32009L0074[1]

A Bizottság 2009/74/EK irányelve ( 2009. június 26. ) a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/74/EK IRÁNYELVE

(2009. június 26.)

a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (1a) bekezdésére és 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (1a) bekezdésére és 21a. cikkére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre ( 4 ) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére és 24. cikkére,

(1)

Az újabb tudományos ismereteknek megfelelően egyes kultúrfajok és gyomnövények botanikai neve tekintetében felülvizsgálták a Botanikai Nómenklatúra Nemzetközi Kódját (ICBN). Hasonlóképpen bizonyos szervezetek tudományos nevének használata terén is változott a nemzetközi gyakorlat. Ezen tudományos változások figyelembevétele érdekében ki kell igazítani a 66/401/EGK, 66/402/EGK és a 2002/57/EK irányelvet, mégpedig az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében, 2. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kultúrfajok botanikai nevei, az Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski és az Avena ludoviciana (Durieu) Nyman gyomnövények botanikai nevei, valamint a következő tudományos nevek tekintetében: Alternaria spp., Ascochyta linicola és Phoma linicola. Ezenfelül egyes növényi taxonómiai csoportokat, amelyeket régebben adott fajok alfajainak tekintettek, önálló fajokként azonosítottak. A 66/401 és a 66/402 irányelvet ezen új osztályozás figyelembevétele érdekében módosítani kell.

(2)

A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvben a vetőmagtermesztésre, a szántóföldi ellenőrzésre, a mintavételre és a vizsgálatokra megállapított feltételek nemzetközileg elfogadott szabványokon alapulnak, amelyeket a Nemzetközi Vetőmag-vizsgálati Szövetség (International Seed Testing Association; ISTA) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) állapítottak meg.

(3)

Az ISTA felülvizsgálta a szabványait a következő vetőmagtételek maximális tömege vonatkozásában: Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L. és Vicia villosa Roth. Ezért e fajták vetőmagtételeinek maximális tömegére a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvben meghatározott értékeket az említett nemzetközi szabványokhoz kell igazítani.

(4)

A Galega orientalis Lam. vetőmagban található Raphanus raphanistrum L. és Sinapis arvensis L. tekintetében a 66/401/EGK irányelvben meghatározott maximális vetőmagtartalmat a megfelelő OECD-szabványokhoz kell igazítani.

(5)

Az OECD felülvizsgálta szabványait a gyapotmagkultúrák izolációs távolságára nézve. Ennek megfelelően a 2002/57/EK irányelvben meghatározott izolációs távolságot a gyapotmagkultúrák esetében a nevezett nemzetközi szabványokhoz kell igazítani.

(6)

A tapasztalatok, különösen a minimális csírázóképességre vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2006. február 8-i 217/2006/EK bizottsági rendelet ( 5 ) alkalmazásában szerzettek, arra mutatnak, hogy a 66/402/EGK és a 2002/55/EK irányelvben az Avena nuda L., Zea mays L. ("super-sweet" csemegekukorica) és a Hordeum vulgare L. (csupasz árpa) esetében a tiszta vetőmagra előírt minimális csírázóképesség százalékos aránya ahhoz vezet, hogy nem áll rendelkezésre e fajokból megfelelő vetőmagmennyiség. A technikai ismeretek fényében ennek megfelelően csökkenteni kell a 66/402/EGK és a 2002/55/EK irányelvben a csírázóképességre előírt minimális követelményeket.

(7)

Tekintettel arra, hogy a 66/401/EGK irányelv II. és III. mellékletét, a 66/402/EGK irányelv I., II. és III. mellékletét, a 2002/55/EK irányelv II. és III. mellékletét és a 2002/57/EK irányelv I., II. és III. mellékletét az előbb felsorolt változásoknak megfelelően nagymértékben módosítani kellene, ezen mellékletek helyébe új mellékleteket kell léptetni.

(8)

A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EGK és a 2002/57/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások a 66/401/EGK irányelvhez

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének A) pontja a következőképpen módosul:

a) Az a) pont a következőképpen módosul:

i. A címben a "Gramineae" szó helyébe a "Poaceae (Gramineae)" szöveg lép.

ii. Az "Agrostis gigantea"-val kezdődő bejegyzésnél az "Agrostis gigantea" szöveg helyébe az "Agrostis gigantean Roth" szöveg lép.

iii. Az "Arrhenatherum elatius"-szal kezdődő bejegyzésnél az "Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl." szöveg helyébe az "Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl" szöveg lép.

iv. A "Festuca arundinacea"-val kezdődő bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Festuca filiformis Pourr. - Juhcsenkesz".

v. A "Festuca pratensis"-szel kezdődő bejegyzésnél a "Festuca pratensis Hudson" szöveg helyébe a "Festuca pratensis Huds." szöveg lép.

vi. A "Festuca rubra"-val kezdődő bejegyzés után a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Csenkesz".

vii. A "Phleum bertolonii"-vel kezdődő bejegyzésnél a "Phleum bertolonii DC - Komócsin" szöveg helyébe a "Phleum nodosum L. - Kis komócsin" szöveg lép.

viii. A "Festuca spp. x Lolium spp."-szel kezdődő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"xFestulolium Asch. & Graebn. - A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek".

b) A b) pont az alábbiak szerint módosul:

i. A címben a "Leguminosae" szöveg helyébe a "Fabaceae (Leguminosae)" szöveg lép.

ii. A "Lupinus angustifolius"-szal kezdődő bejegyzésnél a "Lupinus angustifolius L. - Kék csillagfürt" helyébe a "Lupinus angustifolius L. - Keskenylevelű csillagfürt" szöveg lép.

iii. A "Medicago x varia"-val kezdődő bejegyzésnél a "Medicago x varia T. Martyn - Tarkavirágú lucerna" helyébe a "Medicago x varia T. Martyn - Tarkavirágú lucerna" szöveg lép.

2. A 66/401/EGK irányelv II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének A. része szerint módosul.

2. cikk

Módosítások a 66/402/EGK irányelvhez

A 66/402/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének A) pontja a következőképpen módosul:

a) Az "Avena sativa"-val kezdődő bejegyzés helyébe a következő bejegyzések lépnek:

"Avena nuda L. - Csupasz zab

Avena sativa L. (továbbá A. byzantina K. Koch) - Zab és bizánci zab

Avena strigosa Schreb. - Borotvás zab, érdes zab".

b) Az "x Triticosecale"-val kezdődő bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

Az "xTriticosecale Wittm. ex A. Camus - a Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek".

c) A "Triticum aestivum"-mal kezdődő bejegyzésnél a "Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol." szöveg helyébe a "Triticum aestivum L." szöveg lép.

d) A "Sorghum sudanense"-vel kezdődő bejegyzésnél a "Sorghum sudanense (Piper) Stapf." szöveg helyébe a "Sorghum sudanense (Piper) Stapf" szöveg lép.

e) A "Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - A Sorghum és a szudáni fű keresztezésének eredményeként létrejövő hibridek" bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

"Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf - A Sorghum bicolor és a Sorghum sudanense keresztezésének eredményeként létrejövő hibridek".

2. A 66/402/EGK irányelv I., II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének B. része szerint módosul.

3. cikk

Módosítások a 2002/55/EK irányelvhez

A 2002/55/EGK irányelv II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének C. része szerint módosul.

4. cikk

Módosítások a 2002/57/EK irányelvhez

A 2002/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja a következőképpen módosul:

a) A "Brassica juncea"-val kezdődő bejegyzésnél a "Brassica juncea (L.) és Czernj and Cosson" szöveg helyébe a "Brassica juncea (L.) Czern." szöveg lép.

b) A "Brassica nigra"-val kezdődő bejegyzésnél a "Brassica nigra (L.) Koch" szöveg helyébe a "Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch" szöveg lép.

c) A "Papaver somniferum"-mal kezdődő bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

"Papaver somniferum L. - Mák".

2. A 2002/57/EK irányelv I., II. és III. melléklete ezen irányelv mellékletének D. része szerint módosul.

5. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

7. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 66/401/EGK irányelv II. és III. melléklete helyébe a következők lépnek:

"II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

I. MINŐSÍTETT VETŐMAG

1.

A vetőmagnak megfelelő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

Különösen az alábbiakban felsorolt fajok vetőmagjainak kell megfelelniük az alábbi szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek. A minimális fajtatisztaság:

- az I. melléklet (4) bekezdése harmadik mondatának második részében említett Poa pratensis fajták, a Brassica napus var. napobrassica és Brassica oleracea convar. acephala esetében: 98 %

- Pisum sativum és Vicia faba esetében:: -

- minősített vetőmag, 1. generáció: 99 %,

- minősített vetőmag, 2. generáció: 98 %.

A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi vizsgálatokkal kell megvizsgálni.

2. A vetőmagnak a következő szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek kell megfelelniük a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és a más növényfajokból - beleértve a keserű magok jelenlétét a Lupinus spp. édes fajtáiban - származó magtartalom tekintetében: A. Táblázat: Faj Csírázóképesség Analitikai tisztaság Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában (oszloponként összesen) A Lupinis spp.-hez tartozó, eltérő színű keserű csillagfürt magok tartalmával kapcsolatos feltételek Minimális csírázóképesség (a tiszta vetőmag %-ában) Maximális keménymagtartalom (a tiszta vetőmag %-ában) Minimális analitikai tisztaság (tömeg%-ban) Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom (tömeg%-ban) Avena fatua, Avena sterilis, Cuscuta spp. Rumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimus Összesen Egyetlen faj Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n) Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ×Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium × boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n) Fabaceae (Leguminosae) Galega orientalis 60 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n) Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10 Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Egyéb fajok Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k) Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 B. Az e melléklet I. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) Valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. b) A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni. c) Az egyéb Poa fajokról származó vetőmagok összesen legfeljebb 0,8 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. d) A Trifolium pratense vetőmagjának legfeljebb 1 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. e) A Lupinus albus, a Lupinus angustifolius, a Lupinus luteus, a Pisum sativum, a Vicia faba, a Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa vetőmagjának valamely más megfelelő faj vetőmagjában található összesen legfeljebb 0,5 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. f) Az egyetlen faj vetőmagjára előírt maximális tömegszázalék nem alkalmazható a Poa spp. vetőmagjára. g) Az előírt tömegű mintában található összesen legfeljebb két darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes e fajok vetőmagjától. h) Az előírt tömegű mintában található egy darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes e fajok vetőmagjától. i) Az Avena fatua és az Avena sterilis vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 12. oszlopban megállapított feltételek. j) A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 13. oszlopban megállapított feltételek. k) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától. l) A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapításához használt minta tömege kétszerese a III. melléklet 4. oszlopában a megfelelő fajra vonatkozóan meghatározott tömegnek. m) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától. n) A Rumex acetosella és Rumex maritimus kivételével a Rumex spp. magjainak darabszám szerinti meghatározását csak abban az esetben kell elvégezni, ha kétség merül fel azt illetően, hogy a tétel eleget tesz-e a 14. oszlopban meghatározott feltételeknek. o) Az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket: a keserű csillagfürtben 2 % a keserű csillagfürttől eltérő Lupin spp.-ben 1 % p) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.

3.

A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

II. ELIT VETŐMAG

A következő rendelkezésekre is figyelemmel az elit vetőmagra vonatkozóan az e melléklet I. szakaszában megállapított feltételeket kell alkalmazni:

1. A Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba és az I. melléklet (4) bekezdése harmadik mondatának második részében említett Poa pratensis fajták vetőmagjának meg kell felelniük az alábbi szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek: minimális fajtatisztaság: 99,7 %.

A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi ellenőrzések során kell megvizsgálni.

2. A vetőmagnak meg kell felelnie a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek:

A. Táblázat:

FajEgyéb növényfajokról származó maximális magtartalomEgyéb szabványok vagy feltételek
Összesen
(tömeg%-ban)
Darabszám szerinti magtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában
(oszloponként összesen)
Egyetlen fajRumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimusElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
12345678
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina0,320111(j)
Agrostis capillaris0,320111(j)
Agrostis gigantea0,320111(j)
Agrostis stolonifera0,320111(j)
Alopecurus pratensis0,320 (a)255(j)
Arrhenatherum elatius0,320 (a)255(i) (j)
Bromus catharticus0,420555(j)
Bromus sitchensis0,420555(j)
Cynodon dactylon0,320 (a)111(j)
Dactylis glomerata0,320 (a)255(j)
Festuca arundinacea0,320 (a)255(j)
Festuca filiformis0,320 (a)255(j)
Festuca ovina0,320 (a)255(j)
Festuca pratensis0,320 (a)255(j)
Festuca rubra0,320 (a)255(j)
Festuca trachyphylla0,320 (a)255(j)
×Festulolium0,320 (a)255(j)
Lolium multiflorum0,320 (a)255(j)
Lolium perenne0,320 (a)255(j)
Lolium × boucheanum0,320 (a)255(j)
Phalaris aquatica0,320255(j)
Phleum nodosum0,320211(j)
Phleum pratense0,320211(j)
Poa annua0,320 (b)111(f) (j)
Poa nemoralis0,320 (b)111(f) (j)
Poa palustris0,320 (b)111(f) (j)
Poa pratensis0,320 (b)111(f) (j)
Poa trivialis0,320 (b)111(f) (j)
Trisetum flavescens0,320 (c)111(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis0,32020 (e)(j)
Hedysarum coronarium0,32020 (e)(j)
Lotus corniculatus0,32030 (e)(g) (j)
Lupinus albus0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus angustifolius0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus luteus0,32020 (d)(h) (k)
Medicago lupulina0,32050 (e)(j)
Medicago sativa0,32030 (e)(j)
Medicago × varia0,32030 (e)(j)
Onobrychis viciifolia0,32020 (d)
Pisum sativum0,32020 (d)
Trifolium alexandrinum0,32030 (e)(j)
Trifolium hybridum0,32030 (e)(j)
Trifolium incarnatum0,32030 (e)(j)
Trifolium pratense0,32050 (e)(j)
Trifolium repens0,32050 (e)(j)
Trifolium resupinatum0,32030 (e)(j)
Trigonella foenum-graecum0,32020 (d)
Vicia faba0,32020 (d)
Vicia pannonica0,32020 (d)(h)
Vicia sativa0,32020 (d)(h)
Vicia villosa0,32020 (d)(h)
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica0,3202(j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)0,3203(j)
Phacelia tanacetifolia0,320
Raphanus sativus var. oleiformis0,3202

B. Az e melléklet II. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek:

a) Az összesen legfeljebb 80 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

b) A 3. oszlopban megállapított feltétel nem vonatkozik a Poa spp. vetőmagjaira. A nem a megvizsgálandó fajhoz tartozó Poa spp. vetőmagjának maximális aránya egy 500 magot tartalmazó mintában összesen nem haladhatja meg az 1 darabot.

c) Az összesen legfeljebb 20 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

d) A Melilotus spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 7. oszlopban megállapított feltételek.

e) Az előírt tömegű mintában található egy darab Melilotus spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Melilotus spp. vetőmagjától.

f) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított c) feltétel.

g) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított d) feltétel.

h) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított e) feltétel.

i) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított f) feltétel.

j) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított k) és m) feltétel.

k) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 1 %-ot.

III. KERESKEDELMI VETŐMAG

A következő rendelkezésekre is figyelemmel a kereskedelmi vetőmagra vonatkozóan az e melléklet I. szakaszának 2. és 3. pontjában megállapított feltételeket kell alkalmazni:

1. Az e melléklet I. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázat 5. és 6. oszlopában megállapított tömegszázalék 1 %-kal nő.

2. A Poa annua-ban az egyéb Poa fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 10 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

3. A Poa annua kivételével más Poa spp.-ben az egyéb Poa fajok összesen legfeljebb 3 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

4. A Hedisarum coronarium-ban a Melilotus spp. összesen legfeljebb 1 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

5. A Lotus corniculatus-ra nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított d) feltétel.

6. A Lupinus spp.-ben:

a) a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg%;

b) az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:

a keserű csillagfürtben

4 %

a keserű csillagfürttől különböző Lupin spp.-ben

2 %

7. A Vicia spp.-ben a Vicia pannonica, a Vicia villosa, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömeg%-os aránya valamely más Vicia fajon belül nem minősül szennyezettségnek.

8. A Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa esetében a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg%.

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

FajEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta minimális tömege
(gramm)
A II. melléklet I. szakasza 2. pontjának A. részében található 12–14. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet II. szakasza 2. pontjának A. részében található 3–7. oszlopban előírt, a darabszám-megállapításhoz vett minta tömege
(gramm)
1234
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina10505
Agrostis capillaris10505
Agrostis gigantea10505
Agrostis stolonifera10505
Alopecurus pratensis1010030
Arrhenatherum elatius1020080
Bromus catharticus10200200
Bromus sitchensis10200200
Cynodon dactylon10505
Dactylis glomerata1010030
Festuca arundinacea1010050
Festuca filiformis1010030
Festuca ovina1010030
Festuca pratensis1010050
Festuca rubra1010030
Festuca trachyphylla1010030
×Festulolium1020060
Lolium multiflorum1020060
Lolium perenne1020060
Lolium × boucheanum1020060
Phalaris aquatica1010050
Phleum nodosum105010
Phleum pratense105010
Poa annua105010
Poa nemoralis10505
Poa palustris10505
Poa pratensis10505
Poa trivialis10505
Trisetum flavescens10505
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis10250200
Hedysarum coronarium
— termés101 000300
— mag10400120
Lotus corniculatus1020030
Lupinus albus301 0001 000
Lupinus angustifolius301 0001 000
Lupinus luteus301 0001 000
Medicago lupulina1030050
Medicago sativa1030050
Medicago × varia1030050
Onobrychis viciifolia:
— termés10600600
— mag10400400
Pisum sativum301 0001 000
Trifolium alexandrinum1040060
Trifolium hybridum1020020
Trifolium incarnatum1050080
Trifolium pratense1030050
Trifolium repens1020020
Trifolium resupinatum1020020
Trigonella foenum-graecum10500450
Vicia faba301 0001 000
Vicia pannonica301 0001 000
Vicia sativa301 0001 000
Vicia villosa301 0001 000
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica10200100
Brassica oleracea convar. acephala10200100
Phacelia tanacetifolia1030040
Raphanus sativus var. oleiformis10300300

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5 %-kal.".

B. RÉSZ

A 66/402/EGK irányelv I., II. és III. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

A TERMÉNYRE VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

1.

A korábbi szántóföldi művelés nem lehet összeegyeztethetetlen az adott terményt képező faj és fajta vetőmagjának termelésével, és a szántóföldnek kellően mentesnek kell lennie a korábbi művelésből származó vadon termő növényektől.

2. A terménynek a következő szabványok követelményeinek kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzást eredményező szomszédos virágporforrásoktól való távolságok tekintetében, különösen a Sorghum halepense forrásaiból származó Sorghum spp. esetében: Termény Minimális távolság Phalaris canariensis, Secale cereale a hibridek kivételével: - elit vetőmag termesztése esetén 300 m - minősített vetőmag termesztése esetén 250 m Sorghum spp. 300 m xTriticosecale, önbeporzó fajták - elit vetőmag termesztése esetén 50 m - minősített vetőmag termesztése esetén 20 m Zea mays 200 m Ezektől a távolságra vonatkozó előírásoktól el lehet tekinteni abban az esetben, ha biztosított a nemkívánatos idegen beporzás elleni megfelelő védelem.

3.

A termény megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta, illetve beltenyésztett vonal esetében jellemzői kielégítő fajtaazonosságot és fajtatisztaságot mutatnak. Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén a fent említett rendelkezéseket az egyedek tulajdonságaira is alkalmazni kell, beleértve a hímsterilitást, illetve a termékenység helyreállítását.

Különösen az Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale hibridektől eltérő terményei, valamint a Sorghum spp. és a Zea mays felelnek meg a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek:

A. Oryza sativa :

A beazonosítás alapján nyilvánvalóan vadon termő vagy vörös magvú növények száma nem haladhatja meg:

- elit vetőmag termesztése esetén a 0-t,

- minősített vetőmag termesztése esetén az 1/50 m2 mennyiséget.

B. Phalaris canariensis és Secale cereale a hibridek kivételével:

A terményhez tartozó fajban nyilvánvalóan nem a fajtához tartozó növények száma legfeljebb:

- elit vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként egy,

- minősített vetőmag termesztése esetén 10 m2-enként egy.

C. Sorghum spp.:

a) Azon Sorghum fajok növényeinek százalékos aránya, amelyek nem az adott növényállományhoz tartoznak, illetve azon növények százalékos aránya, amelyekről felismerhető, hogy nyilvánvalóan nem tartoznak a beltenyésztett vonalhoz vagy az egyedhez, nem haladhatja meg:

aa) elit vetőmag termesztése esetén

i. virágzáskor: a 0,1 %-ot;

ii. teljes érésnél: a 0,1 %-ot;

bb) minősített vetőmag termesztése esetén

i. hímivarú egyed növényeinél, amelyek a virágport akkor szórták el, amikor a nőivarú egyed bibéje termékeny: a 0,1 %-ot;

ii. nőivarú egyed növényei esetében:

- virágzáskor: a 0,3 %-ot,

- teljes érésnél: a 0,1 %-ot.

b) Hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztése esetén a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek kell teljesülniük:

aa) a hímivarú egyedek növényeinek elegendő virágport kell kibocsátaniuk azalatt, amíg a nőivarú egyedek növényeinek bibéje termékeny;

bb) amennyiben a nőivarú egyedek növényeinek bibéje termékeny, a pollent kibocsátott, illetve kibocsátó növények százalékos aránya nem haladhatja meg a 0,1 %-ot.

c) A Sorghum spp. nyílt beporzású vagy szintetikus fajtái terményeinek a következő szabványoknak kell megfelelniük: a terményt alkotó fajokban a nyilvánvalóan nem a fajtához tartozó növények száma:

- elit vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként legfeljebb egy,

- minősített vetőmag termesztése esetén 10 m2-enként legfeljebb egy.

D. Zea mays :

a) A nyilvánvalóan nem a fajtához, beltenyésztett vonalhoz vagy egyedhez tartozó növények száma nem haladja meg következő százalékarányokat:

aa) elit vetőmag termesztése esetén:

i. beltenyésztett vonalaknál a 0,1 %-ot;

ii. egyszeres hibridnél egyedenként a 0,1 %-ot;

iii. nyílt beporzású fajtáknál a 0,5 %-ot;

bb) minősített vetőmag termesztése esetén:

i. hibrid fajták egyedeinél:

- beltenyésztett vonalaknál a 0,2 %-ot,

- egyszeres hibridnél a 0,2 %-ot,

- nyílt beporzású fajtánál a 1,0 %-ot;

ii. nyílt beporzású fajtáknál a 1,0 %-ot.

b) Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén az alábbi egyéb szabványoknak, illetve feltételeknek kell teljesülniük:

aa) a hímivarú egyed kellő mennyiségű pollent bocsát ki, mialatt a nőivarú egyed virágzik;

bb) amennyiben indokolt, címerezést kell végezni;

cc) amennyiben a nőivarú egyedek legalább 5 %-a termékeny bibével rendelkezik, a pollent kibocsátott vagy kibocsátó nőivarú egyedek aránya nem haladja meg:

- az 1 %-ot egyik hivatalos szántóföldi ellenőrzés esetén sem, és

- a 2 %-ot a hivatalos szántóföldi ellenőrzések összességét tekintve.

Akkor tekinthető úgy, hogy a növények pollent bocsátottak vagy bocsátanak ki, ha a bugavirágzat központi tengelyén vagy elágazásán legalább 50 mm-en a portokok kiemelkedtek a glumáikból, és pollent bocsátottak vagy bocsátanak ki.

4. Secale cereale a) A terménynek meg kell felelnie a következő szabványoknak a nemkívánatos idegen beporzást eredményezhető, szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében: Termény Minimális távolság - elit vetőmag termesztése esetén - hímsterilitás alkalmazása esetében 1 000 m - ha nem alkalmaznak hímsterilitást 600 m - minősített vetőmag termesztése esetén 500 m b) A termény megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta az egyedek jellemzői tekintetében, a hímsterilitást is beleértve. A termény megfelel különösen a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek: i. a terményhez tartozó fajokban a nyilvánvalóan nem az egyedhez tartozó növények száma: - elit vetőmag termesztése esetén legfeljebb 30 m2-enként egy, - minősített vetőmag termesztése esetén legfeljebb 10 m2-enként egy; ez a szabvány csak a nőivarú egyed hivatalos szántóföldi ellenőrzésére vonatkozik; ii. az elit vetőmag esetében, amennyiben hímsterilitást alkalmaznak, a steril hímivarú egyed sterilitásának szintje legalább 98 %. c) Amennyiben indokolt, a minősített vetőmagot egy hímsteril nőivarú egyed és egy, a hímivarú termékenységet visszaállító hímivarú egyed vegyes művelésében termesztik.

5.

Elit vetőmag termesztésére való termény az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta és az önbeporzó xTriticosecale hibridjeiből.

a) A terménynek az alábbi szabványoknak kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzás veszélyét hordozó szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében:

- a nőivarú egyed legkisebb távolsága - a hímivarú egyed kivételével - ugyanazon faj bármely fajtájától: 25 m,

- amennyiben megfelelő a védelem bármely nem kívánatos idegen beporzás ellen, ez a távolság figyelmen kívül hagyható.

b) Az egyedek tulajdonságai tekintetében a termény megfelelő mértékben fajtaazonos és fajtatiszta.

Amennyiben a vetőmagot kémiai hibridizációs szer felhasználásával állítják elő, a terménynek a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek kell megfelelnie:

i. az egyes alkotóelemek legkisebb fajtatisztasága:

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum és Triticum spelta esetében: 99,7 %,

- önbeporzó xTriticosecale esetében: 99,0 %;

ii. a minimum hibriditásnak 95 %-nak kell lennie. A százalékos hibriditás meghatározása az érvényben lévő nemzetközi módszereknek megfelelően történik, amennyiben ilyen módszerek léteznek. Azon esetekben, ahol a hibriditást a minősítés előtti vetőmagtesztek során határozzák meg, a hibriditást szántóföldi ellenőrzés során nem kell meghatározni.

6.

A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek, különösen az Ustilagineae szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

7.

A fent említett egyéb szabványok vagy feltételek teljesítését az elit vetőmag esetében hatósági szántóföldi ellenőrzéssel, minősített vetőmag esetében pedig vagy szántóföldi ellenőrzéssel, vagy hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzéssel kell ellenőrizni.

Ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket a következő feltételekkel összhangban kell elvégezni:

A. A termény állapota és fejlődési szakasza lehetővé teszi a megfelelő vizsgálat elvégzését.

B. A szántóföldi ellenőrzések száma:

a) Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta és Secale cereale esetében: legalább egy;

b) Sorghum spp. és Zea mays esetében a virágzási időszakban:

aa) nyílt beporzású fajtáknál: legalább egy;

bb) beltenyésztett vonalaknál vagy hibrideknél: legalább három.

Amennyiben az elővetemény vagy egy korábbi év vagy a folyó évből származó Sorghum spp. és Zea mays, legalább egy speciális szántóföldi ellenőrzést kell végezni annak vizsgálatára, hogy teljesülnek-e az e melléklet 1. pontjában megállapított rendelkezések.

C. Az ebben a mellékletben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése érdekében megvizsgált földterület nagyságát, továbbá részegységeinek számát és eloszlását megfelelő módszerek alapján kell meghatározni.

II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

1. A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta, illetve beltenyésztett vonal esetében jellemzői kielégítő fajtaazonosságot és fajtatisztaságot mutatnak. Hibrid fajták vetőmagjánál a fent említett rendelkezések az egyedek tulajdonságaira is vonatkoznak. Különösen az alább felsorolt fajok vetőmagjának kell megfelelnie a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek: A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum és Triticum spelta, hibridjeiket kivéve: Kategória Minimális fajtatisztaság (%) Elit vetőmag 99,9 Minősített vetőmag, első generáció 99,7 Minősített vetőmag, második generáció 99,0 A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi ellenőrzések során kell megvizsgálni. B. Önbeporzó xTriticosecale-fajták a hibridek kivételével: Kategória Minimális fajtatisztaság (%) Elit vetőmag 99,7 Minősített vetőmag, első generáció 99,0 Minősített vetőmag, második generáció 98,0 A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi ellenőrzések során kell megvizsgálni. C. Az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum és Triticum spelta hibridjei, valamint az önbeporzó xTriticosecale: A »minősített vetőmag« kategória vetőmagjának legkisebb fajtatisztasága 90 %. Ezt megfelelő számú minta hivatalos utóellenőrzésével vizsgálják. D. Sorghum spp. és Zea mays: Amennyiben egy hímsteril nőivarú egyedet és egy, a hímivarú termékenységet vissza nem állító hímivarú egyedet használtak fel a hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztésére, a vetőmagot az alábbiak szerint kell előállítani: - vagy a vetőmagtétel fajtájának megfelelő arányú keverésével, amennyiben egyrészről egy hímsteril nőivarú egyed, másrészről egy termékeny hímivarú, nőivarú egyedet használtak fel, - vagy a hímsteril nőivarú egyed és a termékeny hímivarú, nőivarú egyed fajtának megfelelő arányú termesztésével. Ezen egyedek arányát főleg az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi ellenőrzéssel vizsgálják meg. E. A Secale cereale hibridjei: A vetőmagot csak akkor minősítik minősített vetőmagnak, ha kellő mértékben figyelembe vették a hivatalos utóvizsgálat eredményeit, amelyeket az elit vetőmag hivatalosan vett mintáin végeztek el a minősítésre beterjesztett vetőmag vegetációs időszakában annak ellenőrzése céljából, hogy az elit vetőmag megfelelt-e az ezen irányelvben az elit vetőmagra vonatkozóan annak fajtaazonosságával és fajtatisztaságával, valamint egyedeinek jellemzőivel kapcsolatban megállapított követelményeknek, a hímsterilitást is beleértve.

2. A vetőmagnak meg kell felelnie a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek a csírázóképesség, analitikai tisztaság és az egyéb fajokhoz tartozó vetőmag tartalma tekintetében: A. Táblázat: Faj és kategória Minimális csírázóképesség (a tiszta vetőmag %-ában) Minimális analitikai tisztaság (tömeg%-ban) Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a magok száma szerint, az Oryza sativa vörös magját is ideértve, a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában (oszloponként összesen) Egyéb növényfajok (a) Az Oryza sativa vörös vetőmagja Egyéb gabonafajok A gabonától eltérő növényfajok Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago Panicum spp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta: - elit vetőmag 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - minősített vetőmag, 1. és 2. generáció 85 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3 Avena nuda: - elit vetőmag 75 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - minősített vetőmag, 1. és 2. generáció 75 (d) 98 10 7 7 0 (c) 3 Oryza sativa: - elit vetőmag 80 98 4 1 1 - minősített vetőmag, 1. generáció 80 98 10 3 3 - minősített vetőmag, 2. generáció 80 98 15 5 3 Secale cereale: - elit vetőmag 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - minősített vetőmag 85 98 10 7 7 0 (c) 3 Phalaris canariensis: - elit vetőmag 75 98 4 1 (b) 0 (c) - minősített vetőmag 75 98 10 5 0 (c) Sorghum spp. 80 98 0 xTriticosecale: - elit vetőmag 80 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 - minősített vetőmag, 1. és 2. generáció 80 98 10 7 7 0 (c) 3 Zea mays 90 98 0 B. Egyéb alkalmazandó szabványok vagy feltételek, amennyiben ezekre az e melléklet 2. szakaszának A. pontjában található táblázatban utalás történik: a) A 4. oszlopban megállapított maximális magtartalom az 5-10. oszlopban említett fajok vetőmagjait is magában foglalja. b) Egy második vetőmag nem tekintendő szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta nem tartalmaz egy más gabonafajhoz tartozó vetőmagot sem. c) Az Avena fatua, Avena sterilis vagy Lolium temulentum vetőmagjának jelenléte egy előírt tömegű mintában nem tekintendő szennyezettségnek, amennyiben az ugyanolyan tömegű második minta nem tartalmaz egy ezen gabonafajokhoz tartozó vetőmagot sem. d) A Hordeum vulgare (kopasz zab) fajták esetében a kötelező minimális csírázóképesség a tiszta vetőmag 75 %-ára van csökkentve. A hatósági címkén fel kell tüntetni a »Minimális csírázóképesség: 75 %« szavakat.

3. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak különösen a következő szabványoknak kell megfelelnie a Claviceps purpurea tekintetében (a sclerotia vagy sclerotia-töredék maximális száma a III. melléklet 3. oszlopában megadott tömegű mintában). Kategória Claviceps purpurea A Secale cereale hibridjeitől eltérő gabonafajták: - elit vetőmag 1 - minősített vetőmag 3 A Secale cereale hibridjei: - elit vetőmag 1 - minősített vetőmag 4 (1) (1) Öt sclerotia vagy sclerotia-töredék jelenléte egy olyan mintában, amelynek előírt tömege a szabványoknak megfelelőnek tekinthető, amennyiben az azonos tömegű második mintában legfeljebb négy sclerotia vagy sclerotia-töredék van.

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

FajEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta minimális tömege
(gramm)
A II. melléklet 2. szakasza A. pontjának 4–10. oszlopában és a II. melléklet 3. pontjában előírt, szám szerinti meghatározásokhoz használt minta tömege
(gramm)
1234
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale301 000500
Phalaris canariensis10400200
Oryza sativa30500500
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense301 000900
Sorghum sudanense101 000900
Zea mays, a beltenyésztett vonalak elit vetőmagja40250250
Zea mays, elit vetőmag a beltenyésztett vonalak kivételével; minősített vetőmag401 0001 000

A tétel maximális tömege több mint 5 %-kal nem haladható meg.".

C. RÉSZ

A 2002/55/EK irányelv II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet 3. pontja a következő ponttal egészül ki:

"c) Egyéb alkalmazandó szabványok vagy feltételek, amennyiben ezekre utalás történik az a) pontban található táblázatban:

A Zea mays (Csemegekukorica - »super-sweet« típus) fajták esetében a kötelező minimális csírázóképesség a tiszta vetőmag 80 %-ára van csökkentve. A hatósági címkén vagy a szállítói címkén adott esetben fel kell tüntetni a »Minimális csírázóképesség: 80 %« szöveget."

2. A III. melléklet 1. pontja a) és b) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a Phaseolus coccineus, a Phaseolus vulgaris, a Pisum sativum és a Vicia faba vetőmagja - 30 tonna;

b) a búzaszemnél nagyobb méretű vetőmagok a Phaseolus coccineus, a Phaseolus vulgaris, a Pisum sativum és a Vicia faba kivételével - 20 tonna."

D. RÉSZ

A 2002/57/EK irányelv I., II. és III. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

A TERMÉNYRE VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

1.

A területen az elővetemény összeegyeztethető a megfelelő faj és fajta vetőmagjának termesztésével, és a terület kellően mentes az előveteményből felmagzó növényektől.

A Brassica napus hibridjei esetében a termesztést olyan területen kell végezni, ahol az elmúlt öt évben nem termesztettek Brassicaceae-t (Cruciferae).

2. A terménynek az alábbi szabványoknak kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzás veszélyét hordozó szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében: Termény Minimális távolság Brassica spp., kivéve Brassica napus, Cannabis sativa, kivéve egylaki Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba: - elit vetőmag termesztése esetén 400 m - minősített vetőmag termesztése esetén 200 m Brassica napus: - nem hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 500 m - nem hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztése esetén 100 m - hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztése esetén 300 m Cannabis sativa, egylaki Cannabis sativa: - elit vetőmag termesztése esetén 5 000 m - minősített vetőmag termesztése esetén 1 000 m Helianthus annuus: - hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 1 500 m - nem hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 750 m - minősített vetőmag termesztése esetén 500 m Gossypium hirsutum és/vagy Gossypium barbadense: - a Gossypium hirsutum elit vetőmagjának termesztése esetén 100 m - a Gossypium barbadense elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - a Gossypium hirsutum nem hibrid fajtái és intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitás nélkül (CMS) történő termesztése esetén 30 m - a Gossypium hirsutum intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással történő termesztése esetén 800 m - a Gossypium barbadense nem hibrid fajtái és intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitás nélkül történő termesztése esetén 150 m - a Gossypium barbadense intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással (CMS) történő termesztése esetén 800 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense fix intraspecifikus hibridjei elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense fix intraspecifikus hibridjei, valamint a citoplazmás hímsterilitás (CMS) nélkül előállított hibridek minősített vetőmagjának termesztése esetén 150 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással (CMS) történő termesztése esetén 800 m Ezektől a távolságra vonatkozó előírásoktól el lehet tekinteni abban az esetben, ha biztosított a nem kívánatos idegen beporzás elleni megfelelő védelem.

3. A termény fajtaazonosságának és fajtatisztaságának megfelelő mértékűnek kell lennie, illetve beltenyésztett vonal esetében jellemzőit tekintve megfelelően fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie. Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén a fent említett rendelkezések az egyedekre is vonatkoznak, ideértve olyan jellemzőket is, mint a hímsterilitás vagy a termékenység helyreállítása. Különösen a Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. fajtáinak, valamint a Helianthus annuus és a Brassica napus hibridjeinek meg kell felelniük a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi és Gossypium spp. nem hibrid fajtái: a fajon belüli nyilvánvalóan nem fajtaazonos növények száma nem lehet több - elit vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként egynél, - minősített vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként egynél. B. A Helianthus annuus hibridjei: a) A beltenyésztett vonallal vagy az egyeddel nyilvánvalóan nem azonos növények számának megengedett legmagasabb százalékos aránya: aa) elit vetőmag termesztése esetén: i. beltenyésztett vonalak 0,2 % ii. egyszeres hibridek: - hímivarú szülő, növények, amelyek elszórták virágporukat, amikor a nőivarú növények legalább 2 %-ának vannak megtermékenyíthető virágai 0,2 % - nőivarú szülő 0,5 % bb) minősített vetőmag termesztése esetén: - hímivarú egyed, növények, amelyek elszórták virágporukat, amikor a nőivarú növények legalább 5 %-ának vannak megtermékenyíthető virágai 0,5 % - nőivarú egyed 1,0 % b) Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén az alábbi egyéb szabványoknak, illetve feltételeknek kell teljesülniük: aa) a hímivarú egyed kellő mennyiségű pollent bocsát ki, mialatt a nőivarú egyed virágzik; bb) amennyiben a nőivarú egyedek növényei fogékony bibével rendelkeznek, a pollent kibocsátott, illetve kibocsátó növények százalékos aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot; cc) elit vetőmag termesztése esetén nőivarú egyedekhez tartozó olyan növények darabszám szerinti aránya, amelyek nyilvánvalóan eltérnek az egyedtől, és amelyek pollent bocsátottak, illetve bocsátanak ki, nem haladhatja meg a 0,5 %-ot; dd) amennyiben a II. melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a minősített vetőmag termesztéséhez hímsteril növényt kell használni olyan hímivarú egyed felhasználásával, amely meghatározott helyreállító vonalat illetve vonalakat tartalmaz annak érdekében, hogy az eredményül kapott hibridből termesztett növények legalább egyharmada minden tekintetben normálisnak mutatkozó pollent termeljen. C. A Brassica napus hímsterilitás felhasználásával előállított hibridjei: a) A beltenyésztett vonallal vagy az egyeddel nyilvánvalóan nem azonos növények számának megengedett legmagasabb százalékos aránya aa) elit vetőmag termesztése esetén i. beltenyésztett vonalak 0,1 % ii. egyszeres hibridek - hímivarú egyed 0,1 % - nőivarú egyed 0,2 % bb) minősített vetőmag termesztése esetén - hímivarú egyed 0,3 % - nőivarú egyed 1,0 % b) A hímsterilitásnak elit vetőmag termesztése esetén legalább 99 %-nak, minősített vetőmag termesztése esetén pedig legalább 98 %-nak kell lennie. A hímsterilitás becslése a virágok termékeny portok hiányára irányuló vizsgálata útján történik. D. A Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridjei: a) a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense szülői vonalai elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományban az előírt minimális fajtatisztaság mind a nőivarú, mind pedig a hímivarú szülői vonal esetén 99,8 %, amennyiben a magnövények legalább 5 %-ának pollenre fogékony virágai vannak. A magnövények szülői vonala hímsterilitásának becslése a virágok steril portok jelentére irányuló vizsgálata útján történik, és az így kapott érték nem lehet alacsonyabb 99,9 %-nál; b) a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridfajtái minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományban az előírt minimális fajtatisztaság mind a maghozó, mind a pollenadó szülői vonal esetén 99,5 %, amennyiben a magnövények legalább 5 %-ának pollenre fogékony virágai vannak. A maghozó szülői vonal hímsterilitásának becslése a virágok steril portok jelentére irányuló vizsgálata útján történik, és az így kapott érték nem lehet alacsonyabb 99,7 %-nál.

4.

A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A Glycine max esetében ez a feltétel különösen a Pseudomonas syringae pv. glycinea, a Diaporthe phaseolorum var. caulivora és var. sojae, a Phialophora gregata és a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea szervezetekre vonatkozik.

5.

A fent említett egyéb szabványok vagy feltételek teljesítését az elit vetőmag esetében hatósági szántóföldi ellenőrzéssel, minősített vetőmag esetében pedig vagy szántóföldi ellenőrzéssel, vagy hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzéssel kell ellenőrizni. Ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket a következő feltételekkel összhangban kell elvégezni:

A. A termény állapota és fejlődési szakasza lehetővé teszi a megfelelő vizsgálat elvégzését.

B. A Helianthus annuus, a Brassica napus, a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridfajtáin kívüli állományok esetében legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell tartani.

A Helianthus annuus hibridfajtái esetében legalább két szántóföldi ellenőrzést kell tartani.

A Brassica napus hibridfajtái esetében legalább három szántóföldi ellenőrzést kell tartani: az elsőt a virágzási szakasz előtt, a másodikat a virágzás korai szakaszában, a harmadikat pedig a virágzási szakasz végén.

A Gossypium hirsutum és/vagy a Gossypium barbadense hibridfajtái esetében legalább három szántóföldi ellenőrzést kell tartani: az elsőt a virágzás korai szakaszában, a másodikat a virágzási szakasz vége előtt, a harmadikat pedig a virágzási szakasz végén, amennyiben szükséges a pollenadó szülői vonal növényeinek eltávolítását követően.

C. Az ebben a mellékletben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése érdekében megvizsgált földterület nagyságát, továbbá részegységeinek számát és eloszlását megfelelő módszerek alapján kell meghatározni.

II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

I. ELIT ÉS MINŐSÍTETT VETŐMAG

1. A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának különösen a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek kell megfelelnie: Faj és kategória Minimális fajtatisztaság (%) Arachis hypogaea: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag 99,5 A Brassica napus nem hibrid fajtái, kivéve a kizárólag takarmányozási célra szánt fajtákat; Brassica rapa, kivéve a kizárólag takarmányozási célra szánt fajtákat - elit vetőmag 99,9 - minősített vetőmag 99,7 Brassica napus ssp. nem hibrid, kizárólag takarmányozásra szánt fajtái; Brassica rapa kizárólag takarmányozásra szánt fajtái; Helianthus annuus nem hibrid fajtái a hibrid egyedeket is beleértve; Sinapis alba: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag 99,0 Glycine max: - elit vetőmag 99,5 - minősített vetőmag 99,0 Linum usitatissimum: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag, 1.generáció 98,0 - minősített vetőmag, 2. és 3. generáció 97,5 Papaver somniferum: - elit vetőmag 99,0 - minősített vetőmag 98,0 A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi vizsgálatokkal kell megvizsgálni.

2. A Brassica napus hímsterilitás felhasználásával előállított hibridfajtái esetében a vetőmagnak meg kell felelnie az a)-d) pontban meghatározott feltételeknek és szabványoknak. a) A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta az egyedeinek fajtajellemzőit tekintve, beleértve a hímsterilitást vagy a termékenység helyreállítását is. b) A vetőmag minimális fajtatisztasága: elit vetőmag nőivarú komponense esetén 99,0 % elit vetőmag hímivarú komponense esetén 99,9 % minősített vetőmag esetén 90,0 % c) Vetőmag csak abban az esetben minősíthető minősített vetőmaggá, ha a minősített vetőmaggá való minősítésre benyújtott elit vetőmagból a növekedési szakasz során vett hatósági mintákon a mintaterületen végzett utólagos fajtavizsgálat eredményeit kellőképpen figyelembe vették annak megállapítására, hogy az elit vetőmag megfelel-e az elit vetőmagra vonatkozóan egyrészt az egyedek jellemzőit - beleértve a hímsterilitást - illetően a fajtaazonosság tekintetében megállapított követelményeknek, másrészt a minimális fajtatisztaság tekintetében a b) pontban megállapított szabványoknak. Hibrid fajták elit vetőmagja esetében a fajtatisztaság becslése megfelelő biokémiai módszerek segítségével végezhető. d) A hibrid fajták minősített vetőmagjának minimális fajtatisztaságára vonatkozóan a b) pontban megállapított szabványoknak való megfelelést megfelelő arányban vett hatósági mintán végzett utólagos fajtavizsgálattal rendszeresen ellenőrizni kell. A vizsgálat során megfelelő biokémiai módszerek használhatók.

3.

Amennyiben az I. melléklet 3. B. b) pontjának dd) alpontjában meghatározott feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételnek kell teljesülnie: amennyiben a Helianthus annuus hibrid fajtái minősített vetőmagjának előállítására egy hímsteril nőivarú egyedet és egy olyan hímivarú egyedet használtak, amely nem állítja helyre a hímtermékenységet, a hímsteril szülő által létrehozott vetőmagot a teljes termékenységet mutató szülő által létrehozott vetőmaggal kell keverni. A hímsteril szülő és a hímtermékeny szülő vetőmagjának aránya nem lehet nagyobb, mint 2:1.

4. A vetőmagnak meg kell felelnie az alábbi egyéb szabványoknak vagy feltételeknek a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és az egyéb fajok, köztük az Orobanche spp. vetőmagjának tartalma tekintetében: A. Táblázat: Faj és kategória Minimális csírázóképesség (a tiszta vetőmag %-ában) Analitikai tisztaság Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a magok száma szerint a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában Az Orobanche magjának tartalmára vonatkozó feltételek Legkisebb analitikai tisztaság (tömeg%) Egyéb növényfaj ok magjának legnagyobb megengedett mennyisége (tömeg%) Egyéb növényfajok (a) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Raphanus raphanistrum Rumex spp., a Rumex acetosella kivételével Alopecurus myosuroides Lolium remotum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arachis hypogaea 70 99 - 5 0 0 (c) Brassica spp. - elit vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 - minősített vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 Cannabis sativa 75 98 - 30 (b) 0 0 (c) (e) Carthamus tinctorius 75 98 - 5 0 0 (c) (e) Carum carvi 70 97 - 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3 Glycine max 80 98 - 5 0 0 (c) Gossypium spp. 80 98 - 15 0 0 (c) Helianthus annuus 85 98 - 5 0 0 (c) Linum usitatissimum: - len 92 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 - lenmag 85 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 Papaver somniferum 80 98 - 25 (b) 0 0 (c) (d) Sinapis alba: - elit vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 - minősített vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 B. Az e melléklet I. szakasza 4. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) az 5. oszlopban megállapított maximális magtartalom az 6-11. oszlopokban említett fajok vetőmagjait is magában foglalja; b) az egyéb növényfajok magjának összes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban; c) a Cuscuta spp. magjának mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel a 7. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban; d) a Cuscuta spp. egyetlen magjának jelenléte egy előírt tömegű mintában nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, azonos tömegű minta nem tartalmazza a Cuscuta spp. egyetlen magját sem; e) a vetőmagban nem lehet jelen Orobanche spp.; az Orobanche spp. egyetlen magjának jelenléte egy 100 gramm tömegű mintában azonban nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, 200 gramm tömegű mintában az Orobanche spp. egyetlen magja sincs jelen.

5. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak különösen az alábbi egyéb szabványoknak és feltételeknek kell megfelelnie: A. Táblázat: Faj Károsító szervezetek A károsító szervezettel fertőzött vetőmagoknak a magok száma szerinti maximális százalékos aránya (oszloponként összesen) Sclerotinia sclerotiorum (a sclerotia, illetve sclerotia-töredék maximális megengedett száma a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában) Botrytis spp. Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum lincolai, Fusarium spp. Platyedra gossypiella 1 2 3 4 5 Brassica napus 10 (b) Brassica rapa 5 (b) Cannabis sativa 5 Gossypium spp. 1 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b) B. Az e melléklet I. szakasza 5. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) a Linum usitatissimumban (len) a Phoma exigua var. linicola által fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg az 1 %-ot; b) a Sclerotinia sclerotinorumhoz tartozó sclerotia, illetve sclerotia-töredék teljes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban. C. A Glycine max-ra vonatkozó egyedi szabványok, illetve egyéb feltételek: a) a Pseudomonas syringae pv. glycinea vonatkozásában tételenként legalább 5 000 magból álló, 5 részmintára osztott mintán belül az említett károsító szervezet által fertőzöttnek bizonyult részminták száma nem haladhatja meg a 4-et; amennyiben mind az öt részmintában gyanús telepeket találnak, minden egyes részminta esetében a specifikus táptalajon izolált gyanús telepeket megfelelő biokémiai vizsgálatoknak kell alávetni a fenti szabványok, illetve feltételek teljesülésének igazolása céljából; b) a Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum vonatkozásában a fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg a 15 %-ot; c) az inert anyag jelenlegi nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban meghatározott tömegszázaléka nem haladhatja meg a 0,3 %-ot. A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy a tagállamok csak akkor végezzék el a fenti egyedi szabványokkal és egyéb feltételekkel kapcsolatos vizsgálatot, ha korábbi tapasztalatok alapján kétség merül fel az említett szabványok vagy feltételek teljesülésére vonatkozóan.

II. KERESKEDELMI VETŐMAG

Az 1. pont kivételével a kereskedelmi vetőmagra a II. melléklet I. szakaszában megállapított feltételek alkalmazandók.

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

FajEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta minimális tömege
(gramm)
A II. melléklet I. szakasza 4. pontjának A. részében található 5–11. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet I. szakasza 5. pontjának A. részében található 5. oszlopban előírt, a darabszám meghatározásához vett minta tömege
(gramm)
1234
Arachis hypogaea301 0001 000
Brassica juncea1010040
Brassica napus10200100
Brassica nigra1010040
Brassica rapa1020070
Cannabis sativa10600600
Carthamus tinctorius25900900
Carum carvi1020080
Glycine max301 0001 000
Gossypium spp.251 0001 000
Helianthus annuus251 0001 000
Linum usitatissimum10300150
Papaver somniferum105010
Sinapis alba10400200

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5 %-kal.".

( 1 ) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

( 2 ) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

( 3 ) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

( 4 ) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

( 5 ) HL L 38., 2006.2.9., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0074&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009L0074-20090704 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009L0074-20090704&locale=hu

Tartalomjegyzék