32013L0025[1]

A Tanács 2013/25/EU irányelve ( 2013. május 13. ) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2013/25/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára - ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el - minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2) Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 74/557/EGK (1), a 77/249/EGK (2), a 98/5/EK (3) és a 2005/36/EK (4) irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/557/EGK, a 77/249/EGK, a 98/5/EK és a 2005/36/EK irányelv ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjától alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatályba lépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY

(1) A toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról szóló, 1974. június 4-i 74/557/EGK tanácsi irányelv (HL L 307., 1974.11.18., 5. o.).

(2) Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanács irányelv (HL L 78., 1977.3.26., 17. o.).

(3) Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 77., 1998.3.14., 36. o).

(4) A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

MELLÉKLET

A RÉSZ

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

A 2005/36/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 49. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

"ba) 2013. július 1. Horvátország esetében;".

2. Az V. melléklet a következőképpen módosul

a) az V.1. szakasz a következőképpen módosul:

i. a táblázat 5.1.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HrvatskaDiploma »doktor medicine/doktorica medicine«Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj2013. július 1.”

ii. A táblázat 5.1.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo2013. július 1.”

iii. A táblázat 5.1.3. pontja a következő szövegrésszekkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészeket követően:

- a táblázat "Aneszteziológia" és "Általános sebészet" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Opća kirurgija"

- a táblázat "Idegsebészet" és "Szülészet- nőgyógyászat" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija"

- a táblázat "Belgyógyászat" és "Szemészet" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija"

- a táblázat "Fül-orr-gége gyógyászat" és "Csecsemő- és gyermekgyógyászat" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija"

- a táblázat "Tüdőgyógyászat" és "Urológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Pulmologija Urologija"

- a táblázat "Ortopédia" és "Patológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija"

- a táblázat "Neurológia" és "Pszichiátria" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Neurologija Psihijatrija"

- a táblázat "Radiológia" és "Sugárterápia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija"

- a táblázat "Plasztikai sebészet" és "Klinikai biológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija"

- a táblázat "Mikrobiológia-bakteriológia" és "Biokémia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Klinička mikrobiologija"

- a táblázat "Immunológia" és "Mellkassebészet" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Alergologija i klinička imunologija"

- a táblázat "Gyermeksebészet" és "Érsebészet" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija"

- a táblázat "Kardiológia" és "Gasztroenterológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija"

- a táblázat "Reumatológia" és "Általános hematológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Reumatologija Hematologija"

- a táblázat "Endokrinológia" és "Fizioterápia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija"

- a táblázat "Neuropszichiátria" és "Bőr- és nemibeteg-gyógyászat" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Dermatologija i venerologija"

- a táblázat "Radiológia" és "Gyermekpszichiátria" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna psihijatrija"

- a táblázat "Geriátria" és "Nefrológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Nefrologija"

- a táblázat "Infektológia" és "Társadalom-orvostan és szociális orvostan" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina"

- a táblázat "Farmakológia" és "Foglalkozás-orvostan" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom Medicina rada i športa"

- a táblázat "Allergológia" és "Nukleáris medicina" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina"

- a táblázat "Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)" bejegyzés helyébe: "Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija"

- a táblázat "Haematológia" bejegyzés helyébe: "Hrvatska";

- a táblázat "Sztomatológia" és "Bőrgyógyászat" bejegyzések helyébe: "Hrvatska"

- a táblázat "Venerológia" és "Trópusi betegségek" bejegyzések helyébe: "Hrvatska"

- a táblázat "Gasztroenterológia" és "Traumatológia" bejegyzések helyébe: "Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina"

- a táblázat "Klinikai neurofiziológia" és "Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)" bejegyzések helyébe: "Hrvatska"

- a táblázat "Klinikai onkológia" és "Klinikai genetika" bejegyzések helyébe: "Hrvatska";

iv. A táblázat 5.1.4. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuspecijalist obiteljske medicine2013. július 1.”;

b) A táblázat V.2. szakasza 5.2.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A táblázat V.3. szakaszának 5.3.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HrvatskaDiploma »doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine«Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskojdoktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine2013. július 1.”;

d) A táblázat V.4. szakaszának 5.4.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HrvatskaDiploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu2013. július 1.”;

e) A táblázat V.5. szakaszának 5.5.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

SZÖVEG HIÁNYZIK

f) A táblázat V.6. szakaszának 5.6.2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

SZÖVEG HIÁNYZIK

g) A táblázat V.7. szakaszának 5.7.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Hrvatska”;

3. A VI. melléklet a Franciaországra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

B RÉSZ

JOGI SZAKMÁK

1. A 77/249/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Horvátország: Odvjetnik/Odvjetnica.";

2. A 98/5/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország: Odvjetnik/Odvjetnica."

C RÉSZ

TOXIKUS TERMÉKEK KERESKEDELME ÉS FORGALMAZÁSA

A 74/557/EGK irányelv melléklete a következő szövegrésszel egészül:

"- Horvátország:

1. A vegyi anyagokról szóló törvényben (OG 150/05, 53/08, 49/11) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott vegyi anyagok/toxikus anyagok;

2. A növényvédő szerekről szóló törvényben (OG 70/05) és az említett törvény alapján elfogadott rendeletekben szabályozott növényvédő szerek.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0025&locale=hu

Tartalomjegyzék