31999R1662[1]

A Bizottság 1662/1999/EK rendelete (1999. július 28.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1662/1999/EK rendelete

(1999. július 28.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 955/1999/EK parlamenti és tanácsi rendelettel [1] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendeletre [2] és különösen annak 249. cikkére,

(1) mivel a legutóbb az 502/1999/EK rendelettel [3] módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet [4] rendelkezik azokról az esetekről, amelyekben az aktív feldolgozási eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsítések engedélyezhetők a Bizottság határozata alapján; mivel helyénvaló módosítani az eljárást egy, az elegendően nagyszámú előzetes kiviteli műveletekkel járó speciális háromszögforgalmat lehetővé tevő engedély megadásával;

(2) mivel a szállítóeszközök ideiglenes behozatalának eleget kell tennie az idegenforgalom igényeinek a harmadik országbeli közlekedési infrastruktúrától függő közösségi földrajzi régiókban;

(3) mivel gazdasági okokból kívánatos bővíteni a 87. mellékletben található listát a PVC vetítővászonná történő átalakítására nézve;

(4) mivel ezért a 2454/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell;

(5) mivel az ebben a rendeletben előírt rendelkezések megfelelnek a Vámkódex Bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 601. cikk (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"(6) Ha egynél több tagállam érintett az előzetes kivitelre vonatkozó összesítésben, az 556. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárást értelemszerűen alkalmazni kell."

2. A 719. cikk (11) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:

"d) az a), b) és c) pontokban említettektől eltérő általános vagy egyedi esetekben a vámhatóságok a Közösség vámterületén letelepedett természetes személyeknek engedélyezhetik, hogy a Közösség vámterületén olyan járművet használjon, amelyet írásba foglalt szerződés alapján a vámterületen kívül béreltek, és eleget tesz a (3) bekezdés c) pontjában megállapított feltételeknek. Az ilyen jellegű használatra irányuló engedélyezés attól a feltételtől függ, hogy azok az országok, amelyekben a járműveket bérlik és nyilvántartják, engedélyezzék a Közösség vámterületén belül bérelt és nyilvántartott járművek ideiglenes behozatalát hasonló körülmények között.

A járművet a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül újra ki kell vinni, vagy a későbbi újrakivitel céljából egy a Közösség vámterületén letelepedett autókölcsönző szolgálathoz kell eljuttatni. A szerződést a vámhatóságok felszólítására be kell mutatni."

3. A 87. melléklet az e rendelethez csatolt mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 28-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL 119., 1999.5.7, 1. o.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[3] HL L 65., 1999.3.12, 1. o.

[4] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 87. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

"Sorszám | 1. oszlop | 2. oszlop |

Áruk, amelyek feldolgozása vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás keretében engedélyezett | Engedélyezett feldolgozási módok |

19 | 39219060 KN-kód alá tartozó PVC | Átalakítás 90106000 KN-kód alá tartozó vetítővászonná" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1662 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1662&locale=hu

Tartalomjegyzék