Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

32006L0111[1]

A Bizottság 2006/111/EK irányelve ( 2006. november 16. ) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/111/EK IRÁNYELVE

(2006. november 16.)

a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 86. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 1980. június 25-i 80/723/EGK bizottsági irányelvet (1) több alkalommal jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A közvállalkozások fontos szerepet játszanak a tagállamok nemzetgazdaságában.

(3) A tagállamok néha különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak bizonyos vállalkozások számára, illetve kifizetéseket teljesítenek, vagy más jellegű ellentételezést nyújtanak olyan vállalkozások számára, amelyeket azzal bíztak meg, hogy általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezek a vállalkozások gyakran gazdasági versenyben állnak más vállalkozásokkal.

(4) A Szerződés 295. cikke kimondja, hogy a Szerződés semmilyen módon nem sérti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendre vonatkozó szabályokat. A versenyszabályok alkalmazása során nem szabad indokolatlan módon megkülönböztetni a köz- és a magánvállalkozásokat. Ez az irányelv egyaránt vonatkozik a köz- és a magánvállalkozásokra.

(5) A Szerződés megkívánja a Bizottságtól annak biztosítását, hogy a tagállamok ne nyújtsanak a köz- vagy magánvállalkozásoknak a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokat.

(6) A nemzeti közigazgatási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok komplexitása akadályozó tényező ennek a kötelezettségnek a végrehajtásában.

(7) A Szerződés támogatási szabályainak pártatlan és hatékony alkalmazása mind a köz-, mind pedig a magánvállalkozások vonatkozásában csupán akkor válik lehetővé, ha megvalósul az ilyen pénzügyi kapcsolatok átláthatósága.

(8) A közvállalkozásokra alkalmazott átláthatóságnak biztosítania kell az állam hatósági és tulajdonosi szerepe közötti világos különbségtételt.

(9) A Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése meghatározza a tagállamok közvállalkozásokkal és olyan vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, amelyeknek különleges vagy kizárólagos jogokat kívánnak biztosítani. A Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyek működéséhez jelentős gazdasági érdek fűződik. A Szerződés 86. cikkének (3) bekezdése előírja a Bizottság számára a fenti cikk alkalmazását és ehhez megfelelő eszközöket szolgáltat. A Szerződés 86. cikkének betartásához a Bizottságnak rendelkeznie kell a szükséges információval. Ennek érdekében meg kell határozni az átláthatóságot biztosító feltételeket.

(10) Világossá kell tenni, hogy mit kell érteni a "hatóságok", valamint a "közvállalkozások" kifejezések alatt.

(11) A tagállamokban eltér egymástól a közigazgatás területi felépítése. Ez az irányelv minden tagállam valamennyi közigazgatási szintjén működő hatóságaira egyaránt vonatkozik.

(12) A hatóságok nem csupán tulajdonosként vagy többségi részesedés birtokában gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közvállalkozások viselkedésére, hanem azon jogkörök alapján is, amelyekkel az irányítási és felügyeleti testületekben rendelkeznek akár a vállalkozásra vonatkozó szabályozás, akár a részvények elosztásának módja eredményeképpen.

(13) A közvállalkozások állami alapokból történő támogatása történhet közvetlenül, illetve közvetve. Az átláthatóságot az állami alapokból történő támogatások módjára való tekintet nélkül kell elérni. Szükségessé válhat megfelelő információk szolgáltatása is az állami alapokból történő támogatások nyújtásának indokai és aktuális felhasználásuk tekintetében.

(14) A különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott, illetőleg általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott különféle köz- vagy magánvállalkozásokhoz kapcsolódó körülmények összetettsége, az egyes vállalkozások által végezhető tevékenységek köre, valamint a piaci liberalizálás eltérő foka a tagállamokban megnehezítheti a versenyszabályok, és különösen a Szerződés 86. cikkének alkalmazását. Ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak részletes adatokkal kell rendelkezniük az ilyen vállalkozások belső pénzügyi és szervezeti felépítéséről, különös tekintettel az ugyanazon vállalkozás által végzett különféle tevékenységekre vonatkozó elkülönített és hiteles elszámolásokra.

(15) Az elszámolásoknak be kell mutatniuk a különféle tevékenységek elkülönítését, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, valamint a költségek és bevételek kijelölésének és megosztásának módszereit. Ilyen elkülönített elszámolásokat kell biztosítani egyrészt az olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a tagállam különleges és kizárólagos jogot biztosított, illetőleg a vállalkozást általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával bízta meg, másrészt minden egyes egyéb termékkel és szolgáltatással kapcsolatban, amely a vállalkozás tevékenységi körébe tartozik. Az elszámolások különválasztásának kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek tevékenysége általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására korlátozódik, és amelyek nem végeznek olyan tevékenységet, amely kívül esik az említett általános gazdasági érdekű szolgáltatások körén. Nem tűnik szükségesnek az elszámolások különválasztása az általános gazdasági érdekű szolgáltatások körén belül, illetve a különleges vagy kizárólagos jogok körén belül, ha ez egyébként nem szükséges a költségek és bevételek megosztásához az említett szolgáltatások és termékek, valamint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, illetve a különleges vagy kizárólagos jogok körén kívül eső szolgáltatások és termékek között.

(16) A versenyszabályok tisztességes és hatékony alkalmazása az említett vállalkozások tekintetében úgy érhető el a leghatékonyabban, ha a tagállamok számára előírják annak biztosítását, hogy az érintett vállalkozások elkülönített elszámolásokat vezessenek. A Bizottság 1996-ban elfogadott egy közleményt az Európa területén nyújtott közérdekű szolgáltatásokról (3), amelyet kiegészített egy 2001. évi nyilatkozat (4), amelyben kiemeli ezek fontosságát. Figyelembe kell venni az olyan érintett ágazatok fontosságát, amelyek közérdekű szolgáltatásokat tartalmazhatnak, az érintett vállalkozások esetleges erős piaci pozícióját, valamint a liberalizálás alatt álló ágazatokban kialakuló gazdasági verseny sérülékenységét. Az arányosság elvét szem előtt tartva az átláthatóság alapcéljának elérése érdekében szükséges és indokolt megalkotni az ilyen elkülönített elszámolásokra vonatkozó szabályokat. Ez az irányelv nem lépi túl, ami a Szerződés 5. cikkének harmadik bekezdése rendelkezései szerinti célkitűzések megvalósításához szükséges.

(17) Egyes ágazatokban a Közösség olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek előírják a tagállamok és bizonyos vállalkozások számára az elkülönített elszámolások vezetését. Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a Közösségben minden gazdasági tevékenység egyenlő bánásmódban részesüljön, és hogy az elkülönített elszámolások vezetésének követelményét minden hasonló helyzetre kiterjesszék. Ez az irányelv nem módosít semmilyen, más közösségi rendelkezésben azonos céllal megfogalmazott szabályt, és nem vonatkozik az ilyen rendelkezések hatálya alá tartozó vállalkozások tevékenységeire.

(18) Bizonyos vállalkozásokat forgalmuk nagysága miatt ki kell vonni ennek az irányelvnek a hatálya alól. Ezt kell alkalmazni az olyan vállalkozásokra, amelyek üzleti tevékenységének nagyságrendje nem teszi indokolttá az átláthatóság biztosításának adminisztratív terhét. Tekintettel a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt esetleges hatás korlátozott voltára, ez idő szerint nem szükséges az elkülönített elszámolások vezetésének előírása bizonyos szolgáltatási kategóriákkal kapcsolatban.

(19) Ez az irányelv nem érinti a Szerződés, különösen annak 86. cikke (2) bekezdésének, 88. és 296. cikkének, illetve a tagállamok által a Bizottság részére átadott információkra vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazását.

(20) Azokban az esetekben, amikor az általános gazdasági érdekű szolgáltatás biztosításáért nyújtott, egy megfelelő időszakra vonatkozó ellentételezést nyílt, átlátható és esélyegyenlőségen alapuló eljárás nyomán rögzítették, nem tűnik szükségesnek az érintett vállalkozások számára előírni az elkülönített elszámolások vezetését.

(21) A kérdéses vállalkozások más vállalkozásokkal versenyben állnak, a megszerzett információk szakmai titoktartás kötelezettsége alá tartoznak.

(22) A hatóságok és a feldolgozóiparban tevékenykedő közvállalkozások közötti pénzmozgások utólagos ellenőrzésén alapuló jelentési rendszer lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek az ellenőrzési rendszernek meghatározott pénzügyi információkat kell lefednie.

(23) A tagállamok adminisztratív jellegű terheinek könnyítése érdekében a jelentési rendszernek fel kellene használnia mind a nyilvánosan hozzáférhető adatokat, mind pedig a többségi tulajdonosok számára elérhető információkat. Engedélyezni kell az összevont (konszolidált) beszámolók benyújtását. A feldolgozóiparban működő jelentősebb vállalkozások részére összeegyeztethetetlen módon nyújtott támogatások torzítják legjobban a közös piaci versenyt. Így az ilyen jelentési rendszer jelenleg olyan vállalkozásokra korlátozható, amelyek éves forgalma a 250 millió eurót meghaladja.

(24) Ez az irányelv nem érinti a I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek megfelelően biztosítják a hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságát úgy, hogy a következők világossá váljanak:

a) a hatóságok által az állami alapok terhére biztosított közvetlen támogatás a szóban forgó közvállalkozások számára;

b) a hatóságok által a közvállalkozások, illetve a pénzügyi szervezetek közvetítésével rendelkezésre bocsátott állami alapok;

c) ezeknek az állami alapoknak a tényleges felhasználása.

(2) A tagállamok a Közösség által hozott különös rendelkezések sérelme nélkül biztosítják, hogy az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozások pénzügyi és szervezeti felépítése pontosan tükröződjön az elkülönített elszámolásokban oly módon, hogy a következők világossá váljanak:

a) a különféle tevékenységekhez kapcsolódó költségek és bevételek;

b) a költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárendelésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalmazott módszerek pontos részletei.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "hatóság": minden hatóság, ideértve az állami, regionális, helyi és minden egyéb területi hatóságot;

b) a "közvállalkozás": minden olyan vállalkozás, amelyre a hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak annak tulajdonosaként, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok által. A hatóságok meghatározó befolyása vélelmezhető abban az esetben, ha ezek a hatóságok, közvetlenül vagy közvetve, egy vállalkozással kapcsolatban:

i. a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; vagy

ii. a vállalkozás által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; vagy

iii. a vállalkozás igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak több mint a felét kijelölhetik;

c) a "feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás": minden olyan vállalkozás, amelynek fő tevékenységi területe, azaz a meghatározás szerint teljes éves forgalmának legalább 50 százaléka feldolgozóipari tevékenységből származik. Ezek azok a vállalkozások, amelyeknek működése a NACE Rev 1. osztályozásban a D. szakasz - Feldolgozás alá tartozik, alszakaszok a DA-tól a DN-el bezárólag (5);

d) az "elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás": minden olyan vállalkozás, amely a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kapott, vagy amely a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást, és az ilyen szolgáltatással kapcsolatban bármilyen jellegű ellentételezésben részesül és amely egyéb tevékenységet is folytat;

e) a "különböző tevékenységek": egyrészről minden olyan termék vagy szolgáltatás, amellyel kapcsolatban a vállalkozás különleges vagy kizárólagos jogot kapott, illetve minden olyan általános gazdasági érdekű szolgáltatás, amellyel a vállalatot megbízták, másrészről pedig minden olyan további különálló termék vagy szolgáltatás, amely a vállalkozás tevékenységi körébe tartozik;

f) a "kizárólagos jog": olyan jog, amelyet egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít egy vállalkozás számára abból a célból, hogy egy adott földrajzi területen kizárólag ez a vállalkozás nyújtson egy szolgáltatást vagy végezzen egy tevékenységet;

g) a "különleges jog": olyan jog, amelyet egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít korlátozott számú vállalkozás számára, és amely egy adott földrajzi területen:

i. kettőben vagy nagyobb számban határozza meg az olyan vállalkozások számát, amelyek jogosultak az objektív, arányos és esélyegyenlőséget biztosító feltételektől eltérő feltételek mellett nyújtani egy szolgáltatást vagy végezni egy tevékenységet; vagy

ii. az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett jelöl ki és jogosít fel több egymással versengő vállalkozást egy szolgáltatás nyújtására vagy egy tevékenység végzésére; vagy

iii. az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett biztosít törvényi vagy rendeleti úton valamely vállalkozásnak vagy vállalkozásoknak olyan előnyöket, amelyek lényegesen befolyásolják bármely más vállalkozás képességét arra, hogy ugyanazt a szolgáltatást vagy ugyanazt a tevékenységet alapvetően azonos feltételek mellett nyújtsa vagy végezze ugyanazon a földrajzi területen.

3. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett átláthatóságot különösen a hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok következő szempontjaira kell alkalmazni:

a) a működési veszteségek pótlása;

b) tőkejuttatás;

c) vissza nem térítendő támogatások vagy kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönök;

d) osztalékról vagy esedékes jutalékról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyök;

e) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondás;

f) a hatóságok által kiszabott pénzügyi terhek megtérítése.

4. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésben említett átláthatóság biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásoknál:

a) elkülönüljenek a különböző tevékenységekhez tartozó belső elszámolások;

b) minden költséget és bevételt következetesen alkalmazott és objektív módon alátámasztható költségelszámolási elvek alapján, pontosan jelöljenek ki vagy osszanak meg;

c) egyértelműen határozzák meg azokat a költségelszámolási elveket, amelyek alapján az elkülönített elszámolásokat vezetik.

(2) Az (1) bekezdés kizárólag olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban nem született különös közösségi rendelkezés, és nem érinti a tagállamoknak, illetve a vállalkozásoknak a Szerződésből vagy az említett különös rendelkezésekből fakadó kötelezettségeit.

5. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett átláthatóság vonatkozásában ez az irányelv nem vonatkozik a hatóságoknak az alábbiakkal fennálló pénzügyi kapcsolataira:

a) olyan közvállalkozások, amelyek által nyújtott szolgáltatások nem befolyásolják érzékelhető mértékben a tagállamok közötti kereskedelmet;

b) a központi bankok;

c) az állami hitelintézetek, a hatóságok által ezekben általános kereskedelmi feltételek mellett elhelyezett állami betétek vonatkozásában;

d) azok a közvállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben az 1. cikk (1) bekezdésében említett összeget rendelkezésükre bocsátották, vagy azt felhasználták. Az állami hitelintézetek esetében azonban az irányadó határérték a 800 millió euro mérlegfőösszeg.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett átláthatóság vonatkozásában ez az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

a) olyan vállalkozások, amelyek által nyújtott szolgáltatások nem befolyásolják érzékelhető mértékben a tagállamok közötti kereskedelmet;

b) azok a vállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kaptak, vagy amelyben a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást; az állami hitelintézetek esetében azonban az irányadó határérték a 800 millió euro mérlegfőösszeg;

c) azok a vállalkozások, amelyek a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást, amennyiben a számukra folyósított ellentételezés bármely formáját nyílt, átlátható és esélyegyenlőségen alapuló eljárás nyomán rögzítették egy megfelelő időszakra.

6. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó információk a Bizottság rendelkezésére álljanak annak a pénzügyi évnek a végétől számított öt éven keresztül, amelyben az állami alapokból történő támogatást a szóban forgó közvállalkozások rendelkezésére bocsátották. Abban az esetben azonban, amikor ugyanezen alapok felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, az ötéves határidőt annak a pénzügyi évnek a végétől kell számítani.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett, a vállalkozások pénzügyi és szervezeti felépítésére vonatkozó információk a Bizottság rendelkezésére álljanak öt éven keresztül annak a pénzügyi évnek a végétől kezdve, amelyre az információk vonatkoznak.

(3) A tagállamok, amennyiben a Bizottság ezt szükségesnek ítéli, a Bizottság kérelmére annak rendelkezésére bocsátják az 1. és 2. cikkben megjelölt információt a szükséges háttér-információkkal együtt, különös tekintettel a célkitűzésekre.

7. cikk

A Bizottság nem hozza más tudomására az 6. cikk (3) bekezdése alapján általa megszerzett információkat, mivel azok a szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Az első albekezdés nem tiltja az olyan általános tájékoztatások, illetve felmérések nyilvánosságra hozatalát, amelyek az ezen irányelv hatálya alá tartozó egyes meghatározott közvállalkozásokkal kapcsolatos információt nem tartalmaznak.

8. cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyeknek közvállalkozásai a feldolgozóiparhoz tartoznak, a (2) és (3) bekezdés szerinti pénzügyi információkkal látják el évente a Bizottságot az (5) bekezdésben meghatározott ütemezésnek megfelelően.

(2) A feldolgozóiparhoz tartozó minden közvállalkozás a következő pénzügyi információkat köteles megadni a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően: az üzleti jelentés és az éves beszámoló, a 78/660/EGK (6) tanácsi irányelv meghatározása szerint. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés magában foglalja a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet a számviteli politikával, az igazgatók nyilatkozataival, valamint a vállalkozás részegységeire vonatkozó és a tevékenységi jelentésekkel együtt. Ezenfelül be kell nyújtani a közgyűlések jegyzőkönyveit, valamint minden más, a kérdésre vonatkozó információt is.

A jelentéseket minden egyes vállalkozás tekintetében külön kell benyújtani, csakúgy, mint az olyan holdingtársaság vagy alholding esetében, amely több közvállalkozást fog össze, amennyiben az holdingtársaság vagy alholding az egyesített értékesítése alapján "feldolgozó"-nak minősül.

(3) Amennyiben a közvállalkozások üzleti jelentésében, illetve éves beszámolójában vagyis a (2) bekezdésben említett információk közt a következő adatok nem szerepelnek, úgy azokat csatolni kell:

a) bármely, részvénytőke vagy a saját tőkéhez hasonló természetű tőkeelemek szolgáltatása, meghatározva a szolgáltatás feltételeit is (törzs-, elsőbbségi, ideiglenes vagy átváltható részvények és a kamatlábak; az ezekhez kapcsolódó osztalékok vagy átalakítási jogok);

b) a vissza nem térítendő támogatások, illetve a meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások;

c) a vállalkozás által kapott bármely kölcsön, beleértve a folyószámlahitelt és a tőkeinjekció esetén fizetett előlegeket, a kamatlábak és a hitelfeltételek, valamint a hitelfelvevő vállalkozás által a kölcsönt nyújtó félnek adott esetleges hitelbiztosíték pontos ismertetésével;

d) a hatóságok által a vállalkozásnak adott garanciák a hitelfinanszírozás tekintetében (meghatározva a feltételeket és minden olyan díjat, amelyet a vállalkozás ezekért a garanciákért fizet);

e) a kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség;

f) az állami beavatkozás bármely más formája, különös tekintettel a közvállalkozások köztartozásainak elengedésére, beleértve, többek között, a kölcsönök, támogatások visszafizetésének, illetve a társasági adók és társadalombiztosítási járulékok, vagy bármely hasonló költségek megfizetésének elengedését.

Az a) pontban említett részvénytőke magában foglalja az állam közvetlen tőke-hozzájárulását, valamint minden olyan részvénytőkét, amelyet egy - ugyanazon a vállalatcsoporton belüli vagy azon kívüli - állami holdingtársaság vagy más közvállalkozás, beleértve a pénzügyi szervezeteket is, hozzájárulásaként kapott az adott vállalkozás. A pénzügyi támogatást szolgáltató és az azt felhasználó vállalkozás kapcsolatát mindig pontosan kell meghatározni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben előírt információkat minden olyan közvállalkozás tekintetében be kell nyújtani, amelynek a legutóbbi üzleti évben árbevétele a 250 millió eurót meghaladta.

A fent kért információt minden egyes közvállalkozásra vonatkozóan - beleértve a más tagállamban található vállalkozásokat is - külön kell benyújtani, és adott esetben, meg kell jelölni a különböző közvállalkozások csoportjain belüli, valamint a csoportok közötti tranzakciókat, csakúgy mint a közvállalkozások és az állam közötti közvetlen tranzakciókat.

Egyes közvállalkozások jogilag különálló vállalkozások között osztják meg tevékenységeiket. Az ilyen vállalkozások esetében a Bizottság elfogad egy összevont (konszolidált) jelentést. Az összevonásnak az ugyanabban, illetve egymáshoz közeli ágazatokban működő vállalkozások egy csoportjának gazdasági realitását kell tükröznie. A különböző, kizárólag pénzügyi holdingok esetében az összevont jelentések nem elégségesek.

(5) A (2) és (3) bekezdésben előírt információt évente kell benyújtani a Bizottság részére.

Az információt az érintett közvállalkozás üzleti jelentése közzétételének dátumától számított 15 munkanapon belül kell benyújtani. Minden esetben és különösen azoknak a vállalkozásoknak az esetében, amelyek nem tesznek közzé üzleti jelentést, az előírt információt legkésőbb a vállalat pénzügyi évének végétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani.

(6) A jelentési rendszerbe tartozó társaságok számának megállapítása érdekében a tagállamok listát nyújtanak be a Bizottságnak az e cikk hatálya alá tartozó társaságokról, valamint azok forgalmáról. A listát minden év március 31-ig aktualizálni kell.

(7) A tagállamok ellátják a Bizottságot minden olyan további információval, amelyet az szükségesnek ítél a benyújtott adatok alapos értékeléséhez.

9. cikk

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat ezen irányelv működésének eredményeiről.

10. cikk

Az I. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 80/723/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

11. cikk

Ez az irányelv 2006. december 20-án lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 16-án.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja

(1) HL L 195., 1980.7.29., 35. o. A legutóbb a 2005/81/EK irányelvvel (HL L 312., 2005.11.29., 47. o.) módosított irányelv.

(2) Lásd az I. melléklet A. részét.

(3) HL C 281., 1996.9.26., 3. o.

(4) HL C 17., 2001.1.19., 4. o.

(5) HL L 83., 1993.4.3., 1. o.

(6) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI

(lásd a 10. cikket)

A Bizottság 80/723/EGK irányelve(HL L 195., 1980.7.29., 35. o.)
A Bizottság 85/413/EGK irányelve(HL L 229., 1985.8.28., 20. o.)
A Bizottság 93/84/EGK irányelve(HL L 254., 1993.10.12., 16. o.)
A Bizottság 2000/52/EK irányelve(HL L 193., 2000.7.29., 75. o.)
A Bizottság 2005/81/EK irányelve(HL L 312., 2005.11.29., 47. o.)

B. RÉSZ

A NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉSRE ELŐÍRT HATÁRIDŐK LISTÁJA

(lásd a 10. cikket)

IrányelvÁtültetés határideje
80/723/EGK1981. december 31.
85/413/EGK1986. január 1.
93/84/EGK1993. november 1.
2000/52/EK2001. július 31.
2005/81/EK2006. december 19.

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

80/723/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat2. cikk, bevezető mondat
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont2. cikk, a) pont
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont2. cikk, b) pont, első albekezdés
2. cikk, (1) bekezdés, c)–f) pont2. cikk, c)–f) pont
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont, bevezető szavak2. cikk, g) pont, bevezető szavak
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont, első francia bekezdés2. cikk, g) pont, i. alpont
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont, második francia bekezdés2. cikk, g) pont, ii. alpont
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont, harmadik francia bekezdés2. cikk, g) pont, iii. alpont
2. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat2. cikk, b) pont, második albekezdés, bevezető mondat
2. cikk, (2) bekezdés, a) pont2. cikk, b) pont, második albekezdés, i. alpont
2. cikk, (2) bekezdés, b) pont2. cikk, b) pont, második albekezdés, ii. pont
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont2. cikk, b) pont, második albekezdés, iii. pont
3. cikk3. cikk
3a. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
5a. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
5a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető mondat8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
5a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, i. pont8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető mondat
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, ii. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, iii. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, iv. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, c) pont
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, v. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, d) pont
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, vi. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, e) pont
5a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, vii. pont8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, f) pont
5a. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés8. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés
5a. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, első mondat8. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
5a. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, második mondat8. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, első mondat
5a. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, harmadik mondat8. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, második mondat
5a. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, utolsó mondat8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
5a. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés
5a. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés8. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés
5a. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés8. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés
5a. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (6) bekezdés
5a. cikk, (5) bekezdés
5a. cikk, (6) bekezdés8. cikk, (7) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés7. cikk, első bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés7. cikk, második bekezdés
7. cikk9. cikk
8. cikk
10. cikk
11. cikk
9. cikk12. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0111&locale=hu

Tartalomjegyzék