32001R1591[1]

A Bizottság 1591/2001/EK rendelete (2001. augusztus 2.) a gyapottámogatási rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 1591/2001/EK rendelete

(2001. augusztus 2.)

a gyapottámogatási rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel [1] módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre [2],

tekintettel a gyapottermelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre [3] és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A textilszálak világpiaci áraiban rendszerint előforduló ingadozásokat tekintetbe véve a tisztítatlan gyapot átlagos világpiaci árát havonta számos alkalommal meg kell állapítani. A gyapot világpiaci értékesítésének megkönnyítése érdekében meg kell határozni azt az időszakot, amelynek folyamán az ár rögzített, és amelynek folyamán támogatás iránti kérelmet lehet benyújtani, figyelembe véve a támogatási rendszer megfelelő ügyviteléhez szükséges időhatárokat.

(2) Ha a tisztítatlan gyapotra nincsenek reprezentatív ajánlatok vagy árfolyamok, e termék világpiaci árát a tisztított gyapot világpiaci ára alapján kell meghatározni. Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazása céljából rögzíteni kell azokat az együtthatókat, amelyek tükrözik a tisztított gyapot világpiaci ára és a tisztítatlan gyapotra kiszámított ár közötti történeti viszonyt.

(3) A világpiaci ár meghatározásához alapul vett minőségtől és szállítási feltételektől való eltérések ellensúlyozása érdekében az ajánlatokat és árfolyamokat ki kell igazítani.

(4) Az 1051/2001/EK rendelet 8. cikke úgy rendelkezik, hogy a támogatás összegét bizonyos feltételek teljesülése esetén bizonyos felső határig emelni kell. Az emelés meghatározására vonatkozó szabályokat meg kell állapítani. A meghatározandó kiigazításokat és emeléseket figyelembe véve a támogatás összegét akkor kell meghatározni, amikor ezek a kiigazítások és emelések már megtörténtek, de a támogatás utolsó részletének a gazdasági év vége előtt történő kifizetését engedélyező határidő előtt.

(5) Meg kell állapítani a támogatás iránti kérelmek benyújtásának részletes szabályait annak érdekében, hogy a támogatás összegét a támogatható gyapot megfelelő mennyiségeire lehessen felhasználni azon pontos időszak alapján, amelynek során az említett mennyiségekre vonatkozó támogatási kérelmeket benyújtják. Annak érdekében, hogy a textilszálak piacán bekövetkező hirtelen zavarok időszakaiban a spekuláció elkerülhető legyen, helyénvaló meghatározott feltételek mellett engedélyezni a támogatási kérelmek ilyen időszakokban történő benyújtását.

(6) A közösségi tisztítatlan gyapotnak az egyes gyapottisztító üzemekbe kerülő mennyiségei megfelelő ellenőrzéséről rendelkezni kell. E célból meg kell határozni a "tétel" és a "tétel gyapottisztító üzembe kerülése" fogalmat, kérelemhez kell kötni a felügyelt tárolást, valamint meg kell állapítani az ilyen kérelmek benyújtásának részletes szabályait. Annak elkerülésére, hogy a termelők túl sokáig tárolják a tisztítatlan gyapotot, ami a tárolt termék minőségének romlásával járhat, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy meghatározzák a felügyelt tárolás iránti kérelmek benyújtásának határidejét, amely határidőnek meg kell előznie a támogatás iránti kérelmek benyújtására vonatkozó határidőt. A gyapotot adminisztratív okok miatt bizonyos határidőn belül kell megtisztítani.

(7) Részletes szabályokat kell megállapítani a támogatások előlegeinek kiszámítására és kifizetésére vonatkozóan. Az előlegek kifizetését biztosíték letétbe helyezéséhez kell kötni, hogy biztosított legyen a kérdéses összeg kifizetése, illetve valamely meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetében az összeg elvesztése. Eltérő rendelkezés hiányában az ilyen biztosítékoknak meg kell felelniük a legutóbb az 1932/1999/EK rendelettel [4] módosított, a mezőgazdasági termékek biztosítékrendszerének alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendeletben [5] előírt követelményeknek.

(8) A termelők részére a minimálárra történő előlegfizetés a gyapottisztítást saját felelősségükre végző vállalkozások által a támogatási jogosultság elnyeréséhez teljesítendő egyik követelmény. Ezért meg kell állapítani a minimálárra fizetendő előleg kiszámításának és a termelő részére történő kifizetésének részletes szabályait.

(9) Annak biztosítására, hogy a támogatási kérelmek tárgyát képező gyapot megfelelő eredetű legyen, lehetővé kell tenni a gyapottal bevetett területeknek a legutóbb a 495/2001/EK bizottsági rendelettel [6] módosított, a bizonyos közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló, 1992. november 27-i 3508/92/EGK tanácsi rendeletben [7] foglalt, mezőgazdasági földek azonosítására szolgáló rendszer segítségével történő azonosítását.

(10) A támogatásra való jogosultság és különösen a minimálárnak való megfelelés ellenőrzése érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyeknek az 1051/2001/EK rendelet 11. cikke a) pontjában említett szerződéseknek meg kell felelniük. E célból hivatkozni kell a vállalkozások készletnyilvántartására.

(11) A harmadik személy megbízásából végzett gyapottisztításra vonatkozóan meg kell állapítani a támogatás kifizetésének és ügyvitelének részletes szabályait, valamint az érintett felek által teljesítendő kötelezettségeket.

(12) A műveletek megfelelő elvégzésének biztosítása érdekében ellenőrző rendszerre van szükség. Meg kell állapítani az ilyen ellenőrzés részletes szabályait.

(13) Meg kell állapítani az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak, az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, megfelelő visszatartó erejűnek kell lenniük.

(14) A támogatási rendszer megfelelő irányítása érdekében meg kell határozni, hogy a piaci szereplőknek milyen információkat kell eljuttatniuk az illetékes hatóságokhoz, és a tagállamoknak milyen tájékoztatást kell a Bizottság számára adniuk.

(15) Annak érdekében, hogy a támogatás előlegeit a gazdasági év folyamán, az utolsó részletet pedig a gazdasági év vége előtt ki lehessen fizetni, meg kell határozni az 1051/2001/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett időpontokat.

(16) Az új rendszerre való zavartalan átállás biztosítása érdekében, a 2001/2002. gazdasági év folyamán átmeneti rendelkezésekre van szükség bizonyos dokumentumoknak az adott gazdasági év kezdete előtti kidolgozása tekintetében.

(17) Az 1051/2001/EK rendelet a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődő hatállyal új támogatási rendszert vezet be a gyapottermelésben, és 2001. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezi az 1964/87/EGK [8] és az 1554/95/EK [9] tanácsi rendeletet. Ezért a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődő hatállyal a gyapottermelési támogatási rendszer végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 1989. május 3-i 1201/89/EGK bizottsági rendeletet [10] ugyancsak hatályon kívül kell helyezni.

(18) Annak biztosítására, hogy e rendelet 2001. szeptember 1-jével alkalmazható legyen, a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(19) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Természetesrost-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet megállapítja a Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvvel és az 1051/2001/EK rendelettel bevezetett gyapottermelési támogatási rendszer végrehajtásának részletes szabályait.

2. cikk

A tisztítatlan gyapot világpiaci ára

(1) A tisztítatlan gyapot 100 kilogrammonkénti, euróban kifejezett világpiaci árát az érintett gazdasági év kezdete előtti július 1-jétől a következő év március 31-ig tartó időszakra a Bizottság határozza meg. Az árat minden hónap első, 11. és 21. napját megelőző utolsó munkanapon kell meghatározni, és az ár a meghatározását követő napon lép hatályba. Azokat a munkanapokat kell tekintetbe venni, amelyeket a Bizottság alkalmaz. A világpiaci ár meghatározására a 3. cikkben említett ajánlatok és árfolyamok megállapításának napján alkalmazott euróárfolyamot kell alkalmazni.

Ha azonban az euróban kifejezett világpiaci gyapotárak 5 %-os, vagy azt meghaladó mértékű lényeges változáson mennek keresztül, a Bizottság haladéktalanul módosíthatja az első albekezdésben említett árat.

(2) A tisztítatlan gyapot világpiaci ára megegyezik a tisztított gyapot 3. cikkel összhangban meghatározott árának bizonyos százalékával.

Ez a százalék a következő:

a) 20,6 %, ha 100 kilogramm ára 110 euró vagy annál kevesebb;

b) 21,8 %, ha 100 kilogramm ára 110 eurónál több, de 120 eurónál kevesebb;

c) 23,0 %, ha 100 kilogramm ára 120 eurónál több, de 130 eurónál kevesebb;

d) 24,4 %, ha 100 kilogramm ára 130 euró vagy annál több.

(3) Az (1) bekezdésben említett ár meghatározását követően, de mindenképpen annak hatálybalépése előtt, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az árról.

3. cikk

A tisztított gyapot világpiaci ára

(1) A Bizottság a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározásához a nemzetközi kereskedelemre legjellemzőbbnek tekintett különböző szállító országokból származó és CIF paritáson valamely közösségi kikötőbe szállított gyapotra egy vagy több európai tőzsdén érvényes ajánlatok és árfolyamok átlagát veszi figyelembe.

A figyelembe vett ajánlatoknak és árfolyamoknak arra a gazdasági évre kell vonatkozniuk, amelyre nézve az árat meghatározzák, és azokra a szállításokra, amelyekre az ár megállapításának napjához legközelebb eső hónapokban kerül sor.

(2) Ha az ajánlatok és árfolyamok:

a) olyan tisztított gyapotra vonatkoznak, amelynek minősége eltér az irányárnál alapul vett minőségtől, azokat az I. melléklet szerint kell kiigazítani;

b) C és F paritáson szállított gyapotmagra vonatkoznak, azokat a biztosítási költségek figyelembevétele céljából 0,2 %-kal emelni kell;

c) a FAS, FOB vagy egyéb paritáson szállított gyapotra vonatkoznak, azokat a szállítás vagy berakodás helyétől a határátlépés helyéig viselhető legalacsonyabb berakodási, szállítási és biztosítási költségekkel emelni kell.

4. cikk

A támogatás kiszámítása és megállapítása

(1) A Bizottság legkésőbb az érintett gazdasági év júniusának 30. napjáig megállapítja a tisztítatlan gyapotra vonatkozó támogatás összegét minden olyan időszakra, amely tekintetében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapították.

(2) A 100 kilogrammonként euróban odaítélendő támogatás összege megegyezik a támogatás iránti kérelem 5. cikkel összhangban történő benyújtása napján érvényes összeggel.

(3) A támogatás összegének meghatározásához az 1051/2001/EK rendelet 8. cikkében említett emelés értékét a (4) és (5) bekezdéssel összhangban kell megállapítani.

(4) A 770 millió euró és a támogatási rendszernek az 1051/2001/EK rendelet 7. cikke szerint kiszámított költségvetési összkiadása közötti különbözetet el kell osztani azon tagállamok teljes tényleges évi termelésével, amelyek tényleges nemzeti termelése meghaladja a garantált nemzeti mennyiséget.

Az emelés mértéke, az 1051/2001/EK rendelet 8. cikke második bekezdésének sérelme nélkül, megegyezik az első albekezdésben említett osztás eredményével.

(5) Azonban amennyiben:

a) Spanyolország és Görögország tényleges termelése meghaladja ezen országok garantált nemzeti termelését; valamint

b) a (4) bekezdéssel összhangban megemelt támogatási összeg vagy Spanyolországban, vagy Görögországban, de nem mindkét országban, meghaladja az 1051/2001/EK rendelet 8. cikkének második bekezdésében megállapított két felső határ egyikét,

a fenti b) pontban említett tagállamban alkalmazandó emelést úgy kell kiszámítani, hogy a megemelt támogatás összege az érintett két felső határ közül az alacsonyabbal legyen egyenlő.

Az 1051/2001/EK rendelet 8. cikke második bekezdésének sérelme nélkül, a másik tagállamra alkalmazandó emelést - figyelembe véve az első albekezdést - úgy kell kiszámítani, hogy az eredmény szerinti közösségi összkiadás ne haladja meg a 770 millió eurót.

5. cikk

Támogatás iránti kérelmek

(1) A gyapottermelési támogatásra való jogosultság megszerzéséhez a gyapottisztító üzemek a tagállam által kijelölt szervnek (a továbbiakban: "illetékes szerv") nyújtják be kérelmüket.

A kérelmeket a támogatás igénylése szerinti gazdasági év előtti július 1-jétől az érintett gazdasági év március 31-ig kell benyújtani.

(2) A támogatás iránti kérelem a következő információkat tartalmazza:

- a kérelmező neve, keresztneve, címe és aláírása,

- a kérelem kelte,

- a kért támogatás tárgyát képező tisztítatlan gyapot mennyisége.

(3) Amennyiben a támogatási kérelmet a 6. cikkben említett, felügyelt tárolás iránti kérelem benyújtása előtt nyújtják be, a kérelem csak 100 kilogrammonként 12 euró biztosíték letétbe helyezése mellett érvényes. A biztosítékot azokkal a mennyiségekkel arányban szabadítják fel, amelyekre vonatkozóan a 6. cikk (1) bekezdésében előírt felügyelt tárolási kötelezettséget teljesítik.

Az e bekezdésben előírt biztosítékokra a 2220/85/EGK rendeletet kell alkalmazni, és az első albekezdésben előírt kötelezettség az említett rendelet 20. cikkének értelmében elsődleges követelménynek minősül.

(4) A 6. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül azok a támogatási kérelmek, amelyeket olyan időszakban nyújtottak be, amikor a tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított világpiaci ára van érvényben, csak azokra a mennyiségekre vonatkozhatnak, amelyek a kérelem benyújtásának időpontjában felügyelt tárolás tárgyát képezik.

6. cikk

A felügyelt tárolás iránti kérelem

(1) Amikor a tisztítatlan gyapot bekerül a gyapottisztító üzembe, az üzem azonosítja a tételt, a mennyiséget és a szóban forgó szerződés(eke)t, valamint kérelmet nyújt be a felügyelt tárolás iránt. Ezután a szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján mintákat vesznek, hogy meghatározzák az egyes tételek minőségét.

(2) Egy tétel a tisztítatlan gyapotnak az a meghatározott mennyisége, amelyet a gyapottisztító üzembe kerülésekor számmal látnak el.

A tisztítatlan gyapot akkor tekinthető a gyapottisztító üzembe kerültnek, amikor bejut:

a) a gyapottisztító üzemen belül bármelyik épületbe vagy egyéb helyre; vagy

b) a gyapottisztító üzemen kívül bármely olyan raktározási helyre, amely elegendő és megfelelő biztonságot nyújt a tárolt termékek ellenőrzéséhez, és amelyet a felügyeleti szerv előzetesen jóváhagyott.

Kivéve a vis maior eseteit, valamint azokat az eseteket, amikor a felügyeleti szerv előzetes engedélyt ad, a gyapottisztító üzembe bekerülő tisztítatlan gyapot, amelyre felügyelt tárolás iránti kérelmet nyújtottak be, nem hagyhatja el az üzemet tisztítás nélkül.

(3) Az egy vagy több tételre felügyelt tárolása iránti kérelmet az érintett gazdasági év szeptember 1-je és március 31-e között a gyapottisztító üzemeket felügyelő szervhez kell benyújtani.

Szükség esetén a tagállam a fenti két időpont között végső időpontot is kitűzhet. Kedvezőtlen időjárási feltételek esetén azonban a tagállamok engedélyezhetik, hogy a szóban forgó gyapotot március utolsó öt munkanapjára felügyelt tárolás alá helyezzék.

(4) A felügyelt tárolás iránti kérelem a következő információkat tartalmazza:

- a kérelmező nevét, keresztnevét, címét és aláírását,

- a kérelem keltét,

- a kérelemben szereplő tisztátatlan gyapot mennyiségét,

- a kérelem által érintett tétel(ek) számát (számait),

- az egyes tételekre vonatkozó szerződés(ek) számát, illetve azonosítóját,

- szükség esetén az (5) bekezdés sérelme nélkül, egy nyilatkozatot arról, hogy a támogatás iránti kérelmet egy későbbi időpontban fogják benyújtani.

(5) A felügyelt tárolásba vett mennyiségeket, a tételektől függetlenül, a kérelmek benyújtásának időrendjében a támogatás iránti kérelmekbe kell beszámítani.

(6) A felügyelt tárolásba vett mennyiséget az érintett tagállam által megállapított időn belül, de mindenképpen a felügyelt tárolásba vételétől számított 90 napon belül meg kell tisztítani.

A gyapottisztító üzem a felügyelt tárolásba vételtől számított 90 napon belül, de mindenképpen az érintett gazdasági év április 10-e előtt értesíti a tagállamot a felügyelt tárolásba vett tisztítatlan gyapotmennyiségből előállított tisztított gyapot mennyiségéről, megadva az 1051/2001/EK rendelet 12. cikkével összhangban harmadik személyek részére tisztított mennyiségeket is. A tisztított gyapot mennyiségét a II. mellékletben meghatározott módszer alkalmazásával kell megállapítani.

7. cikk

Támogatási előleg

(1) A tagállamok a felügyelt tárolás kezdetétől, de legkorábban az érintett gazdasági év október 16-ától kezdve támogatási előleget fizetnek az érintetteknek, feltéve hogy az előlegnek legalább 110 %-ával egyenlő biztosíték letétbe helyezése megtörtént. Az előleget az arra vonatkozó kérelemtől számított 20 napon belül kell kifizetni.

Az érintett felek kérelmére az érintett gazdasági év december 16-a előtt kifizetett előlegeket szükség szerint az 1051/2001/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban emelni kell. Az ilyen kérelmeket az első albekezdés teljesítéséhez szükséges szinten megállapított kiegészítő biztosíték kíséri.

(2) Az euróban kifejezett, 100 kilogrammonként nyújtott előleg összege megegyezik az 1051/2001/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett irányárral, levonva ebből a következőket:

a) az e rendelet 2. cikkében említett világpiaci árat; valamint

b) az irányárnak az e rendelet 16. cikke (1), illetőleg (2) bekezdésében említett ideiglenes csökkentését.

A kifizetendő előleg egyenlő az első albekezdésben említett, a felügyelt tárolás iránti kérelem benyújtásának napján érvényes összeggel, megszorozva az előleg iránti kérelem tárgyát képező mennyiségekkel.

(3) Az e cikkben előírt biztosítékokra a 2220/85/EGK rendeletet kell alkalmazni.

A 2220/85/EGK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontja ellenére, az előlegre vonatkozó biztosítékot a következőképpen kell felszabadítani:

a) legkorábban az érintett gazdasági év április 1-jétől, a 6. cikk (6) bekezdésének első albekezdésében említett követelményeknek megfelelő mennyiségekre vonatkozóan 60 %-ig; és

b) a támogatásnak az 1051/2001/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdése második albekezdésében említett utolsó részlete kifizetését követő első és 15. nap között, a tagállam által támogatott mennyiségek arányában teljes egészében.

Jelentős szabálytalanságok megállapítása esetében azonban a gyapottisztító üzem által az érintett gazdasági évben letétbe helyezett minden rendelkezésre álló biztosítékot a második albekezdés b) pontjával összhangban fel kell szabadítani.

A biztosíték olyan arányban vész el, amilyen arányban a kifizetett előleg összege meghaladja az odaítélendő támogatás összegét.

8. cikk

A minimálárra vonatkozóan nyújtott előleg

Legkésőbb a felügyelt tárolás iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül az 1051/2001/EK rendelet 11. cikkében említett valamennyi gyapottisztító üzem a kérelem tárgyát képező mennyiségek tekintetében a termelőknek a minimálárra vonatkozó előleget fizet, amelyben figyelembe kell venni:

a) az irányárnak a 16. cikk (1) és (2) bekezdésében említett ideiglenes csökkentéseit; valamint

b) az 1051/2001/EK rendelet 11. cikke a) pontjának második francia bekezdésével összhangban, a leszállított termék minőségét.

Ha azonban a minimálárra vonatkozó, az előző bekezdésben említett előleg az érintett gazdasági év szeptember 1-je és 25-e között felügyelt tárolásba vett mennyiségekhez kapcsolódik, a termelő részére az előleget a következő október 16-a és 26-a között kell kifizetni.

9. cikk

A bevetett területekre vonatkozó nyilatkozat

(1) A tagállam által kitűzött végső időpont előtt a Közösség minden gyapottermesztője a következő gazdasági évre bevetett területekre vonatkozó nyilatkozatként az integrált irányítási és ellenőrzési rendszer szerinti térségi alapú támogatást kérelmező formanyomtatványt nyújt be. Az érintett mezőgazdasági földterületet, illetve földterületeket a mezőgazdasági földterületeknek az integrált irányítási és ellenőrzési rendszer keretében szabályozott azonosítási rendszerével összhangban kell azonosítani. Szükség esetén a termelő, a tagállam által megállapított időpontig, de legkésőbb az érintett gazdasági évet megelőző május 31-ig helyesbített nyilatkozatot nyújt be a gyapottal ténylegesen bevetett területre vonatkozóan.

(2) Ha a nyilatkozatban feltüntetett földterületek nem egyeznek meg az ellenőrzés során azonosított földterületekkel, a tagállamok kiigazítják az érintett nyilatkozatokat. A 14. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított szankciók sérelme nélkül, a tagállamok a teljes bejelentett földterület nagyságának megállapításakor ezeket a kiigazításokat figyelembe veszik.

10. cikk

A szerződés

(1) Legkésőbb a tisztítatlan gyapot felügyelt tárolásba vételekor a gyapottisztító üzemek minden tételre vonatkozóan egy vagy több szerződést nyújtanak be az illetékes szervhez.

(2) A szerződések legalább a következő adatokat tartalmazzák:

a) a szerződő felek neve, keresztneve, címe és aláírása;

b) az aláírás kelte és a vetés éve;

c) a hektárban és árban kifejezett terület, a mezőgazdasági földterületnek vagy földterületeknek a mezőgazdasági földterületek integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében szabályozott azonosítási rendszerével összhangban történő azonosítása mellett;

d) hivatkozás a gyapottal bevetett területekről szóló nyilatkozatra; ha azonban a nyilatkozat a szerződés megkötésekor nem áll rendelkezésre, a szerződést, amint a nyilatkozatot benyújtják, de mindenképpen legkésőbb az érintett gazdasági évet megelőző június 1-jéig, a nyilatkozatra történő hivatkozással kell kiegészíteni;

e) a c) pontban említett területen betakarított és a szerződés tárgyát képező mennyiség, illetve ha a szerződést a betakarítás előtt kötötték, az érintett területen betakarítandó mennyiségre vonatkozóan a termelő szállítási kötelezettségvállalása és a vevő átvételi kötelezettségvállalása. Ebben az esetben a szerződő feleknek az érintett térségben korábban elért terméshozamok alapján kell a mennyiséget megbecsülniük;

f) a tömegmértékegységben megadott tisztítatlan gyapot eladási ára a következő részletezésben:

i. az eladási árat az irányárhoz megállapított szabványminőségű gyapotra szabják meg a mezőgazdasági üzemből való elszállításkor; ennek az árnak a szabványminőség és a leszállított gyapot minősége közötti különbség figyelembevétele érdekében történő kiigazításait az 1051/2001/EK rendelet 11. cikke a) pontjának második francia bekezdésével összhangban, közös megegyezéssel kell meghatározni;

ii. az 1051/2001/EK rendelet 7. cikkének és szükség szerint 8. cikkének alkalmazásakor az eladási árat az eredményként kapott megfelelő összeggel kell kiigazítani;

g) a minimálárra vonatkozóan nyújtott előleg és az eladási ár fizetésének feltételei, különösen a határidők, a minőség miatti kiigazítások és az említett összegek kiszámításának módszerei tekintetében.

11. cikk

Harmadik személy megbízásából történő gyapottisztítás

(1) A 10. cikk ellenére ezt a cikket kell alkalmazni, ha az 1051/2001/EK rendelet 12. cikkével összhangban a gyapot tisztítása egy egyéni termelő vagy egy termelői csoport megbízásából történik.

(2) Legkésőbb 10 nappal az első érintett mennyiség felügyelt tárolásbavétele előtt, a gyapottisztító üzem nyilatkozatot nyújt be az illetékes szervhez a harmadik személy megbízásából végzett tisztításról.

(3) A nyilatkozat a következőket tartalmazza:

a) az érintett felek neve, címe és aláírása;

b) az 5. cikk szerinti kérelmeknek és a 6. cikk szerinti, felügyelt tárolás iránti kérelmeknek a gyapottisztító üzem általi intézésére vonatkozó feltételek;

c) a támogatásra jogosító kötelezettségek egyéni termelők, illetőleg termelői csoportok általi teljesítésének a gyapottisztító üzem által történő biztosítására vonatkozó feltételek;

d) arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a támogatást és annak előlegeit a szerződő egyéni termelő, illetőleg termelői csoport részére továbbítják.

Ez a kötelezettségvállalás akkor teljesül, amikor a csoport bizonyítja, hogy kötelezettséget vállalt legalább az 1051/2001/EK rendelet 11. cikkének a) pontjával összhangban kiigazított minimálárnak a csoport minden tagja részére történő kifizetésére. E célból a termelői csoport különösen azt az árat jelöli meg, amely áron a termelők a 10. cikk (2) bekezdésének f) és g) pontjával összhangban a tisztítatlan gyapotot leszállítják.

(4) Analógia alapján a 10. cikk (2) bekezdésének d) pontját kell alkalmazni, ha a gyapot tisztítása egy egyéni termelő vagy egy termelői csoport megbízásából történik.

Az 5. és 6. cikk sérelme nélkül, a támogatás iránti kérelmek és a felügyelt tárolás iránti kérelmek hivatkozást tartalmaznak a harmadik személy megbízásából történő tisztításról szóló nyilatkozatra.

Az egyéni termelő, illetve a termelői csoport részére az illetékes szerv kérésre továbbíthatja az 5. és a 6. cikkben említett, a támogatás iránti kérelemmel és a felügyelt tárolás iránti kérelemmel kapcsolatos dokumentumokat.

12. cikk

Készletnyilvántartás

Az 1051/2001/EK rendelet 11. cikkének c) pontjában előírt készletnyilvántartás a Közösségen belül, illetve azon kívül betakarított gyapot tekintetében elkülönítve, legalább a következő információkat tartalmazza:

a) a megtermelt tisztított gyapot mennyisége, utalva a felügyelt tárolásba vett tisztítatlan gyapotra is;

b) a készletezett tisztítatlan és tisztított gyapot, magvak és gyapothulladék mennyisége minden hónap első napján;

c) a b) pontban említett termékek minden tételére nézve az érintett mennyiség, valamint a nyugta, illetve számla száma, vagy a tételenként kiállított bármely, ezzel azonos értékű dokumentum száma;

d) a b) pontban említett, a gyapottisztító üzemet elhagyó termékek minden tételére nézve az érintett mennyiség és a nyugta, illetve számla száma vagy a tételenként kiállított bármely, ezzel azonos értékű dokumentum száma.

13. cikk

Ellenőrzés

(1) A termelő tagállam által kinevezett ellenőrző szerv a következőkről bizonyosodik meg:

a) a nyilatkozatok nem kevesebb, mint 5 %-át érintő helyszíni vizsgálatok alapján arról, hogy a gyapottal bevetett területekre vonatkozó nyilatkozatok pontosak;

b) hogy a 10. cikkben megállapított követelményeket teljesítették;

c) hogy a támogatási kérelmek tárgyát képező gyapotmennyiség összhangban van a szerződésekben feltüntetett területekről betakarított tisztítatlan gyapot teljes mennyiségével;

d) hogy a tisztított gyapotnak a gyapottisztító üzemek által közölt, a 6. cikk (6) bekezdésének második albekezdésével összhangban lévő mennyiségei pontosak;

e) hogy az 1051/2001/EK rendelet 11. cikkének c) pontjában előírt készletnyilvántartást e rendelet 12. cikkével összhangban vezették. Különösen azt kell ellenőrizni, hogy a 12. cikkben említett számlákat és egyéb dokumentumokat olyan azonosítható személyek írták-e alá, akik szükség esetén az érintett tagállam számára kielégítő módon igazolni tudják a tisztítatlan gyapot eredetét;

f) keresztellenőrzések útján arról, hogy a szerződésekben említett mezőgazdasági földterületek megegyeznek a termelők által a gyapottal bevetett területekről készített nyilatkozatokban szereplő földterületekkel.

(2) Amennyiben a 9. cikkben említett, földterületre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban szabálytalanságot állapítanak meg, a 14. cikk (1) bekezdésében említett szankciók alkalmazására is figyelemmel, a támogatást arra a gyapotmennyiségre kell megadni, amelynek tekintetében az összes követelmény teljesül.

(3) Ha az ellenőrzésért több szerv felelős, a tagállam erre a célra koordinációs rendszert hoz létre.

14. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok e rendelet megsértésére vonatkozóan szankciókat állapítanak meg, és megteszik a szükséges intézkedéseket ezek alkalmazására. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az ilyen rendelkezésekről legkésőbb 2001. december 31-éig, későbbi módosításaikról pedig a lehető leghamarabb értesítik a Bizottságot.

(2) A tagállamok által az érintett gazdasági évre megállapított szankciók sérelme nélkül:

a) a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból hamis nyilatkozatot adó gyapottisztító üzemet a következő gazdasági évre ki kell zárni a támogatási rendszerből;

b) a 11. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett előírásokat be nem tartó termelői csoportot a következő gazdasági évre ki kell zárni a támogatási rendszerből.

(3) A vis maior eseteket kivéve, az érintett gazdasági év március 31-e után benyújtott támogatási kérelmek esetében az adott március 31-én érvényes támogatási összeg a késedelem minden munkanapjával 1 %-kal csökken. A 25 napnál nagyobb késedelemmel benyújtott kérelmeket nem lehet elfogadni.

15. cikk

Kapcsolattartás

(1) A termelő tagállamok az e rendelet végrehajtására kinevezett szervek nevét és címét ezek kinevezésekor közlik a Bizottsággal.

(2) Legkésőbb minden hónap 15. napjáig a tagállamok, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyre más világpiaci ár érvényes, tájékoztatják a Bizottságot:

a) az előző hónapban támogatás iránti kérelmek tárgyát képező mennyiségekről;

b) az ennek megfelelő, előző hónapban felügyelt tárolásba vett mennyiségekről.

(3) Spanyolország és Görögország minden évben legkésőbb január 30-ig értesíti a Bizottságot a következő gazdasági évre az 1051/2001/EK rendelet 17. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekről és programokról.

(4) A termelő tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) minden évben legkésőbb május 15-ig:

i. azon mennyiségek összesítéséről, amelyek tekintetében a folyó gazdasági évre támogatást hagytak jóvá, azon időszakok szerinti bontásban, amelyek során más világpiaci ár van érvényben;

ii. az 1051/2001/EK rendelet 12. cikkével összhangban egyéni termelők, illetőleg termelői csoportok megbízásából a folyó gazdasági évben tisztított gyapot mennyiségeinek összesítéséről;

iii. a tisztított gyapot átlagminőségéről, valamint a tisztított gyapot és a gyapotmag folyó gazdasági évben elért terméshozamáról;

b) minden évben legkésőbb augusztus 31-ig:

i. a folyó évben gyapottal bevetett területekről, szükség szerint a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban kiigazítva;

ii. a tisztítatlan gyapot ennek megfelelő termelésének becsléséről;

c) minden évben legkésőbb november 25-ig:

i. a felügyelt tárolásba vett mennyiségek legfrissebb adatairól;

ii. a tisztítatlan gyapot termelésének felülvizsgált becsléséről.

(5) Amennyiben jelentős szabálytalanságokat állapítanak meg, különösen ha ezek a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján ellenőrzött területek 5 %-át vagy annál többet érintenek, a tagállamok erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot, megadva az elfogadott intézkedéseket.

(6) Amennyiben egy tagállam a 6. cikk (3) bekezdésének második albekezdése alapján úgy dönt, hogy a felügyelt tárolás iránti kérelmek benyújtására március 31-e előtti végső időpontot határoz meg, az új időpontot legkésőbb 30 nappal az előtt kell elfogadnia, és erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot.

Amennyiben egy tagállam a 6. cikk (3) bekezdésének második albekezdése alapján úgy dönt, hogy engedélyezi a felügyelt tárolásbavételt március utolsó öt napjára, erről a Bizottságot legkésőbb 10 nappal ezt az időszakot megelőzően tájékoztatja.

16. cikk

A becsült és a tényleges termelés meghatározása

(1) A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett becsült termelését és az irányár ebből következő ideiglenes csökkentését az érintett gazdasági év szeptember 10-e előtt meg kell állapítani.

(2) Az 1051/2001/EK rendelet 14. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett becsült termelés felülvizsgált mennyiségét és az irányár ennek következtében beálló újabb ideiglenes csökkentését az érintett gazdasági év december 1-je előtt meg kell állapítani.

(3) A tényleges termelést, az irányárnak az 1051/2001/EK rendelet 7. cikkében említett csökkentését és a támogatásnak az említett rendelet 8. cikkében említett bármilyen emelését az érintett gazdasági év június 15-e előtt meg kell állapítani.

17. cikk

Átmeneti intézkedések

A 2001/2002. gazdasági évre vonatkozóan a 2001. szeptember 1-je előtt benyújtott, az 1201/89/EGK rendelet 8. cikkében említett, bevetett területekre vonatkozó nyilatkozatokat, valamint az ugyanazon rendelet 10. cikkében említett szerződéseket és gyapottisztításra vonatkozó nyilatkozatokat egyenértékűnek kell tekinteni az e rendelet 9., 10., illetőleg 11. cikkében említett, bevetett területekre vonatkozó nyilatkozatokkal, szerződésekkel, illetőleg a harmadik személy megbízásából végzett tisztításról szóló nyilatkozatokkal.

18. cikk

Rendeletek hatályon kívül helyezése

Az 1201/89/EGK rendelet 2001. szeptember 1-jén hatályát veszti.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

[2] HL L 291., 1979.11.19., 174. o.

[3] HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

[4] HL L 240., 1999.9.10., 11. o.

[5] HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

[6] HL L 72., 2001.3.14., 6. o.

[7] HL L 355., 1992.12.5, 1. o.

[8] HL L 184., 1987.7.3., 14. o.

[9] HL L 148., 1995.6.30., 48. o.

[10] HL L 123., 1989.5.4., 23. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A tisztított gyapot egyenértékűségi együtthatói

Áremelés, illetve árcsökkentés mértéke:

a) 28 milliméter felett vagy alatt minden milliméterre 1 %;

b) minden, az 5. minőségi osztálynál magasabb vagy alacsonyabb fél minőségi osztályra 1,5 %.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A tisztított gyapottétel tömegének meghatározása

1. A tisztított gyapot egy tétele egyenlő a szóban forgó vállalkozás által előállított, egy tisztított gyapotbálával.

2. A 4. pont sérelme nélkül, a tisztított gyapot egy tételének tényleges tömegét minden, 8,5 % alatti fél nedvességi pont tekintetében 0,6 %-kal kell növelni, és minden, 8,5 % feletti fél nedvességi pont tekintetében ugyanekkora százalékarányban kell csökkenteni.

Egy tétel nedvességtartalmát:

- a tagállam által kijelölt ellenőrző szerv határozza meg úgy, hogy az egyes gyapottisztító üzemek által előállított tételek legalább 5 %-ából mintát vesz, vagy

- amennyiben magából a tételből nem vettek mintát, azzal az átlagos nedvességtartalommal megegyezőként kell meghatározni, amelyet az egyes gyapottisztító üzemekre az első francia bekezdésben említett mintavétel alapján megállapítottak. Ezt a szennyezettségi értéket az ellenőrző szerv közli a gyapottisztító üzemmel.

3. A 4. pont sérelme nélkül, a tisztított gyapot egy tételének tényleges tömegét a következőképpen kell kiigazítani:

a) azon tételek esetében, amelyeket a tagállam által kijelölt ellenőrző szerv osztályoz, az alábbi táblázatot kell alkalmazni:

Osztály | Tömegkiigazítási százalékarány |

3,5 vagy kevesebb | plusz 1,5 |

4 | plusz 1 |

4,5 | plusz 0,5 |

5 | - |

5,5 | mínusz 0,5 |

6 | mínusz 1 |

6,5 | mínusz 1,5 |

7 | mínusz 2 |

7,5 | mínusz 2,5 |

8 | mínusz 4 |

8,5 vagy több | mínusz 5 |

b) azon tételek esetében, amelyeket a tagállam által kijelölt ellenőrző szerv nem osztályoz, a tényleges tömeget az ellenőrző szerv által a nem osztályozott tételek legalább 5 %-ából vett minta alapján az egyes gyapottisztító üzemekre megállapított szennyezettségi érték figyelembevételével igazítják ki. Ezt a szennyezettségi értéket az ellenőrző szerv közli a gyapottisztító üzemmel.

A tényleges tömeget 2,5 %-os szennyezettségi érték alatt a szennyezettség minden fél pontja tekintetében 0,6 %-kal kell növelni, 2,5 % felett pedig minden fél pont tekintetében ugyanekkora százalékarányban kell csökkenteni.

4. Ha azonban a tisztított gyapotot nem rendes tárolási körülmények között tárolják - különösen, ha nem száraz helyen tartják, vagy ha a bála külső rétegeinek nedvességtartalma meghaladja az iparági gyakorlatnak megfelelő határokat -, a fent ismertetett tömegmeghatározást csak azután lehet alkalmazni, ha az iparági gyakorlatnak megfelelő határértékeket betartották.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1591 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1591&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék