32015D0893[1]

A Bizottság (EU) 2015/893 végrehajtási határozata (2015. június 9.) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről (az értesítés a C(2015) 3772. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/893 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. június 9.)

az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről

(az értesítés a C(2015) 3772. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1) Az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) - a továbbiakban: meghatározott szervezet - olyan károsító szervezetként szerepel a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. rész I. szakasza a) pontjának 4.1. alpontjában, amelyről nem ismert, hogy az Unióban előfordulna.

(2) A 2005/829/EK bizottsági határozat (2) elfogadása óta azonban a meghatározott szervezet előfordulását többször és egyre gyakrabban jelentik Ausztriából, Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Hollandiából, valamint az Egyesült Királyságból. Indokolt tehát intézkedéseket hozni a meghatározott szervezet Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzése érdekében.

(3) A meghatározott szervezet és az Anoplophora chinensis (Forster) közötti hasonlóságra tekintettel indokolt a 2012/138/EU bizottsági végrehajtási határozatban (3) foglalt rendelkezésekhez hasonlóakat elrendelni, hacsak a meghatározott szervezet élettani tulajdonságai nem tesznek eltérő megközelítést szükségessé. Mivel a meghatározott szervezet hajlamos a növény azon részeit megfertőzni, amelyet a faiparban hasznosítanak, a faanyagra és az abból készült csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezéseket is meg kell határozni.

(4) A tudomány jelenlegi állása lehetővé teszi a meghatározott szervezet valószínűsíthető gazdanövényeinek azonosítását is. A világosság kedvéért indokolt tehát megállapítani, hogy mely növények tartoznak e határozat hatálya alá.

(5) Az egyértelműség érdekében helyénvaló azt is meghatározni, hogy mely feltételek mellett dönthetnek úgy a tagállamok, hogy bizonyos, a fertőzött növényeket körülvevő növényeket nem vágnak ki.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "meghatározott növények": Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp. ültetésre szánt növények, amelyek szár- vagy gyökérnyakvastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm, a vetőmag kivételével;

b) "meghatározott faanyag": részben vagy teljes egészében a meghatározott növényekből nyert olyan faanyag, amely teljesíti az alábbi pontok mindegyikét:

i. a 2000/29/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett faanyag, a faanyagból készült csomagolóanyagok kivételével, de ideértve azokat a faanyagokat is, amelyek nem őrizték meg természetesen gömbölyű felületüket, valamint

ii. szerepel a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (4) I. mellékletének második részében található alábbi árumegnevezései között, a rendelet 2015. január 1-jei változatában:

KN-kódÁrumegnevezés
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában
4401 22 00Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából
ex 4401 39 80Más fahulladék és -törmelék, nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve
4403 10 00Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve
4403 92Bükkfa (Fagus spp.) gömbfa formában, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
ex 4403 99Nem tűlevelű fa (a bükk [Fagus spp.], a nyárfa [Populus spp.] és a nyírfa [Betula spp.] kivételével), gömbfa formában, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
4403 99 10Nyárfa (Populus spp.) gömbfa formában, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
4403 99 51Nyírfa fűrészrönkök (Betula spp.) gömbfa formában, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
4403 99 59Nyírfa (Betula spp.) gömbfa formában, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
ex 4404 20 00Nem tűlevelű fából készült hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
4407 92 00Bükkfa (Fagus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 93Juharfa (Acer spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 95Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex 4407 99Nem tűlevelű fa (a bükk [Fagus spp.], a juharfa [Acer spp.], a kőrisfa [Fraxinus spp.] és a nyárfa [Populus spp.] kivételével), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 99 91Nyárfa (Populus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
9406 00 20Előre gyártott épület fából

c) "a meghatározott faanyagból készült csomagolóanyag": részben vagy teljes egészében a meghatározott növényekből nyert faanyagból készült csomagolóanyag;

d) "termőhely": a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 5. számú nemzetközi szabványában (5) (a továbbiakban: ISPM) meghatározott termőhely;

e) "meghatározott szervezet": Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

f) "gazdanövény": az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó növények valamelyike.

2. cikk

A meghatározott növények behozatala

Az olyan harmadik országokból, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a meghatározott növények csak a következő feltételekkel hozhatók be az Unióba:

a) megfelelnek a II. melléklet 1.A. szakaszának 1. pontjában meghatározott különleges behozatali követelményeknek;

b) az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság a II. melléklet 1.A. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük a meghatározott szervezet, és meggyőződik arról, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek.

3. cikk

A meghatározott faanyagok behozatala

Az olyan harmadik országokból, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a meghatározott faanyagok csak a következő feltételekkel hozhatók be az Unióba:

a) megfelelnek a II. melléklet 1.B. szakaszának 1. és 2. pontjában meghatározott különleges behozatali követelményeknek;

b) az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság a II. melléklet 1.B. szakaszának 3. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük a meghatározott szervezet, és meggyőződik arról, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek.

4. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

A 7. cikk szerint kialakított körülhatárolt területekről származó meghatározott növények csak a II. melléklet 2.A. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

A nem körülhatárolt területeken termesztett, de ilyen területekre behozott meghatározott növények csak a II. melléklet 2.A. szakaszának 2. pontjában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

Az olyan harmadik országokból a 2. cikknek megfelelően behozott meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, csak a II. melléklet 2.A. szakaszának 3. pontjában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

5. cikk

A meghatározott faanyagok és a meghatározott faanyagokból készült csomagolóanyagok Unión belüli szállítása

A 7. cikk szerint kialakított körülhatárolt területekről származó meghatározott faanyagok csak a II. melléklet 2.B. szakaszának 1., 2. és 3. pontjában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

A nem körülhatárolt területekről származó, de az ilyen területeken található termőhelyre behozott azon meghatározott faanyagok, amelyek teljesen vagy részben megőrizték természetesen gömbölyű felületüket, csak a II. melléklet 2.B. szakaszának 1. és 3. pontjában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

A 7. cikk szerint kialakított körülhatárolt területekről származó meghatározott faanyagokból készült csomagolóanyagok csak a II. melléklet 2.C. szakaszában meghatározott feltételekkel szállíthatók az Unión belül.

6. cikk

A meghatározott szervezet felderítése

(1) A tagállamok éves hatósági felderítéseket végeznek a meghatározott szervezet jelenlétének vagy a területükön levő gazdanövények említett szervezettel való fertőzöttsége jeleinek megállapítása érdekében.

(2) A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok minden év április 30-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felderítések eredményeiről.

7. cikk

Körülhatárolt területek

(1) Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében említett felderítések eredményei megerősítik a meghatározott szervezet jelenlétét egy területen, vagy a szervezet jelenléte más módon bizonyítható, az érintett tagállam késedelem nélkül körülhatárolt területet alakít ki, mely egy fertőzött körzetből és egy pufferzónából áll a III. melléklet 1. szakaszának megfelelően.

(2) A tagállamoknak nem kell az (1) bekezdés szerint körülhatárolt területeket kialakítaniuk, amennyiben a III. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. Ebben az esetben a tagállamoknak az említett szakasz 2. pontjában meghatározott intézkedéseket kell meghozniuk.

(3) A tagállamok a körülhatárolt területeken a III. melléklet 3. szakaszának megfelelően intézkedéseket foganatosítanak.

(4) A tagállamok a (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések végrehajtására határidőket állapítanak meg.

8. cikk

Az intézkedésekkel kapcsolatos jelentéstétel

(1) A tagállamok minden év április 30-ig eljuttatnak a Bizottságnak és a többi tagállamnak egy jelentést, amely a 7. cikk alapján kialakított valamennyi körülhatárolt terület frissített jegyzékét tartalmazza, ideértve a terület leírását és annak helyére vonatkozó információkat a határait mutató térképpel, valamint a meghozott vagy tervezett intézkedéseket.

(2) Amennyiben a tagállamok a 7. cikk (2) bekezdése szerint nem alakítanak ki körülhatárolt területeket, a jelentésnek tartalmaznia kell az e döntés alapját képező adatokat és indokokat.

(3) Amennyiben egy tagállam a III. melléklet 3. szakaszának 2. pontja szerint úgy dönt, hogy a felszámolási intézkedések helyett visszaszorítási intézkedéseket alkalmaz, haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot és a többi tagállamot, valamint ismerteti a döntés indokait.

9. cikk

Megfelelés

A tagállamok minden intézkedést meghoznak az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén módosítják a meghatározott szervezet behurcolása és terjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy azok megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 9-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2005. november 24-i 2005/829/EK határozata az 1999/355/EK és a 2001/219/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 311., 2005.11.26., 39. o.).

(3) A Bizottság 2012. március 1-jei 2012/138/EU végrehajtási határozata az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (HL L 64., 2012.3.3., 38. o.).

(4) A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(5) Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2013.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK f) PONTJÁBAN EMLÍTETT GAZDANÖVÉNYFAJOK

Acer spp.

Aesculus spp.

Albizia spp.

Alnus spp.

Betula spp.

Buddleja spp.

Carpinus spp.

Celtis spp.

Cercidiphyllum spp.

Corylus spp.

Elaeagnus spp.

Fagus spp.

Fraxinus spp.

Hibiscus spp.

Koelreuteria spp.

Malus spp.

Melia spp.

Morus spp.

Platanus spp.

Populus spp.

Prunus spp.

Pyrus spp.

Quercus rubra

Robinia spp.

Salix spp.

Sophora spp.

Sorbus spp.

Tilia spp.

Ulmus spp.

II. MELLÉKLET

1. KÜLÖNLEGES BEHOZATALI KÖVETELMÉNYEK

A. Meghatározott növények

1. Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növényeket, melyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban igazolja, hogy:

a) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a fenti növényvédelmi szervezet által károsítómentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, két évnél fiatalabb növények esetében pedig teljes életciklusuk alatt a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a meghatározott szervezettől mentesnek nyilvánított olyan termőhelyen termesztették:

i. melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel, valamint

ii. melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá a meghatározott szervezet előfordulására utaló jelek kimutatása céljából, azonban nem találtak arra utaló jeleket; valamint

iii. ahol a növényeket olyan helyen termesztették:

- amelyet a meghatározott szervezet behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy

- amelyen megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, és melyet egy legalább 2 km-es sugarú pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felderítéseket végeztek a meghatározott szervezet jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. A meghatározott szervezet jelenlétének vagy jeleinek kimutatása esetén azonnali felszámolási intézkedéseket hoznak a pufferzóna károsítómentességének visszaállítása érdekében; valamint

iv. ahol a növényszállítmányokon közvetlenül az exportot megelőzően alapos hatósági vizsgálatot végeztek - különös tekintettel a növény törzsére és ágaira - a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatása céljából. E vizsgálatnak megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában kell foglalnia. Amennyiben a szállítmányok olyan növényeket is magukban foglalnak, amelyek előállításuk idején olyan pufferzónában voltak, amelyben a meghatározott szervezet jelenlétét vagy jeleit kimutatták, megsemmisítéssel járó mintavételt kell végezni a következő táblázatban megadottak szerint: vagy

A tételben található növények számaA megsemmisítéssel járó mintavétel szintje (a megsemmisítendő növények száma)
1–4 500a tétel nagyságának 10 %-a
> 4 500450

c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyokról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

i. az export időpontjában az alanyra oltott nemesek átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm;

ii. az oltványokat a b) pont iv. alpontjának megfelelően megvizsgálták.

2. Az 1. pontnak megfelelően behozott meghatározott növényeket alapos hatósági vizsgálatnak kell alávetni a belépési ponton vagy a rendeltetési helyen a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően. Az alkalmazott vizsgálati módszereknek alkalmasnak kell lenniük a meghatározott szervezet bármely jelének kimutatására, különösen a növények törzsében és ágaiban. E vizsgálatnak adott esetben megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában kell foglalnia.

B. Meghatározott faanyagok

1. Az olyan harmadik országokból származó meghatározott faanyagokat, a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével, melyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban igazolja, hogy:

a) a faanyagok a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről származnak, melyekben tudvalevőleg nincs jelen a meghatározott szervezet. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) a faanyag kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül.

A b) esetben a faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek.

2. Azokat a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék formáját öltő meghatározott faanyagokat, melyek olyan harmadik országokból származnak, melyek területén tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban igazolja, hogy:

a) a faanyagok a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről származnak, melyekben tudvalevőleg nincs jelen a meghatározott szervezet. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy

b) a faanyag kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül; vagy

c) a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel.

3. Az 1. és 2. pontnak megfelelően behozott meghatározott faanyagokat alapos hatósági vizsgálatnak kell alávetni a belépési ponton vagy a rendeltetési helyen a 2004/103/EK irányelvnek megfelelően.

2. A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI

A. Meghatározott növények

1. A körülhatárolt területekről származó meghatározott növények (2) csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha a 92/105/EGK (3) bizottsági irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül, két évnél fiatalabb növények esetében pedig teljes életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették:

a) melyet a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (4) megfelelően nyilvántartásba vettek; valamint

b) melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá a meghatározott szervezet előfordulására utaló jelek kimutatása céljából, azonban nem találtak arra utaló jeleket; adott esetben ez a vizsgálat a törzs és az ágak megsemmisítéssel járó célzott mintavételét is magában foglalja; valamint

c) ahol a növényeket olyan helyen termesztették:

- amelyet a meghatározott szervezet behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy

- amelyen megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaznak, vagy ahol a meghatározott növények egyes tételeire vonatkozó megsemmisítéssel járó célzott mintavételt végeznek a szállítást megelőzően a lenti táblázat szerint, és amikor a meghatározott szervezet jelenlétének vagy jeleinek kimutatására irányuló hatósági felderítéseket végeznek évente, megfelelő időpontokban a helyszín körüli legalább 1 km sugarú körben, soha nem találtak a meghatározott szervezet előfordulására utaló jeleket. Az e pont első bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő alanyokra olthatók olyan nemesek, amelyeket nem ilyen körülmények között termesztettek, azonban ezeknek az átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm lehet.

A tételben található növények számaA megsemmisítéssel járó mintavétel szintje (a megsemmisítendő növények száma)
1–4 500a tétel nagyságának 10 %-a
> 4 500450

2. A nem körülhatárolt területekről származó, de ilyen területeken található termőhelyre behozott meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha ez a hely eleget tesz az 1. pont c) alpontjában meghatározott feltételeknek, és a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket.

3. Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet az 1.A. szakasznak megfelelően, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha az 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket.

B. Meghatározott faanyagok

1. A körülhatárolt területekről származó meghatározott faanyagok, a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével, vagy nem az ezekről a területekről származó, de oda behozott azon meghatározott faanyagok, amelyek teljesen vagy részben megőrizték természetesen gömbölyű felületüket, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha az 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket. A növényútlevél csak akkor adható ki, ha az adott faanyag az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

a) kérgezett; valamint

b) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek.

2. A körülhatárolt területekről származó, faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék formáját öltő meghatározott faanyagok csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és teljesítik a következő feltételek valamelyikét:

a) a faanyag kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül; vagy

b) legfeljebb 2,5 cm vastagságú és szélességű darabokra vágták fel.

3. Amennyiben az 1. vagy 2. pont esetében a körülhatárolt területeken nincsenek kezelő vagy feldolgozó létesítmények, a meghatározott faanyagokat hatósági felügyelet mellett, zárt körülmények között, a meghatározott szervezet terjedését megakadályozva el lehet szállítani a körülhatárolt területen kívüli legközelebb létesítménybe annak érdekében, hogy ott az említett pontoknak megfelelően haladéktalanul kezeljék vagy feldolgozzák az anyagokat.

Az 1. vagy 2. pont teljesítésének eredményeként keletkező hulladékanyagokat oly módon kell ártalmatlanítani, hogy a meghatározott szervezet ne tudjon a körülhatárolt területen kívülre jutni.

Az illetékes hatóságnak megfelelő időközönként fokozott ellenőrzéseket kell végeznie a meghatározott szervezet esetleges jelenlétének kiderítésére, a kezelő vagy feldolgozó létesítmény körüli legalább 1 km sugarú körben található gazdanövények vizsgálatával.

C. A meghatározott faanyagokból készült csomagolóanyagok

A körülhatárolt területekről származó, meghatározott faanyagokból készült csomagolóanyagok csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha teljesítik a következő feltételeket:

a) az anyagot a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (5) I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesítették; valamint

b) az anyagon látható a szóban forgó nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott, arra utaló jelzés, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növény-egészségügyi kezelésnek vetették alá.

Amennyiben a körülhatárolt területeken nincsenek kezelő vagy feldolgozó létesítmények, a meghatározott faanyagokból készült csomagolóanyagokat hatósági felügyelet mellett, zárt körülmények között, a meghatározott szervezet terjedését megakadályozva el lehet szállítani a körülhatárolt területen kívüli legközelebb kezelő létesítménybe annak érdekében, hogy ott az a) vagy b) pontnak megfelelően haladéktalanul kezeljék és megjelöljék az anyagokat.

Az e pont teljesítésének eredményeként keletkező hulladékanyagokat oly módon kell ártalmatlanítani, hogy a meghatározott szervezet ne tudjon a körülhatárolt területen kívülre jutni.

Az illetékes hatóságnak megfelelő időközönként fokozott ellenőrzéseket kell végeznie a meghatározott szervezet esetleges jelenlétének kiderítésére, a kezelő létesítmény körüli legalább 1 km sugarú körben található gazdanövények vizsgálatával.

(1) A Bizottság 2004. október 7-i 2004/103/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

(2) Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növény-egészségügyi bizonyítványok - ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2013.

(3) A Bizottság 1992. december 3-i 92/105/EGK irányelve egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(4) A Bizottság 1992. november 3-i 92/90/EGK irányelve a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról (HL L 344., 1992.11.26., 38. o.).

(5) A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozása - ISPM 15. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2009.

III. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA ÉS INTÉZKEDÉSEK A 7. CIKK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN

1. A KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA

1. A körülhatárolt területek a következő körzetekből állnak:

a) fertőzött körzet, amelyre vonatkozóan megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét, és amely magában foglal minden, a meghatározott szervezet által okozott tünetet mutató növényt; valamint

b) pufferzóna, melynek sugara legalább 2 km-rel túlnyúlik a fertőzött körzet határán.

2. A körzetek pontos határait szilárd tudományos elvek, a meghatározott szervezet biológiai jellemzői, a fertőzöttség mértéke, a gazdanövényeknek az érintett területen való konkrét megoszlása és a meghatározott szervezet bizonyított jelenléte alapján kell kijelölni. Amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy a meghatározott szervezet felszámolása lehetséges, a fertőzés körülményeit, az egyedi vizsgálat eredményeit, illetve a felszámolási intézkedések haladéktalan alkalmazását figyelembe véve a pufferzóna csökkenthető, de sugarának legalább 1 km-rel túl kell nyúlnia a fertőzött körzet határán. Abban az esetben, ha a meghatározott szervezet felszámolása már nem lehetséges, a pufferzóna sugara nem csökkenthető 2 km alá.

3. Amennyiben a meghatározott szervezet jelenlétét megerősítik a fertőzött körzeten kívül, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

4. Amennyiben egy körülhatárolt területen a 6. cikk (1) bekezdésében említett felderítések és a III. melléklet 3. szakasza 1. h) pontjában említett ellenőrzés alapján a meghatározott szervezetet legalább egy életciklust és egy azt következő évet, de legalább négy egymást követő évet magában foglaló időszak során nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető. Az életciklus pontos hossza az érintett területtel vagy egy hasonló éghajlatú területtel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok függvénye.

5. A körülhatárolás megszüntethető abban az esetben is, ha a további vizsgálatok alapján úgy találják, hogy a 2. szakasz 1. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek.

2. AZOK A FELTÉTELEK, AMELYEK MELLETT NEM KELL KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETET KIALAKÍTANI

1. A 7. cikk (2) bekezdésének értelmében a tagállamoknak nem kell a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelő körülhatárolt területet kialakítaniuk, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a meghatározott szervezetet bizonyíthatóan vagy azokkal a növényekkel vagy faanyaggal hurcolták be a területre, amely növényeken vagy faanyagon a szervezetet kimutatták, és e növények vagy faanyagok a jelek szerint már az érintett területre történő behozatal előtt fertőzöttek voltak, vagy egy olyan elszigetelt észlelésről van szó, akár közvetlen összefüggésben egy meghatározott növénnyel vagy faanyaggal, akár nem, amely várhatóan nem vezet a szervezet megtelepedéséhez; valamint

b) megállapítást nyer, hogy a meghatározott szervezet nem telepedett meg, valamint terjedése és eredményes szaporodása nem lehetséges biológiai okokból, valamint az elvégzett vizsgálat eredményei alapján és azon felszámolási intézkedések miatt sem, amelyek a meghatározott növények óvintézkedésként elvégzett kivágását és - vizsgálatukat követő - eltávolítását foglalhatják magukban.

2. Az 1. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a tagállamoknak nem kell körülhatárolt területeket kialakítaniuk, feltéve, hogy meghozzák az alábbi intézkedéseket: Az a)-f) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 8. cikknek megfelelően.

a) a meghatározott szervezet gyors felszámolására és terjedésének megakadályozására irányuló azonnali intézkedések;

b) a meghatározott szervezet legalább egy életciklusát és további egy évet magában foglaló, de legalább négy egymást követő évre kiterjedő ellenőrzés legalább egy 1 km-es körzetben a fertőzött növények vagy faanyagok körül, vagy a körül a hely körül, ahol a meghatározott szervezetet megtalálták; az ellenőrzésnek legalább az első évben rendszeresnek és fokozottnak kell lennie;

c) minden fertőzött növény- vagy faanyag megsemmisítése;

d) a fertőzés eredetének visszakeresése és az adott fertőzéssel kapcsolatba hozható növények vagy faanyagok nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; a vizsgálatnak megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában kell foglalnia;

e) olyan tevékenységek, amelyek növelik a meghatározott szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságát;

f) bármely egyéb intézkedés, amely - figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra (1), valamint az ISPM 14. számú szabványban (2) foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva - hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához.

3. A KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEKEN MEGHOZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

1. A meghatározott szervezet felszámolása érdekében a tagállamoknak a következő intézkedéseket kell meghozniuk: Az a)-k) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 8. cikknek megfelelően.

a) a fertőzött és a meghatározott szervezet által okozott tüneteket mutató növények azonnali kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása, amennyiben a fertőzött növény gyökérnyaka alatt lárvajáratok láthatók; abban az esetben, ha a fertőzött növényeket a meghatározott szervezet rajzási időszakán kívül találták, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni;

b) a fertőzött növények körüli 100 m-es körzetben minden meghatározott növény kivágása és e meghatározott növények vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; kivételes esetekben, ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy a növények kivágása különleges társadalmi, kulturális vagy környezeti értékük miatt nem megfelelő intézkedés, a fertőzöttség bármely jelére irányuló egyedi alapos vizsgálat végzése az említett körzetben minden olyan meghatározott növényen, amelyet nem kell kivágni, és a meghatározott szervezetnek ezekről a növényekről történő esetleges terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések alkalmazása; a fenti következtetés indokairól és a meghozott intézkedésekről a 8. cikkben említett jelentésben értesíteni kell a Bizottságot;

c) szükség esetén a kivágott növények és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és megsemmisítése az a) és b) pont szerint; minden szükséges óvintézkedés meghozatala annak érdekében, hogy a meghatározott szervezet kivágás közbeni és azt követő terjedését megelőzzék;

d) az esetlegesen fertőzött anyag körülhatárolt területről történő elszállításának megakadályozása;

e) a fertőzés eredetének visszakeresése és az adott fertőzéssel kapcsolatba hozható növények és faanyagok nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; a vizsgálatnak megsemmisítéssel járó célzott mintavételt is magában kell foglalnia;

f) adott esetben más növények ültetése a meghatározott növények helyébe;

g) új meghatározott növények telepítésének tilalma a szabadban a III. melléklet 3. szakaszának 1. b) pontjában említett területen, a II. melléklet 2. szakaszában említett termőhelyek kivételével;

h) a meghatározott szervezet jelenlétének fokozott ellenőrzése a gazdanövényeken, különös figyelemmel a pufferzónára; az évente legalább egyszer elvégzendő ellenőrzés során olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek alkalmasak a fertőzés kimutatására koronamagasságban. Adott esetben az illetékes hatóságnak megsemmisítéssel járó célzott mintavételt kell végeznie. A minták számát fel kell tüntetni a 8. cikkben említett jelentésben;

i) a szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatos tájékozottságot növelő tevékenységek, valamint a szervezetnek az Unióba történő behurcolása és az Unión belüli terjedésének megakadályozására elfogadott intézkedések, beleértve a meghatározott növényeknek és a meghatározott faanyagoknak a 7. cikk alapján kialakított elhatárolt területről történő elszállítására vonatkozó feltételek megállapítását is;

j) szükség esetén különleges intézkedések bármely olyan különleges helyzet vagy komplikáció esetén, melyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény hozzáférhetőségére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;

k) bármely egyéb intézkedés, amely - figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra, valamint az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva - hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához.

2. Ha a 6. cikkben említett felderítések eredményei több mint négy egymást követő éven át megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét egy területen, és a meghatározott szervezet felszámolása bizonyíthatóan már nem lehetséges, a tagállamok intézkedéseiket a meghatározott szervezet e területre való visszaszorítására korlátozhatják. Az ilyen intézkedéseknek legalább a következőkre ki kell terjedniük: Az a)-i) pontban említett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a 8. cikknek megfelelően.

a) a fertőzött és a meghatározott szervezet által okozott tüneteket mutató növények kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása, amennyiben a fertőzött növény gyökérnyaka alatt lárvajáratok láthatók; a kivágást azonnal meg kell kezdeni, azonban abban az esetben, ha a fertőzött növényeket a meghatározott szervezet rajzási időszakán kívül találták, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni;

b) szükség esetén a kivágott növények és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és megsemmisítése; a szükséges óvintézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a meghatározott szervezet kivágást követő terjedését megelőzzék;

c) az esetlegesen fertőzött anyag körülhatárolt területről történő elszállításának megelőzése;

d) adott esetben más növények ültetése a meghatározott növények helyébe;

e) új meghatározott növények telepítésének tilalma a szabadban a III. melléklet 1. szakaszának 1. a) pontjában említett fertőzött körzetben, a II. melléklet 2. szakaszában említett termőhelyek kivételével;

f) a meghatározott szervezet jelenlétének fokozott ellenőrzése a gazdanövényeken, különös figyelemmel a pufferzónára; az évente legalább egyszer elvégzendő ellenőrzés során olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek alkalmasak a fertőzés kimutatására koronamagasságban. Adott esetben az illetékes hatóságnak megsemmisítéssel járó célzott mintavételt kell végeznie. A minták számát fel kell tüntetni a 8. cikkben említett jelentésben;

g) a meghatározott szervezet által jelentett veszéllyel kapcsolatos tájékozottságot növelő tevékenységek, valamint a szervezetnek az Unióba történő behurcolása és az Unión belüli terjedésének megakadályozására elfogadott intézkedések, beleértve a meghatározott növényeknek és a meghatározott faanyagoknak a 7. cikk alapján kialakított elhatárolt területről történő elszállítására vonatkozó feltételek megállapítását is;

h) szükség esetén különleges intézkedések bármely olyan különleges helyzet vagy komplikáció esetén, melyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a visszaszorítást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény hozzáférhetőségére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;

i) bármely egyéb intézkedés, mely hozzájárulhat a meghatározott szervezet visszaszorításához.

(1) Iránymutatás kártevő-felszámolási programokhoz - ISPM 9. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 1998.

(2) Integrált intézkedések alkalmazása a kártevők elleni kockázatkezelésre vonatkozó, rendszeralapú megközelítésben - ISPM 14. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma, 2002.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D0893 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D0893&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék