32018R1504[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1504 rendelete (2018. október 2.) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1504 RENDELETE

(2018. október 2.)

az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (3) révén megállapodtak abban, hogy együttműködnek az uniós jogszabályok naprakésszé tétele és egyszerűsítése céljából.

(2) Az uniós jogszabályok rendbetétele és azok mennyiségének csökkentése érdekében meg kell határozni azokat a jogszabályokat, amelyek elavultak vagy már nem felelnek meg a célnak. Az ilyen jogszabályok hatályon kívül helyezése a jogszabályok alkotta keret átláthatóságát, érthetőségét és könnyű használhatóságát biztosítja.

(3) A 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) előírja a tagállamok számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot azon beruházási projektekről, amelyek építési vagy leszerelési munkálatai megkezdődtek, illetve amelyekkel kapcsolatban végleges beruházási döntés született.

(4) A 256/2014/EU rendelet szerinti, beruházási projektekre vonatkozó bejelentési kötelezettséget, valamint az ilyen bejelentéshez kapcsolódó bizonyos információkat és adatokat korábban a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet (5) állapította meg. A Bíróság megsemmisítette a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendeletet (6), és arra a következtetésre jutott, hogy azt egy másik jogalap alapján kellett volna elfogadni, de fenntartotta annak hatályát a 256/2014/EU rendelet hatálybalépéséig.

(5) A 617/2010/EU Euratom rendelet célja az volt, hogy a Bizottság adatokhoz és információkhoz jusson a termelési, átviteli és tárolási kapacitásokkal kapcsolatos tervezett fejlesztésekről, valamint különböző energiaipari ágazatokban megvalósuló projektekről. Arra irányult, hogy átfogó képet adjon a Bizottság számára az uniós energiaipari infrastruktúrát érintő beruházások alakulásáról.

(6) A 256/2014/EU rendelet és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet szerinti kötelezettségek létrehozása óta három jelentéstételi eljárásra került sor: 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben. Ezen túlmenően a Bizottság egy külső tanulmányt készíttetett azt követően, hogy a tagállami jelentéstételi eljárások a 256/2014/EU rendelet alapján lezajlottak. Következésképpen elegendő idő telt el és elég tapasztalat gyűlt össze a Bizottság számára ahhoz, hogy bizonyítékokon alapuló kritikai elemzést végezhessen arról, hogy a 256/2014/EU rendelet a várt eredményekkel járt-e.

(7) 2016-ban a Bizottság elvégezte a 256/2014/EU rendelet 11. cikkében előírt felülvizsgálatot, beleértve az érdekelt felekkel folytatott konzultációt, amely az összes tervezési és jelentéstételi kötelezettségre kiterjedt az energiaágazatban. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy jelentős átfedések vannak a 256/2014/EU rendelet szerinti tagállami jelentéstételi kötelezettségek, valamint az Európai Villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Szervezete (ENTSO-E) és Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSOG) felé irányuló tagállami jelentéstételi kötelezettségek között. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kapott információk és adatok minősége és megfelelősége gyakran rossz volt, és hogy ezek az információk és adatok egyéb forrásokon keresztül is eljutottak a Bizottsághoz, például az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatán (ENTSO-k), a tízéves hálózatfejlesztési terveken (TYNDP-k), az átvitelirendszer-üzemeltetők és a közüzemi társaságok éves jelentésein, valamint a nemzeti ágazati fejlesztési terveken keresztül. Ezenkívül az is világossá vált, hogy a Bizottság az energiapiaci figyelő rendszerén (EMOS) keresztül közvetlenül hozzáfér a piaci adatokhoz.

(8) A 256/2014/EU rendelet ezért nem hozta meg a várt eredményeket a Bizottsághoz beérkezett adatok és információk mennyisége, minősége és megfelelősége tekintetében.

(9) A 256/2014/EU rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 256/2014/EU rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. október 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS

(1) HL C 227., 2018.6.28., 103. o.

(2) Az Európai Parlament 2018. július 3-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. szeptember 27-i határozata.

(3) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 61. o.).

(5) A Tanács 617/2010/EU, Euratom rendelete (2010. június 24.) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 7. o.).

(6) A Bíróságnak a C-490/10. sz., Parlament kontra Tanács ügyben 2012. szeptember 6-án hozott ítélete, ECLI:EU:C:2012:525.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1504 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1504&locale=hu