Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31993L0005[1]

A Tanács 93/5/EGK irányelve (1993. február 25.) az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről

A TANÁCS 93/5/EGK IRÁNYELVE

(1993. február 25.)

az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az élelmiszerek belső piacának megvalósítása, valamint kiegyensúlyozott működése szükségessé teszi az élelmiszereket érintő tudományos kérdések vizsgálatát és értékelését, különösen amennyiben ezek a kérdések az emberi egészséggel kapcsolatosak;

mivel a fogyasztóknak joguk van egy olyan közösségi élelmiszerpolitikára, amely előmozdítja az élelmiszerek biztonságát, különösen a táplálkozási, mikrobiológiai, valamint toxikológiai szempontok tekintetében;

mivel ezen feladat támogatása céljából a Bizottság a 74/234/EGK határozattal ( 4 ) létrehozta az élelmiszerügyi tudományos bizottságot;

mivel a közegészségügyi kérdésekben az e bizottsággal folytatott konzultációt jelenleg számos irányelv írja elő, mint például a diétás élelmiszerekről, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint az élelmiszer-adalékanyagokról, aromaanyagról és extrakciós oldószerekről szóló irányelvek;

mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottságot sokkal nagyobb mértékben be kell vonni az élelmiszerekre, a táplálkozásra, valamint a közegészségügyre hatással lévő közösségi politikába;

mivel a fogyasztók és az iparág érdekében az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos kérdések kielégítő tudományos alapjának megvalósítását célzó folyamatnak függetlennek, átláthatónak és hatékonynak kell lennie, valamint tükröznie kell valamennyi tagállam tényleges helyzetét;

mivel a bizottság hatékony működésének biztosítása érdekében a Közösségnek szüksége van a tagállamok tudományos támogatására;

mivel a Közösségnek szintén szüksége van tudományos támogatásra a belső piac működésének olyan alapvető, egyéb közérdekű kérdéseinél is, mint az élelmiszer-szennyezéssel összefüggő esetek kezelése, valamint általában az emberi egészségre hatással lévő élelmiszerekre vonatkozó új szabályok kidolgozása;

mivel e feladatok elvégzésének biztosítása érdekében a Bizottságnak hozzá kell férnie a tagállamokban elérhető információkhoz és támogatáshoz, amelyeknek lehetővé kell tennie a feladatok megvalósítását;

mivel a tagállamokban különböző testületek vannak, amelyeknek az a feladata, hogy a tagállam kormányának az élelmiszerekkel kapcsolatos kérdésekben tudományos tanácsot nyújtsanak; mivel szükség van arra, hogy egy együttműködés keretein belül a Közösség tevékenységeibe ezen erőforrásokat hatékonyan bevonják;

mivel a tagállamok erőforrásaik keretein belül megtesznek minden szükséges intézkedést - beleértve a pénzügyi intézkedéseket -, hogy illetékes hatóságaik és testületeik számára lehetővé tegyék a Bizottsággal való együttműködést, valamint, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos közérdekű kérdések tudományos vizsgálatához szükséges támogatást megadják;

mivel ezért közelíteni kell az e testületekre vonatkozó rendelkezéseket a Bizottsággal való együttműködés és különösen, minden rendelkezésre álló tudományos adat alapján az élelmiszerek szabad mozgását biztosító jövőbeli szabályok kidolgozása céljából;

mivel szükséges az élelmiszerügyi tudományos bizottság hatáskörének és szakértelmének növelése és erősítése, különösen a Közösség élelmiszerekkel kapcsolatos fellépésének hatékonysága növelése céljából;

mivel szükséges a harmadik országok ezen együttműködésben való részvételével kapcsolatosan intézkedéseket hozni;

mivel a Bizottság felelős ezen együttműködés irányításáért, amelyet a tagállamok az élelmiszerügyi tudományos bizottság keretein belül támogatnak;

mivel a belső piac megvalósításának a Közösség növekvő részvételét kell előidéznie mind a nemzetközi szervezetek élelmiszerrel kapcsolatos munkájában és ülésein, mind a kétoldalú kapcsolatokban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy illetékes hatóságaik és testületeik számára lehetővé tegyék a Bizottsággal való együttműködést, valamint hogy megadják számára az élelmiszerekkel kapcsolatos közérdekű kérdések - különösen a közegészségügy terén - tudományos vizsgálatához szükséges támogatást az orvostudománnyal, táplálkozástudománnyal, toxikológiával, biológiával, higiéniával, élelmiszer-technológiával, biotechnológiával, új élelmiszerekkel és eljárásokkal, kockázatértékelési módszerekkel, fizikával, valamint kémiával kapcsolatos tudományágakban.

(2)

a) Ezen irányelv együttműködési eljárását akkor kell alkalmazni, ha a Tanács valamely jogi aktusa megköveteli az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság véleményét.

b) Amennyiben szükséges, ezen irányelv együttműködési eljárásának egyéb, az élelmiszerek fogyasztásából eredően az emberek egészségének védelmével és biztonságával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre történő alkalmazását az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban kell eldönteni.

2. cikk

Minden tagállam kijelöli azt a hatóságot vagy testületet, amely felelős a Bizottsággal való együttműködésért, valamint a 3. cikkben megállapított feladatok tekintetében a tagállamokon belüli, a megfelelő intézmények felé történő munka kiadásáért, és erről értesíti a Bizottságot.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az előbbi bekezdésben említett, kijelölt hatóságok jegyzékét, és frissíti azt.

Minden kijelölt hatóság megküldi a Bizottságnak a hatáskörébe tartozó, az együttműködési eljárásban részt vevő intézmények jegyzékét, valamint annak bármely változását. A Bizottság eljuttatja ezt az információt a fent említett hatóságoknak, valamint az egyéb érdekelt feleknek.

3. cikk

(1) Az együttműködésben részt vevő intézmények által végrehajtandó elsődleges feladatokat a melléklet sorolja fel.

(2) A következő intézkedéseket az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el:

- az együttműködés adminisztratív irányítására vonatkozó szabályok megállapítása, beleértve:

- az élelmiszerügyi tudományos bizottság ajánlásai átláthatóságának biztosítása érdekében történő intézkedések,

- a dokumentációk bemutatására és értékelésére vonatkozó eljárások,

- a feladatok jegyzékének, valamint az ahhoz kapcsolódó prioritásoknak a megállapítása, valamint annak legalább félévente történő frissítése.

(3) A (2) bekezdés második francia bekezdése szerint elfogadott jegyzékkel összhangban végrehajtott feladatokat az 5. cikkben megállapított eljárással összhangban a tudományos szakértelem alapján, a tagállamokban rendelkezésre álló erőforrások keretein belül osztják meg.

4. cikk

A Bizottság a 2. cikkben említett hatóságokkal vagy testületekkel való konzultációt követően felkérhet harmadik országbeli intézményeket, hogy önkéntes alapon vegyenek részt az ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges feladatok végrehajtásában, valamint különösen a 3. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében említett jegyzékben felsorolt feladatokban. Amennyiben egy harmadik országbeli intézmény beleegyezett a feladatok végrehajtásában történő részvételbe, a Bizottság figyelembe veszi a részvételt a 3. cikk (3) bekezdésében levő feladatok szétosztásánál.

Az első bekezdésben említett részvétel egyetlen esetben sem terhelheti a közösségi költségvetést.

5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 5 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

Ezen irányelv alkalmazásától számított három éven belül, és attól kezdve háromévenként a Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az élelmiszerügyi tudományos bizottság struktúráiról, munkájáról és hatékonyságáról.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. június 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az együttműködésben részt vevő intézmények által végrehajtandó elsődleges feladatok közé tartozik:

- az élelmiszerek összetevőire vonatkozó kockázatértékelés jegyzőkönyveinek lejegyzése, valamint a tápérték megállapítására vonatkozó módszereknek a kidolgozása,

- a táplálék tápértéke megfelelőségének megállapítása,

- a közösségi jogszabálynak megfelelően benyújtott vizsgálati adatok megvizsgálása, valamint az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékeléséhez szükséges monográfia elkészítése,

- a táplálkozási szokások vizsgálatának végrehajtása, különösen olyan vizsgálatok esetén, amelyek az élelmiszer-adalékanyagok használata feltételeinek értékeléséhez vagy meghatározásához, vagy az élelmiszerekben található egyéb anyagok határértékeinek megállapításához szükségesek,

- a különböző tagállamok étrendi összetevőire vagy a biológiai vagy kémiai élelmiszer-szennyező anyagokra vonatkozó vizsgálatok elvégzése,

- a Bizottság szakértelemmel történő támogatása az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos kérdésekben a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése során.

( 1 ) HL C 108., 1991.4.23., 7. o. és HL C 107., 1992.4.28., 13. o.

( 2 ) HL C 94., 1992.2.13., 286. o., valamint az 1993. január 20-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 14., 1992.1.20., 6. o.

( 4 ) HL L 136., 1974.5.20., 1. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0005&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0005-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0005-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék