A speciális felszerelések üzemeltetésének ellenőrzése

- Hőmérsékleti feltételek

( 1 ) HL C 58., 1989.3.7., 7. o.

( 2 ) HL C 158., 1989.6.26., 55. o.

( 3 ) HL C 194., 1989.7.31., 24. o.

( 4 ) HL L 221., 1986.8.7., 48. o.

( 5 ) HL L 226., 1989.8.3., 7. o.

( 6 ) HL L 2., 1985.1.3., 14. o.

( 7 ) HL L 98., 1988.4.15., 48. o.

( 8 ) HL L 222., 1988.8.12., 10. o.

( 9 ) HL L 47., 1977.2.18., 47. o.

( 10 ) HL L 335., 1984.12.22., 72. o.

( 11 ) HL L 322., 1983.11.28., 33. o.

( 12 ) HL L 309., 1985.11.21., 27. o.

( 13 ) HL 88., 1965.5.24., 1469/65. o.

( 14 ) HL L 349., 1978.12.13., 31. o.

( 15 ) HL L 21., 1976.1.29., 10. o.

( 16 ) HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

( 17 ) HL 147., 1966.8.9., 2688/66. o.

( 18 ) HL L 265., 1982.9.15., 5. o.

( 19 ) HL L 173., 1968.7.22., 8. o.

( 20 ) HL L 333., 1978.11.30., 4. o.

( 21 ) HL L 67., 1972.3.20., 13. o.

( 22 ) HL L 134., 1972.6.12., 19. o.

( 23 ) HL L 158., 1978.6.16., 1. o.

( 24 ) HL L 67., 1972.3.20., 19. o.

( 25 ) HL L 370., 1985.12.31., 1. o.

( 26 ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

( 27 ) HL L 163., 1988.6.30., 1. o.

( 28 ) HL L 357., 1976.12.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R4060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R4060&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989R4060-19920101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989R4060-19920101&locale=hu

Tartalomjegyzék