32002R0407[1]

A Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.) a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A Tanács 407/2002/EK rendelete

(2002. február 28.)

a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendeletre [1] (a továbbiakban: az Eurodac rendelet), és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Eurodac rendelet 22. cikkének (1) bekezdése előírja a Tanács számára a 4. cikk (7) bekezdésében említett eljárás és az adatoknak a 12. cikk (1) bekezdésében említett zárolására irányuló eljárás megállapítása érdekében szükséges végrehajtó rendelkezések elfogadását, és hogy összeállítsa az Eurodac rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett statisztikákat.

(2) Dánia, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, e rendelet elfogadásában nem vesz részt, ezért e rendelet nem kötelezi és alkalmazása rá nem vonatkozik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "központi egység" az Eurodac rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egység;

b) "adatbázis" az Eurodac rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett számítógépes központi adatbázis;

c) "összehasonlítás" az az eljárás, mellyel ellenőrizhető, hogy az adatbázisban rögzített ujjlenyomat adatok megfelelnek-e a tagállam által továbbítottaknak.

2. cikk

Továbbítás

(1) Az ujjlenyomatokat digitálisan feldolgozzák, és az I. mellékletben említett adatformátumban továbbítják. Amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység megállapítja az adatformátumoknak a tagállamok által a központi egységhez történő továbbítására és visszaküldésére vonatkozó technikai követelményeket. A központi egység biztosítja, hogy a tagállamok által továbbított ujjlenyomat adatok a számítógépes ujjlenyomatfelismerő-rendszer által összehasonlíthatók legyenek.

(2) A tagállamoknak az Eurodac rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat elektronikus úton kell továbbítaniuk. Amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység megállapítja a technikai követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az adatok megfelelő módon elektronikusan továbbíthatók legyenek a tagállamokból a központi egységhez, és a központi egységtől a tagállamhoz. A II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával a papírformájú, vagy az adatszolgáltatás egyéb eszközei (hajlékonylemez, CD-ROM, vagy az adatszolgáltatás a jövőben kifejlesztésre és általános felhasználásra kerülő egyéb eszközei) útján való adatáttovábbítást olyan helyzetekre kell korlátozni, ahol folyamatos műszaki problémák merülnek fel.

(3) Az Eurodac rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett referenciaszámnak lehetővé kell tenni, hogy az adatokat egyértelműen egy adott személyre és az adatokat továbbító tagállamra vonatkoztassák. Emellett lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy az ilyen adat menedékkérőre vagy az Eurodac rendelet 8., illetve 11. cikkében említett személyre vonatkozik-e. A referenciaszámnak azonosító betűvel vagy betűkkel kell kezdődnie, amelyekkel az I. mellékletben meghatározott normákkal összhangban az adatokat továbbító tagállamot jelölik. Az azonosító betűt vagy betűket a személy kategóriájának azonosítása követi. Az "1" a menedékkérőkre vonatkozó adatokat, a "2" az Eurodac rendelet 8. cikkében említett személyeket, míg a "3" az Eurodac rendelet 11. cikkében említett személyeket jelöli. A központi egység megállapítja a tagállamok számára az egyértelmű adatok a központi egység általi átvételének biztosításához szükséges technikai eljárást.

(4) A központi egység a lehető legrövidebb időn belül visszaigazolja a továbbított adatok átvételét. Ennek érdekében a központi egység megállapítja a szükséges műszaki követelményeket annak biztosítására, hogy a tagállamok kérelmére megkapják az átvétel visszaigazolását.

3. cikk

Az összehasonlítások elvégzése és az eredmények továbbítása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ujjlenyomat adatok továbbítása a számítógépes ujjlenyomatfelismerő-rendszer általi összehasonlítás céljára megfelelő minőségben történik. Amennyiben biztosítani kell, hogy a központi egység általi összehasonlítás eredményei rendkívül nagyfokú pontosságot érjenek el, a központi egység meghatározza a továbbított ujjlenyomat adatok megfelelő minőségét. A központi egység a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzi a továbbított ujjlenyomat adatok minőségét. Ha az ujjlenyomat adatok nem alkalmasak a számítógépes ujjlenyomatfelismerő-rendszer alkalmazásával történő összehasonlításra, a központi egység a lehető legrövidebb időn belül felkéri a tagállamot megfelelő minőségű ujjlenyomat adatok továbbítására.

(2) A központi egység az összehasonlítást a megkeresések beérkezésének sorrendjében végzi. Minden egyes megkereséssel 24 órán belül foglalkozni kell. Az elektronikus úton továbbított adatok esetében a tagállam - a nemzeti joggal összefüggő okokból - kérhet egy órán belül elvégzendő különösen sürgős összehasonlítást. Ha ezeket az időtartamokat a központi egység felelősségén kívül eső körülmények miatt nem lehet betartani, az akadályozó körülmények megszűntével a központi egység az ilyen megkeresésnek elsőbbséget biztosít a feldolgozás során. Ilyen esetekben, amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység kritériumokat állapít meg a megkeresések elsőbbségi kezelésének biztosítása érdekében.

(3) Amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység megállapítja a kapott adatok feldolgozására és az összehasonlítás eredményének továbbítására vonatkozó műveleti eljárásokat.

4. cikk

A tagállamok és a központi egység közötti kommunikáció

A tagállamokból a központi egységhez és vissza történő adatátvitel során a közigazgatások közötti elektronikus adatcserére (IDA) szolgáló transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról, köztük egyes közös érdekű projektek meghatározásáról szóló, 1999. július 12-i 1719/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban [2] említett általános célú IDA-szolgáltatásokat kell használni. Amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység megállapítja az általános célú IDA szolgáltatások használatához szükséges technikai eljárásokat.

5. cikk

A központi egység egyéb feladatai

(1) A központi egység megfelelő technikai eszközökkel különválasztja az adatbázisban tárolt adatokat, amelyek a menedékjogot kérelmező személyekkel és az Eurodac rendelet 8. cikkében említett személyekkel kapcsolatosak.

(2) A tagállamtól származó közlés alapján a központi egység megfelelő megkülönböztető jelzéssel látja el a menekültként elismert és befogadott személyekkel kapcsolatos adatokat, és ezeket az adatokat megfelelő technikai eszközökkel elkülöníti az adatbázisban rögzített egyéb adatoktól. Ha az Eurodac rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban határozatot hoznak, az első mondatot többé nem kell alkalmazni. A központi egység törli a meglévő megkülönböztető jelzéseket és megszünteti az adatok elkülönítését.

(3) Az Eurodac működésének megkezdése után négy évvel és hat hónappal a központi egység statisztikákat állít össze annak érdekében, hogy jelezze:

a) azon személyek számát, akik - miután őket egy tagállamban menekültként elismerték és befogadták - egy másik tagállamban további menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

b) azon személyek számát, akiket egynél több tagállamban ismertek el és fogadtak be menekültként;

c) azokat a tagállamokat, ahol a menekültek további menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, az alábbiakkal együtt:

- azon menedékjogot kérelmező személyek száma tagállamonként, akik - az illető államban menekültstátusszal bírva - egy másik tagállamban menedékjogért folyamodtak, valamint e személyek száma ez utóbbi tagállamokban külön-külön,

- azon menedékjogot kérelmező személyek száma tagállamonként, akik egy másik tagállamban már menekültstátusszal rendelkeznek, valamint e személyek száma ez utóbbi tagállamokban külön-külön.

(4) A központi egység biztosítja, hogy az Eurodac rendelet 4. cikke (4) bekezdésének megfelelően, a tagállam megkeresésére elvégzett összehasonlítások kiterjedhessenek az illető tagállam által egy korábbi időpontban továbbított adatokra is.

6. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A Tanács az Eurodac működésének megkezdését követő négy éven belül felülvizsgálja ennek a rendeletnek az alkalmazását.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Acebes Paniagua

[1] HL L 316., 2000.12.15., 1. o.

[2] HL L 203., 1999.8.3., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Adatformátum ujjlenyomat adatok cseréje céljára

A következő formátumot írják elő az ujjlenyomat adatok cseréje számára:

ANSI/NIST - CSL 1 1993

és e szabvány jövőbeni továbbfejlesztései.

A tagállamot azonosító betűk normája

A következő ISO normát kell alkalmazni:

ISO 3166 - 2 betűből álló kód.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0407 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0407&locale=hu

Tartalomjegyzék