32003L0038[1]

A Tanács 2003/38/EK irányelve (2003. május 13.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek az euróban kifejezett összegek tekintetében történő módosításáról

A Tanács 2003/38/EK irányelve

(2003. május 13.)

a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek az euróban kifejezett összegek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

mivel:

(1) A 78/660/EGK irányelv 11. és 27. cikke, valamint hivatkozásképpen az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv [3] 6. cikke és a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős személyek működésének engedélyezéséről szóló, 1984. április 10-i 84/253/EGK nyolcadik tanácsi irányelv [4] 20. és 21. cikke a mérlegfőösszegre és a nettó árbevételre euróban kifejezett küszöbértékeket állapít meg, amelyeknél vagy amelyek alatt a tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek ezen irányelvek bizonyos rendelkezéseitől.

(2) Mivel a 78/660/EGK irányelv elfogadását követő ötödik ötéves időszak 2003. július 24-én véget ér, az irányelvben előírtak szerint megfelelő módon megtörtént e küszöbértékek felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményei a Közösségben végbemenő gazdasági és monetáris folyamatok fényében azt jelzik, hogy növelni kell az euróban kifejezett összegeket.

(3) Ezért a 78/660/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 78/660/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 11. cikkben:

a) az első bekezdés az alábbiak szerint módosul:

i. az első franciabekezdésben a "mérlegfőösszeg: 3125000 euro" szöveg helyébe a "mérlegfőösszeg: 3650000 euro" szöveg lép;

ii. a második franciabekezdésben a "nettó árbevétel: 6250000 euro" szöveg helyébe a "nettó árbevétel: 7300000 euro" szöveg lép;

b) az alábbi bekezdést be kell illeszteni:

"Azon tagállamok esetében, amelyek nem vezették be az eurót, a nemzeti pénznemben az első bekezdésben megállapított összegekkel egyenértékű összegeket azon irányelv hatálybalépésének napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyam alkalmazásával kell kiszámítani, amely az 53. cikk (2) bekezdésében előírt felülvizsgálat következtében megállapítja ezeket az összegeket.";

2. A 27. cikkben:

a) az első bekezdés az alábbiak szerint módosul:

i. az első franciabekezdésben a "mérlegfőösszeg: 12500000 euro" szöveg helyébe a "mérlegfőösszeg: 14600000 euro" szöveg lép;

ii. a második franciabekezdésben a "nettó árbevétel: 25000000 euro" szöveg helyébe a "nettó árbevétel: 29200000 euro" szöveg lép;

b) a következő bekezdést be kell illeszteni:

"Azon tagállamok esetében, amelyek nem vezették be az eurót, a nemzeti pénznemben az első bekezdésben megállapított összegekkel egyenértékű összeget azon irányelv hatálybalépésének napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyam alkalmazásával kell kiszámítani, amely az 53. cikk (2) bekezdésében előírt felülvizsgálat következtében megállapítja ezeket az összegeket."

2. cikk

(1) A tagállamok akkor és annyiban fogadják el az ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket, ha és amikor úgy határoznak, hogy élnek a 78/660/EGK irányelv 11. és 27. cikkében előírt választási lehetőséggel. Erről a Bizottságot haladéktalanul értesítik.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2001/65/EK (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.) irányelvvel módosított irányelv.

[2] A 2003.1.24-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2001/65/EK irányelvvel módosított irányelv.

[4] HL L 126., 1984.5.12., 20. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0038&locale=hu