32018D0881[1]

A Tanács (EU) 2018/881 határozata (2018. június 18.) a Bizottságnak az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottsága által az ACCC/C/2008/32. számú ügyben tett megállapítások kezelésével kapcsolatos uniós opciókra vonatkozó tanulmány, valamint az 1367/2006/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat benyújtására való felkéréséről

A TANÁCS (EU) 2018/881 HATÁROZATA

(2018. június 18.)

a Bizottságnak az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottsága által az ACCC/C/2008/32. számú ügyben tett megállapítások kezelésével kapcsolatos uniós opciókra vonatkozó tanulmány, valamint az 1367/2006/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat benyújtására való felkéréséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 241. cikkére,

tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak az EUMSZ 225. és 241. cikkének alkalmazásáról szóló 10. bekezdésére,

mivel:

(1) A Tanács 2005. február 17-én a 2005/370/EK tanácsi határozattal (2) az Európai Közösség nevében jóváhagyta a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezményt (3) (a továbbiakban: az Aarhusi Egyezmény). Az Aarhusi Egyezmény hozzájárul az Uniónak az EUMSZ 191. cikkében meghatározott környezetpolitikai céljaihoz.

(2) Az Unió - különösen az 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) - az uniós intézmények és szervek tekintetében végrehajtotta az Aarhusi Egyezményből fakadó kötelezettségeket.

(3) Az Aarhusi Egyezmény 15. cikkében meghatározott, a jogkövetés felülvizsgálatára szolgáló, nem konfrontációs, nem bírósági jellegű, konzultatív természetű rendszernek megfelelően létrejött az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottsága (a továbbiakban: a Megfelelési Bizottság). A Megfelelési Bizottság hatáskörrel rendelkezik annak vizsgálatára, hogy a felek megfelelnek-e az Aarhusi Egyezménynek.

(4) Az Unió 2017. március 17-én megkapta a Megfelelési Bizottság által az uniós szinten az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében indított ACCC/C/2008/32. számú ügyben tett megállapításokat (a továbbiakban: a megállapítások). A Megfelelési Bizottság a megállapítások 123. pontjában arra a következtetésre jutott, hogy "az érintett fél a nyilvánosság tagjainak az igazságszolgáltatáshoz való joga tekintetében nem felel meg az egyezmény 9. cikke (3) és (4) bekezdésének, mert sem az Aarhusi rendelet, sem az EUB ítélkezési gyakorlata nem hajtja végre az említett bekezdésekből fakadó kötelezettségeket vagy felel meg azoknak". Az Aarhusi Egyezmény Hivatala a megállapítások alapján elkészítette az Európai Uniónak az Aarhusi Egyezmény szerinti kötelezettségeinek való megfeleléséről szóló VI/8f. sz. határozattervezetet (a továbbiakban: a VI/8f. sz. határozattervezet).

(5) A Tanács 2017. július 17-én elfogadta az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének (a továbbiakban: a részes felek ülése) hatodik ülésszakán a VI/8f. sz. határozattervezettel kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontról szóló (EU) 2017/1346 határozatot (5). Az Unió álláspontja az volt, hogy annak néhány módosítása függvényében elfogadja a VI/8f. sz. határozattervezetet.

(6) 2017. szeptember 14-én, a részes felek ülésének Budvában, Montenegróban tartott hatodik ülésszakán a részes felek ülése megbeszélést folytatott többek között a VI/8f. sz. határozattervezetről, ugyanakkor nem értett egyet azokkal az uniós javaslatokkal, amelyek a VI/8f. sz. határozattervezetnek az (EU) 2017/1346 határozattal összhangban való módosítására irányultak. Megállapodás hiányában a részes felek ülése úgy döntött, hogy a 2021-ben tartandó következő rendes ülésszakáig elhalasztja az e határozattervezettel kapcsolatos megbeszélést.

(7) A részes felek ülésén 2017. szeptember 14-én elfogadott, "Környezeti demokrácia a fenntartható jövőért" című budvai nyilatkozatban felszólították az Aarhusi Egyezmény részes feleit és aláíróit, hogy az Aarhusi Egyezmény előírásainak megfelelően mindenki számára garantálják az igazságszolgáltatáshoz való tényleges és egyenlő jogot.

(8) Az Európai Parlament 2017. november 15-én és 16-án elfogadta a természetre, emberekre és gazdaságra vonatkozó cselekvési tervről szóló állásfoglalást, valamint a környezetvédelmi politikák végrehajtásának uniós felülvizsgálatáról (EIR) szóló állásfoglalást, amelyek mindegyike többek között felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be az 1367/2006/EK rendelet felülvizsgálatára vonatkozó új jogalkotási javaslatot a Megfelelési Bizottságnak az ACCC/C/2008/32. számú üggyel kapcsolatos ajánlásának figyelembevétele érdekében.

(9) A részes felek ülésének hatodik ülésszakán az Unió kijelentette, hogy készen áll megvizsgálni, miként és mely eszközökkel képes úgy megfelelni az Aarhusi Egyezménynek, hogy az összeegyeztethető legyen az uniós jogrend alapvető elveivel és bírósági felülvizsgálati rendszerével. Az Uniónak konkrét lépéseket kell tennie ebbe az irányba, és fel kell kérnie a Bizottságot, hogy nyújtson be egy tanulmányt a Megfelelési Bizottság által az ACCC/C/2008/32. számú ügyben tett megállapítások kezelésével kapcsolatos uniós opciókról. Lehetségesnek tűnik az 1367/2006/EK rendelet oly módon való módosítása, ami nem járna az Unió bírósági felülvizsgálati rendszerének módosulásával, különösen azon uniós jogi aktusok kategóriájának a bővítése révén, amelyek tekintetében belső felülvizsgálatot lehet kérni.

(10) Az Unió továbbra is teljes mértékben támogatja az Aarhusi Egyezmény fontos célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy 2019. szeptember 30-ig készítsen tanulmányt az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottsága által az ACCC/C/2008/32. számú ügyben tett megállapítások kezelésével kapcsolatos uniós opciókra vonatkozóan (a továbbiakban: a tanulmány), megvizsgálva, miként és mely eszközökkel képes az Unió úgy megfelelni az Aarhusi Egyezménynek, hogy az összeegyeztethető legyen az uniós jogrend alapvető elveivel és bírósági felülvizsgálati rendszerével.

(2) A tanulmánynak ki kell terjednie a különböző opciók jogi, pénzügyi és az emberi erőforrásokat érintő vonzataira, ideértve az 1367/2006/EK rendelet módosítását is.

2. cikk

(1) A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy - amennyiben a tanulmány eredményei fényében helyénvaló - 2020. szeptember 30-ig nyújtson be az 1367/2006/EK rendelet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, vagy pedig tájékoztassa a Tanácsot a tanulmány nyomonkövetéséhez szükséges egyéb intézkedésekről.

(2) A Tanács a szokásos gyakorlatnak megfelelően felkéri a Bizottságot, hogy a javaslathoz csatoljon hatásvizsgálatot.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PORODZANOV

(1) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(2) A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 124., 2005.5.17., 1. o.).

(3) HL L 124., 2005.5.17., 4. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

(5) A Tanács (EU) 2017/1346 határozata (2017. július 17.) az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének hatodik ülésszakán az ACCC/C/2008/32. számú megfelelési üggyel kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról (HL L 186., 2017.7.19., 15. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0881 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0881&locale=hu