32007R0862[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 862/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban ( 2 ),

(1)

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2001. május 28-29-i következtetéseiben - tekintettel a közös vizsgálatra, valamint a menekültügyre és a migrációra vonatkozó statisztikák javuló cseréjére - úgy értékelte, hogy a statisztikák javítására vonatkozó jövőbeni fellépésekhez szükség van egy átfogó és összefüggő keretre.

(2)

2003 áprilisában a Bizottság közleményt adott ki a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, amelyben cselekvési tervet határozott meg a migráció területére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésére és elemzésére. Ez számos jelentős változtatást foglalt magában, amelyek e statisztikák teljességének és összehangoltsági fokának a javítását célozták. A cselekvési terven belül a Bizottság a migrációra és menekültügyre vonatkozó közösségi statisztikák területére vonatkozó jogszabály-alkotási javaslatot tett.

(3)

A 2003. június 19-20-i thesszaloniki Európai Tanács megállapította, hogy több hatékony mechanizmusra van szükség a migrációra és a menekültügyre vonatkozó információk összegyűjtéséhez és elemzéséhez az Európai Unióban.

(4)

Az Európai Parlament a fent említett bizottsági közleményről szóló, 2003. november 6-i állásfoglalásában ( 3 ) megjegyezte, hogy a jogalkotás szükséges a helyes és hatékony közösségi migrációs politika fejlődéséhez szükséges átfogó statisztikák készítésének biztosítására. Az állásfoglalás támogatja a Bizottságot a migrációs és a menekültügyi statisztika területére vonatkozó jogalkotási javaslat megtételében.

(5)

Az Európai Unió bővítése újabb földrajzi és politikai dimenziót hozott a migrációhoz kapcsolódó jelenségek mértékéhez. Ez újabb ösztönzést is adott a pontos, időben történő és összehangolt statisztikai információ iránti igényre. Továbbá növekvő igény mutatkozik a bevándorlók szakmájára, iskolai végzettségére, képesítéseire és tevékenységi körére vonatkozó statisztikai információk iránt.

(6)

A migrációra és a menekültügyre vonatkozó összehangolt és összehasonlítható közösségi statisztikák alapvető fontosságúak a bevándorlásra és a menekültügyre vonatkozó közösségi jogszabályok fejlődéséhez és nyomon követéséhez, továbbá a személyek szabad mozgásához.

(7)

Szükséges a menekültügyre és a migrációra vonatkozó statisztikai információcsere megerősítése, és a közösségi statisztikai gyűjtemények és eredmények, amelyek mindezidáig egy sor szóbeli megállapodáson alapultak, minőségének a javítása.

(8)

Lényeges, hogy az információ legyen elérhető az Európai Unió egészében, a közösségi szabályozás és politika fejlődésének és végrehajtásának nyomon követése céljából. A jelenlegi fő gyakorlat nem biztosítja megfelelően az összehangolt adatok egységes módon történő rendszeres, időbeni és gyors átadását és terjesztését.

(9)

A jogellenesen a tagállamokban tartózkodó személyek számára vonatkozó becslések nem tartoznak e rendelet hatálya alá. A tagállamoknak nem kell a Bizottság (Eurostat) számára becsléseket vagy adatokat szolgáltatniuk az ilyen személyekről, noha ők a felmérésekben a népességállomány részét képezhetik.

(10)

Ahol csak lehetséges, az e rendelet alkalmazásában használt fogalommeghatározások az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi migrációval kapcsolatos statisztikákra vonatkozó ajánlásaiból, az Egyesült Nemzeteknek az ECE-régióban végzett népszámlálásokra és lakásösszeírásokra vonatkozó ajánlásaiból, illetve az EK jogszabályaiból kerülnek átvételre, és azokat a vonatkozó eljárásokat követően aktualizálni kell.

(11)

A migrációra és a menekültügyre vonatkozó statisztikák területén megjelent új közösségi szükségletek elavulttá tették a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló, 1976. február 9-i 311/76/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) rendelkezéseit.

(12)

Ezért a 311/76/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(13)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a migrációval és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közösségi statisztikák összegyűjtésének és szerkesztésének közös szabályai meghatározását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban elérhetők, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(14)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) képezi e rendelet előírásainak hivatkozási alapját. Ez különösen megköveteli a pártatlanság, a megbízhatóság, az objektivitás, a tudományos függetlenség, a költséghatékonyság és a statisztikai adatokra vonatkozó titoktartás szabályainak betartását.

(15)

Az e rendelet átültetéséhez szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(16)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy frissítse a fogalommeghatározásokat, hogy döntést hozzon az adatok csoportosításáról és további bontásáról és hogy szabályokat alkosson a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozóan. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, illetve e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(17)

Az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal ( 7 ) létrehozott statisztikai programbizottsággal az említett rendelet 3. cikkével összhangban való konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a közösségi statisztikák összegyűjtésének és szerkesztésének közös szabályait határozza meg a következő területeken:

a) a tagállamokba való bevándorlás és az azokból történő kivándorlás, beleértve az egyik tagállam területéről egy másikéba történő, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti áramlást;

b) a tagállamok területén szokásosan tartózkodó személyek állampolgársága és születési helye;

c) a tagállamoknak a bevándorlásra, a tartózkodási engedély megadására, az állampolgárságra, a menedékjogra és a nemzetközi védelem egyéb formáira, valamint a jogellenes bevándorlás megelőzésére vonatkozó közigazgatási és bírósági eljárásai és folyamatai.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "szokásos tartózkodási hely": az a hely, ahol a személy rendesen a pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre, vagy ennek hiányában, a jogszerű vagy bejegyzett lakóhely;

b) "bevándorlás": az a cselekmény, amely során a személy - akinek a korábbi szokásos tartózkodási helye egy másik tagállamban vagy harmadik államban volt - a szokásos tartózkodási helyét egy tagállam területére teszi át, amely tartózkodás időtartama legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi;

c) "kivándorlás": az a cselekmény, amely során a korábbi szokásos tartózkodási helyét az egyik tagállamban elhagyó személy azt egy másik tagállamba teszi át legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább ilyen hosszú időtartamra;

d) "állampolgárság": az az egyén és állama közötti sajátos jogi kötelék, amelyet születés vagy honosítás útján szerez meg, akár nyilatkozat, választás vagy házasságkötés révén, illetve a nemzeti jogszabályoknak megfelelően más módon;

e) "születési hely": az anya lakóhelye szerinti ország a születés időpontjában (ha rendelkezésre áll az adat, a jelenlegi határok szerint), vagy ennek hiányában az az ország (ha rendelkezésre áll az adat, a jelenlegi határok szerint), ahol a születés megtörtént;

f) "bevándorló": az a személy, aki bevándorlásra vállalkozik;

g) "kivándorló": az a személy, aki kivándorlásra vállalkozik;

h) "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező": a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv ( 8 ) 2. cikkének b) pontja értelmében a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező;

i) "harmadik ország állampolgára": mindazon személyek, akik a Szerződés 17. cikke (1) bekezdésének értelmében nem az Unió polgárai, beleértve a hontalanokat is;

j) "nemzetközi védelem iránti kérelem": a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv ( 9 ) 2. cikkének g) pontja értelmében a nemzetközi védelem iránti kérelem;

k) "menekültjogállás" a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében a menekültjogállás;

l) "kiegészítő védelmi jogállás": a 2004/83/EK irányelv 2. cikkének f) pontja értelmében a kiegészítő védelmi jogállás;

m) "családtag": az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 2. cikkének i) pontjában meghatározott minden családtag;

n) "átmeneti védelem": a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv ( 11 ) 2. cikke a) pontjában meghatározott átmeneti védelem;

o) "kísérő nélküli kiskorú": a 2004/83/EK tanácsi irányelv 2. cikkének i) pontja értelmében a kísérő nélküli kiskorú;

p) "külső határok": a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 ) 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerinti külső határok;

q) "harmadik országbeli állampolgárok, akiktől megtagadták a belépést": olyan harmadik országbeli állampolgárok, akiktől a külső határon megtagadják a belépést, mivel nem tesznek eleget az 562/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított valamennyi belépési feltételnek, és nem tartoznak azon rendelet 5. cikke (4) bekezdésében említett személyek kategóriáiba;

r) "harmadik országbeli állampolgárok, akikről megállapították, hogy jogellenesen tartózkodó személyek": olyan harmadik országbeli állampolgárok, akikről hivatalosan megállapították, hogy valamely tagállam területén tartózkodnak, és nem tesznek eleget, vagy már nem tesznek eleget az adott tagállamban a tartózkodás vagy letelepedés feltételeinek;

s) "áttelepítés": a nemzetközi védelem és a tartós megoldás iránti igényeik értékelése alapján harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyeknek az átadása valamely tagállam számára, ahol biztos jogállással engedélyezett számukra a tartózkodás.

(2) A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak (Eurostat) a becsléseknek és a nemzeti fogalommeghatározásokon alapuló statisztikák kiigazítása egyéb módszereinek alkalmazásáról és valószínű hatásairól az (1) bekezdésben szereplő harmonizált fogalommeghatározásoknak való megfelelés érdekében.

(3) A 2008-as referenciaév esetében az e rendelet értelmében a Bizottságnak (Eurostat) eljuttatott statisztikák még alapulhatnak más (nemzeti) fogalommeghatározásokon. Ilyen esetekben a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot (Eurostat) ezen alternatív fogalommeghatározásokról.

(4) Ha valamely tagállamot az (1) bekezdésben szereplő egy vagy több jogszabály valamelyike nem köti, akkor az adott tagállamnak az e rendeletben előírt statisztikákkal összehasonlítható statisztikákat kell rendelkezésre bocsátania, amennyiben erre mód van a létező jogalkotási és/vagy közigazgatási eljárások alapján.

3. cikk

A nemzetközi migrációra, a szokásos tartózkodási hellyel rendelkező népességre és az állampolgárság megszerzésére vonatkozó statisztikák

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) a tagállam területére költözött bevándorlók a következő bontásban:

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

iii. a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai kor és nem szerint;

b) a tagállam területéről elköltözött kivándorlók a következő bontásban:

i. állampolgárságok csoportjai szerint;

ii. életkor szerint;

iii. nem szerint;

iv. a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országok csoportjai szerint;

c) a referencia-időszak végén a tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek a következő bontásban:

i. állampolgárság csoportjai kor és nem szerint;

ii. születési hely csoportjai kor és nem szerint;

d) a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a referenciaév során a tagállamban állampolgárságot szerzett személyek, akik korábban más tagállam vagy harmadik ország állampolgárságával rendelkeztek, vagy korábban hontalanok voltak, kor és nem, az érintett személyek korábbi állampolgársága és a korábban hontalan személyek szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben említett statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és a referenciaév elmúltát követő tizenkét hónapon belül el kell juttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

4. cikk

A nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikák

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) a referencia-időszak alatt nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtott személyek, vagy ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek;

b) azon személyek, akik a referencia-időszak végén a felelős nemzeti hatóság előtt elbírálás alatt álló nemzetközi védelem iránti kérelmek alanyai;

c) a referencia-időszak alatt visszavont nemzetközi védelem iránti kérelmek.

E statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak egy naptári hónap referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-hónap végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-hónap 2008 januárja.

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozatok, például a kérelmeket elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak ítélő, valamint az elsőbbségi és gyorsított eljárások keretében hozott határozatok hatálya alá tartozó személyek;

b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, menekült jogállást megadó vagy visszavonó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, kiegészítő védelmet megadó vagy visszavonó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

d) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, átmeneti védelmet megadó vagy visszavonó elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek;

e) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által hozott, a nemzetközi védelemre vonatkozó nemzeti jog alapján humanitárius okok miatti tartózkodás engedélyezését megadó vagy azt visszavonó más elsőfokú határozatok hatálya alá tartozó személyek.

E statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak három naptári hónap időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referencia-időszak végét követő két hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referencia-időszak 2008 januárjától márciusáig tart.

(3) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) a referencia-időszak alatt az illetékes nemzeti hatóság által kísérő nélküli kiskorúnak tekintett nemzetközi védelem iránti kérelmező;

b) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, a nemzetközi védelem iránti kérelmet visszautasító jogerős határozatok, például a kérelmet elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak ítélő, valamint az elsőbbségi és gyorsított eljárások keretében hozott határozatok hatálya alá tartozó személyek;

c) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, a menekültjogállás megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

d) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, kiegészítő védelem megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

e) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során hozott, átmeneti védelem megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

f) a referencia-időszak alatt a közigazgatási vagy bírósági szervek által fellebbezés vagy felülvizsgálat során a nemzetközi védelemre vonatkozó nemzeti jog alapján hozott, humanitárius okokból tartózkodás engedélyezésének megadásáról vagy visszavonásáról szóló jogerős határozatok hatálya alá tartozó személyek;

g) azon személyek, akik a referencia-időszak alatt nemzeti vagy közösségi áttelepítési program keretében engedélyt kaptak a tagállamban való tartózkodásra, amennyiben a tagállamban ilyen programot hajtanak végre.

E statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni. A statisztikáknak egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

(4) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a 343/2003/EK rendelet és a 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet ( 13 ) alkalmazásával kapcsolatos következő statisztikákat:

a) a menedékkérők visszavételére vagy a róluk való gondoskodásra irányuló kérelmek száma;

b) a rendelkezések, amelyeken az a) pontban említett kérelmek alapulnak;

c) az a) pontban említett kérelmekre adott válaszként hozott határozatok;

d) az átadások száma, amelyekhez a c) pontban említett határozatok vezetnek;

e) az információkérések száma.

E statisztikáknak egy naptári év időtartamú referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

5. cikk

A jogellenes belépés és tartózkodás megelőzésére vonatkozó statisztikák

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következők számarányára vonatkozó statisztikákat:

a) harmadik ország állampolgárának a külső határon a tagállamok területére való belépésének elutasítása;

b) harmadik ország állampolgárai, akikről megállapították, hogy a bevándorlásra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a tagállam területén jogellenesen tartózkodnak.

Az a) pont szerinti statisztikákat az 562/2006/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdésének megfelelő bontásban kell megadni.

A b) pont szerinti statisztikákat kor és nem, valamint az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban kell megadni.

(2) Egy naptári év referencia-időszakra kell vonatkozniuk, és a referenciaév végét követő három hónapon belül el kell juttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

6. cikk

A tartózkodási engedélyre és harmadik országok állampolgárainak tartózkodására vonatkozó statisztikák

(1) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak (Eurostat) a következőkre vonatkozó statisztikákat:

a) harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek száma a következő bontásban:

i. a referencia-időszakban kiállított engedélyek, amely révén a személy először kap engedélyt tartózkodásra, állampolgárság, az engedély kiállításának oka, és az engedély érvényességének időtartama szerinti bontásban;

ii. a referencia-időszakban kiállított, és a személy bevándorlói jogállása vagy a tartózkodási ok megváltozása alkalmával megadott engedélyek állampolgárság, az engedély kiállításának oka és az engedély érvényességének időtartama szerinti bontásban;

iii. a referencia-időszak végén érvényes engedélyek (a vissza nem vont és le nem járt kiállított engedélyek száma) állampolgárság, az engedély kiállításának oka és az engedély érvényességének időtartama szerinti bontásban;

b) a referencia-időszak végén hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők száma állampolgárság szerinti bontásban.

(2) Amennyiben a tagállam nemzeti jogszabályai vagy közigazgatási gyakorlata lehetővé teszi a tartózkodási engedély helyett a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum vagy a bevándorló jogállás különleges kategóriáinak megadását, az ilyen vízumok és jogállások megadását bele kell érteni az (1) bekezdésben előírt statisztikákba.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikák egy naptári év referencia-időszakra vonatkoznak, és a referenciaév végét követő hat hónapon belül el kell juttatni azokat Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

7. cikk

A visszatérésekre vonatkozó statisztikák

(1) A tagállamok statisztikákat juttatnak el a Bizottsághoz (Eurostat):

a) harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akikről megállapítják, hogy jogellenesen tartózkodnak a tagállam területén, és akik a tartózkodásukat jogellenesnek minősítő vagy nyilvánító, a tagállam területének elhagyására vonatkozó kötelezettséget előíró közigazgatási vagy bírósági határozat vagy aktus tárgyát képezik, az érintett személyek állampolgársága szerinti bontásban;

b) harmadik országok azon állampolgárainak számáról, akik az a) pontban említett közigazgatási vagy bírósági határozatot vagy aktust követően ténylegesen elhagyták a tagállam területét, a visszatért személyek állampolgársága szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott statisztikák egy naptári év referencia-időszakra vonatkoznak, és azokat a referenciaév végét követő három hónapon belül kell eljuttatni a Bizottságnak (Eurostat). Az első referenciaév 2008.

(3) Az (1) bekezdésben említett statisztikák nem foglalják magukban azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akiket a 343/2003/EK rendeletben és az 1560/2003/EK rendeletben megállapított mechanizmus keretében ad át egyik tagállam egy másiknak.

8. cikk

További bontások

(1) A Bizottság az alábbiak szerinti további bontások meghatározásával kapcsolatos intézkedéseket fogadhat el a következő statisztikákra vonatkozóan:

a) a 4. cikkben előírt statisztikák összessége esetében a következők szerinti bontások:

i. a kérelem benyújtásának éve;

b) a 4. cikk (4) bekezdésében előírt statisztikák esetében a következők szerinti bontások:

i. a kérelem, határozat vagy átadás által érintett személyek száma;

c) a 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt statisztikák esetében a következők szerinti bontások:

i. kor;

ii. nem;

d) az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt statisztikák esetében a következők szerinti bontások:

i. az elfogás jogcíme;

ii. az elfogás helye;

e) a 6. cikkben előírt statisztikák esetében a következők szerinti bontások:

i. az az év, amikor a tartózkodási engedélyt először megadták;

ii. kor;

iii. nem;

f) a 7. cikkben előírt statisztikák esetében a következő szerinti bontás:

i. a távozási kötelezettséget előíró határozat vagy aktus oka;

ii. kor;

iii. nem.

(2) Az (1) bekezdésben említett további bontásokat csak külön kell benyújtani, és nem kell együtt osztályozni a 4-7. cikkben előírt bontásokkal.

(3) Amikor arról születik döntés, hogy az (1) bekezdéssel összhangban szükségesek-e további bontások, a Bizottságnak meg kell ítélnie ezen információnak a közösségi politikák fejlődése és nyomon követése céljaihoz való szükségességét, valamint értékelnie kell a megfelelő adatforrások hozzáférhetőségét és az ehhez kapcsolódó költségeket.

A 4-7. cikk alkalmazásához esetlegesen szükséges további bontásokra vonatkozóan legkésőbb 2009. augusztus 20-ig tárgyalásokat kell kezdeményezni. A további bontások elkészítésének legkorábbi referenciaéve 2010.

9. cikk

Adatforrások és minőségi előírások

(1) A statisztikáknak a következő adatforrásokon kell alapulniuk azoknak a tagállamokban való hozzáférhetősége szerint, valamint a nemzeti jogszabályokkal és a gyakorlattal összhangban:

a) a közigazgatási és a bírósági intézkedések nyilvántartásai;

b) a közigazgatási intézkedésekkel kapcsolatos nyilvántartások;

c) a személyek népességére vagy e népesség valamely alcsoportjára vonatkozó nyilvántartások;

d) népszámlálások;

e) mintavételes felmérések;

f) más megfelelő források.

A statisztikák készítésének folyamán tudományosan megalapozott és jól dokumentált statisztikai becslési módszerek alkalmazhatók.

(2) A tagállamoknak jelentést kell készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára a felhasznált adatforrásokról, a források kiválasztásának indokairól és a kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák minőségére gyakorolt hatásáról, valamint az alkalmazott becslési módszerekről, és folyamatosan tájékoztatniuk kell a Bizottságot (Eurostat) az ezekben bekövetkező változásokról.

(3) A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok a statisztikai információk minőségének, összehasonlíthatóságának és teljességének értékeléséhez szükséges minden tájékoztatást megadnak.

(4) A tagállamok késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az e rendelet értelmében szolgáltatott statisztikák felülvizsgálatáról és kijavításáról, valamint a felhasznált módszerek és adatforrások bármilyen változásáról.

(5) Az adattovábbítás megfelelő formáinak meghatározásával kapcsolatos intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges, a 9. cikkben meghatározott adattovábbítás megfelelő módjait meghatározó szabályokat megállapító intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között annak kiegészítése által történő - módosítására szolgálnak, a 11. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalommeghatározások aktualizálása;

b) a születési hely csoportjai, a korábbi és a következő tartózkodási hely csoportjai, valamint az állampolgárság csoportjai kategóriáinak meghatározása a 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint;

c) az engedélykiállítás okai kategóriáinak meghatározása a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint;

d) a változókra alkalmazandó további bontásokat és bontási szintek meghatározása a 8. cikkben foglaltak szerint;

e) a pontosságra és a minőségi előírásokra vonatkozó szabályok meghatározása.

11. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott statisztikai programbizottság segíti a végrehajtási intézkedések elfogadásában.

(2) Amikor e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Amikor e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

12. cikk

Jelentés

2012. augusztus 20-ig és azután háromévenként a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról és azok minőségéről.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 311/76/EGK rendeletet hatályát veszti.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 185., 2006.8.8., 31. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2007. március 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. június 12-i határozata.

( 3 ) HL C 83. E, 2004.4.2., 94. o.

( 4 ) HL L 39., 1976.2.14., 1. o.

( 5 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 8 ) HL L 16., 2004.1.23., 44. o.

( 9 ) HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

( 10 ) HL L 50., 2003.2.25., 1. o.

( 11 ) HL L 212., 2001.8.7., 12. o.

( 12 ) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

( 13 ) HL L 222., 2003.9.5., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0862 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0862&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0862-20070820 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0862-20070820&locale=hu