32016D2004[1]

A Bizottság (EU) 2016/2004 végrehajtási határozata (2016. november 14.) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről szóló 2013/780/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 7181. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2004 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 14.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről szóló 2013/780/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 7181. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének második franciabekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv védekezési intézkedéseket ír elő a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek harmadik országokból az Unióba történő behurcolásával kapcsolatban. A 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) 1. cikke rendelkezik a 2000/29/EK irányelv szerinti védekezési intézkedésektől való eltérésről és felhatalmazza a tagállamokat, hogy 2016. november 30-ig engedélyezzék az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy a faanyag megfelel a végrehajtási határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.

(2) Az (EU) 2015/893 bizottsági végrehajtási határozat (3) megállapítja a Platanus L. és Acer spp. kéregmentes fűrészelt faanyagának harmadik országokból az Unióba történő behozatalára vonatkozó követelményeket. Az említett követelmények szükségesek az Unió területének az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) károsítótól való növény-egészségügyi védelme szempontjából, és semmilyen azoktól való eltérés nem tekinthető indokoltnak. Ezért az indokolt előírni, hogy az e fafajokból előállított kéregmentes fűrészelt faanyagra a továbbiakban nem legyen alkalmazandó a 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozatban előírt eltérés.

(3) A tagállamok által a Bizottság részére rendszeres időközökben benyújtott információk fényében megállapítható, hogy a 2013/780/EU végrehajtási határozat mellékletében megállapított konkrét feltételek elégségesek a károsítók Unióba való behurcolásának megelőzéséhez. A tagállamoknak az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyaga tekintetében továbbra is alkalmazniuk kell az említett feltételeket. Az Egyesült Államok által rendelkezésre bocsátott műszaki adatok értékelése azt mutatja, hogy a 2013/780/EU végrehajtási határozat 2. cikkének (3) bekezdése szerinti mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program hatékonyan működik.

(4) Ezért az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyagra vonatkozó eltérés engedélyezését indokolt 2026. december 31-ig meghosszabbítani, hogy elkerülhető legyen az említett faanyag kereskedelmének bármilyen szükségtelen fennakadása.

(5) A 2013/780/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/780/EU határozat módosítása

A 2013/780/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától eltérve, a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, a szóban forgó irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy a faanyag megfelel az e határozat mellékletében meghatározott feltételeknek."

2. A 3. cikkben a "2016. november 30-án" időpont helyébe a "2026. december 31-én" időpont lép.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2013/780/EU végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (HL L 346., 2013.12.20., 61. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2015/893 végrehajtási határozata (2015. június 9.) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről (HL L 146., 2015.6.11., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D2004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D2004&locale=hu