32010L0020[1]

A Bizottság 2010/20/EU irányelve ( 2010. március 9. ) a hatóanyagok jegyzékéből a tolilfluanid törlése céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2010/20/EU IRÁNYELVE

(2010. március 9.)

a hatóanyagok jegyzékéből a tolilfluanid törlése céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A tolilfluanid szerepel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, amely meghatározza a növényvédő szerekben használatra engedélyezett hatóanyagok jegyzékét.

(2) A tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról szóló, 2007. május 4-i 2007/322/EK bizottsági határozattal (2) az a döntés született, hogy azok a tagállamok, amelyekben ózont használnak az ivóvíz kezelésére, megtiltják a tolilfluanid minden olyan használatát, amely az ivóvíz nitrozamin általi szennyeződését eredményezi. Az intézkedés oka annak felfedezése, hogy ilyen kezeléssel az említett hatóanyag egyik metabolitja, az N,N-dimetil-szulfamid nitrozaminokká alakulhat, amelyek károsak az emberi egészségre.

(3) A 2007/322/EK határozat értelmében a tagállamoknak továbbá azt is biztosítaniuk kellett, hogy a bejelentő, aki kérésére a tolilfluanid szerepel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, tanulmányokat nyújtson be e hatóanyag migrációs viselkedéséről, illetve a nitrozaminok képződését kizáró feltételekről.

(4) 2007. július 5-én a Bayer CropScience nevű bejelentő benyújtotta a kért tanulmányokat a referens tagállamnak, ideértve az N,N-dimetil-szulfamid metabolit fizikai, kémiai és toxikológiai sorsáról és viselkedéséről, valamint ökotoxikológiai tulajdonságairól szóló tanulmányokat és információkat is.

(5) Az értékelő jelentéshez 2008. február 20-án a referens tagállam a tanulmányok és információk értékeléséről kiegészítést nyújtott be a Bizottságnak. E jelentést a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták.

(6) A kiegészítésben arra a következtetésre jutottak, hogy a tolilfluanid migrációs viselkedése és a nitrozaminok képződése miatti aggodalmakat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezen túlmenően arra derült fény, hogy a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek használata a talajvízben elfogadhatatlan N,N-dimetil-szulfamid metabolitkoncentrációt eredményez. Ebből adódóan az a következtetés vonható le, hogy a tolilfluanid már nem felel meg a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt előírásoknak.

(7) A bejelentő benyújtotta észrevételeit az értékelő jelentéshez csatolt kiegészítésről. Az észrevételeket alaposan megvizsgálták. A fenti aggályokat azonban a bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült eloszlatni, és az előterjesztett és megvizsgált információk alapján végzett értékelések sem támasztották alá azt, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnének a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(8) Ezért a tolilfluanidot törölni kell a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéből.

(9) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét a lehető legrövidebb konkrét határidőn belül visszavonják, megújításukra ne kerüljön sor, és az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(10) A hatóanyag által okozott kockázatok természete miatt a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy éven belül le kell járnia.

(11) Ez az irányelv nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tolilfluanidnak a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(12) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 122. sorát, amely a tolilfluanidra vonatkozik, el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. szeptember 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket legkésőbb 2010. november 30-ig visszavonják;

b) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szereket 2010. december 1-jét követően ne engedélyezzék, illetőleg engedélyüket ne újítsák meg.

4. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében engedélyezett türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. május 31-én lejár.

5. cikk

Ez az irányelv 2010. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 119., 2007.5.9., 49. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0020&locale=hu