1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat

a polgári perjogi kodifikációról

A Kormány elrendeli a polgári perjog, ezen belül a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény átfogó korszerűsítésére irányuló munkálatok megkezdését. A felülvizsgálat közvetlen célja egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő polgári perjogi törvénykönyv megalkotása, amely biztosítja az anyagi jogok hatékony érvényesítését. Cél továbbá, hogy az új polgári perrendtartás a jogtudomány és a joggyakorlat eredményeire támaszkodva áttekinthetően, koherensen, a technika vívmányaira is figyelemmel szabályozza a perjogi viszonyokat, megkönnyítve ezzel a jogkereső állampolgárok és a szakmai közönség helyzetét. Az új polgári perjogi törvénykönyv szerepe kiemelkedő, hiszen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény újraszabályozta a polgári anyagi jogviszonyokat és az anyagi jogi normák érvényesülésének biztosítása a perrendtartásra hárul.

1. A felülvizsgálatban az alábbi bizottságok, a következők szerint vesznek részt:[1]

- Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság, amelynek feladata a munka- és témabizottságok tevékenységének irányítása, koordinálása, valamint a munka- és témabizottságok javaslatai alapján álláspont kialakítása és képviselete a koncepcionális súlyú kérdésekben, továbbá az igazságügyért felelős miniszter által készített szakmai anyagok, előterjesztések és normaszöveg tervezetek véleményezése;

- munka- és témabizottságok, amelyeknek feladata a jogtudomány, a joggyakorlat és a minisztériumok képviselőinek bevonásával a perrendtartás egyes részterületeire, jogintézményeire vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint az igazságügyért felelős miniszter felkérése alapján háttéranyagok készítése.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter

Határidő: a) a melléklet szerinti Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság,

illetve Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság megalakítására:

azonnal

b) munkacsoportok megalakítására:

2013. szeptember

2. Ki kell dolgozni és szakmai, illetőleg társadalmi vitára kell bocsátani az új polgári perrendtartás koncepcióját, valamint téziseit, majd elő kell készíteni az új Kódexet.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter

Határidő: a) az új polgári perrendtartás koncepciójának kidolgozására:

2014. II. negyedév

b) a koncepcióról szóló szakmai, illetve társadalmi viták lefolytatására:

2015. I. negyedév

3. Ki kell dolgozni az új polgári perrendtartás normaszöveg tervezetét a koncepció alapján.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter[2]

Határidő: az új polgári perrendtartás normaszövegének kidolgozására és Kormány elé terjesztésére: 2016. IV. negyedév

4. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz[3]

Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság

A Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság Kormány által felkért tagjai:

1. Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke,

2. az igazságügyi miniszter,

3. a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára,

4. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

5. a Kúria elnöke,

6. a legfőbb ügyész,

7. a Magyar Jogász Egylet elnöke,

8. a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,

9. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke,

10. Varga István tanszékvezető, habil. egyetemi docens a Főbizottság tudományos titkára,

11. Wopera Zsuzsa miniszteri biztos, a Főbizottság szervezési titkára.

A Főbizottság 2-9. pont alatt felsorolt tagjai személyesen vagy képviselőjük útján vesznek részt a Főbizottság ülésein.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1012/2015. (I. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2015.01.23.

[2] Módosította az 1012/2015. (I. 22.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2015.01.23.

[3] Megállapította az 1012/2015. (I. 22.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2015.01.23.

Tartalomjegyzék