32008D0432[1]

2008/432/EK: A Bizottság határozata ( 2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1937. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. május 23.)

a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1937. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/432/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/771/EK bizottsági határozat (2) harmonizálja a kis hatótávolságú eszközökre vonatkozó műszaki feltételeket.

(2) Azonban a technológia és a társadalmi igények gyors változásával a kis hatótávolságú eszközök új alkalmazásai jelenhetnek meg, amelyek a frekvenciasávok harmonizációjára vonatkozó feltételek rendszeres frissítését követelnék meg.

(3) A Bizottság a 676/2002/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2006. július 5-én állandó megbízást (3) adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) a 2006/771/EK határozat mellékletének a kis hatótávolságú eszközökkel kapcsolatos technológiák és a piaci fejlesztéseket követő naprakésszé tételére.

(4) 2007. júliusi, az említett megbízás alapján benyújtott jelentésében (4) a CEPT azt javasolta a Bizottságnak, hogy több, a 2006/771/EK határozat mellékletében szereplő műszaki szempont tekintetében hajtson végre módosítást.

(5) A 2006/771/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A spektrum eredményes kihasználása és a káros interferencia kiküszöbölése céljából az e határozatban lefektetett feltételek szerint működő berendezéseknek a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (5) is meg kell felelniük, amely harmonizált szabványnak való megfeleléssel vagy megfelelőség-értékelési eljárás útján igazolható.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/771/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 23-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) HL L 312., 2006.11.11., 66. o.

(3) A CEPT-nek adott állandó megbízás a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum műszaki harmonizációjáról szóló bizottsági határozat műszaki mellékletének évenkénti frissítésére (2006. július 5.).

(4) RSCOM(07) 58.

(5) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

Kis hatótávolságú eszközök összehangolt frekvenciasávjai és technikai paraméterei

Kis hatótávolságú eszköz típusaFrekvenciasávMaximális teljesítmény/maximális térerősség/maximális teljesítménysűrűség (1)További paraméterek/frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelmények (2)Egyéb, a használatra vonatkozó korlátozások (3)Végrehajtási határidő
Általános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök (4)6 765–6 795 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
13,553–13,567 MHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
26,957–27,283 MHz10 mW effektív kisugárzott teljesítmény (ERP), ami 42 dBμA/m értéknek felel meg 10 m távolságbanVideoátvitel nem megengedett2007. június 1.
40,660–40,700 MHz10 mW ERPVideoátvitel nem megengedett2007. június 1.
433,050–434,040 (5) MHz1 mW ERP
– 13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén
A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
10 mW ERPKitöltési tényező (6): 10 %A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2007. június 1.
434,040–434,790 (5) MHz1 mW ERP
– 13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén
A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
10 mW ERPKitöltési tényező (6): 10 %A hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2007. június 1.
Kitöltési tényező (6): 100 % 25 kHz-et meg nem haladó csatornaosztás eseténA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
863,000–868,000 MHz25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
868,000–868,600 (5) MHz25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóVideoátvitel nem megengedett2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
868,700–869,200 (5) MHz25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóVideoátvitel nem megengedett2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
869,400–869,650 (5) MHz500 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 10 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazható
A csatornaosztás kötelezően 25 kHz, kivéve, ha a teljes sávot egyetlen csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni
Videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
869,700–870,000 (5) MHz5 mW ERPA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezettA hang- és a videoátvitel nem megengedett2007. június 1.
25 mW ERPLegalább olyan spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. Ehelyett 0,1 %-os kitöltési tényező (6) is alkalmazhatóA hang-, a beszéd- és a videoátvitel nem megengedett2008. október 1.
2 400–2 483,5 MHz10 mW kisugárzott egyenértékű izotróp teljesítmény (EIRP)2007. június 1.
5 725–5 875 MHz25 mW EIRP2007. június 1.
24,150–24,250 GHz100 mW EIRP2008. október 1.
61,0–61,5 GHz100 mW EIRP2008. október 1.
Riasztórendszerek868,600–868,700 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
A teljes frekvenciasávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni
Kitöltési tényező (6): 1,0 %
2008. október 1.
869,250–869,300 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 0,1 %
2007. június 1.
869,300–869,400 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 1,0 %
2008. október 1.
869,650–869,700 MHz25 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 10 %
2007. június 1.
Szociális segélykérők (7)869,200–869,250 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Kitöltési tényező (6): 0,1 %
2007. június 1.
Induktív alkalmazások (8)20,050–59,750 kHz72 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
59,750–60,250 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
60,250–70,000 kHz69 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
70–119 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
119–127 kHz66 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
127–140 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
140–148,5 kHz37,7 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
148,5–5 000 kHz
Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerő és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:
– 15 dBμA/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben
Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre a teljes térerő – 5 dBμA/m 10 m távolságban
2008. október 1.
400–600 kHz– 8 dBμA/m 10 m távolságbanA rádiófrekvenciás azonosításon (RFID) (9) kívül más alkalmazás nem megengedett2008. október 1.
3 155–3 400 kHz13,5 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
5 000–30 000 kHz
Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerő és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:
– 20 dBμA/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben
Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre a teljes térerő – 5 dBμA/m 10 m távolságban
2008. október 1.
6 765–6 795 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
7 400–8 800 kHz9 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
10 200–11 000 kHz9 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
13 553–13 567 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2007. június 1.
60 dBμA/m 10 m távolságbanA rádiófrekvenciás azonosításon (RFID) (9) és az elektronikus árufelügyeleten (EAS) (10) kívül más alkalmazás nem megengedett2008. október 1.
26 957–27 283 kHz42 dBμA/m 10 m távolságban2008. október 1.
Aktív orvosi implantátumok (11)9–315 kHz30 dBμA/m 10 m távolságbanKitöltési tényező (6): 10 %2008. október 1.
402–405 MHz25 μW ERPCsatornaosztás: 25 kHz
Csatornára vonatkozó egyéb korlátozás: a sávszélesség növelése érdekében az egyes adókészülékek – legalább az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval megegyező teljesítményű korszerű zavarcsökkentő technikák alkalmazása mellett – egyesíthetik a szomszédos csatornákat
2008. október 1.
Vezeték nélküli audioalkalmazások (12)87,5–108,0 MHz50 nW ERPCsatornaosztás: maximum 200 kHz2008. október 1.
863–865 MHz10 mW ERP2007. június 1.

(1) A tagállamok az e táblázatban megadott teljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség maximális értékén belül engedélyezhetnek spektrumhasználatot. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően a tagállamok kevésbé szigorú feltételeket is szabhatnak, azaz a frekvenciasávok használatát magasabb teljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség mellett is engedélyezhetik.

(2) A tagállamoknak csak a megadott "további paraméterek/frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelmények" kiszabására van lehetőségük, és nem vezethetnek be más paramétereket, illetve frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelményeket. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok az adott rubrikában szereplő paramétereket és a frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelményeket el is hagyhatják, illetve megengedhetnek magasabb értékeket is.

(3) A tagállamok csak a megadott "egyéb, a használatra vonatkozó korlátozásokat" szabhatják meg, és nem vezethetnek be más korlátozásokat. Mivel a 2006/771/EK határozat 3. cikkének (3) bekezdése alapján kevésbé szigorú feltételek bevezetése is lehetséges, a tagállamok bármelyik vagy akár az összes korlátozást elhagyhatják.

(4) Ez a kategória olyan alkalmazási típusokhoz alkalmazható, amelyek teljesítik a műszaki követelményeket (tipikus felhasználási mód a távmérő, távvezérlő, riasztó, adatátviteli és más hasonló alkalmazások).

(5) Erre a frekvenciasávra a tagállamoknak minden más használati feltételt lehetővé kell tenniük.

(6) A kitöltési tényező azt az egy órán belüli időtartamot jelöli, amíg a készülék aktív jelátvitelt végez. A 2006/771/EK határozat 3. cikke (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok a kitöltési tényezőnél magasabb értékeket is engedélyezhetik.

(7) A szociális vészjelző eszközök az idős vagy fogyatékos személyek segítésére szolgálnak arra az esetre, ha veszélyben érzik magukat.

(8) Ez a kategória például a gépjárművek indításgátlóját, állatazonosítást, riasztórendszereket, kábelérzékelőket, hulladékkezelést, személyazonosítást, vezeték nélküli beszédátviteli összeköttetést, beléptető rendszereket, közelségérzékelőket, lopásgátlókat (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló induktív rendszereket), kézi eszközökre történő adatátvitelt, automatikus áruazonosítást, vezeték nélküli vezérlőrendszereket és automatikus útdíjbeszedést foglalja magában.

(9) Ez a kategória a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID - radio frequency identification) használt induktív alkalmazásokat foglalja magában.

(10) Ez a kategória az elektronikus árufelügyeletre (EAS - electronic article surveillance) használt induktív alkalmazásokat foglalja magában.

(11) Ez a kategória az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.) meghatározott aktív beültethető orvosi eszközök rádióhullámokat használó részét foglalja magában.

(12) Felhasználások vezeték nélküli audiorendszerekhez, beleértve a vezeték nélküli hangszórókat; vezeték nélküli fejhallgatókat; hordozható, például hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt vezeték nélküli fejhallgatókat; a járműben használt, pl. a rádióval vagy a mobiltelefonnal stb. együttműködő, vezeték nélküli fejhallgatókat; fülbe helyezhető, koncerteken vagy más színpadi előadásokon használt monitor-fülhallgatókat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0432&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék