Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32006R0629[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 629/2006/EK rendelete ( 2006. április 5. ) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE

(2006. április 5.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek és az 574/72/EGK tanácsi rendeletnek a jogok összehangolására és az eljárások egyszerűsítésére tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatálybalépésével a más tagállamban történő ideiglenes tartózkodás alatt a természetbeni betegbiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás eljárásai egyszerűsödtek. Célszerű az egyszerűsített eljárásokat az 1408/71/EGK (4) és az 574/72/EGK rendeletben (5) szabályozott munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott ellátásokra vonatkozó rendelkezésekre is kiterjeszteni.

(2) Az egyes tagállamok jogszabályi változásainak figyelembevétele céljából, különös tekintettel az új tagállamok jogszabályainak változásaira a csatlakozási tárgyalások lezárása óta, az 1408/71/EGK rendelet mellékleteit ki kell igazítani.

(3) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A jogbiztonság biztosítása és az érintett személyek jogos elvárásainak védelme érdekében rendelkezni kell arról, hogy az 1408/71/EGK rendelet III. mellékletét módosító egyes rendelkezések 2004. május 1-jétől kezdődő visszamenőleges hatállyal bírjanak.

(5) A Szerződés a 308. cikkben meghatározottakon kívül nem állapít meg egyéb hatáskört a szociális biztonság terén megfelelő intézkedések meghozatalára a munkavállalónak nem minősülő személyek tekintetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet I., II., IIa., III., IV. és VI. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 60. cikkben az (5) és (6) bekezdést el kell hagyni;

2. a 62. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"62.cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén

1. Ahhoz, hogy a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében a munkavállaló vagy önálló vállalkozó természetbeni ellátásban részesüljön, be kell nyújtania az ellátó intézményhez az illetékes intézmény által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy az említett személy jogosult a természetbeni ellátásra. Ezt az igazolást a 2. cikkel összhangban kell kiállítani. Amennyiben az érintett személy nem tudja benyújtani az igazolást, kapcsolatba kell lépnie a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely megkéri az illetékes intézménytől az érintett személy természetbeni ellátásra való jogosultságát tanúsító igazolást.

A rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban, az ellátásra való jogosultság tekintetében az illetékes hatóság által kiállított igazolás minden esetben ugyanolyan hatállyal bír az ellátó intézményre nézve, mint azon személyek ellátásra való jogosultságának nemzeti tanúsítása, akik a tartózkodási hely szerinti intézmény által biztosítottak.

2. A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.";

3. a 63. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.";

4. a 66. cikk (1) bekezdésében a "20. és a 21. cikkében" szavak helyébe a "21. cikkében" szavak lépnek;

5. a 93. cikk (1) bekezdésében a 22b. cikkre való hivatkozást el kell hagyni, és a "34a., illetve 34b. cikkének" helyébe "illetve 34a. cikkének" lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet 5. a) ii-ix. pontját, valamint az 5. b) ii. és iv. pontját 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2006. április 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER

(1) HL C 24., 2006.1.31., 25. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. november 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. március 10-i határozata.

(3) HL L 100., 2004.4.6., 1. o.

(4) HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb a 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 207/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 36., 2006.2.8., 3. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

Az 1408/71/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. az I. melléklet II. szakaszában, a "V. SZLOVÁKIA" pont helyébe a következő szöveg lép:

"V. SZLOVÁKIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározása céljából a »családtag« a gyermekek utáni járadékról szóló törvény által meghatározott házastárs és/vagy eltartott gyermek.";

2. a II. melléklet I. szakaszában, a "H. FRANCIAORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép: "H. FRANCIAORSZÁG

1. A kézműiparban, az iparban vagy kereskedelemben foglalkoztatott, vagy szellemi szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő ellátási rendszerek, a szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő öregségi nyugdíjbiztosítási rendszerek, valamint a szabadfoglalkozású önálló vállalkozókra vonatkozó rokkantsági és haláleseti biztosítási rendszerek, valamint a szerződött orvosokra és a kiegészítő személyzetre vonatkozó kiegészítő öregségi ellátási rendszerek, amelyeket a szociális biztonsági törvény L.615-20., L.644-1., L.644-2., L.645-1. és L.723-14. cikke tartalmaz.

2. A mezőgazdaság területén tevékenykedő önálló vállalkozókra vonatkozó kiegészítő betegbiztosítás és anyasági biztosítás, amelyet a mezőgazdasági törvény L.727-1. cikke tartalmaz.";

3. a II. melléklet II. szakasza a következőképpen módosul:

a) az "E. ÉSZTORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép: "E. ÉSZTORSZÁG

a) Szülési juttatás

b) Örökbefogadási támogatás".

b) az "L. LETTORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép: "L. LETTORSZÁG

a) Szülési segély

b) Gyermek örökbefogadási támogatás";

c) az "S. LENGYELORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép:

"S. LENGYELORSZÁG

Szülési támogatás (2003. november 28-i törvény a családi ellátásokról)";

4. a IIa. melléklet a következőképpen módosul:

a) a "D. NÉMETORSZÁG" pontban a "Nincs ilyen" kifejezés helyébe a következő szöveg lép:

"A megélhetési költségeket fedező ellátások az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással összhangban, kivéve, ha ezen ellátások tekintetében teljesülnek azok a követelmények, amelyek a munkanélküli ellátás odaítélését követően (szociális biztonsági törvény II. kötet 24. cikk (1) bekezdés) feljogosítanak az ideiglenes kiegészítő ellátásra.";

b) az "L. LETTORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép: "L. LETTORSZÁG

a) Állami szociális biztonsági ellátás (2003. január 1-jei törvény az állami szociális ellátásokról).

b) Támogatás a mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek megtérítésére (2003. január 1-jei törvény az állami szociális ellátásokról).";

c) az "S. LENGYELORSZÁG" pont helyébe a következő szöveg lép:

"S. LENGYELORSZÁG

Szociális nyugdíj (2003. június 27-i törvény a szociális. nyugdíjról)";

d) a "V. SZLOVÁKIA" pont helyébe a következő szöveg lép:

"V. SZLOVÁKIA

A kizárólagos jövedelmi forrást jelentő nyugdíjak 2004. január 1. előtt már megítélt kiigazítása.";

5. a III. melléklet a következőképpen módosul:

a) az A. rész a következőképpen módosul:

i. a következő pontokat el kell hagyni:

1., 4., 10., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 55., 56., 57., 59., 60., 63., 65., 66., 70., 76., 77., 78., 81., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 115., 116., 117., 119., 120., 123., 125., 126., 133., 134., 135., 137., 138., 141., 143., 144., 150., 151., 152., 154., 155., 158., 160., 161., 166., 167., 168., 170., 171., 174., 176., 177., 181., 182., 183., 185., 186., 189., 192., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 239., 241., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 266., 268., 269., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297;

ii.

a BELGIUM-NÉMETORSZÁG pont számozása "3"-ról "1"-re,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-NÉMETORSZÁG pont számozása "26"-ról "2"-re,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS pont számozása "33"-ról "3"-ra,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-LUXEMBURG pont számozása "36"-ról "4"-re,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-AUSZTRIA pont számozása "40"-ről "5"-re,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA pont számozása "44"-ről "6"-ra,

a DÁNIA-FINNORSZÁG pont számozása "67"-ről "7"-re,

a DÁNIA-SVÉDORSZÁG pont számozása "68"-ról "8"-ra,

a NÉMETORSZÁG-GÖRÖGORSZÁG pont számozása "71"-ről "9"-re,

a NÉMETORSZÁG-SPANYOLORSZÁG pont számozása "72"-ről "10"-re,

a NÉMETORSZÁG-FRANCIAORSZÁG pont számozása "73"-ról "11"-re,

a NÉMETORSZÁG-LUXEMBURG pont számozása "79"-ről "12"-re,

a NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG pont számozása "80"-ról "13"-ra,

a NÉMETORSZÁG-HOLLANDIA pont számozása "82"-ről "14"-re,

a NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása "83"-ról "15"-re,

a NÉMETORSZÁG-LENGYELORSZÁG pont számozása "84"-ről "16"-ra,

a NÉMETORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "86"-ról "17"-re,

a NÉMETORSZÁG-SZLOVÁKIA pont számozása "87"-ről "18"-ra,

a NÉMETORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása "90"-ről "19"-re,

a SPANYOLORSZÁG-PORTUGÁLIA pont számozása "142"-ről "20"-ra,

az ÍRORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása "180"-ról "21"-re,

az OLASZORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "191"-ről "22"-re,

a LUXEMBURG-SZLOVÁKIA pont számozása "242"-ről "23"-ra,

a MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása "248"-ról "24"-re,

a MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "251"-ről "25"-re,

a HOLLANDIA-PORTUGÁLIA pont számozása "267"-ről "26"-ra,

az AUSZTRIA-LENGYELORSZÁG pont számozása "273"-ról "27"-re,

az AUSZTRIA-SZLOVÉNIA pont számozása "275"-ről "28"-ra,

az AUSZTRIA-SZLOVÁKIA pont számozása "276"-ról "29"-re,

a PORTUGÁLIA-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG pont számozása "290"-ről "30"-ra, és

a FINNORSZÁG-SVÉDORSZÁG pont számozása "298"-ról "31"-re módosul;

iii. a "2. CSEH KÖZTÁRSASÁG-NÉMETORSZÁG" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 2001. július 27-i megállapodás 39. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja

A szociális biztonságról szóló, 2001. július 27-i megállapodás záró jegyzőkönyvének 14. pontja";

iv. a "3. CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 1999. január 19-i megállapodás 32. cikkének (4) bekezdése";

v. a "4. CSEH KÖZTÁRSASÁG-LUXEMBURG" pontban a "Nincs ilyen" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A 2000. november 17-i megállapodás 52. cikkének 8. pontja";

vi. a "6. CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA" pont helyébe a következő szöveg lép:

"6. CSEH KÖZTÁRSASÁG-SZLOVÁKIA

A szociális biztonságról szóló, 1992. október 29-i megállapodás 12., 20. és 33. cikke";

vii. a "18. NÉMETORSZÁG-SZLOVÁKIA" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A 2002. szeptember 12-i egyezmény 29. cikke (1) bekezdésének 2. és 3. pontja

A 2002. szeptember 12-i egyezmény záró jegyzőkönyvének 9. bekezdése";

viii. a "23. LUXEMBURG-SZLOVÁKIA" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 2002. május 23-i szerződés 50. cikkének (5) bekezdése";

ix. a "29. AUSZTRIA-SZLOVÁKIA" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 2001. december 21-i megállapodás 34. cikkének (3) bekezdése".

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. a következő pontokat el kell hagyni:

1., 4., 10., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 55., 56., 57., 59., 60., 63., 65., 66., 70., 76., 77., 78., 81., 84., 87., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 115., 116., 117., 119., 120., 123., 125., 126., 133., 134., 135., 137., 138., 141., 143., 144., 150., 151., 152., 154., 155., 158., 160., 161., 166., 167., 168., 170., 171., 174., 176., 177., 181., 182., 183., 185., 186., 189., 192., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205, 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 239., 241., 242., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 266., 268., 269., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297;

ii.

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS pont számozása "33"-ról "1"-re,

a CSEH KÖZTÁRSASÁG-AUSZTRIA pont számozása "40"-ről "2"-re,

a NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG pont számozása "80"-ról "3"-ra,

a NÉMETORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "86"-ról "4"-re,

az OLASZORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "191"-ről "5"-re,

a MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA pont számozása "248"-ról "6"-ra,

a MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA pont számozása "251"-ről "7"-re,

az AUSZTRIA-LENGYELORSZÁG pont számozása "273"-ról "8"-ra,

az AUSZTRIA-SZLOVÉNIA pont számozása "275"-ről "9"-re, és

az AUSZTRIA-SZLOVÁKIA pont számozása "276"-ról "10"-re módosul;

iii. az "1. CSEH KÖZTÁRSASÁG-CIPRUS" pontban a "Nincs ilyen"szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 1999. január 19-i megállapodás 32. cikkének (4) bekezdése";

iv. a "10. AUSZTRIA-SZLOVÁKIA" pontban a "Nincs ilyen egyezmény" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 2001. december 21-i megállapodás 34. cikkének (3) bekezdése";

6. a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) az A. rész a következőképpen módosul:

i. "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG" pontban a "Nincs ilyen" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"Teljes rokkantsági nyugdíj azon személyek számára, akik esetében a teljes rokkantság a 18. életév betöltése előtt következett be, és akik nem biztosítottak az előírt időszak tekintetében (a 155/1995 sz. törvény a törvénygyűjteményből a nyugdíjbiztosításról, 42. szakasz)";

ii. a "X. Svédország" pontban a "Nincs ilyen" szavak helyébe a következő szöveg lép:

"A hosszú távú munkaképtelenségre vonatkozó jövedelemhez kötött juttatásokról szóló jogszabályi rendelkezések (az általános biztosításról szóló, 1962: 381. számú törvény módosított szövegének 8. fejezete)";

b) a C. rész a következőképpen módosul:

i. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG" pont helyébe a következő szöveg lép:

"B. CSEH KÖZTÁRSASÁG

A (teljes vagy részleges) rokkantsági és túlélő hozzátartozói (özvegyi és árvasági) nyugdíj abban az esetben, amennyiben ezek nem abból az öregségi nyugdíjból származnak, amelyre az elhunyt a halála időpontjában jogosult lenne";

ii. az "E. ÉSZTORSZÁG" pontban a "Nincs ilyen" szavak helyébe a következő szöveg lép: "Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjra benyújtott valamennyi kérelem, amely tekintetében az alábbi feltételek fennállnak:

- Észtországban a biztosítási időszakok 1998. december 31-én lezárultak,

- a kérelmező által az észt jogszabályokkal összhangban befizetett, egyénileg nyilvántartásba vett szociális hozzájárulás legalább annyi, mint az adott biztosítási évre vonatkozó átlagos szociális hozzájárulás";

c) a D. részben, a 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) Szlovák rokkantsági nyugdíj és az azon alapuló túlélő hozzátartozói nyugdíj";

7. a VI. mellékletben a "Q. HOLLANDIA" pont a következőképpen módosul:

a) A 4. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) Amennyiben az a) pont értelmében az érintett személy jogosult a holland rokkantsági ellátásra, az ellátásokat a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett módszerrel kell kiszámítani:

i. a WAO-ban megállapított rendelkezésekkel összhangban, amennyiben a keresőképtelenséget megelőzően az érintett személyt utoljára a rendelet 1. cikkének a) pontjának megfelelően alkalmazták munkavállalóként;

ii. a rokkantási biztosításról (önálló vállalkozók) szóló törvényben (WAZ) megállapított rendelkezésekkel összhangban, amennyiben a keresőképtelenséget megelőzően az érintett személyt utoljára nem a rendelet 1. cikke a) pontjának megfelelően alkalmazták munkavállalóként.";

b) a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. A rendelet II. címének alkalmazásában, az 1964. évi munkabéradóról szóló törvény (Wage Tax Act) értelmében munkavállalónak minősülő személy, aki ezen az alapon a nemzeti biztosítás által biztosított, és fizetés ellenében, munkaviszonyban végez tevékenységet."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0629&locale=hu

Tartalomjegyzék