32010R0833[1]

A Bizottság 833/2010/EU, Euratom rendelete ( 2010. szeptember 21. ) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 833/2010/EU, Euratom RENDELETE

(2010. szeptember 21.)

az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A Bizottság köteles rendelkezéseket elfogadni a 617/2010/EU, Euratom rendelet 3. és 5. cikke szerinti adat- és információközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről.

(2) A beérkező adatok összehasonlíthatóságának biztosítása és a tagállamok, illetőleg a 617/2010/EU, Euratom rendelet 3. cikkében meghatározott megbízott szerveik vagy kijelölt testületeik által teljesítendő adatközlés egyszerűsítése érdekében az érintett adatokat és információkat egységes formátumban, adatközlő táblázatok útján célszerű megküldeni a Bizottságnak.

(3) A 736/96/EK tanácsi rendelet (2) hatályon kívül helyezése nyomán helyénvaló hatályon kívül helyezni a 2386/96/EK bizottsági rendeletet (3) is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekre vonatkozóan a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet 3. és 5. cikke alapján a Bizottság felé teljesítendő adat- és információközlés formáját és technikai részleteit e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

A 2386/96/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 180., 2010.7.15., 7. o.

(2) HL L 102., 1996.4.25., 1. o.

(3) HL L 326., 1996.12.17., 13. o.

MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0833 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0833&locale=hu

Tartalomjegyzék