32001R1051[1]

A Tanács 1051/2001/EK rendelete (2001. május 22.) a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról

A Tanács 1051/2001/EK rendelete

(2001. május 22.)

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre [1] és különösen annak (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel:

(1) A Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyv (11) bekezdésében előírt támogatási rendszer működésének vizsgálata feltárta, hogy - némi módosítással - szükség van a gyapottal kapcsolatos jelenlegi intézkedések fenntartására.

(2) A gyapotra vonatkozó intézkedéseket a 4. jegyzőkönyvben, a gyapotra vonatkozó támogatási rendszer megállapításáról és a 2169/81/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 29-i 1554/95/EK tanácsi rendeletben [5], valamint a Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyvvel bevezetett, gyapotra vonatkozó támogatási rendszer kiigazításáról szóló, 1987. július 2-i 1964/87/EGK tanácsi rendeletben határozták meg [6]. A 4. jegyzőkönyvben előírt rendelkezéseket fenn kell tartani, különösen azt a lehetőséget, hogy a Tanács módosíthassa a rendszert, továbbá - az egyszerűsítés érdekében - a támogatás megítéléséhez szükséges valamennyi végrehajtási rendelkezést egy egységes tanácsi rendeletben kell szabályozni.

(3) A 4. jegyzőkönyv (6) bekezdése előírja a gyapottámogatási rendszer megvalósításához szükséges intézkedések elfogadását. A 4. jegyzőkönyv (3) bekezdésében előírt termelési támogatás jelenleg a garantált országos mennyiségek keretében egy olyan rendszeren alapul, amely minimálárat szavatol a termelőknek, és a gyapottisztító üzemeknek kifizetett támogatáson keresztül téríti meg az irányár és a világpiaci ár különbözetét. A tapasztalatok fényében a rendszer alapjait és annak különböző összetevőit meg kell őrizni.

(4) Az irányárat, a termelőknek fizetendő minimálárat és a garantált országos mennyiségeket olyan szinteken kell rögzíteni, amelyek fenntartják a termények közötti egyensúlyt és lehetővé teszik a piaci szereplőknek a középtávú termelési és feldolgozási programok végrehajtását.

(5) A tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározásáról szóló előírásokat is meg kell tartani. Ezt az árat a tisztított és a tisztítatlan gyapotra kiszámított ár közötti kapcsolat alapján lehet megállapítani. A tisztított gyapot árának kiszámításakor figyelembe kell venni a világpiacon tett árajánlatokat, valamint a nemzetközi kereskedelem szempontjából fontos tőzsdéken jegyzett árfolyamokat.

(6) Azt a jelenlegi mechanizmust, amely szerint egy meghatározott termelési mennyiség túllépése esetén a túltermelésért felelős tagállamokban az irányárat részarányosan csökkentik, a szankciók igazságos alkalmazásának biztosítása érdekében fenn kell tartani. Az irányárcsökkentés mértéke azonban korlátozott lehet, feltéve hogy - különösen az átlagos világpiaci árat figyelembe véve - a kiadások meghatározott szintjét nem lépték túl. A garantált országos mennyiségek mechanizmusából eredő következményeket mind a minimálárra, mind a támogatásra alkalmazni kell.

(7) Az irányár százalékos csökkentésének jelenleg érvényes mértéke, a garantált országos mennyiség túllépésének fele, bizonyos körülmények között veszélyeztetheti a költségvetési fegyelmet. Ezért ezt a százalékot meghatározott termelési küszöbérték felett növelni kell.

(8) A rendszer kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a termelési támogatást ezentúl teljes mértékben a kedvezményezetteknek kell kifizetni, a közösségi szabályozásban előírt különböző levonások sérelme nélkül. A termelés szerkezete jelenlegi állapotában olyan, hogy a támogatást a gyapottisztító vállalkozásoknak kell adni, amelyek legalább a minimálárral egyenértékű árat és erre az árra előleget fizetnek a termelőnek, és elfogadják a támogatásra jogosult mennyiségekkel kapcsolatos meghatározott ellenőrzési feltételeket.

(9) A támogatás összege a világpiaci ár szerint változik, és a támogatási kérelem beadásának tényleges időszakától függően kell a támogatásra jogosult gyapotmennyiségekre alkalmazni. A jelenlegi rendszer lehetővé teszi a gyapottisztító vállalkozásoknak, hogy ezt az összeget támogatási kérelmükben a tulajdonukban lévő tisztított gyapotra kötött értékesítési szerződések aláírásának napja alapján határozzák meg. A tisztított gyapot világpiaci értékesítésének megkönnyítése érdekében a jövőben ajánlatos megengedni, hogy a szerződéseket a betakarítási időszak előtt kössék meg, és ebből következően a kérelmek beadásának időszakát meghosszabbítani.

(10) Nem tűnik tanácsosnak a termelők és a gyapottisztító vállalkozások közti szerződéses viszonyt közösségi szinten szabályozni. A szerződő felek közös megegyezésének jelenlegi elvét fenn kell tartani, de részletesebben kell kifejteni.

(11) Az adandó támogatás összege addig nem ismerhető meg, amíg a tényleges hozamokat valamennyi tagállamban meg nem határozták. A támogatás késedelmes kifizetéséből származó kedvezőtlen következmények ellensúlyozása érdekében további rendelkezések szükségesek a támogatás egy részének előleg formájában történő folyósításának szabályozásáról.

(12) A termelő tagállamoknak létre kell hozniuk a támogatási rendszer helyes működéséhez szükséges ellenőrző intézkedéseket, és megfelelő esetben alkalmazni kell az egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált igazgatási és ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 1992. november 27-i 3508/92/EGK tanácsi rendeletben [7] előírt integrált igazgatási és ellenőrző rendszert.

(13) A gyapotnak arra alkalmatlan területen való termesztése nagy valószínűséggel káros következményekkel jár a környezetre és azoknak a régióknak a mezőgazdaságára is, ahol a gyapot fontos termény. A környezetvédelmi célkitűzések figyelembevételének érdekében a tagállamoknak meg kell határozniuk, és el kell fogadniuk a termőföld gyapottermesztésre való felhasználásának szabályozásához szükségesnek tartott környezetvédelmi intézkedéseket. A tagállamoknak a jövőben intézkedéseket kell bevezetniük a termény objektív környezetvédelmi ismérvek szerinti korlátozására, és emlékeztetniük kell a termelőket a hatályban lévő jogszabályok tiszteletben tartására. A két fő termelő tagállamnak - egy olyan időpontban, amikor a felmérés lehetséges - egy jelentést kell összeállítania arról, milyen hatással vannak az országos környezetvédelmi intézkedések a gyapotágazatra.

(14) A támogatási rendszer megvalósításának és megfelelő szabályozásának megkönnyítésére eljárást kell megállapítani arra nézve, hogy egy irányítóbizottság révén a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést hozzanak létre. E célra a len és a kender piacának közös szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000 EK tanácsi rendeletben [8] meghatározott Természetesrost-piaci Irányítóbizottságot kell felkérni.

(15) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi rendelettel [9] összhangban kell elfogadni.

(16) Annak érdekében, hogy a pénzügyi és monetáris szabályok és a megfelelő eljárások az e rendeletben előírt rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi kiadásokra is vonatkozzanak, valamint a tisztítatlan gyapot kifejezetten mezőgazdasági jellegére tekintettel, erre a területre is a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletet [10], valamint az euróval kapcsolatos agrárpénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletet [11] kell alkalmazni.

(17) Az e rendeletben előírt rendszer módosítását lehetőleg zökkenőmentesen kell végrehajtani, ezért átmeneti intézkedésekre is szükség lehet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

(1) E rendelet meghatározza a Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyv (3) bekezdésében foglalt termelési támogatás megítéléséhez szükséges intézkedéseket.

(2) E rendelet értelmezésében:

a) a "tisztítatlan gyapot" jelentése: a gyapotnövény (Gossypium) érett és betakarított termése, amely tok- és levéltöredékeket, valamint talajszemcséket tartalmaz;

b) a "tisztított gyapot": olyan kártolatlan és fésületlen pamutszálakat jelöl (kivéve a gyapothulladékot és szemetet), amelyekből a magot, valamint a tok- és levéltöredékek, illetve talajszemcsék legnagyobb részét eltávolították.

(3) A gazdasági év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.

2. cikk

(1) A Bizottság a tisztítatlan gyapotra adott termelési támogatást:

- a tisztítatlan gyapotnak a 3. cikk (1) bekezdésével és a 7. cikkel összhangban megállapított irányára, és

- a 4. cikkel összhangban megállapított világpiaci ár közötti különbség alapján állapítja meg.

(2) A támogatást a legalább a 3. cikk (2) bekezdésével és a 9. cikkel összhangban megállapított minimálárral megegyező áron vásárolt tisztítatlan gyapotra ítélik meg.

II. FEJEZET

ÁRKÉPZÉSI MECHANIZMUS

3. cikk

(1) 100 kg tisztítatlan gyapot irányára 106,30 euró.

Ez az ár olyan gyapotra vonatkozik, amely:

- ép és megfelelő, kereskedelmi minőségű,

- 10 % nedvességet és 3 % szennyeződést tartalmaz,

- rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeknek köszönhetően tisztítás után 32 % 5-ös minőségi osztályú (átlagos fehér pamut) 28 milliméter hosszú rostot (1 - 3/32″) ad.

(2) A minimálár a termelő gazdaság elhagyásakor érvényes irányárhoz választott minőségű 100 kilogramm tisztítatlan gyapotra 100,99 euró.

4. cikk

(1) A tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapot világpiaci ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik. Ezt rendszeres időközönként a Bizottság határozza meg a tisztított gyapot 5. cikkben említett világpiaci ára alapján.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint nem lehet megállapítani a tisztítatlan gyapot világpiaci árát, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

5. cikk

(1) A tisztított gyapot világpiaci árát az 5-ös minőségi osztályú (átlagos fehér pamut), 28 milliméter rosthosszúságú (1 - 3/32″) termék alapján kell meghatározni; számításba véve a világpiacon kínált árakat, valamint a nemzetközi kereskedelem szempontjából fontos egy vagy több európai tőzsdén jegyzett árfolyamot. Ezt az árat a termék valódi piaci ára szempontjából reprezentatívnak tartott - a terméknek a Közösség valamelyik kikötőjéig való szállítására vonatkozó, költséget, biztosítást és fuvart tartalmazó (cif) - árakra szóló legkedvezőbb ajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg.

(2) Amennyiben a feljegyzett ajánlatok és árfolyamok nem felelnek meg az (1) bekezdésben említett követelményeknek, el kell végezni a szükséges módosításokat.

III. FEJEZET

STABILIZÁLÓ MECHANIZMUS

6. cikk

A tisztítatlan gyapotra minden piaci évre a következő garantált országos mennyiséget kell bevezetni:

- 782000 tonna Görögország számára,

- 249000 tonna Spanyolország számára,

- 1500 tonna minden más tagállam számára.

7. cikk

(1) Az e cikkben említett intézkedéseket a 8. cikk sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a piaci év során a spanyolországi és görögországi tényleges termelés meghaladja az 1031000 tonnát, a 3. cikk (1) bekezdésében említett irányárat az adott piaci évben minden olyan tagállamban csökkenteni kell, ahol a tényleges termelés a garantált országos mennyiséget meghaladja.

(3) Az érintett tagállamban az irányárat a garantált országos mennyiség túllépési arányán alapuló százalékkal kell csökkenteni. Ám ha a tényleges termelés akár Spanyolországban, akár Görögországban alacsonyabb a garantált országos mennyiségnél, akkor a két tagállam tényleges teljes termelése és az 1031000 tonna közötti különbséget kell úgy tekinteni, mint a garantált országos mennyiség túllépésének arányát, s az irányárat ennek az aránynak az alapján kell csökkenteni.

(4) Az irányárcsökkentés mértéke a (3) bekezdésben említett túllépési arány 50 %-a.

Amennyiben azonban a spanyolországi és görögországi tényleges termelésnek az 1031000 tonnával csökkentett összege nagyobb, mint 469000 tonna, az irányár 50 %-os csökkentését 2 százalékponttal meg kell növelni:

- Görögország esetében minden teljes 15170 tonna - illetve annak egy része - esetén, amennyivel túllépték a 356000 tonnával megnövelt garantált országos mennyiséget,

- Spanyolország esetében minden teljes 4830 tonna - illetve annak egy része - esetén, amennyivel túllépték a 113000 tonnával növelt garantált országos mennyiséget.

8. cikk

Ha valamely piaci évben:

- alkalmazták a 7. cikket,

- a világpiaci ár súlyozott átlaga, amelyet a támogatás összegének meghatározása céljából fogadtak el, magasabb mint 30,20 euró/100 kg, valamint

- a támogatási rendszer teljes költségvetési kiadása nem éri el a 770 millió eurót,

a harmadik francia bekezdésben említett költségvetési maradékot arra kell felhasználni, hogy a támogatás minden olyan tagállamban növekedjék, ahol a tényleges termelés a garantált országos mennyiséget meghaladja.

Azonban az első albekezdés szerint megnövelt támogatás nem haladhatja meg:

- sem a 7. cikk alkalmazása nélkül kiszámított támogatás összegét,

- sem a 7. cikk alkalmazása után 1120000 tonna tisztítatlan gyapotra számított támogatási összeget, melyből Spanyolországra 270000 tonna, Görögországra 850000 tonna garantált országos mennyiség jut.

9. cikk

A 3. cikk (2) bekezdésben említett minimálár ugyanolyan összeggel csökken, mint a 7. cikk szerinti irányár.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁS KEDVEZMÉNYEZETTJEI

10. cikk

A támogatás teljes összegét a 11-12. cikkben említett kedvezményezetteknek kell kiutalni, akik e célból kérelmet nyújtanak be.

11. cikk

A támogatás igénybevételéhez a 12. cikkben említettektől eltérő gyapottisztító vállalkozásoknak:

a) be kell nyújtaniuk egy aláírt szerződést, amely egyebek között előírja a termelő részére a minimálárral legalább egyenlő ár kifizetését, és tartalmaz egy záradékot, amely meghatározza, hogy:

- a 7. cikk alkalmazása esetén a kialkudott árat a 7. cikknek a támogatásra gyakorolt hatása következtében módosítják,

- amennyiben a leszállított gyapot minősége eltér a 3. cikk (2) bekezdésben említett minőségtől, az egyezményes árat a szerződő felek közös megegyezésével ugyanolyan arányban igazítják ki, amilyen mértékű hatást gyakorol a minőségi eltérés a tisztított termék árára az 5. cikkben említett árhoz képest;

b) a szerződő felek közös megállapodásával meghatározott minimálár fejében a meghatározandó feltételekkel összhangban előleget kell fizetniük;

c) c)vezetniük kell a tisztított és tisztítatlan gyapotkészlet nyilvántartását, amely megfelel a későbbiekben meghatározandó követelményeknek, s rendelkezésre kell bocsátani azokat a további dokumentumokat, amelyek szükségesek a támogatásra való jogosultság ellenőrzéséhez;

d) bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a szerződés alapján leszállított gyapot a 16. cikk (2) bekezdésében említett, a vetésterületekről szóló nyilatkozatban megjelölt gyapottal azonos.

12. cikk

(1) A 4. jegyzőkönyv (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő egyéni termelők, illetve termelői csoportok részére tevékenykedő gyapottisztító üzemek akkor kapják meg a támogatást, ha:

a) az érintett termelő vagy termelői csoport által jóváhagyott nyilatkozatot tesznek, amely részletezi a gyapottisztítás feltételeit és a támogatás felhasználásának módját;

b) vállalják, hogy a támogatás teljes összegét továbbítják az érintett egyéni termelőkhöz, illetve termelői csoportokhoz;

c) eleget tesznek a 11. cikk c) pontjában említett feltételeknek;

d) bizonyítják, hogy az a) pontban említett nyilatkozatban említett gyapot a 16. cikk (2) bekezdése értelmében tett nyilatkozat szerinti vetésterületről származik;

e) bizonyítják, hogy a termelői csoportok a 11. cikk a) pontjában említett szerződés záradékában szereplővel egyenértékű vállalás teljesítésére kötelezettek, és ezek a csoportok vállalják, hogy megőrzik és rendelkezésre bocsátják azokat a további dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy tagjaiknak a minimálárat kifizették.

(2) Amennyiben a saját részre gyapottisztítást végeztető termelői csoport nem tartja be az (1) bekezdés e) pontjában foglalt vállalást, illetve záradékot, az a 4. jegyzőkönyv (4) bekezdésében említett feltételek megsértésének minősül.

V. FEJEZET

A TÁMOGATÁS MEGÍTÉLÉSE

13. cikk

A támogatást az a termelő tagállam fizeti, amelynek területén a gyapottisztítás történik.

14. cikk

(1) A kifizetendő támogatás összege a támogatási kérelem beadásának napján érvényes összeg.

A támogatási kérelmet szükség esetén az előírt biztosítékkal, egy később meghatározásra kerülő időszakban kell benyújtani a tisztítatlan gyapot akkora mennyiségére nézve, aminek a szóban forgó piaci év kezdete után és egy kijelölendő határnap előtt kell eljutnia a gyapottisztító üzembe.

(2) A támogatásra való jogosultság a gyapot tisztításával egyidejűleg jön létre. A támogatás kifizetése azonban az érdekelt fél kérésére előleg formájában is lehetséges a kérdéses piaci év kezdetét követő október 16-tól, amikor a gyapot eljut a gyapottisztító üzemhez, feltéve hogy a megfelelő biztosítékot benyújtották. Az előleg összegét a (3) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani.

A támogatás fennmaradó összegét legkésőbb a piaci év vége előtt kell kifizetni, miután megállapították a 7. cikk alkalmazásából eredő esetleges módosításokat.

(3) Az előleg a 3. cikk (1) bekezdésében említett irányár világpiaci árral és a 7. cikkel összhangban - a tényleges termelést itt a 19. cikk (2) bekezdés első francia bekezdésében leírt becsléssel kell helyettesíteni - kiszámított összeggel csökkentett értéke, amelyhez 15 %-ot kell hozzáadni.

A piaci év kezdetét követő december 16-tól az első albekezdésben említett előleg összegét egy olyan felülvizsgált összeggel kell helyettesíteni, amelyet ugyanazzal a módszerrel, de a 19. cikk (2) bekezdése második francia bekezdésével összhangban rögzített, és legalább 7,5 %-kal növelt, felülvizsgált termelési becslés alapján számítanak ki. Az október 16. és december 15. között fizetett előlegeket hasonlóképpen kell megnövelni, kivéve ha a két összeg közötti különbség 1 euró/100 kilogrammnál kevesebb.

15. cikk

(1) A támogatást csak ép és megfelelő, kereskedelmi minőségű termékek esetében fizetik.

(2) Amennyiben a tisztított gyapot mennyisége a gyapottisztító üzembe szállított tisztítatlan gyapot mennyiségénél 33 %-kal kevesebb, vagy azzal egyenlő, a támogatást a tisztított gyapot - 100-zal megszorzott és 32-vel elosztott - mennyiségére kell folyósítani.

Amennyiben a tisztított gyapot mennyisége 33 %-kal meghaladja a gyapottisztító üzembe szállított tisztítatlan gyapot mennyiségét, a támogatást a tisztítatlan gyapot - 33-mal megszorzott és 32-vel elosztott - mennyiségére kell folyósítani.

(3) A tisztított gyapot mennyisége egyenlő annak tömegével, ezt szükség esetén a következő különbségeknek megfelelően kell kiigazítani:

- akár a tényleges szennyezettségi százalékkal, amely a reprezentatívnak tekintett 5-ös minőségi osztállyal összehasonlítva fennáll, akár az ötös minőségi osztály és a tényleges osztály közötti különbséggel, akár

- a reprezentatívnak tekintett kereskedelmi minőségű pamutra vonatkozó és a ténylegesen mért nedvességtartalom különbségével.

16. cikk

(1) A termelő tagállamok olyan szankció- és ellenőrző rendszert állítanak fel, amelynek révén biztosíthatják elsősorban a minimálár betartását és meggyőződhetnek:

- az egyes gyapottisztító vállalkozásokba beszállított tisztítatlan közösségi gyapot mennyiségéről,

- a ténylegesen megtisztított közösségi tisztítatlan gyapot mennyiségéről,

- az első francia bekezdésben említett gyapotból az egyes gyapottisztító üzemekben nyert tisztított gyapot mennyiségéről.

(2) A termelő tagállamok a vetésterületekre vonatkozó nyilatkozattételi rendszert vezetnek be, főleg annak biztosítására, hogy a támogatási kérelmekben feltüntetett gyapot valóban a megjelölt forrásból származik.

17. cikk

(1) A tagállamok a gyapotágazatra meghatároznak:

- környezetjavító intézkedéseket, különösen a negatív környezeti hatások csökkentésére szolgáló művelési módszereket,

- kutatási programokat, amelyek révén még inkább környezetbarát termesztési módszereket dolgoznak ki,

- módszereket arra, hogy a termelőket tájékoztassák az ilyen kutatások eredményeiről, valamint az érintett módszerek alkalmazásának előnyeiről.

(2) A tagállamok megteszik a gyapottermesztésre használt mezőgazdasági területek sajátos helyzetének tekintetében megfelelőnek tartott környezetvédelmi intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a termelők emlékeztetésére, hogy kötelesek a környezetvédelmi előírások betartására.

(3) Adott esetben a tagállamok a tisztítatlan gyapotra adható termelési támogatás szempontjából számításba vehető területeket a következőkkel kapcsolatos objektív feltételek alapján korlátozzák:

- azoknak a régióknak a mezőgazdasága, amelyekben a gyapot kiemelkedő jelentőségű termék,

- a kérdéses területek talaja és éghajlata,

- az öntözésre használható vízzel való gazdálkodás,

- a környezetet valószínűsíthetően javító vetésforgók és művelési módszerek.

(4) A Görög Köztársaság és a Spanyol Királyság 2004. december 31. előtt a gyapotszektor környezetvédelmi helyzetéről és az (1)-(3) bekezdéssel összhangban elfogadott nemzeti intézkedések hatásáról a Bizottságnak jelentést küld.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18. cikk

(1) A Bizottság munkáját az 1673/2000/EK rendelet 10. cikkével létrehozott Természetesrost-piaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: "a bizottság") segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdése szerint előirányzott időszakot egy hónapban kell meghatározni.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályait.

19. cikk

(1) E rendelet végrehajtásának részletes szabályait a 18. cikk (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

E szabályoknak egyebek között ki kell terjedniük a tagállamok által a Bizottsághoz továbbított információkra, valamint minden olyan szükséges felügyeleti intézkedésre, amely az Európai Közösség pénzügyi érdekeit csalásokkal és egyéb visszaélésekkel szemben megvédi. Ezeknek az intézkedéseknek alapjául szolgálhat a 3508/92/EGK rendelettel létesített integrált adminisztratív és ellenőrző rendszer.

(2) A 18. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban a Bizottság minden érintett tagállam számára - a később pontosításra kerülő határnapok előtt - meg fogja határozni a következőket:

- a termés-előrejelzések figyelembevételével a 14. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett becsült termést és az irányár ebből eredő ideiglenes csökkentését,

- a betakarítás előrehaladottságának figyelembevételével a 14. cikk (3) bekezdés második albekezdésében említett felülvizsgált termésbecslést, valamint az irányár e szerint módosított ideiglenes csökkenését,

- különösen a támogatási kérelmekben szereplő mennyiségek figyelembevételével a folyó piaci év tényleges termelését, a 7. cikkben említett irányárcsökkenéssel és a 8. cikkben említett támogatásnöveléssel együtt.

20. cikk

Az e rendeletben foglalt előírásokra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 2799/98/EK és 1258/1999/EK rendelet a megfelelő változtatásokkal vonatkozik.

21. cikk

Amennyiben az e rendeletben előírt rendszer módosításának megkönnyítésére átmeneti intézkedések bevezetése bizonyul szükségesnek, az ilyen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. A fenti intézkedések legfeljebb a 2001/2002 piaci év végéig maradhatnak érvényben.

22. cikk

Az 1964/87/EGK és az 1554/95/EK rendelet hatályát veszti.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2001. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A 21. cikket azonban a rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Winberg

[1] HL L 291., 1979.11.19., 174. o. A legutóbb az 1050/2001/EK rendelettel módosított jegyzőkönyv (HL L 148., 2001.6.1., 1. o.).

[2] 1999. december 13-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 2001. február 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL C 140., 2000.5.18., 33. o.

[5] HL L 148., 1995.6.30., 48. o. A legutóbb az 1419/98/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 190., 1998.7.4., 4. o.).

[6] HL L 184., 1995.6.30., 14. o. A legutóbb az 1553/95/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 148., 1995.6.30., 45. o.).

[7] HL L 355., 1992.12.5., 1. o. A legutóbb a 820/97/EK rendelettel (HL L 117., 1997.5.7., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 193., 2000.7.29., 16. o.

[9] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[10] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[11] HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1051&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére