32017R2367[1]

A Bizottság (EU) 2017/2367 rendelete (2017. december 18.) a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2367 RENDELETE

(2017. december 18.)

a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 68. cikkére,

mivel:

(1) A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) (3) módosításáról szóló jegyzőkönyvet. A megállapodás olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2) A 2009/81/EK irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy azok megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett, a legközelebbi ezresre lekerekített egyenértékének.

(3) A koherencia érdekében a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott, módosított értékhatároknak megfelelően módosítani kell a 2009/81/EK irányelvben levő értékhatárokat is. A 2009/81/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2009/81/EK irányelv 8. cikke a következőképpen módosul:

1. az a) pontban a "418 000 EUR" összeg helyébe "443 000 EUR" lép;

2. a b) pontban az "5 225 000 EUR" összeg helyébe "5 548 000 EUR" lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

(2) A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3) HL L 68., 2014.3.7., 4. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R2367 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R2367&locale=hu