31975L0106[1]

A Tanács irányelve (1974. december 19.) az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1974. december 19.)

az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(75/106/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a legtöbb tagállamban az előre csomagolt folyadékok értékesítési célú kiszerelésének feltételeit tagállamonként eltérő, kötelező erejű jogszabályok határozzák meg, ami akadályozza ezen előre csomagolt termékek kereskedelmét; mivel ennek megfelelően ezeket a jogszabályokat közelíteni kell;

mivel a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében meg kell határozni az előre csomagolt folyadék névleges térfogatának a csomagoláson történő megjelölésének módszerét;

mivel meg kell határozni továbbá az előre csomagolt termék tartalmában megengedett maximális hibalehetőséget, és mivel ennek ellenőrzésére referenciamódszert kell meghatározni annak érdekében, hogy egyszerű módszerrel biztosítható legyen, hogy az előre csomagolt termékek megfelelnek a megállapított rendelkezéseknek;

mivel a lehető legkisebbre kell csökkenteni egy adott termék esetében az egymáshoz túl közel eső térfogatértékek számát, amelyek közelségük következtében alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére; mivel tekintve, hogy a Közösségen belül az előre csomagolt italokból rendkívül nagy készletek találhatók, ez a csökkentés csak fokozatosan kivitelezhető;

mivel a legutóbb a csatlakozási okmánnyal ( 3 ) módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 16. cikke előírja, hogy külön irányelvekben lehet rendelkezni az egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírások összehangolásáról, különös tekintettel az előre csomagolt termékek mennyiségi előírására, mérésére és jelölésére;

mivel a nemzeti jogszabályokban a mennyiség meghatározására szolgáló módszerek gyors megváltoztatása, új ellenőrző rendszerek bevezetése, valamint egy új mérési rendszer elfogadása egyes tagállamok számára nehézségeket jelentene, ezért e tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani; mivel ugyanakkor egy ilyen rendelkezés nem jelenthet további akadályt az érintett termékek Közösségen belüli kereskedelmére, és nem sértheti az irányelv végrehajtását a többi tagállamban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a III. mellékletben felsorolt, 5 ml-10 l-es, térfogatban mért, egyedi kiszerelésben értékesítésre kerülő, előre csomagolt folyékony termékekre vonatkozik.

Ezen irányelv nem vonatkozik a III. mellékletben felsorolt, következő előre csomagolt termékekre:

- az 1. a) pontban, amelyeket 0,25 litert meg nem haladó térfogatban erjesztenek, palackoznak és címkéznek, és szakmai használatra szánnak,

- a 2. a) pontban és a 4. szakaszban, amelyeket repülőgépen, hajón vagy vonaton történő fogyasztásra, illetve vámmentes üzletekben történő értékesítésre szánnak.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában az előre csomagolt termék egy termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja.

(2) Egy termék akkor tekinthető előre csomagoltnak, ha azt nem a vásárló jelenlétében helyezik el egy bármilyen jellegű csomagolásban, a csomagolásban található termék mennyiségének előre meghatározott értéke van, és az a csomagolás felnyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg.

3. cikk

(1) Azokat az előre csomagolt termékeket lehet megjelölni az I. melléklet 3.3. pontjában szereplő EGK-jelöléssel, amelyek megfelelnek az I. mellékletben foglaltaknak.

(2) Az előre csomagolt termékek metrológiai ellenőrzése az I. melléklet 5. szakaszában, valamint a II. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

4. cikk

(1) A 3. cikkben megjelölt valamennyi előre csomagolt terméken az I. mellékletnek megfelelően "névleges térfogat" megjelöléssel fel kell tüntetni azon folyadékmennyiség térfogatát, amelyet tartalmazniuk kell.

(2) A legutóbb a 76/770/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított, a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. október 18-i 71/354/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) meghatározott átmeneti időszak lejártáig a névleges térfogat az ezen irányelv I. melléklete 3.1. szakaszának megfelelő SI-mértékegységben történő megjelölése mellett, ha az Egyesült Királyság vagy Írország úgy kívánja, saját területén belül feltüntetheti az egyenértékű angolszász mértékegységben kifejezett névleges térfogatot is, ha az szerepel ennek az irányelvnek az I. mellékletében.

5. cikk

(1) A tagállamok a térfogat megállapításával, annak ellenőrzésére használt módszerekkel, illetve a III. melléklet I. oszlopában szereplő névleges térfogattal kapcsolatos okokra való hivatkozással nem tagadhatják meg, nem tilthatják és nem korlátozhatják az olyan előre csomagolt termékek forgalomba hozatalát, amelyek eleget tesznek az ezen irányelvben foglalt követelményeknek.

(2) Azok a tagállamok, amelyek 1973. december 31-én engedélyezték a III. melléklet II. oszlopában szereplő névleges térfogatokat, továbbra is engedélyezhetik azokat 1988. december 31-ig, illetve a 0,73 literes térfogat esetében 1985. december 31-ig , illetve a 4. szakaszban felsorolt termékek 0,375 literes és 0,75 literes térfogatai esetében 1991. december 31-ig.

(3)

b) A III. melléklet 1. a) és b) pontjában felsorolt termékeket tartalmazó előre csomagolt termékek 1988. december 31-ét követően csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha névleges térfogatuk szerepel az említett melléklet I. oszlopában.

A III. melléklet 2. a) pontjában felsorolt termékeket tartalmazó előre csomagolt termékek 1990. december 31-ét követően csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha névleges térfogatuk szerepel az említett melléklet I. oszlopában. A III. melléklet 4. pontjában szereplő előre csomagolt termékek 1991. december 31-ét követően csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha névleges térfogatuk szerepel a fent említett I. oszlopban.

c) A fenti a) ponttól függetlenül, a III. melléklet 1. a) pontjában felsorolt, és visszaváltható csomagolásban forgalmazott termékek az alábbi térfogatokban hozhatók forgalomba:

- 0,68 liter, 0,70 liter és 0,98 liter Spanyolországban, 1992. december 31-ig,

- 0,46 liter és 0,70 liter Görögországban, 1992. december 31-ig.

d) A b) ponttól függetlenül, a III. melléklet 4. pontjában szereplő, 0,071 literes térfogatú termékek Írországban és az Egyesült Királyságban forgalomba hozhatók.

e) A b) albekezdés sérelme nélkül, a III. melléklet 1. szakaszának a) pontjában felsorolt, 1993. január 1-je előtt Magyarországon gyártott és palackozott 0,70 liter űrtartalmú termékek forgalmazhatók Magyarországon, feltéve, hogy Magyarország a csatlakozás időpontjában meglévő készletei mennyiségéről nyilatkozik a Bizottságnak.

6. cikk

Az ezen irányelv I. és II. mellékletében foglalt rendelkezéseknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükségessé váló módosításokat a 71/316/EGK tanácsi irányelv 18. és 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetését követő 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve Belgium, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság legkésőbb 1979. december 31-ig elhalaszthatja ennek az irányelvnek és mellékleteinek végrehajtását.

(3) Az alatt az időszak alatt, amíg ez az irányelv nem hatályos valamely tagállamban, az érintett tagállam nem vezethet be az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó, más tagállamból származó előre csomagolt termékek mennyiségi ellenőrzésére vonatkozó szigorúbb intézkedéseket azoknál, amelyek ezen irányelv elfogadásának időpontjában hatályban voltak.

(4) Ugyanazon időszak alatt azok a tagállamok, amelyek végrehajtották az irányelvet, kötelesek ugyanolyan alapon és ugyanolyan feltételek alkalmazása mellett elfogadni az e cikk (2) bekezdésében előírt eltérésében részesülő tagállamokból származó olyan előre csomagolt termékeket, amelyek megfelelnek az I. melléklet 1. szakasza rendelkezéseinek, még abban az esetben is, ha azokon nincs feltüntetve az I. melléklet 3.3. szakaszában említett EGK-jelölés, amilyen alapon és amilyen feltételek alkalmazása mellett elfogadják azokat az előre csomagolt terméket, amelyek megfelelnek az irányelv valamennyi követelményének.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy közöljék a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

1. CÉLKITŰZÉSEK

Az ezen irányelv által szabályozott előre csomagolt termékeket olyan módon kell kiszerelni, hogy a kész csomagolások megfeleljenek a következő követelményeknek:

1.1.

a tényleges térfogat átlagosan nem lehet kevesebb a névleges térfogatnál;

1.2.

a 2.4. pontban meghatározott tűréshatárnál nagyobb negatív eltérésű előre csomagolt termékek arányának az előre csomagolt tételekhez képest megfelelően alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljenek a II. mellékletben meghatározott vizsgálati előírásoknak;

1.3.

a 2.4. pontban található táblázatban meghatározott tűréshatár kétszeresét meghaladó negatív eltérésű előre csomagolt termékeket nem szabad ellátni a 3.3. pontban szereplő EGK-jelöléssel.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEK

2.1.

Az előre csomagolt termékek névleges térfogata a csomagoláson található térfogat, vagyis a folyadéknak az a térfogata, amelyet a csomagolás vélhetően tartalmaz.

2.2.

Az előre csomagolt termékek tényleges térfogata a folyadéknak az a térfogata, amelyet a csomagolás ténylegesen tartalmaz. Az ellenőrzési tevékenység során a tényleges térfogat mérését minden esetben 20° C-on kell elvégezni, illetve a mérési eredményt 20 °C-os értékre kell korrigálni.

2.3.

A negatív eltérés az a mennyiség, amellyel a tényleges térfogat kevesebb az előre csomagolt termék névleges térfogatánál.

2.4. A megengedett maximális eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza: Névleges térfogat (Vn) ml-ben Megengedett maximális eltérés a Vn százalékában ml-ben 5-50 9 - 50-100 - 4,5 100-200 4,5 - 200-300 - 9 300-500 3 - 500-1000 - 15 1000-5000 1,5 - A táblázat használatakor a megengedett maximális eltérés a táblázatban százalékos formában kifejezett egységnyi térfogatban számított értékeit a legközelebbi tizedmilliliter értékre kell kerekíteni.

3. FELIRATOK ÉS JELÖLÉSEK

Valamennyi, ezen irányelvnek megfelelően kiszerelt előre csomagolt termék csomagolásán kitörölhetetlen, könnyen olvasható és a kiszerelés szokásos feltételei mellett jól látható formában fel kell tüntetni az alábbi jelöléseket:

3.1.

a literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezett térfogatot legalább 6 milliméter magas számokkal kell feltüntetni abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges térfogata 100 centiliternél több, 4 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges térfogata 100 centiliter vagy annál kevesebb, de 20 centiliternél több, 3 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges térfogata 20 centiliter vagy annál kevesebb, de 5 centiliternél több, 2 milliméter magas számokkal abban az esetben, ha a csomagolás tartalmának névleges térfogata 5 centiliter vagy annál kevesebb, és a jelölést követnie kell a használt mértékegység jelének, vagy adott esetben a mértékegység megnevezésének, a legutóbb a 76/770/EGK irányelvvel módosított 71/354/EGK irányelvnek megfelelően.

A 76/770/EGK irányelvvel módosított 71/354/EGK irányelvben meghatározott átmeneti időszak lejártáig az első bekezdésnek megfelelően SI-mértékegységekben kifejezett névleges térfogat jelölését a megfelelő angolszász (UK) mértékegységben kifejezett érték is követheti, amelyet az alábbi váltószámok alkalmazásával kell kiszámítani:

1 milliliter = 0,0352 fluid ounce

1 liter = 1,760 pint, illetve 0,220 gallon.

Olyan esetekben, amikor azt szükségesnek tartják, a tagállamok szorgalmazhatják ennek a második jelölésnek a feltüntetését a saját nemzeti területükön értékesítésre felkínált termékeken. Az angolszász mértékegységekben (UK) kifejezett térfogatot betűkkel és számokkal kell feltüntetni, és azok mérete nem lehet nagyobb, mint az azoknak megfelelő SI-mértékegységekben kifejezett betűk és számok mérete;

3.2.

olyan jelölés vagy felirat, amely alapján az illetékes hatóság azonosítani tudja a csomagolót vagy a csomagolásért felelős személyt, illetve a Közösségben letelepedett importőrt;

3.3.

a feltüntetett névleges térfogattal egy látótérben elhelyezett, legalább 3 mm magasságú kis "e" betű, amely igazolja, hogy az előre csomagolt termék megfelel az ezen irányelvben foglalt előírásoknak.

E betű formája megfelel a 71/316/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének 3. pontjában található rajznak.

Ez utóbbi irányelv 12. cikke értelemszerűen a módosításokkal együtt alkalmazandó.

Mindazonáltal, ha a csomagolás olyan mérőedény, amely megfelel a vonatkozó irányelvben foglaltaknak, és ha a névleges térfogat jelölése az előre csomagolt termék szokásos kiszerelési körülményei mellett jól látható, ezen irányelv értelmében nem szükséges feltüntetni az előre csomagolt termék névleges térfogatának a fenti 3.1. pontban leírtakkal megegyező jelölését.

E rendelkezés azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha az előre csomagolt termék névleges térfogata 0,05 litert meg nem haladó mennyiséggel különbözik az azonos termék-kategóriára a III. mellékletben megadott valamely más névleges térfogattól.

4. A CSOMAGOLÓ, ILLETVE AZ IMPORTŐR FELELŐSSÉGE

A csomagoló vagy az importőr felelős azért, hogy a csomagolások kielégítsék az ebben az irányelvben előírt rendelkezéseket.

A csomagolás tartalmát képező folyadék mennyiségének, vagyis a tartalom tényleges térfogatának a mérése vagy ellenőrzése a csomagoló vagy az importőr felelőssége. A mérést vagy ellenőrzést a szükséges műveletek elvégzésére alkalmas, hiteles mérőműszerrel kell elvégezni.

Az ellenőrzés végrehajtható mintavételezéssel is.

Olyan esetekben, amikor a csomagolás tartalmának a tényleges térfogatát nem ellenőrzik, a csomagoló által elvégzendő ellenőrzés végrehajtását olyan módon kell megszervezni, hogy a feltüntetett tartalom névleges térfogatának megfelelő mennyiség megléte ennek az irányelvnek a rendelkezéseivel összhangban ténylegesen biztosított legyen.

Ahhoz, hogy ezt a követelményt kielégíthesse, a csomagolónak az adott tagállam illetékes hatóságai által elismert eljárások alkalmazásával termelési ellenőrzéseket kell végrehajtania, és a megtartott ellenőrzések eredményeit tartalmazó dokumentumokat az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania annak bizonyítása céljából, hogy az alkalmazott ilyen ellenőrzéseket a szükségessé váló javításokkal és módosításokkal együtt a megfelelő módon és pontossággal végrehajtotta.

A nem az Európai Gazdasági Közösség területéről származó áruk esetében az importőr mérések és ellenőrzések végrehajtása helyett bizonyítékokat szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy a tulajdonában vannak azok a szükséges garanciák, amelyek birtokában jogosult a felelősség vállalására.

A mérési és ellenőrzési előírás betartására az egyik lehetséges módszer, az előre csomagolt termék kiszerelése során a vonatkozó irányelvben meghatározott mérőedényfajta használta, az ezen irányelv, valamint a palackos mérőedényekre vonatkozó irányelv által előírt feltételek betartása mellett.

5. AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL A CSOMAGOLÓ VAGY AZ IMPORTŐR, VAGY AZ IMPORTŐRNEK A KÖZÖSSÉGBEN LETELEPEDETT KÉPVISELŐJE TELEPHELYÉN ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉSEK

A tagállamok illetékes hatóságai kötelesek mintavételi ellenőrzéseket végrehajtani a csomagoló telephelyén, vagy ahol ez gyakorlati szempontok miatt nem megoldható, az importőr, vagy az importőrnek a Közösségben letelepedett képviselője telephelyén annak biztosítása céljából, hogy a csomagolt termékek kielégítsék az ebben az irányelvben előírt rendelkezéseket.

Ezt a statisztikai mintavételi ellenőrzést a minőségellenőrzési vizsgálat elfogadott módszereivel összhangban kell végrehajtani. Az ellenőrzés hatékonyságának a II. melléklet rendelkezéseiben előírt referenciamódszerrel összehasonlíthatónak kell lennie.

Ennek megfelelően az elfogadható minimális tartalommal szemben támasztott követelmények vonatkozásában az érintett tagállamban alkalmazott mintavételi tervet akkor kell a II. melléklet rendelkezéseiben előírt tervvel összehasonlíthatónak tekinteni, ha a műveleti karakterisztika görbe ordináta tengelyének 0,10 pontján (a tétel elfogadási tényezője = 0,10) az abszcissza tengelyen mért érték 15 %-nál kisebb mértékben tér el a II. melléklet rendelkezéseiben előírt mintavételi terv ugyanazon az ordináta ponton az abszcissza tengelyen mért értékétől.

A normál szórási módszerrel meghatározott középértékkel szemben támasztott követelmények vonatkozásában az érintett tagállamban alkalmazott mintavételi tervet akkor kell a II. melléklet rendelkezéseiben előírt tervvel összehasonlíthatónak tekinteni, ha az abszcissza értéket

( 7 ) képlettel számítva az első mintavételi terv műveleti karakterisztika görbéje ordináta tengelyének 0,10 pontján (a tétel elfogadási tényezője = 0,10) az abszcissza tengelyen mért érték és a II. melléklet rendelkezéseiben előírt mintavételi tervnek ugyanazon az ordináta pontján az abszcissza tengelyen mért érték közötti eltérés kisebb, mint 0,05.

6. AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL ELVÉGZENDŐ EGYÉB ELLENŐRZÉSEK

Ezen irányelv nem zár ki semmiféle, a tagállamok illetékes hatóságai által a kereskedelem során elvégezhető ellenőrzést, különösen azokat nem, amelyeket annak ellenőrzése céljából végeznek, hogy az előre csomagolt termékek megfelelnek-e az irányelvben foglalt előírásoknak.

II. MELLÉKLET

Ez a melléklet megállapítja az előre csomagolt terméktételek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó eljárásokat az irányelv 3. cikkében és I. mellékletének 5. szakaszában előírt követelményeknek való megfelelés céljából.

1. AZ ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK TÉNYLEGES TARTALMÁNAK MÉRÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A csomagolások tényleges tartalma mérhető súlymérő eszközökkel vagy térfogatmérő eszközökkel, illetve a folyadékok esetében közvetett módszerrel az előre csomagolt termék tömegének és sűrűségének a mérésével.

Az alkalmazott módszer típusától függetlenül a csomagolások tényleges tartalmának mérésekor elkövetett hiba nem haladhatja meg az előre csomagolt termék névleges mennyiségéhez megállapított megengedett maximális eltérés mértékének az egyötöd részét.

A csomagolások tényleges tartalmának a méréséhez alkalmazott eljárást minden tagállamban hazai rendelkezések szabályozhatják.

2. AZ ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK TÉTELEINEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az előre csomagolt termékek ellenőrzését mintavételi eljárással és két lépésben kell elvégezni:

- a mintában valamennyi előre csomagolt termék tényleges tartalmának az ellenőrzése,

- a mintában az előre csomagolt termékek tényleges tartalmai átlagának az ellenőrzése.

Az előre csomagolt termék tételeit elfogadhatónak kell tekinteni abban az esetben, ha mindkét ellenőrzés kielégíti az elfogadhatósággal szemben támasztott követelményeket.

Az ellenőrzések végrehajtásához két mintavételi terv áll rendelkezésre:

- az egyik a roncsolásmentes vizsgálat, vagyis olyan ellenőrzés végrehajtása, amely nem jár a csomagolás felbontásával,

- a másik a roncsolásos vizsgálat, vagyis amelynek elvégzése során a csomagolást kinyitják vagy megsemmisítik.

Gazdaságossági és gyakorlati szempontok miatt az utóbbi ellenőrzési módszert a kifejezetten elkerülhetetlen minimális mértékre korlátozzák; az ilyen vizsgálat hatékonysága alacsonyabb a roncsolásmentes vizsgálatnál.

Roncsolásos vizsgálatot ezért csak abban az esetben kell alkalmazni, amikor a roncsolásmentes vizsgálat végrehajtása gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Általános érvényű szabályként az ellenőrzést száznál kevesebb számú termékegységet tartalmazó terméktételen nem szabad végrehajtani.

2.1. Előre csomagolt terméktételek

2.1.1.

A tételt az ellenőrizendő ugyanolyan névleges mennyiségű, ugyanolyan típusú és ugyanabból a gyártási sorozatból származó, és ugyanazon a helyen csomagolt valamennyi előre csomagolt termékből kell összeállítani. A terméksorozat méretét a következőkben előírt mennyiségekre kell korlátozni.

2.1.2.

Amikor az előre csomagolt termékeket a csomagolósor végén ellenőrzik, minden egyes terméksorozatban a termékek számának a terméksorozat méretétől függetlenül meg kell felelnie a csomagolósor óránkénti maximális termelékenységi értékének.

Egyéb esetekben a terméksorozat mérete 10 000-re korlátozódik.

2.1.3.

A 100-nál kevesebb előre csomagolt terméket tartalmazó tétel esetében, ha roncsolásmentes vizsgálatot hajtanak végre, a vizsgálat 100 %-os legyen.

2.1.4.

A 2.2. és 2.3. pontokban említett ellenőrzések végrehajtásának a megkezdése előtt minden egyes terméksorozatból véletlenszerű válogatással ki kell választani megfelelő számú előre csomagolt terméket, hogy nagyobb számú mintát igénylő ellenőrzés végrehajtható legyen.

A másik ellenőrzés végrehajtásához szükséges mintákat az első mintavételből kell kiválasztani, és jelöléssel kell ellátni.

A megjelölési műveletnek a mérési műveletek megkezdése előtt be kell fejeződnie.

2.2. A csomagolás tényleges tartalmának ellenőrzése

Az elfogadható minimális tartalom mértékét ki kell számítani az érintett tartalomra vonatkozó megengedett maximális eltérésnek az előre csomagolt termék névleges mennyiségéből történő kivonásával.

Azok az előre csomagolt termékek, amelyek tényleges tartalma nem éri el az elfogadható minimális tartalom mennyiségét, hibásnak minősülnek.

2.2.1. Roncsolásmentes vizsgálat

A roncsolásmentes vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott kettős mintavételi eljárásnak megfelelően kell végrehajtani.

Az ellenőrzött előre csomagolt termékek számának a mintavételi tervben jelzetteknek megfelelően meg kell egyeznie az első mintavételhez kiválogatott termékek számával:

- ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az első elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak a céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

- ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az első elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani,

- ha az első mintavételben ellenőrzött termékek között a hibás termékek száma az első elfogadhatósági kritérium és az első elutasítási kritérium közötti tartományba esik, egy második ellenőrzést kell végrehajtani, amelyben az egységek száma a mintavételi tervben van meghatározva.

Az első és második mintavételben talált hibás egységeket össze kell adni, és:

- ha a hibás termékek összesített száma kisebb vagy egyenlő, mint a második elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak az eredménye céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

- ha a hibás termékek összesített száma nagyobb vagy egyenlő, mint a második elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

TételnagyságKiveendő mintaHibás minták száma
SorozatSzámÖsszes számElfogadási kritériumElutasítási kritérium
100–5001.303013
2.306045
501–3 2001.505025
2.5010067
3 201 és annál több1.801037
2.8016089

2.2.2. Roncsolásos vizsgálat

A roncsolásos tesztelést a következő táblázatban bemutatott egyszeri mintavételi eljárásnak megfelelően és csak 100 egységnyi vagy annál nagyobb méretű tételen kell elvégezni.

A tesztelést 20 előre csomagolt termékegységen kell elvégezni:

- ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt elfogadhatónak kell tekinteni,

- ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

TételnagyságKiveendő mintaHibás minták száma
Elfogadási kritériumElutasítási kritérium
Bármekkora 100-nál nagyobb szám lehet2012

2.3. A tételt alkotó előre csomagolt termékek tényleges, átlagos térfogatának ellenőrzése

2.3.1. Az előre csomagolt terméktételek az ellenőrzés szempontjából akkor nyilváníthatók elfogadhatónak, ha a mintában szereplő n számú előre csomagolt termék xi tényleges térfogatának amely képletben:

Vn

=

az előre csomagolt termék névleges térfogata,

s

=

a tétel tényleges térfogatának becsült standard szórása,

n

=

az ellenőrzésnek alávetett mintában szereplő előre csomagolt mintaelemek száma,

t(1-a)

=

0,995 Student-féle eloszlás konfidenciaszintje, δ = n-1 szabadságfokkal

2.3.2. Ha xi az n darabszámú mintaelemet tartalmazó mintában szereplő i-edik elem tényleges térfogatára mért érték, akkor:

2.3.2.1.

a mintára mért értékek középértékét az alábbi számítással kapjuk meg:

2.3.2.2.

az s standard szórás becsült értékét pedig a következő számítással kapjuk meg:

- a mért értékek négyzeteinek összege:

- a mért értékek összegének négyzete:

akkor

- a helyesbített összeg:

- a becsült variancia:

Az s standard szórás becsült szórása:

2.3.3. Ezen ellenőrző eljárással vizsgált előre csomagolt terméktételeknek az elfogadhatósági vagy elutasítási kritériuma: A roncsolásmentes vizsgálat küszöbértékei Tételnagyság Kiveendő minta Kritériumszint Elfogadási Elutasítási ≤ 500 30 > 500 50 A roncsolással végzett vizsgálat küszöbértékei Tételnagyság Kiveendő minta Kritériumszint Elfogadási Elutasítási A számtól függetlenül (≥ 100) 20

III. MELLÉKLET

FolyadékokLiterben kifejezett névleges térfogat
I
Véglegesen engedélyezett
II
Átmenetileg engedélyezett
1.a)Friss szőlőből készült bor, alkohol hozzáadásával fojtott erjesztésű friss szőlőmust, beleértve az erjesztetlen szőlőléből alkohol hozzáadásával készített borokat, kivéve a 22.05 A és B KVT-alszám alá tartozó borokat és a likőrborokat (korábbi 22.05 C KVT-alszám); erjesztett vagy nem alkohol hozzáadásával fojtott erjesztésű szőlőmust (22.04 KVT-száma)0,10 – 0,25 – 0,375
0,50 –0,75 – 1
1,5 – 2 – 3
5
6, 9 és 10
0,187 (2) – 4 – 8
0,187 (kizárólag repülőgépek és hajók fedélzetén történő fogyasztásra)
0,35 – 0,70 – 0,73
1,25
b)Az alábbi eredetmegjelölések használatára jogosult „sárga” borok: „Cotes du Jura”, „Arbois”, „L’Étoile” és „Chateau-Chalon”0,62
c)egyéb nem habzó köztes alkoholtermékek, pl. almabor, körtebor és mézbor (22.07 B II KVT-alszám)0,10 – 0,25 – 0,375
0,50 – 0,75 – 1
1,5 – 2 – 5
0,35 – 0,70
d)vermutok és egyéb friss szőlőből készült, aroma-kivonatokkal ízesített borok (22.06 KVT-szám), likőrborok (korábbi 22.05 C KVT-alszám)0,05-től 0,10-ig
0,10 – 0,20 – 0,375
0,50 – 0,75 –1
1,5
3 – 5
2.a)
— Pezsgők (22.05 A KVT-alszám)
— Zsineggel vagy más módon rögzített „gomba formájú” dugóval ellátott palackos borok, illetve egyéb formában, 20 °C-on mérve 1 bar-nál nem kisebb, de 3 bar-nál kisebb túlnyomású kiszerelésben árusított borok (22.05 B KVT-alszám)
0,125 – 0,20 – 0,375
0,75 – 1,5 – 3
4,5 – 6 – 9
0,10 – 0,25 – 0,70
b)egyéb habzó köztes alkoholtermékek, pl. almabor, körtebor és mézbor (22.07 B I KVT-alszám)0,10 – 0,20 – 0,375
0,75 – 1 – 1,5
3
0,125
3.a)Malátasör (22.03 KVT-szám), a gyümölcsízesítésű söröket kivéve0,25 – 0,33 – 0,50
0,75 – 1 – 2
3 – 4 – 5
0,35
b)gyümölcsízesítésű sörök, gueuze0,25 – 0,375 – 0,75
4.(A 22.08 KVT-szám alá nem tartozó) szeszek; likőrök és más szeszes italok; italgyártáshoz használt összetett alkoholtartalmú készítmények („kivonat-koncentrátumok”) (22.09 KVT-szám)0,02 – 0,03 – 0,04
0,05 – 0,10 (1)
0,20 – 0,50 – 1
1,5 – 2 – 2,5
3
0,35 – 0,70 – 1,125 (3) – 4,5 – 5 (3) – 10 (3)
– 0,375 –
0,75
5.Ecet és ecetpótlók (22.10 KVT-szám)0,25 – 0,50 – 0,75
1 – 2 – 5
6.Olívaolajok (15.07 A KVT-alszám), egyéb élelmezési célra alkalmas olajok (15.07 D II KVT-alszám)0,25 – 0,50 – 0,75
1 – 2 – 3
5 – 10
7.
— Tej, friss, nem sűrített és nem édesített (korábbi 04.01 KVT-szám), kivéve a joghurtot, a kefirt, az aludttejet, a savót és egyéb erjesztett és savanyított tejkészítményeket
— Tej alapú italok (22.02 B KVT-alszám)
0,20 – 0,25
0,50 – 0,75 – 1 – 2
0,10
8.a)Vizek, beleértve az ásványvizeket és a szénsavval dúsított vizeket is (22.01 KVT-szám)0,125 – 0,20 – 0,25
0,33 – 0,50 – 0,75
1 – 1,5 – 2
valamennyi alábbi térfogat
0,20 – 0,35 – 0,45
0,46 – 0,70 – 0,90
0,92 – 1,25
b)limonádé, ízesített ásványvizek és ízesített szénsavval dúsított vizek, valamint egyéb, tejet és tejzsírokat nem tartalmazó, nem alkoholos italok (22.02 A KVT-alszám), kivéve a 22.07 KVT-szám alá tartozó gyümölcs- és zöldségleveket és sűrítményeket0,125 – 0,20 – 0,25
0,33 – 0,50 – 0,75
1 – 1,5 – 2
valamennyi alábbi térfogat
0,20 – 0,70
c)Alkoholmentes aperitifként címkézett italok0,10
9.Hozzáadott cukrot tartalmazó vagy nem tartalmazó, de nem erjesztett és a 20.07 B KVT-alszám alá tartozó szeszt valamint sűrítetlen gyümölcsleveket nem tartalmazó gyümölcslevek (a szőlőmustot is beleértve) vagy zöldséglevek, gyümölcsnektárok (a gyümölcslevekre és egyes hasonló termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. november 17-i 75/726/EGK irányelv1)0,125 – 0,20 – 0,25
0,33 – 0,50 – 0,75
1 – 1,5 – 2
valamennyi alábbi térfogat
0,125 – 0,70 – 0,18 – 0,35
(csak dobozos)
(1) A szénsavval dúsított víz vagy szóda hozzáadásával készült alkoholtartalmú italok esetében a 0,10 liternél kisebb össztérfogatú véglegesen engedélyezett.
(2) Kizárólag repülőgépen, hajón vagy vonaton történő fogyasztásra, illetve vámmentes üzletben történő értékesítésre vonatkozó mennyiség.
(3) Kizárólag kereskedelmi forgalomra szánt mennyiségek.
(4) HL L 311., 1975.12.1, 40. o.

( 1 ) HL C 56., 1972.6.2, 35. o.

( 2 ) HL C 123., 1972.11.27., 9. o.

( 3 ) HL L 73., 1972.3.27., 14. o.

( 4 ) HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

( 5 ) HL L 243., 1971.10.29., 29. o.

( 6 ) HL L 262., 1976.9.27., 204. o.

( 7 ) m = az adott terméksorozat középértéke

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975L0106 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975L0106&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975L0106-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975L0106-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék