31998R1572[1]

A Tanács 1572/98/EK rendelete (1998. július 17.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1572/98/EK rendelete

(1998. július 17.)

az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel az 1989. december 8-9-án Strasbourgban ülésező Európai Tanács felhívta a Tanácsot arra, hogy a Bizottság javaslata alapján eljárva fogadja el a szükséges határozatokat az Európai Képzési Alapítvány létrehozásához a kelet- és közép-európai országok számára; mivel ebből a célból 1990. május 7-én a Tanács elfogadta az 1360/90/EGK rendeletet [4], amely létrehozta az említett alapítványt;

(2) mivel az 1360/90/EGK rendelet értelmében az alapítvány programjaira jogosult országok azok, amelyek jogosultak a 3906/89/EGK rendelet [5] (Phare-program) és a 1279/96/Eurarom, EK rendelet [6] (Tacis-program) szerint nyújtott gazdasági támogatásra;

(3) mivel a Tanács, a Bizottság, a tagállamok és a mediterrán térségbeli partner államok képviselői 1995. november 27-28-i barcelonai ülésükön megállapodtak az Euro-Mediterrán partnerséget létrehozó nyilatkozatukban abban, hogy nagyobb nyomatékot fektetnek a társadalmi, kulturális és emberi dimenziókra; mivel e célkitűzés eléréséhez való hozzájárulás céljából a Barcelonai Nyilatkozatot végrehajtó munkaprogram előírja kezdetben többek között a szakképzésre való összpontosítást, amelyhez az Európai Képzési Alapítvány hozzájárul; mivel az 1995. december 15-16-án Madridban ülésező Európai Tanács felhívta a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy kezdje meg a Barcelonai Nyilatkozat és a munkaprogram gyakorlati végrehajtását;

(4) mivel a 1488/96/EK rendelet [7] előírja azt, hogy a pénzügyi és technikai intézkedéseknek kísérniük kell az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretén belül történő gazdasági és társadalmi struktúrák reformját;

(5) mivel a mediterrán partnerek számára elengedhetetlen - a gazdasági és társadalmi struktúrák reformjára irányuló erőfeszítéseikkel összefüggésben - az emberi erőforrások fejlesztése a hosszú távú stabilitás és jólét megvalósítása, és különösen a társadalmi-gazdasági egyensúly elérése érdekében;

(6) mivel az alapítványt az egyes támogatandó országok különleges és eltérő követelményeire való rugalmas reagálás céljából hozták létre; mivel a szakképzés területén meglévő közösségi tapasztalatok alapján nyújtott támogatás során az alapítvány feladata a regionális, a nemzeti, a köz-, valamint a magán intézményekkel való együttműködés a Közösségen belül és a harmadik országokban, valamint hatásköreinek a meglévő nemzeti és nemzetközi intézményekkel való szoros együttműködésben történő végrehajtása; mivel fennáll a lehetőség a harmadik országok részvételére, amelyek osztják a Közösség elkötelezettségét az oktatási terület számára nyújtott támogatás terén; mivel az alapítvány munkája és az egyéb közösségi alprogramok közötti összefüggést és egymást kiegészítő jelleget biztosítani kell;

(7) mivel az alapítványnak a jogosult országok különleges követelményeire és körülményeire vonatkozó ismeretei és közvetlen tapasztalata a szakképzés és az emberi erőforrások fejlesztésének területén kedvezően járulhat hozzá a Közösség támogatási politikájának meghatározásához a szakképzési rendszerük reformja céljából;

(8) mivel a szakképzési programok végrehajtásának biztosítania kell az alapítvány számára az innovatív rendszerek kipróbálásának és a legjobb gyakorlat átadásának lehetőségét;

(9) mivel az alapítvány számára létrehozott intézményes kereten belül a Közösség tapasztalata a mediterrán partnerek rendelkezésére is bocsátható;

(10) mivel a Bizottság számára megfelelő képviseletet kell biztosítani az alapítvány irányító testületében, hogy figyelemmel kísérhesse az alapítvány szélesebb körű megbízását, azonban az irányító testület jogkörének és szavazási szabályainak módosítása nélkül, továbbá a Bizottság képviselői által birtokolt szavazatok számának ezzel összefüggő növelésének előírása nélkül;

(11) mivel az alapítvány tevékenységének hatékonysága számos kísérő intézkedésnek hasznát látja; mivel a közösségi szinten létrehozott általános iránymutatások lehetővé teszik azt, hogy az alapítvány tevékenységét hatékonyan összehangolják a Közösségnek a partner országok tekintetében elfogadott politikáival;

(12) mivel az egyéb vonatkozó közösségi testületekkel történő együttműködés hozzájárul a források hatékony hasznosításához, és ezt az együttműködést meg kell erősíteni a közös munka kiaknázása érdekében; mivel a Bizottság hatékonyan hozzájárulhat ehhez;

(13) mivel az alapítvány irányító testületének döntéshozó hatásköre megerősödik az alapítvány munkaprogramja és költségvetése közötti szorosabb kapcsolat létrehozása révén, különösen a két dokumentumnak egy összehangolt eljárás során történő elfogadása, valamint az alapítvány költségeinek szorosan a tevékenységéhez való kapcsolása révén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1360/90/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a rendelet létrehozza az Európai Képzési Alapítványt (a továbbiakban: az "alapítvány";), amelynek célja hozzájárulni a következő országok szakképzési rendszerének fejlesztéséhez:

- a 3906/89/EGK rendeletben vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktusban a Tanács által a gazdasági támogatásra jogosultnak ítélt közép- és kelet-európai országok,

- a korábbi Szovjetunió új független államai és Mongólia, amelyek a 1279/96/Eurarom, EK rendelet vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktus szerint a gazdasági reform és helyreállítási program kedvezményezettjei, és

- a mediterrán harmadik országok és területek, amelyek a 1488/96/EK rendelet vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktus szerinti, a gazdasági és szociális rendszerük reformját támogató pénzügyi és technikai intézkedések kedvezményezettjei.

Ezekre az országokra a továbbiakban "jogosult országok";-ként történik utalás.";

2. A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

Hatály

Az alapítvány, a közösségi szinten létrehozott iránymutatásokat követve, a képzés területén működik, tevékenységével lefedve mind az alap- és továbbképzést, mind a fiatalok és a felnőttek átképzését, ideértve különösen az igazgatás oktatását.";

3. a (3) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) cikkben meghatározott célok elérésének értelmében az alapítvány az irányító testületre ruházott hatáskör keretén belül és a közösségi szinten létrehozott általános iránymutatásokat követve:";

4. a (3) cikk c) pontja harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a Bizottság vagy a jogosult országok kérésére az irányító testülettel együttműködve végrehajt olyan szakképzési programokat, amelyekben az ezeket az országokat támogató közösségi politika részeként a Bizottság és egy vagy több jogosult ország egyezett meg, a programokban a szakértők multidiszciplináris csoportjait az érintett országok érintett hatóságaival szoros együttműködésben alkalmazva, és igénybe véve a közösségi szakképzési programok tapasztalatait; az alapítvány által bonyolítandó projektek kiválasztásakor előnyt kell biztosítani az innovatív projekteknek és - a csatlakozásra váró országok esetében - azoknak a projekteknek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a közösségi programokhoz a szakképzés területén;";

5. a (3) cikk e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"e) átruházza az irányító testületre az alapítvány által támogatott vagy társfinanszírozással támogatott projektek pályázati eljárásai megállapításának hatáskörét, megfelelően figyelembe véve a 3906/89/EGK rendelet, és különösen annak 7. cikke, a 1279/96/Euratom, EK rendelet, és különösen annak 6. és 7. cikke, a 1488/96/EK rendelet, és különösen annak 8. cikke, vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktus szerint létrehozott eljárásokat;";

6. a 4. cikk (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az alapítvány - a Bizottság támogatásával - együttműködik a többi vonatkozó közösségi testülettel, különösen a Cedefop-pal.";

7. az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az alapítvány irányító testülete a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság három képviselőjéből áll.";

8. az 5. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok képviselői az irányító testületben egy szavazattal rendelkeznek. A Bizottság képviselői hárman rendelkeznek egy szavazattal.";

9. az 5. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az alapítvány igazgatója által benyújtott tervezet alapján az irányító testület, a Bizottsággal konzultálva, legkésőbb november 30-ig megvizsgálja a következő év előzetes éves munkaprogram tervezetét. A munkaprogram végső elfogadása minden évben az év elején történik egy hároméves folyamatos távlat keretében. Amennyiben szükséges, a program az év során átdolgozható ugyanezt az eljárást alkalmazva, a közösségi politikák nagyobb hatékonyságának biztosítása céljából.

Az éves munkaprogramban szereplő projektekhez és tevékenységekhez hozzá kell rendelni a szükséges költségek becslését, valamint az alkalmazottak és a költségvetési források allokációját.";

10. a 6. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A fórum tagjait az alapítvány munkájában érintett oktatási és egyéb körök szakértői közül kell kiválasztani, figyelembe véve azt, hogy biztosítani kell a szociális partnerek, a Bizottság, a képzési segítség biztosításában aktív nemzeti szervezetek és a jogosult országok és területek képviseletét.";

11. a 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az irányító testület a tisztségekre jelentkezőket az alábbiak köréből várja:

- az összes tagállam,

- az összes jogosult ország,

- a Bizottság,

- az európai szinten működő szociális partnerek, amelyek már aktívan részt vesznek a közösségi intézmények munkájában, és

- vonatkozó nemzetközi szervezetek.";

12. a 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az alapítvány igazgatóját öt évre az irányító testület jelöli ki a Bizottság javaslata alapján. Ez a hivatali időszak egyszer hosszabbítható meg legfeljebb öt évvel.

Az igazgató felelős:

- az irányító testület, valamint bármely, az irányító testület által összehívott ad hoc munkacsoport munkájának előkészítéséért és megszervezéséért, és különösen az alapítvány éves munkaprogram tervezetének elkészítéséért, figyelembe véve a közösségi szinten létrehozott általános iránymutatásokat,

- az alapítvány napi ügyviteléért,

- a jövedelem- és költségkimutatás elkészítéséért és az alapítvány költségvetésének végrehajtásáért;

- az e rendeletben meghatározott jelentések elkészítéséért és kihirdetéséért,

- az alkalmazottakkal kapcsolatos valamennyi ügyért,

- a 3. cikk értelmében rábízott feladatok elvégzéséért, továbbá azokért a feladatokért, amelyeket az 5. cikk (7) bekezdése említett éves munkaprogram foglal magában,

- az irányító testület határozatainak és az alapítvány tevékenysége számára megállapított iránymutatások végrehajtásáért.";

13. a 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Kapcsolat az egyéb közösségi alprogramokkal

A Bizottság az irányító testülettel együttműködve és, amennyiben szükséges, a 3906/89/EGK rendelet 9. cikkében, a 1279/96/Euratom, EK rendelet 8. cikkében, a 1488/96/EK rendelet 11. cikkében vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktusban megállapított eljárások szerint biztosítja a következetességet, és, amennyiben szükséges, az alapítvány munkája és az egyéb közösségi szintű alprogramok közötti egymást kiegészítő jelleget, a Közösségen belül és a jogosult országok támogatása során egyaránt, különös tekintettel a Tempus program keretében működő alprogramokra és egyéb közösségi szinten végrehajtott képzési programokra és alprogramokra, beleértve a Med-Campus programot.";

14. a 10. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság tanácsának kézhez vételét követően az irányító testület minden egyes pénzügyi év kezdetén elfogadja az alapítvány költségvetését a munkaprogrammal együtt, hozzáigazítva azt az alapítvány számára biztosított hozzájárulásokhoz és más forrásokból származó pénzalapokhoz. A költségvetés kategóriánként részletezi és osztályozza azoknak az alkalmazottaknak a számát is, akiket az alapítvány alkalmazni fog a vonatkozó pénzügyi év során.";

15. a 16. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az alapítvány nyitott azoknak az országoknak a részvétele előtt, amelyek nem tagjai az Európai Közösségnek, és amelyek a Szerződés 228. cikkében megállapított eljárás szerint a Közösség és a köztük fennálló megállapodásokban megállapítandó intézkedések alapján osztják a Közösség és a tagállamok által az (1) cikkben meghatározott jogosult országoknak a képzés területén nyújtott támogatás iránti elkötelezettséget.";

16. a 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

Nyomonkövetési és értékelési eljárás

A Bizottság az irányító testülettel konzultálva létrehoz egy eljárást az alapítvány munkája során szerzett tapasztalatok nyomon követésére és értékelésére. Ezt az eljárást külső szakértők segítségével kell végrehajtani. A Bizottság ennek az eljárásnak az első eredményeit egy, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak 2000. december 31. előtt, majd azután háromévente benyújtandó jelentésben mutatja be."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Ruttenstorfer

[1] HL C 156., 1997.5.24, 27. o.

[2] HL C 104., 1998.4.6

[3] HL C 19., 1998.1.21, 45. o.

[4] HL L 131., 1990.5.23, 1. o. A 2063/94/EK rendelettel (HL L 216., 1994.8.20, 9. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A 753/96/EK rendelettel (HL L 216., 1996.4.26, 5. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 165., 1996.7.4, 1. o.

[7] HL L 189., 1996.7.30, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R1572 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R1572&locale=hu