32018L0970[1]

A Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/970 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2018. április 18.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 31. cikke (1), (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/1629 irányelv (2)2018. október 7-ével hatályon kívül helyezi a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. Az (EU) 2016/1629 irányelv II. melléklete megállapítja, hogy a vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2015/1 számú szabványban foglaltakkal.

(2) A belvízi hajózási ágazatban az uniós intézkedéseknek az egységesség biztosítására kell irányulniuk a belvizeken közlekedő hajókra alkalmazandó uniós műszaki követelmények kidolgozásakor.

(3) A Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) keretében 2015. június 3-án létrejött a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI), amelynek feladata, hogy különféle területeken - különösen a hajók, az információs technológia és a legénység vonatkozásában - a belvízi hajózásra vonatkozó műszaki szabványokat dolgozzon ki.

(4) 2017. július 6-i ülésén a CESNI elfogadta a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló új európai szabványt, az ES-TRIN 2017/1 szabványt (3).

(5) Az ES-TRIN szabvány a belvízi hajók biztonságának garantálásához szükséges egységes műszaki követelményeket fekteti le. A szabvány többek között a hajógyártásról, a belvízi hajók felszereléséről és berendezéseiről szóló rendelkezéseket, az egyes hajókategóriákról (például személyhajók, tolt kötelékek és konténerszállító hajók) szóló speciális rendelkezéseket, az automatikus hajóazonosítási rendszerről, a hajók azonosításáról és a hajóbizonyítvány- és nyilvántartásmintákról szóló rendelkezéseket, átmeneti rendelkezéseket, valamint a műszaki szabvány alkalmazására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

(6) A CCNR módosítani fogja módosítani fogja működésének jogi keretét, a rajnai hajók szemleszabályzatát abból a célból, hogy az hivatkozzék az új szabványra, és azt a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény alkalmazásának keretében kötelezővé tegye.

(7) Az (EU) 2016/1629 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A koherencia érdekében a módosított rendelkezéseket át kell ültetni, és azokat az (EU) 2016/1629 irányelv átültetésére és alkalmazására eredetileg előírt időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1629 irányelv a következőképpen módosul:

1. a II. melléklet helyébe ezen irányelv I. mellékletének szövege lép;

2. a III. melléklet ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul;

3. az V. melléklet ezen irányelv III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2018. október 7-ig megfeleljenek, és amelyek ettől a naptól alkalmazandók. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 252., 2016.9.16., 118. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).

(3) 2017. február 1 CESNI-határozat.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

AZ 1., 2., 3. ÉS 4. ZÓNA BELVÍZI ÚTJAIN KÖZLEKEDŐ HAJÓKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2017/1 számú szabványban foglaltakkal.

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1629 irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1. a 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. Szilárdság és stabilitás

- Szerkezeti megerősítés és stabilitás

- Elismert hajóosztályozó társaság által kiadott bizonyítvány/igazolás";

2. a szöveg a következő 8. ponttal egészül ki: "8. Gépek

- Kormányrendszerek

- Csavartengelyek és tartozékaik

- Hajtóművek, tengelykapcsolók és azok tartozékai

- Orrsugárkormány megléte

- Fenékvízrendszerek és tűzoltó berendezések

- Vészüzemi áramforrások és elektromos berendezések

- Elismert hajóosztályozó társaság által kiadott bizonyítvány/igazolás".

III. MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1629 irányelv V. melléklete 2.01. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

1. a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) egy olyan hajózási szakember, aki olyan belvízi utakra szóló hajóvezetői engedéllyel rendelkezik, amely feljogosítja az ellenőrizendő hajó vezetésére;"

2. a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

"d) egy, a hagyományos vízi járművek szemléjének végzésében jártas szakértő."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L0970 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L0970&locale=hu

Tartalomjegyzék