32002L0002[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/2/EK irányelve (2002. január 28.) az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 91/357/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/2/EK IRÁNYELVE

(2002. január 28.)

az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 91/357/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdése b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében ( 3 ) megállapított eljárásnak megfelelően és az egyeztetőbizottság által 2001. november 20-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

(1)

A 79/373/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) megállapítja az összetett takarmány Közösségen belüli forgalmazásának szabályait.

(2)

A címkézésre vonatkozóan a 79/373/EGK irányelv célja annak biztosítása, hogy az állattenyésztők objektív és a lehető legpontosabb tájékoztatást kapják a takarmányok összetételéről és felhasználásáról.

(3)

Mindeddig a 79/373/EGK irányelv egy rugalmas nyilatkozatot írt elő, amely a takarmány-alapanyagok feltüntetésére korlátozódott, anélkül, hogy feltüntette volna a haszonállat-takarmányokban lévő mennyiségüket, ugyanakkor fenntartotta annak lehetőségét, hogy a takarmány-alapanyagok helyett takarmányalapanyag-kategóriákat tüntessenek fel.

(4)

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma által előidézett válsághelyzet és a közelmúltbeli dioxinválság azonban rámutatott a jelenlegi rendelkezések elégtelenségére, valamint arra, hogy a haszonállatok összetett takarmányainak összetételéről részletesebb minőségi és mennyiségi adatra van szükség.

(5)

A részletes mennyiségi adat hozzájárulhat annak biztosításához, hogy a potenciálisan fertőzött takarmány-alapanyagok adott tételekig nyomon követhetők legyenek. Ez kedvezően fog hatni a közegészségügyre, és elkerülhető lesz olyan termékek megsemmisítése, amelyek nem jelentenek komoly közegészségügyi veszélyt.

(6)

Ennek megfelelően ezen a ponton indokolt annak előírása, hogy kötelezően fel kell tüntetni minden takarmány-alapanyagot, valamint a haszonállatok összetett takarmányában lévő mennyiségüket.

(7)

Gyakorlati megfontolásból indokolt, ha eseti címkén vagy kísérő okmányon történik a haszonállatok összetett takarmányaiban lévő takarmány-alapanyagok feltüntetése.

(8)

A takarmányokban lévő takarmány-alapanyagok feltüntetése bizonyos esetekben fontos tájékoztatást nyújt az állattenyésztőknek. Ezért indokolt, hogy a címkézésért felelős személy a vevő kérésére egy olyan részletes listát adjon, amely tartalmazza az összes felhasznált takarmány-alapanyagot és a pontos mennyiségüket tömegszázalékban.

(9)

Azt is fontos látni, hogy a takarmányok forgalmazásának minden szakaszában hatóságilag ellenőrizhető a feltüntetett adatok pontossága. Ezért indokolt, hogy a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelvvel ( 5 ) összhangban az illetékes hatóságok ellenőrzik az összetett takarmányok címkéjén megadott adatok pontosságát, és hogy a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében az összetett takarmány előállítóit arra kötelezik, hogy bocsássanak az illetékes hatóság rendelkezésére minden, a forgalmazásra szánt takarmányok összetételére vonatkozó iratot.

(10)

A Bizottság egy megvalósíthatósági tanulmány alapján 2002. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyhez, a jelentés következtetéseinek figyelembevételével, megfelelő javaslatot csatol egy engedélyező lista létrehozataláról.

(11)

Különös rendelkezéseket is kell hozni a kedvtelésből tartott állatok takarmányának címkézésére vonatkozóan, tekintettel e takarmánytípus különleges jellegére.

(12)

Mivel a haszonállatok összetett takarmányai esetében a jövőben többé már nem lesz lehetséges, hogy a takarmány-alapanyagok helyett takarmányalapanyag-kategóriákat tüntessenek fel, hatályon kívül kell helyezni a kedvtelésből tartott állatokon kívüli állatok összetett takarmányának címkézéséhez használható összetevők csoportjainak a megállapításáról szóló, 1991. június 13-i 91/357/EGK bizottsági irányelvet ( 6 ),

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/373/EGK tanácsi irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a j) pont helyébe a következő szöveg lép:

"j) a tétel hivatkozási száma;"

2. Az 5. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a c) pontot el kell hagyni;

b) a g) pontot el kell hagyni.

3. Az 5. cikk (5) bekezdésében a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) a minimális eltarthatósági idő, a nettó mennyiség, a tétel referenciaszáma és a jóváhagyási vagy nyilvántartási szám feltüntethető az (1) bekezdésben említett címkeadatok számára fenntartott helyen kívül, ez esetben ezen adatok mellett az adatok megjelenési helyét is jelezni kell.";

4. Az 5c. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5c. cikk

(1) Az összetett takarmányban felhasznált minden takarmány-alapanyag a saját egyedi nevén szerepel a felsorolásban.

(2) A takarmány-alapanyagok felsorolására a következő szabályok vonatkoznak:

a) az összetett takarmányok, kivéve a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányait:

i. a takarmány-alapanyagok felsorolása az összetett takarmányokban lévő, tömegszázalékban kifejezett mennyiségük, tömegszázalékban csökkenő sorrendben történő feltüntetésével;

ii. a fenti százalékarányokra vonatkozóan, a megjelölt értéktől való ± 15 %-os eltérés megengedett;

b) a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányai: a takarmány-alapanyagok felsorolása a tartalmazott mennyiség feltüntetésével vagy a takarmány-alapanyagok megnevezésével a tömegük szerint csökkenő sorrendben.

(3) A kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányai esetében a takarmány-alapanyagok saját nevükön való feltüntetése helyett feltüntethető a 10a. cikkel összhangban meghatározott, többféle takarmány-alapanyagot csoportosító kategóriákra hivatkozva annak a kategóriának a neve, amelyhez a takarmány alapanyag tartozik.

E két feltüntetési forma egyikének a használata kizárja a másik használatát, kivéve ha a felhasznált takarmány-alapanyagok egyike nem tartozik bele egyik felállított kategóriába sem. Ilyen esetben a saját nevén megnevezett takarmány-alapanyagot a kategóriákhoz viszonyítva tömege szerinti csökkenő sorrendben tüntetik fel.

(4) A kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányainak címkézése egy különleges felirattal felhívhatja a figyelmet egy vagy több, a takarmány jellemzéséhez feltétlenül szükséges, takarmány-alapanyag jelenlétére vagy alacsony tartalmára is. Ilyen esetben a takarmányba belekevert takarmány-alapanyag(ok) tömegszázalékában kifejezett, legkisebb vagy legnagyobb tartalmát egyértelműen fel kell tüntetni a takarmány-alapanyag(ok)ra külön figyelmet felhívó feliratnál vagy a takarmány-alapanyagok listájában, a megfelelő takarmány-alapanyag kategóriánál megemlítve a takarmány-alapanyagot(okat) és annak/azok tömegszázalékát.";

5. A 12. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Előírják, hogy az összetett takarmány gyártói kötelesek a hatósági vizsgálatok elvégzéséért felelős hatóságok kérésére azok rendelkezésére bocsátani minden olyan, a forgalmazásra szánt takarmányok összetételére vonatkozó iratot, amely lehetővé teszi a címkén megadott adatok pontosságának ellenőrzését.";

6. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"15a. cikk

A Bizottság a tagállamoktól kapott adatok alapján legkésőbb 2006. november 6-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 5. cikk (1) bekezdésének j) pontja és (5) bekezdésének d) pontja, valamint az 5c. cikk és a 12. cikk második albekezdése révén bevezetett intézkedések végrehajtásáról, elsősorban az összetett takarmányok címkéjén a takarmány-alapanyagok mennyiségének tömegszázalékban kifejezett feltüntetésére vonatkozóan, beleértve a megengedett eltérést is, és ehhez a jelentéshez csatolja az intézkedések javítását célzó esetleges javaslatokat."

2. cikk

A 91/357/EGK bizottsági irányelv 2003. november 6-tól hatályát veszti.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2003. március 6-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2003. november 6-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz a hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 120. E, 2001.4.24., 178. o.

( 2 ) HL C 140., 2000.5.18., 12. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2000. október 4-i véleménye (HL C 178., 2001.6.22., 177. o.), a Tanács 2000. december 19-i közös álláspontja (HL C 36., 2001.2.2., 35. o.) és az Európai Parlament 2001. április 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2001. december 11-i határozata és a Tanács 2001. december 19-i határozata.

( 4 ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb a 2000/16/EK irányelvvel (HL L 105., 2000.5.3., 36. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 265., 1995.11.8, 17. o. Az 1999/20/EK irányelvvel (HL L 80., 1999.3.25., 20. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 193., 1991.7.17., 34. o. A legutóbb a 98/67/EK irányelvvel (HL L 261., 1998.9.24., 10. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0002&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0002-20070615 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0002-20070615&locale=hu