Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31990R1360[1]

A Tanács 1360/90/EGK rendelete (1990. május 7.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról

A TANÁCS 1360/90/EGK RENDELETE

(1990. május 7.)

az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különös tekintettel annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az Európai Tanács 1989. december 8-9-i ülésén a Bizottság javaslatára felkérte a Tanácsot, hogy 1990. elejétől kezdődően fogadja el a közép- és kelet-európai Európai Képzési Alapítvány létrehozásához szükséges határozatokat;

mivel 1989. december 18-án a Tanács elfogadta a Magyar Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság számára történő gazdasági segítségnyújtásról szóló 3906/89/EGK rendeletet ( 4 ), amely támogatást biztosít többek között az oktatás terén is a magyar és lengyel gazdasági és szociális reformfolyamat támogatására;

mivel a Tanács megfelelő jogszabály alapján a későbbiekben kiterjesztheti a támogatást Közép- és Kelet-Európa más országaira is;

mivel a gazdasági és szociális reform folyamata hozzájárul a közép- és kelet-európai országok és a Közösség közötti kölcsönösen előnyös gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kiépüléséhez; mivel ezek a felerősített kapcsolatok a Közösségen belüli gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődéséhez is hozzájárulnak;

mivel az Európai Képzési Alapítvány nagymértékben hozzájárulhat a reformfolyamathoz történő gazdasági segítségnyújtásra jogosultnak minősített közép- és kelet-európai országok számára nyújtott hatékony képzési támogatáshoz;

mivel ehhez a hozzájárulásához az Európai Képzési Alapítványnak a közös szakképzési politika végrehajtása során a szakképzés terén szerzett közösségi tapasztalatokra, valamint a képzésben érintett intézményeire kell támaszkodnia;

mivel a Közösségben és harmadik országokban, köztük a közép- és kelet-európai országokban léteznek regionális és/vagy nemzeti köz- és/vagy magánlétesítmények, amelyeket fel lehet kérni a képzés terén történő támogatásban való hatékony közreműködésre;

mivel az Európai Képzési Alapítvány jogállása és felépítése lehetővé teszi a különböző támogatandó országok speciális és különböző igényeinek rugalmas kezelését és lehetővé teszi számára, hogy feladatait a már meglévő nemzeti és nemzetközi létesítményekkel szoros együttműködésben végezze;

mivel az Európai Képzési Alapítványt jogi személyiséggel kell felruházni, a Bizottsággal fenntartott szoros viszony kialakítása, valamint a Közösség és intézményei politikai felelősségének tiszteletben tartása mellett;

mivel az Európai Képzési Alapítvány szoros kapcsolatokat tart fenn az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal, a Felsőoktatási Transzeurópai Mobilitási Programmal (Tempus) és bármely más, a Tanács által a közép- és kelet-európai országok képzési támogatására létrehozott programmal;

mivel az Európai Képzési Alapítvány nyitva áll a Közösségen kívüli országok számára, amelyek a Közösséggel és a tagállamokkal együtt a Közösség és közöttük kialakítandó megállapodás keretében elkötelezték magukat a közép- és kelet-európai országok oktatási téren történő támogatására;

mivel a Szerződés a szóban forgó tevékenységhez kizárólag a 235. cikkben biztosít hatáskört,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célok

E rendelet alapján létrejön az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: "alapítvány"), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az alábbiak szakképzési rendszereinek továbbfejlesztéséhez:

- azon közép- és kelet-európai országok, amelyeket a Tanács gazdasági segélyre jogosultként jelölt meg a 3906/89/EGK rendeletben vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktusban,

- a korábbi Szovjetunió új független államai és Mongólia, amelyek az 1279/96/Euratom, EK rendelet vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettjei a gazdasági reformot és helyreállítást támogató programnak,

- a nem EU-tag mediterrán országok és területek, amelyek az 1488/96/EK rendelet vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettjei a gazdasági és szociális szerkezetük reformját kísérő pénzügyi és technikai intézkedéseknek, és

- azon országok, amelyek a 2666/2000/EK rendelet ( 5 ) vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettek.

Ezen országokra a továbbiakban "jogosult országok" - ként történik hivatkozás.

Az alapítvány:

- a Közösség és a jogosult országok közötti hatékony együttműködés előmozdítását célozza a szakképzés területén,

- hozzájárul a Közösség, a tagállamok és a 16. cikkben említett harmadik országok által nyújtott támogatás összehangolásához.

2. cikk

Hatály

Az alapítvány, a közösségi szinten létrehozott iránymutatásokat követve, a képzés területén működik, tevékenységével lefedve mind az alap- és továbbképzést, mind a fiatalok és a felnőttek átképzését, ideértve különösen az igazgatás oktatását.

3. cikk

Feladatok

Az (1) cikkben meghatározott célok elérésének értelmében az alapítvány az irányító testületre ruházott hatáskör keretén belül és a közösségi szinten létrehozott általános iránymutatásokat követve:

a) a képzés területére vonatkozó műszaki segítségnyújtási intézkedések végrehajtásával, valamint a jogosult országok megfelelő kijelölt szervezeteivel való együttműködés révén segítséget nyújt az oktatási igények és prioritások meghatározásában;

b) összekötőként működik a Közösség, a tagállamok és a 16. cikkben említett harmadik országoknak, valamint a jogosult országoknak és minden más érdeklődőnek a képzés terén folyamatban lévő kezdeményezésekkel és a jövőbeli igényekkel kapcsolatos információval történő ellátására, valamint keretet biztosít a támogatási felajánlásoknak,

c) az a) és b) pontok alapján:

- megvizsgálja a képzési támogatás közös vállalkozásainak körét, beleértve a kísérleti vállalkozásokat, meghatározott projektekre létrehozott speciális nemzetközi csoportok kialakításának lehetőségét a különleges projektek és a közös finanszírozásra alkalmas programok kidolgozásához,

- az olyan projektek tervezésének és előkészítésének finanszírozása, amelyek végrehajtásának költségeit egy vagy több ország és az alapítvány együttes hozzájárulásai fedezhetik, vagy kivételes esetekben az alapítvány maga viseli,

- a Bizottság vagy a jogosult országok kérésére az irányító testülettel együttműködve végrehajt olyan szakképzési programokat, amelyekben az ezeket az országokat támogató közösségi politika részeként a Bizottság és egy vagy több jogosult ország egyezett meg, a programokban a szakértők multidiszciplináris csoportjait az érintett országok érintett hatóságaival szoros együttműködésben alkalmazva, és igénybe véve a közösségi szakképzési programok tapasztalatait; az alapítvány által bonyolítandó projektek kiválasztásakor előnyt kell biztosítani az innovatív projekteknek és - a csatlakozásra váró országok esetében - azoknak a projekteknek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a közösségi programokhoz a szakképzés területén;

d) az alapítvány által finanszírozott projektek és tevékenységek esetén: megkeresi a projektek rugalmas, decentralizált módon történő tervezéséhez, előkészítéséhez, megvalósításához és/vagy vezetéséhez megfelelő képzési múlttal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező köz- és/vagy magánintézményeket;

e) átruházza az irányító testületre az alapítvány által támogatott vagy társfinanszírozással támogatott projektek pályázati eljárásai megállapításának hatáskörét, megfelelően figyelembe véve a 3906/89/EGK rendelet, és különösen annak 7. cikke, a 1279/96/Euratom, EK rendelet, és különösen annak 6. és 7. cikke, a 1488/96/EK rendelet, és különösen annak 8. cikke, vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktus szerint létrehozott eljárásokat;

f) a Bizottsággal együttműködve közreműködik a jogosult országoknak nyújtott képzési támogatási program hatékonyságának figyelemmel kísérésében és értékelésében;

g) terjeszti az információkat és ösztönzi a publikációk, ülések és egyéb megfelelő úton történő tapasztalatcserét;

h) e rendelet általános keretein belül elvállal minden egyéb olyan feladatot, amelyről az igazgatótanács megállapodik a Bizottsággal.

4. cikk

Általános rendelkezések

(1) Az alapítvány jogi személy. Minden tagállamban az adott jogrendszer szerint a jogi személyt megillető legnagyobb mértékű jogképességet élvez, így különösen szerezhet ingó és ingatlan vagyontárgyakat és rendelkezhet felettük, valamint bíróság előtt eljárhat. Nem nyereségérdekelt szervezet.

Az alapítvány - a Bizottság támogatásával - együttműködik a többi vonatkozó közösségi testülettel, különösen a Cedefop-pal.

(2) A közösségi intézmények és az oktatás területén tevékenykedő nemzetközi szervezetek munkájában már aktív szerepet betöltő európai szintű szociális partnerek képviselőit be lehet vonni az alapítvány munkájába, elsősorban az 5. cikk (8) bekezdése és a 6. cikk (1) és (2) bekezdése alapján.

4a. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 6 ) az alapítvány birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.

(2) Az igazgatótanács az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1648/2003/EK bizottsági rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat. ( 7 ).

(3) Az alapítvány által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően.

5. cikk

Az igazgatótanács

(1) Az alapítvány irányító testülete a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság három képviselőjéből áll.

Minden igazgatótanácsi tagot képviselhet vagy kísérhet egy helyettes. Ha a helyettes kíséri a tagot, akkor neki nincs szavazati joga.

(2) A tagállam képviselőjét a szóban forgó tagállam nevezi ki.

A Bizottság nevezi ki azokat a személyeket, akik képviselik.

(3) A képviselők hivatali ideje három év, amely megújítható.

(4) Az igazgatótanács elnöke a Bizottság egyik képviselője. Az elnök nem szavaz.

Az igazgatótanács elfogadja eljárási szabályzatát.

A tagállamok képviselői az irányító testületben egy szavazattal rendelkeznek. A Bizottság képviselői hárman rendelkeznek egy szavazattal.

Az igazgatótanács határozataihoz a tagok kétharmados többségére van szükség, kivéve az 5. bekezdésben említett esetet.

(5) Az igazgatótanács tagjai egyhangú döntése alapján határozza meg az alapítvány hivatalos nyelveire vonatkozó szabályokat, figyelembe véve azt az igényt, hogy minden érdekelt fél számára hozzáférhető és elérhető legyen az alapítvány munkája.

(6) Az elnök évente legalább kétszer, valamint a tagok egyszerű többségének kérése esetén összehívja az igazgatótanácsot.

Az elnök feladata a tagok értesítése a Közösségnek a munkájukhoz kapcsolódó más tevékenységeiről, valamint az alapítvánnyal szembeni következő évi elvárásokról.

(7) Az alapítvány igazgatója által benyújtott tervezet alapján az irányító testület, a Bizottsággal konzultálva, legkésőbb november 30-ig megvizsgálja a következő év előzetes éves munkaprogram tervezetét. A munkaprogram végső elfogadása minden évben az év elején történik egy hároméves folyamatos távlat keretében. Amennyiben szükséges, a program az év során átdolgozható ugyanezt az eljárást alkalmazva, a közösségi politikák nagyobb hatékonyságának biztosítása céljából.

Az éves munkaprogramban szereplő projektekhez és tevékenységekhez hozzá kell rendelni a szükséges költségek becslését, valamint az alkalmazottak és a költségvetési források allokációját.

(8) Az igazgatótanács szükség szerint eseti alapon jóváhagyja ad hoc ágazati munkacsoportok létrehozását, amelyekben részt vesz az egyes projektek finanszírozásához hozzájáruló minden ország vagy szervezet, valamint az egyéb érdeklődő tagok, beleértve a szociális partnerek képviselőit.

(9) Az igazgatótanács elfogadja az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Számvevőszék részére. A beszámolót a tagállamok, valamint tájékoztató jelleggel a támogatható országok is megkapják.

(10) Az alapítvány évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt.

6. cikk

Tanácsadói fórum

(1) Az alapítvány rendelkezik egy, az igazgatótanács által kinevezett tanácsadói fórummal.

A fórum tagjait az alapítvány munkájában érintett oktatási és egyéb körök szakértői közül kell kiválasztani, figyelembe véve azt, hogy biztosítani kell a szociális partnerek, a Bizottság, a képzési segítség biztosításában aktív nemzeti szervezetek és a jogosult országok és területek képviseletét.

Minden tagállamból, jogosult országból és az európai szintű szociális partnerek közül kijelölnek két képviselőt.

(2) Az irányító testület a tisztségekre jelentkezőket az alábbiak köréből várja:

- az összes tagállam,

- az összes jogosult ország,

- a Bizottság,

- az európai szinten működő szociális partnerek, amelyek már aktívan részt vesznek a közösségi intézmények munkájában, és

- vonatkozó nemzetközi szervezetek.

(3) A tanácsadói fórum tagjainak megbízatása általában három évre szól, amelyet az igazgatótanács rendszeresen felülvizsgál.

(4) A tanácsadói fórum feladata az alapítványnak az 5. cikk (7) bekezdésében említett éves munkatervével kapcsolatos vélemények kialakítása az igazgatótanács részére annak kérése alapján vagy saját kezdeményezésére.

Minden véleményt közölni kell az igazgatótanáccsal.

(5) A tanácsadói fórum elnöke az alapítvány igazgatója.

A tanácsadói fórum kidolgozza eljárási szabályzatát, amelyet az igazgatótanács hagy jóvá.

(6) A tanácsadói fórumot évente egyszer az elnök hívja össze.

7. cikk

Az igazgató

(1) Az alapítvány igazgatóját öt évre az irányító testület jelöli ki a Bizottság javaslata alapján. Ez a hivatali időszak egyszer hosszabbítható meg legfeljebb öt évvel.

Az igazgató felelős:

- az irányító testület, valamint bármely, az irányító testület által összehívott ad hoc munkacsoport munkájának előkészítéséért és megszervezéséért, és különösen az alapítvány éves munkaprogram tervezetének elkészítéséért, figyelembe véve a közösségi szinten létrehozott általános iránymutatásokat,

- az alapítvány napi ügyviteléért,

- az alapítvány előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetének elkészítése, valamint az alapítvány költségvetésének végrehajtása,

- az e rendeletben meghatározott jelentések elkészítéséért és kihirdetéséért,

- az alkalmazottakkal kapcsolatos valamennyi ügyért,

- a 3. cikk értelmében rábízott feladatok elvégzéséért, továbbá azokért a feladatokért, amelyeket az 5. cikk (7) bekezdése említett éves munkaprogram foglal magában,

- az irányító testület határozatainak és az alapítvány tevékenysége számára megállapított iránymutatások végrehajtásáért.

(2) Az igazgató az igazgatótanácsnak számol be tevékenységéről és részt vesz annak ülésein.

(3) Az alapítvány jogi képviselője az igazgató.

8. cikk

Kapcsolat az egyéb közösségi alprogramokkal

A Bizottság az irányító testülettel együttműködve és, amennyiben szükséges, a 3906/89/EGK rendelet 9. cikkében, a 1279/96/Euratom, EK rendelet 8. cikkében, a 1488/96/EK rendelet 11. cikkében vagy bármely későbbi vonatkozó jogi aktusban megállapított eljárások szerint biztosítja a következetességet, és, amennyiben szükséges, az alapítvány munkája és az egyéb közösségi szintű alprogramok közötti egymást kiegészítő jelleget, a Közösségen belül és a jogosult országok támogatása során egyaránt, különös tekintettel a Tempus program keretében működő alprogramokra és egyéb közösségi szinten végrehajtott képzési programokra és alprogramokra, beleértve a Med-Campus programot.

9. cikk

A költségvetés tartalma

(1) Az alapítvány összes bevételéről és kiadásáról minden pénzügyi évre becslés készül, ami megjelenik az alapítvány költségvetésében, amely tartalmaz egy intézményi tervet. A pénzügyi év azonos a naptári évvel.

(2) Az alapítvány költségvetésében a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

(3) Az alapítvány bevétele, az egyéb típusú jövedelmektől függetlenül, az Európai Közösségek általános költségvetéséből származó szubvencióból, az elvégzett szolgáltatásokért járó díjazásból, valamint egyéb forrásokból származó összegekből áll.

(4) A költségvetés tartalmazza az alapítvány pénzügyi támogatását élvező projektekhez a jogosult országok által rendelkezésre bocsátott összegeket is.

10. cikk

Költségvetési eljárás

(1) Az igazgató által készített tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja az alapítvány következő pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát. Az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság részére ezt a létszámtervet is magában foglaló előirányzatot.

(2) A Bizottság az előirányzatot az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: "költségvetési hatóság").

(3) A Bizottság a támogatható országok szakképzési prioritásának és az ezen országokba irányuló gazdasági segítség általános pénzügyi irányának figyelembevételével megvizsgálja az előirányzatot. Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes általános költségvetésének tervezetébe a létesítési terv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

Ennek alapján és a támogatható országok számára nyújtott gazdasági segítség javasolt átfogó összegének keretein belül a Bizottság meghatározza az alapítvány költségvetéséhez történő éves hozzájárulás mértékét, amelyet az Európai Unió előzetes általános költségvetési tervébe be kell építeni.

(4) A költségvetési hatóság hagyja jóvá az alapítvány támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

Az alapítvány létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(5) Az alapítvány költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(6) Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte vélemény kifejtésére vonatkozó szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatótanácsnak eljuttatnia.

11. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1) Az igazgató végrehajtja az alapítvány költségvetését.

(2) Az alapítvány számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek az alapítvány előzetes elszámolását az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4) Az alapítvány előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az igazgató saját felelősségére - az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően - elkészíti az alapítvány végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

(5) Az igazgatótanács véleményt nyilvánít az alapítvány végleges elszámolásáról.

(6) Az igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) Az alapítvány igazgatója legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(9) Az általános költségvetési rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2 év április 30. előtt mentesíti az igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

12. cikk

Pénzügyi szabályok

Az alapítványra alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől ( 8 ), hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az alapítvány működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását.

13. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv vonatkozik az alapítványra.

14. cikk

A munkavállalókkal kapcsolatos szabályok

Az alapítvány személyzetére az Európai Közösség tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira érvényes szabályok és rendeletek érvényesek.

Az alapítvány gyakorolja személyzete fölött a kinevező hatóság hatáskörét.

Az igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a megfelelő végrehajtási szabályokat.

15. cikk

Jogi felelősség

(1) Az alapítvány szerződési felelősségét a szóban forgó szerződésre alkalmazandó jogszabályok szabályozzák.

(2) A szerződésen kívüli felelősség esetén az alapítvány a tagállamok jogszabályainak közös általános elvei alapján megtéríti az általa vagy az alkalmazottai által feladatuk végzése során okozott károkat.

Az ilyen jellegű károkkal kapcsolatos vitákban az Európai Közösség Bírósága illetékes.

(3) Az alkalmazottaknak az alapítvánnyal szembeni felelősségére az alapítvány alkalmazottaira vonatkozó megfelelő rendelkezések alkalmazandók.

16. cikk

Harmadik országok részvétele

(1) Az alapítvány nyitott azoknak az országoknak a részvétele előtt, amelyek nem tagjai az Európai Közösségnek, és amelyek a Szerződés 228. cikkében megállapított eljárás szerint a Közösség és a köztük fennálló megállapodásokban megállapítandó intézkedések alapján osztják a Közösség és a tagállamok által az (1) cikkben meghatározott jogosult országoknak a képzés területén nyújtott támogatás iránti elkötelezettséget.

A megállapodások többek között meghatározzák ezen országoknak az alapítvány munkájában való részvétele jellegét és mértékét, valamint részletes szabályait, beleértve a pénzügyi hozzájárulással és a munkavállalókkal kapcsolatos rendelkezéseket.

(2) Ezeknek az országoknak az 5. cikk (8) bekezdésében említett ad hoc munkacsoportokban való részvételéről szükség esetén az igazgatótanács határoz, ehhez nem kell megállapodást kötni.

17. cikk

Nyomonkövetési és értékelési eljárás

A Bizottság az irányító testülettel konzultálva létrehoz egy eljárást az alapítvány munkája során szerzett tapasztalatok nyomon követésére és értékelésére. Ezt az eljárást külső szakértők segítségével kell végrehajtani. A Bizottság ennek az eljárásnak az első eredményeit egy, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak 2000. december 31. előtt, majd azután háromévente benyújtandó jelentésben mutatja be.

18. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet hatálybalépésétől számított öt éven belül a Bizottság javaslata alapján a Tanács felülvizsgálja.

19. cikk

Ez a rendelet az alapítvány székhelyének illetékes hatóságok által történő meghatározását követő napon lép hatályba. ( 9 )

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 86., 1990.4.4., 12. o.,

( 2 ) HL C 113., 1990.5.7.,

( 3 ) az 1990. április 25-én adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg),

( 4 ) HL L 375., 1989.12.23., 11. o.,

( 5 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

( 6 ) HL L 145., 2001.5.31, 43. o.

( 7 ) HL L 245., 2003.9.29., 22. o.

( 8 ) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés:HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

( 9 ) A rendelet hatálybalépésének napját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R1360 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R1360&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R1360-20031001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R1360-20031001&locale=hu