32016R0044[1]

A Tanács (EU) 2016/44 rendelete (2016. január 18.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS (EU) 2016/44 RENDELETE

(2016. január 18.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "pénzeszközök" bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b) "pénzeszközök befagyasztása" a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

c) "gazdasági erőforrások" mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d) "gazdasági erőforrások befagyasztása" a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e) "technikai segítségnyújtás" javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósulhat meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f) "szankcióbizottság" az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1970(2011) sz. ENSZ BT-határozata 24. pontjának értelmében létrehozott bizottsága;

g) "az Unió területe" a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

h) "a jegyzékbe vett hajók" a 2146(2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjában említett szankcióbizottság által megjelölt, e rendelet V. mellékletében felsorolt hajók;

i) "a líbiai kormány kapcsolattartó pontja" a 2146(2014) sz. ENSZ BT-határozat 3. pontjának megfelelően a szankcióbizottságnak megküldött értesítés szerint a líbiai kormány által kijelölt kapcsolattartó pont.

2. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

2a. cikk

Előzetesen engedélyeztetni kell a következőket:

a) a VII. mellékletben foglalt áruk közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználás céljából;

b) a VII. mellékletben foglalt árukkal vagy az ilyen áruk - közvetlen vagy közvetett - rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználás céljából;

c) a VII. mellékletben foglalt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve mindenekelőtt az említett termékek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználás céljából.

3. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 1 ) (a közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

b) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

c) a közös katonai listán vagy az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

d) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása Líbiában vagy líbiai felhasználás céljából;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)-d) pontban említett tilalmak megkerülése.

Az (1) bekezdéstől eltérve, az abban meghatározott tilalmak nem alkalmazandók az alábbiakra:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó, katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás;

b) az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió személyzete vagy az Unió tagállamainak személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Líbiába exportált védőruházat, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra;

c) a líbiai kormány részére nyújtott, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint.

Az (1) bekezdéstől eltérve, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint, az abban meghatározott tilalmak nem alkalmazandók az alábbiakra:

a) fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok egyéb értékesítéséhez és szolgáltatásához kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, finanszírozás és pénzügyi támogatás;

b) technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásként nyújtott katonai felszerelésekhez kapcsolódóan, ide értve a b) pont hatálya alá nem tartozó fegyvereket és azokhoz kapcsolódó anyagokat,.

4. cikk

Az olyan áruk és technológia átadásának megakadályozása érdekében, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, illetve amelyek szolgáltatását, értékesítését, átadását vagy kivitelét e rendelet tiltja, a Líbia területéről az Unió vámterületére, illetve az Unió vámterületéről Líbia területére szállított minden áru tekintetében, a 450/2008/EK rendelet ( 2 ) és a 952/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott, az érkezést és az indulást megelőző, kiegészítő információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok mellett az információszolgáltató személy nyilatkozik arról, hogy az áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy azok e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az exportált áruk engedélyhez kötöttek, közlik a megadott kiviteli engedély adatait. Ezeket a kiegészítő elemeket esettől függően vagy írásos formában, vagy vámáru-nyilatkozat felhasználásával kell benyújtani az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságához.

5. cikk

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők a II. és a VI. melléklet tekintetében, valamint a Tanács által meghatározott egyéb megfelelő szereplők a III. melléklet tekintetében.

6. cikk

A III. melléklet tartalmazza a II. mellékletben nem szereplő azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket,

a) akik vagy amelyek részt vettek vagy bűnrészesként közreműködtek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos megsértése elkövetésének elrendelésében, ellenőrzésében vagy más módon történő irányításában, többek között civil lakosságot és létesítményeket érő, légi bombázást is magában foglaló, nemzetközi jogot sértő támadások megtervezésében, parancsba adásában, elrendelésében vagy végrehajtásában való részvétel vagy bűnrészesség által;

b) akik vagy amelyek megsértették az 1970(2011) sz., az 1973(2011) sz. ENSZ BT-határozat vagy e rendelet rendelkezéseit vagy ilyen jogsértésben részt vettek;

c) akiket vagy amelyeket Moammer Kadhafi korábbi líbiai rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, és továbbra is veszélyt jelentenek Líbia békéjére, stabilitására vagy biztonságára, illetve az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve;

d) akik vagy amelyek Líbia békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető tevékenységekben vesznek részt vagy ilyen tevékenységeket támogatnak, illetve akadályozzák vagy aláássák az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulását, többek között az alábbiak révén: i. Líbiában az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő tevékenységek vagy emberi jogi visszaélésnek minősülő tevékenységek tervezése, irányítása vagy elkövetése Líbiában; ii. a líbiai repülőterek, vasúti- vagy buszpályaudvarok, valamint tengeri kikötők elleni, vagy Líbia állami intézményei vagy infrastruktúrája elleni, vagy a Líbia területén lévő külképviseletek elleni támadások; iii. támogatás nyújtása fegyveres csoportok vagy bűnszervezetek számára a nyersolaj vagy bármely más természeti erőforrás Líbiában való jogellenes kiaknázása révén; iv. líbiai állami pénzügyi intézmények és a líbiai nemzeti olajvállalat fenyegetése vagy a velük szemben alkalmazott nyomásgyakorlás, valamint olyan cselekményekben való részvétel, amelyek líbiai állami pénzeszközök eltulajdonításához vezethetnek, vagy azt eredményezhetik; v. az 1970(2011) sz. ENSZ BT-határozatban és e rendelet 1. cikkében elrendelt, Líbiával szembeni fegyverembargó megsértése, és a vonatkozó rendelkezések kijátszásához való segítségnyújtás; vi. a Líbiai Politikai Párbeszéd Fórumának ütemtervében tervezett választások akadályozása vagy aláásása; vii. személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek a fenti személyek, szervezetek vagy szervek egyikének érdekében, nevében vagy utasítása szerint járnak el, vagy amely szervezet vagy szerv a fentiek vagy a II., illetve a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll; vagy

e) akiknek vagy amelyeknek a Moammer Kadhafi korábbi rezsimje alatt eltulajdonított olyan líbiai állami pénzeszközök vannak a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, stabilitásának vagy biztonságának veszélyeztetésére, valamint a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására.

7. cikk

Az olyan, a II. vagy III. mellékletben meg nem jelölt személyek, szervezetek vagy szervek esetében, amelyekben az abban a mellékletekben megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek egyike részesedéssel rendelkezik, a megjelölt személy, szervezet vagy szerv pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettség nem akadályozza meg az említett meg nem jelölt személyeket, szervezeteket vagy szerveket abban, hogy folytassák jogszerű üzleti tevékenységeiket, amennyiben ezen üzlet keretében nem bocsátanak pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére.

8. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a II. vagy a III. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják,

feltéve, hogy amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt, vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását az érintett tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a bizottság jóváhagyta; és

b) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

9. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak: i. amely a személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett, illetve került meghozatalra; vagy ii. amely az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetnek a Biztonsági Tanács által történő jegyzékbe vételének időpontját megelőzően keletkezett, illetve került meghozatalra;

b) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy határozat nem a II. vagy a III. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javára szól;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; és

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

Az 5. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 5. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv III. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, uniós bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban érvényesíthető bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem valamely, a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

10. cikk

Az 5. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, amennyiben úgy vélik, hogy ez humanitárius célokból, így például humanitárius segítség eljuttatása vagy eljuttatásának megkönnyítése, a polgári lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek - többek között élelmiszerek és az előállításukhoz szükséges mezőgazdasági termékek, gyógyszerek és villamos energia biztosítása - eljuttatása céljából, vagy a Líbiából történő evakuálás céljából szükséges. Az érintett tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

11. cikk

Az 5. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a következő célok közül egyre vagy többre használják fel: i. humanitárius szükségletek; ii. kizárólag polgári felhasználás céljából tüzelőanyag, villamos energia és víz; iii. a szénhidrogének Líbia általi kitermelésének és értékesítésének újrakezdése; iv. a polgári kormány intézményeinek és a polgári állami infrastruktúrának a kialakítása, működtetése, illetve megerősítése; vagy v. a banki műveletek újrakezdésének elősegítése, többek között a Líbiával folytatandó nemzetközi kereskedelem támogatásának vagy elősegítésének céljából;

b) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az ilyen értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást;

c) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, hogy az említett pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat nem bocsátják a II. vagy a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára;

d) az érintett tagállam előzetes konzultációt folytatott a líbiai hatóságokkal az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználásáról; és

e) az érintett tagállam a líbiai hatóságok tudomására hozta az e bekezdés b) és c) pontja alapján elküldött értesítést, és a líbiai hatóságok öt munkanapon belül nem emeltek kifogást az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadításával szemben.

Az 5. cikk (4) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy a kifizetés az érintett személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi megjelölése előtt, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését, és nem valamely, az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezet javára szól;

b) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

12. cikk

A 5. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amelyek ezen időpont előtt keletkeztek;

c) a 9. cikk (1) bekezdésében említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések; vagy

d) az Unióban meghozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható, a 9. cikk (2) bekezdésében említett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések,

feltéve, hogy a kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

13. cikk

Az 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a II. vagy a III. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a megjelölése előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat: i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a II. vagy a III. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni; ii. a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését.

b) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam legalább tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról;

c) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a tagállam az engedély megadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot az említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról.

14. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik bizonyos pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt kikötői hatóságok rendelkezésére bocsátását a 2011. június 7. előtt megkötött szerződések 2011. július 15-ig történő végrehajtásával kapcsolatban, kivéve a kőolajjal, gázzal és finomított kőolajtermékekkel kapcsolatos szerződéseket. A tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

15. cikk

16. cikk

17. cikk

Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés - különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) a II. vagy III. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely más líbiai személy, szervezet vagy szerv, ideértve a líbiai kormányt is;

c) az a) vagy a b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

18. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt internetes helyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóság részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például az 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

19. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

20. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) a IV. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján;

b) az V. melléklet módosítására a 2015/1333/KKBP határozat V. mellékletének módosításai szerint és a szankcióbizottság által a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 12. pontja szerint tett megállapítások alapján;

c) a VII. melléklet módosítására a benne foglalt - migránscsempészésre és emberkereskedelemre felhasználható - áruk jegyzéke pontosításának vagy módosításának, illetve a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrában szereplő nómenklatúra-kódok frissítése céljából.

21. cikk

22. cikk

22 a. cikk

23. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a IV. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

24. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

25. cikk

A 204/2011/EU rendelet hatályát veszti. A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A BELSŐ ELNYOMÁS CÉLJAIRA FELHASZNÁLHATÓ, A 2., A 3. ÉS A 4. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1. Az Európai Unió közös katonai listája ( 5 ) ("közös katonai lista") ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2. Kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3. A közös katonai lista által nem szabályozott céltávcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1. Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2. Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3. Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4. Kifejezetten a fogvatartott és/vagy őrizetbe vett személyek szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5. Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6. a 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei. 1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre. 2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1. Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2. A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3. A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok: a) amatol; b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal); c) nitroglikol; d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN) e) pikril-klorid; f) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1. Testvédelmet biztosító golyóálló és/vagy szúrásálló védőmellények;

5.2. Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos rohamsisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok. Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre: - a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések, - a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

6. Név: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) a Külső Biztonsági Szervezet igazgatója; b) a külső hírszerző hivatal vezetője. Születési idő:1944. április 4.Születési hely: Alrhaybat. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Dorda Abuzed OE; b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: FK117RK0; az útlevelet 2018. november 25-én állították ki Tripoliban (Lejárat dátuma: 2026. november 24.) Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2014. június 27., 2016. április 1., 2020. február 25., 2022. július 18.) Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

7. Név: 1.: ABU; 2.: BAKR; 3.: YUNIS; 4.: JABIR

Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy. Tisztség: védelmi miniszter. Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. Név: 1.: MATUQ; 2.: MOHAMMED; 3.: MATUQ; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: ismeretlen, feltételezhetően fogva tartják. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

10. Név: 1.: HANNIBAL; 2.: MUAMMAR; 3.: QADHAFI; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő:1975.9.20.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: B/002210. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Libanon (őrizetben). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2016. november 11.; 2014. szeptember 26.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. Név: 1.: KHAMIS; 2.: MUAMMAR; 3.: QADHAFI; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2014. szeptember 26.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. Név: 1.: MOHAMMED; 2.: MUAMMAR; 3.: QADHAFI; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2014. szeptember 26.; 2013. szeptember 4.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13. Név: 1.: MUAMMAR; 2.: MOHAMMED; 3.: ABU MINYAR; 4.: QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Születési idő: 1942. Születési hely: Szirte, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2013. szeptember 4.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. Név: 1.: MUTASSIM; 2.: QADHAFI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: nemzetbiztonsági tanácsadó. Születési idő: a) 1976; b)1974.2.5.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Muatasmblla; b) Muatasimbllah; c) Moatassam. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: B/001897. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2016. április 1.; 2014. szeptember 26.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt. Értesülések szerint 2011. október 20-án a líbiai Szirtében elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. Név: 1. SAADI 2.: QADHAFI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a Tisztség: a különleges erők parancsnoka Születési idő: a)1973.5.27.; b)1975.1.1.Születési hely: Tripoli, Libya Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: a) 014797 b) 524521 c) líbiai útlevélszám: AA862825, kiállítás ideje: 2021. május 19., kiállítás helye: Tripoli (érvényességi idő: 2029. május 18.) Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: Líbia (őrizetben) A jegyzékbe vétel dátuma:2011.2.26. (módosítva: 2022.1.28., 2015.3.26., 2012.4.2., 2012.3.14.) Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

16. Név: 1.: SAIF AL-ARAB; 2.: QADHAFI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. Név: 1.: SAIF AL-ISLAM; 2.: QADHAFI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a Qadhafi Alapítvány igazgatója. Születési idő:1972.6.25.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: B014995. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Líbia (Feltételezett állapot: mozgásában korlátozott; feltételezett tartózkodási hely: Zintan, Líbia). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2016. november 11.; 2014. szeptember 26.; 2012. április 2.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. Név: 1.: ABDULLAH; 2.: AL-SENUSSI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: ezredes. Tisztség: a katonai hírszerzés igazgatója. Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán. Azonosításra alkalmas névváltozat:a) Abdoullah Ould Ahmed (Útlevélszám: B0515260. Születési idő: 1948. Születési hely: Anefif (Kidal), Mali. Kiállítás dátuma: 2012. január 10. Kiállítás helye: Bamako, Mali. Lejárat dátuma: 2017. január 10.); b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali személyazonosító szám: 073/SPICRE. Születési hely: Anefif, Mali. Kiállítás dátuma: 2011. december 6. Kiállítás helye: Essouck, Mali). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2014. június 27.; 2013. március 21.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. Név: 1.: SAFIA; 2.: FARKASH; 3.: AL-BARASSI; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1952 körül. Születési hely: Al Bayda, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, szül.: 1953.1.1. (ománi útlevelének száma: 03825239; kiállítás dátuma: 2014. május 4.; lejárat dátuma: 2024. május 3.). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 03825239. Nemzeti személyazonosító szám: 98606491. Cím: a) Ománi Szultánság; b) (Feltételezett tartózkodási hely: Egyiptom). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. június 24. (módosítva: 2016. április 1.; 2015. március 26.; 2014. szeptember 26.; 2013. szeptember 4.; 2012. április 2.; 2012. február 13.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. Név: 1.: ABDELHAFIZ; 2.: ZLITNI; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Muammar Qadhafi ezredes kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; b) a Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere; c) a Líbiai Központi Bank ideiglenes elnöke. Születési idő: 1935. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. június 24. (módosítva: 2016. november 11.; 2014. szeptember 26.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

21. Név: 1.: ERMIAS; 2.: ALEM; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: egy nemzetközi emberkereskedelmi hálózat vezetője. Születési idő: 1980 körül. Születési hely: Eritrea. Azonosításra alkalmas névváltozat: Ermias Ghermay, Guro. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Ermies Ghermay; b) Ermias Ghirmay. Állampolgárság: Eritrea. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: (Ismert cím: Tripoli, Tarig sure no. 51., 2015-ben feltehetően átköltözött Szabrathába.) A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Több megbízható forrásból, így például bűnügyi nyomozásokból származó részletes beszámolók alapján Ermias Alem a líbiai migránskereskedelem egyik szubszaharai kulcsfigurájának tekinthető. Ermias Alem egy nemzetközi hálózat vezetője, amely több tízezres nagyságrendű migránskereskedelemért és -csempészésért felelős, főként Afrika szarvából a líbiai partokra, majd onnan tovább európai célországokba, illetve az Egyesült Államokba. Fegyveresek, raktárak és fogva tartás céljára szolgáló táborok állnak a rendelkezésére, ahol a beszámolók szerint súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el a migránsokkal szemben. Szorosan együttműködik a líbiai embercsempész-hálózatokkal, így például Mus'ab Mustafa hálózatával, és Mus'ab Mustafa "keleti ellátási lánca" vezetőjének tekintik. Hálózata Szudántól a líbiai partokig, valamint Európáig (Olaszország, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság), illetve az Egyesült Államokig terjed. Ermias Alem magánkézben lévő, fogva tartás céljára szolgáló táborokat tart az ellenőrzése alatt Líbia északnyugati partjainak környékén, ahol fogva tartják a migránsokat és súlyosan bántalmazzák őket. A migránsokat ezekből a táborokból szállítják át Szabrathába, illetve Závijába. Az elmúlt években Ermias Alem számtalan veszélyes tengeri utat szervezett, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük számos kiskorút is). A palermói (Olaszország) bíróság 2015-ben elfogatóparancsot adott ki Ermias Alemmel szemben több ezer migráns embertelen körülmények közötti csempészése kapcsán, beleértve a Lampedusa közelében 2013. október 13-án bekövetkezett hajótörést is, amely 266 halálos áldozatot követelt.

22. Név: 1.: FITIWI; 2.: ABDELRAZAK; 3.: n/a; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: egy nemzetközi emberkereskedelmi hálózat vezetője. Születési idő: megközelítőleg (30-35 éves). Születési hely: Masszaua, Eritrea. Azonosításra alkalmas névváltozat: Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: Fitwi Esmail Abdelrazak. Állampolgárság: Eritrea. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Fitiwi Abdelrazak egy nemzetközi hálózat vezetője, több tízezres nagyságrendű migránskereskedelemért és -csempészésért felelős, főként Afrika szarvából a líbiai partokra, majd onnan tovább európai célországokba, illetve az Egyesült Államokba. Nyílt forrásokból és számos bűnügyi nyomozásból származó adatok alapján Fitiwi Abdelrazak nagy számú migráns líbiai kizsákmányolásáért és bántalmazásáért felelős kulcsfigurának tekinthető. Fitiwi Abdelrazak kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a líbiai embercsempész-hálózatok körében, és óriási vagyonra tett szert a migránskereskedelemből. Fegyveresek, raktárak és fogva tartás céljára szolgáló táborok állnak a rendelkezésére, ahol súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el. Hálózatának egységei megtalálhatók Szudántól Líbiáig, Olaszországig és onnan tovább más migrációs célországokig. A táboraiban lévő migránsok egy részét máshonnan vásárolta meg, így például a fogva tartás céljára szolgáló egyéb helyi táborokból. A migránsokat ezekből a táborokból szállítják át a líbiai partokhoz. Fitiwi Abdelrazak számtalan veszélyes tengeri utat szervezett, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük kiskorúakat is). Fitiwi Abdelrazak legalább kettő, 2014 áprilisa és júliusa közötti, halálos áldozatokat követelő hajótöréssel hozható kapcsolatba.

23. Név: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, egy nemzetközi emberkereskedelmi hálózat vezetője. Születési idő:1988. május 7.Születési hely: (feltehetően Szabratha, Talil közelében). Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Al-Dabachi; b) Al Ammu; c) The Uncle; d) Al-Ahwal; e) Al Dabbashi. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: LY53FP76; az útlevelet 2015. szeptember 29-én állították ki Tripoliban. Nemzeti személyazonosító szám: 119880387067. Cím: a) Garabulli, Líbia; b) Závija, Líbia; c) Dbabsa-Szabratha. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7. (módosítva: 2018. szeptember 17.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

További információk

Ahmad Imhamad az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, korábban a Szabratha és Melita közötti partszakaszon tevékenykedett. Ahmad Imhamad jelentős vezetői szerepet tölt be a migránskereskedelemhez kapcsolódó jogellenes tevékenységekben. Ezenkívül az al-Dabbashi klán és milícia kapcsolatokat ápol terrorista és erőszakos szélsőséges csoportokkal. Ahmad Imhamad jelenleg Závija környékén aktív azt követően, hogy 2017 októberében a tengerparti térségben más milíciákkal és rivális csempészszervezetekkel heves összecsapásokra került sor, amelyek több mint 30 halálos áldozatot követeltek, és az áldozatok között polgári személyek is voltak. Elüldözésére válaszul Ahmad Imhamad 2017. december 4-én nyilvánosan megfogadta, hogy fegyverekkel és katonai erővel fog visszatérni Szabrathába. Széles körben bizonyított, hogy az Imhamad milícia közvetlenül részt vett a migránskereskedelemben és -csempészésben, és hogy a milícia tartja ellenőrzése alatt a migránsok indulási területeit, a táborokat, a búvóhelyeket és a csónakokat. Információk támasztják alá azt a következtetést, hogy Ahmad Imhamad kegyetlen körülményeknek és néha halálos kimenetelű helyzeteknek tette ki a migránsokat (köztük kiskorúakat is) a szárazföldön és a tengeren egyaránt. Az Imhamad milícia és az egyéb milíciák között Szabrathában kitört heves összecsapásokat követően migránsok ezreire találtak rá (közülük sokan súlyos állapotban voltak), a legtöbbjük a Martyrs Anas al-Dabbashi brigád és az al-Ghul milícia ellenőrzése alatt álló táborokban voltak. Az al-Dabbashi klánnak és a hozzá kapcsolódó Anas al-Dabbashi milíciának hosszú múltra visszatekintő kapcsolatai vannak a Levantei Iszlám Állammal (ISIL) és annak társszervezeteivel.

Az ISIL számos tagja megtalálható soraikban, így például Abdallah al-Dabbashi is, aki az ISIL részéről Szarabatha "kalifája". Ahmad Imhamad állítólag szintén részt vett Sami Khalifa al-Gharabli - a szarabathai képviselő-testület által kinevezett, a migránscsempészés elleni műveletek vezetője - 2017. júliusi meggyilkolásának a megszervezésében. Ahmad Imhamad tevékenységei nagyban hozzájárulnak az erőszak és a bizonytalanság fokozódásához Nyugat-Líbiában, és fenyegetik a békét és a stabilitást Líbiában és a környező országokban.

24. Név: 1.: MUS'AB; 2.: MUSTAFA; 3.: ABU AL QASSIM; 4.: OMAR

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: egy nemzetközi emberkereskedelmi hálózat vezetője. Születési idő:1983. január 19.Születési hely: Szabratha, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: Mus'ab Abu Qarin. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin; b) The Doctor; c) Al-Grein. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: a) 782633, a kiállítás dátuma: 2005. május 31.; b) 540794, a kiállítás dátuma: 2008. január 12.Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Kiegészítő információk

Mus'ab Mustafa az embercsempészettel és migránskereskedelemmel összefüggő tevékenységek központi figurájának tekinthető a szarabathai térségben, de Závijából és Garabulliból is tevékenykedik. Nemzetközi hálózata kiterjed Líbiára, európai célországokra, szubszaharai országokra (ez utóbbiakban toborozzák a migránsokat) és arab országokra (ahol pénzügyi tevékenységeit folytatja). Megbízható források dokumentálták, hogy az emberkereskedelem és -csempészet kapcsán összetűzésbe került Ermias Alemmel, aki Mus'ab Mustafa részéről a "keleti ellátási láncot" irányítja. Bizonyítékok támasztják alá azt, hogy Mus'ab Mustafa kapcsolatokat ápolt a csempészüzlet egyéb szereplőivel is, elsősorban a závijai Mohammed al-Hadival (aki az unokatestvére és az al-Nasr brigád vezetője, és akinek szintén javasolták a jegyzékbe vételét). Mus'ab Mustafa korábbi bűntársa, aki jelenleg együttműködik a líbiai hatóságokkal, azt állítja, hogy Mus'ab Mustafa csupán 2015-ben több mint 45 000 fő tengeri útját szervezte meg, halálos veszélynek kitéve a migránsokat (köztük kiskorúakat is). Mus'ab Mustafa szervezte a 2015. április 18-án a Szicíliai-csatornánál hajótöréssel végződő utat is, amely 800 ember halálát követelte. Többek között az ENSZ szakértői csoportjától származó bizonyítékok igazolják, hogy felelős a migránsok kegyetlen körülmények közötti fogva tartásáért, többek között Tripoliban, az al-Wadi körzet közelében és a Szarabathához közeli tengerparti üdülőhelyeken, ahol a migránsokat tartják. A beszámolók szerint Mus'ab Mustafa közeli kapcsolatban állt a szarabathai al-Dabbashi klánnal egészen addig, amíg konfliktus nem alakult ki közöttük a "védelmi pénzek" miatt. Források arról számoltak be, hogy Mus'ab Mustafa fizetett a szarabathai térség erőszakos szélsőségeseihez közel álló személyeknek azért, hogy cserében jóváhagyást kapjon a migránsoknak az erőszakos szélsőséges körök nevében történő csempészéséhez, amely körök pénzügyi előnyökhöz jutnak az illegális bevándorlás kihasználásából. Mus'ab Mustafa kapcsolatban áll tripoli, szebhai és kufrai szalafista fegyveres csoportok alkotta csempészhálózattal.

25. Név: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a Shuhada al-Nasr brigád parancsnoka, a závijai olajfinomító őrségének vezetője. Születési idő:1985. december 2.Születési hely: Závija, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Kashlaf; b) Koshlaf; c) Keslaf; d) al-Qasab. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: C17HLRL3; az útlevelet 2015. december 30-án állították ki Závijában. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Závija, Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7. (módosítva: 2018. szeptember 17.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

További információk

Mohammed al-Hadi a nyugat-líbiai závijai Shuhada al Nasr brigád vezetője. Az általa vezetett milícia tartja ellenőrzés alatt a závijai olajfinomítót, amely a migránscsempészettel kapcsolatos tevékenységek központja. Mohammed al-Hadi ellenőrzése alatt tart továbbá idegenrendészeti fogdákat is, így például a nasri idegenrendészeti fogdát, amelyek névlegesen az irreguláris migráció elleni küzdelemért felelős részleg ellenőrzése alatt állnak. Több forrás is megerősíti, hogy Mohammed al-Hadi hálózata az egyik legdominánsabb a líbiai migránscsempészet és a migránsok kizsákmányolása területén. Mohammed al-Hadi intenzív kapcsolatokat ápol a závijai, az al-rahmani és az al-miladi parti őrség helyi egységének vezetőjével, akinek az egysége tartóztatja fel a migránsok csónakjait, gyakorta a rivális migránscsempész-hálózatokéit. A migránsokat ezt követően az Al Nasr milícia ellenőrzése alatt álló idegenrendészeti fogdákba szállítják, ahol a beszámolók szerint nagyon rossz körülmények uralkodnak. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság bizonyítékai alapján a migránsokat gyakran verték, míg másokat, elsősorban a szubszaharai országokból és Marokkóból származó nőket "szexrabszolgaként" árulták a helyi piacon. A szakértői bizottság megállapításai szerint Mohammed al-Hadi együttműködik egyéb fegyveres csoportokkal is, 2016-ban és 2017-ben pedig több alkalommal is részt vett erőszakos összecsapásokban.

26. Név: 1.: ABD; 2.: AL-RAHMAN; 3.: AL-MILAD; 4.: n/a

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a závijai parti őrség parancsnoka. Születési idő: megközelítőleg (29 éves). Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Rahman Salim Milad; b) al-Bija. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Závija, Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Abd al Rahman al-Milad vezeti a závijai parti őrség regionális egységét, amelyet rendszeresen kapcsolatba hoznak a migránsokkal és más embercsempészekkel szembeni erőszakkal. Az ENSZ szakértői csoportja azt állítja, hogy Abd al Rahman al-Milad és a parti őrség más tagjai közvetlenül részt vesznek a migránsok csónakjainak tűzfegyverekkel történő elsüllyesztésében. Abd al Rahman al-Milad együttműködik más migránscsempészekkel is, így például Mohammed al-Hadi-val (akinek szintén javasolták a jegyzékbe vételét), akik - a források beszámolói szerint - védelmet biztosítanak számára a migránskereskedelemmel és -csempészettel kapcsolatos törvénytelen tevékenységekhez. Bűnügyi nyomozások keretében számos tanú állította, hogy a tengeren a parti őrség (Abd al Rahman al-Milad által használt) Tallil nevű hajójára vették fel őket fegyveres férfiak, majd az al-nasri idegenrendészeti fogdába szállították őket, ahol a beszámolók szerint kegyetlen körülmények között tartották és gyakran verték őket.

27. Név: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: fegyveres milíciák vezetője. Születési idő:1982. október 29.Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: S/263963; az útlevelet 2012. november 8-án állították ki. Nemzeti személyazonosító szám: a) 119820043341; b) személyi azonosító szám: 137803. Cím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2018. szeptember 11. (módosítva: 2020. február 25.). Egyéb információk: anyja neve: Salma Abdula Younis. Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Jegyzékbe véve a 2213 (2015) sz. határozat 11. pontjának b), c) és d) alpontja; a 2362 (2017) sz. határozat 11. pontja alapján.

További információk

- Líbia főügyészsége letartóztatási parancsot adott ki az érintett személy ellen, akit több bűncselekmény elkövetésével gyanúsít.

- Az érintett személy fegyveres cselekményeket és támadásokat követett el a líbiai olajrégióban található olajipari létesítmények ellen, súlyos károkat okozva a régióban, legutóbb 2018. június 14-én.

- A líbiai olajrégióban elkövetett támadások következtében a régió lakosai közül sokan sérüléseket szenvedtek, és azok veszélybe sodorták a polgári lakosság életét.

- 2013 és 2018 között a támadások időnként lehetetlenné tették a líbiai olajexportot, ami jelentős veszteségeket okozott a líbiai gazdaság számára.

- Az érintett személy megkísérelt jogellenesen olajat exportálni.

- Az érintett személy külföldi harcosokat toboroz a líbiai olajrégió elleni, ismétlődő támadásaihoz.

- Az érintett személy a cselekményein keresztül Líbia stabilitása ellen munkálkodik és akadályozza azt, hogy a líbiai felek megoldják a politikai válságot és végrehajtsák az Egyesült Nemzetek Szervezetének cselekvési tervét.

28. Név: 1: SALAH 2: BADI 3: na 4: na

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A "Fakhr Líbia" vagy "Líbia büszkesége" néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka Születési idő: n/a Születési hely: n/a Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: na A jegyzékbe vétel dátuma: 2018. november 16.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk:

- A fegyveres ellenállás támogatásával Salah Badi következetesen próbálta aláásni a líbiai politikai rendezést. Nyílt forrásokból származó bizonyítékok támasztják alá, hogy Salah Badi a "Fakhr Líbia" vagy "Líbia büszkesége" néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka.

- Vezető szerepet töltött be a legutóbbi tripoli harcokban, amelyek 2018. augusztus 27-én kezdődtek, és amelyekben legalább 115 személy - többségükben polgári személy - vesztette életét. Az ENSZ líbiai támogató missziója (UNSMIL) kifejezetten utalt a parancsnoksága alatt álló erőkre, amikor az erőszakos cselekmények beszüntetésére szólította fel a harcok minden résztvevőjét (és emlékeztette őket arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében tilos támadni polgári személyeket és polgári létesítményeket).

- 2016 végén és 2017-ben Salah Badi nemzetiegységkormány-ellenes milíciákat vezetett a Tripoli ellen végrehajtott támadásokban, többször is kísérletet téve arra, hogy átvegye a hatalmat a nemzeti egységkormánytól és helyreállítsa Khalifa Ghwell nem elismert "nemzeti felemelkedés kormányát". Salah Badi 2017. február 21-én feltűnt a tripoli Rixos hotel közelében felvett és a Youtube-ra feltöltött videón szereplő tankok mellett és azzal fenyegetőzött, hogy szembeszáll a nem elismert nemzeti egységkormánnyal. 2017. május 26-án és 27-én a Salah Badi által vezetett "Fakhr Líbia" ("Líbia büszkesége") elnevezésű erők tripoli helyszíneket támadtak meg, így például az abu szalimi körzetet és a repülőtérre vezető utat. A közösségi média által alátámasztott, megbízható médiabeszámolók szerint a Salah Badi által vezetett erők tankokat és nehéztüzérséget vetettek be a támadások során.

29. Név: 1: OSAMA; 2.: AL KUNI; 3.: IBRAHIM; 4.: n/a.

Titulus/rendfokozat: a Zawiyah-i Al Nasr idegenrendészeti fogda vezetője. Tisztség: n/a. Születési idő:1976. április 4.Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Osama Milad; b) Osama al-Milad; c) Osama Zawiya; d) Osama Zawiyah; e) Osama al Kuni. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Zawiyah, Libya. A jegyzékbe vétel dátuma:2021. október 25.Egyéb információk: Az Al Nasr idegenrendészeti fogda tényleges vezetőjeként a szóban forgó személy közvetlenül és/vagy beosztottain keresztül részt vett az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat sértő tevékenységekben vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő tevékenységekben, illetve támogatott ilyen tevékenységeket. A szóban forgó személy két, a závijai (Zawiyah) hálózat emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységéhez szervesen kapcsolódó jegyzékbe vett személy, nevezetesen Mohamed Kashlaf (LYi.025) és Abdulrahman al Milad (LYi.026) érdekében, nevében vagy azok utasítása szerint végzett tevékenységet. Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve a 2213 (2015) sz. határozat 11. pontjának a) és f) alpontja; a 2441 (2018) sz. határozat 11. pontja alapján.

Kiegészítő információk

Az Al Nasr idegenrendészeti fogda tényleges vezetőjeként a szóban forgó személy közvetlenül és/vagy beosztottain keresztül részt vett az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat sértő tevékenységekben vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő tevékenységekben, illetve támogatott ilyen tevékenységeket. A szóban forgó személy két, a závijai (Zawiyah) hálózat emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységéhez szervesen kapcsolódó jegyzékbe vett személy, nevezetesen Mohamed Kashlaf (LYi.025) és Abdulrahman al Milad (LYi.026) érdekében, nevében vagy azok utasítása szerint végzett tevékenységet. A závijai (Zawiyah) Al Nasr idegenrendészeti fogda évek óta szerepel olyan nyilvános és bizalmas jelentésekben, amelyek a Líbiában tartózkodó migránsok és menedékkérők nehéz helyzetével, azon belül pedig többek között a kínzással, a szexuális és nemi alapú erőszakkal, valamint az emberkereskedelemmel foglalkoznak. A humanitárius szervezetek, valamint az emberkereskedelem áldozatai következetesen az idegenrendészeti fogda tényleges vezetőjeként azonosították a szóban forgó személyt. Három olyan személyt, akik korábban az Al Nasr idegenrendészeti fogdában dolgoztak, börtönbüntetésre ítéltek a fogdában tartott migránsok kínzása miatt.

III. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

NévAzonosító adatokA jegyzékbevétel indokolásaA jegyzékbevétel időpontja
1.ABU SHAARIYABeosztás: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.Muammar Qadhafi sógora.
A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője; e tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
2.ALSHARGAWI, Bashir Saleh BashirSzületési idő: 1946.
Születési hely: Traghen.
Muammar Qadhafi kabinetjének vezetője. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.2.28.
4.FARKASH, Mohammed BoucharayaSzületési idő: 1949. július 1.
Születési hely: Al-Bayda.
Korábban a Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
5.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouKorábban az Általános Népi Kongresszus főtitkára.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
7.HIJAZI, Mohamad MahmoudMuammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
8.HOUEJ, Mohamad AliA líbiai nemzeti egységkormány gazdasági és kereskedelmi minisztere.
Születési idő: 1949
Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett)
Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi egykori rezsimjével.
2011.3.21.
10.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMuammar Qadhafi kormányának szociális minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
11.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadSzületési idő: 1963. május 4.
Útlevél száma: B/014965 (érvényes 2013 végéig).
Muammar Qadhafi kormányának oktatási, felsőoktatási és kutatási minisztere. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
13.DIBRI, Abdulqader YusefBeosztás: A Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.
Születési idő: 1946.
Születési hely: Hun, Libya.
Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
15.AL QADHAFI, Quren Salih Quren
más néven: Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen
Neme: férfiKorábban Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a Muammar Qadhafi rezsimjét szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
A Népi Front Líbia Felszabadításáért (Popular Front for the Liberation of Libya, PFLL) elnevezésű, Muammar Qadhafi egykori vezetőhöz hű milícia és politikai párt tagja. Közreműködik a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósítását aláásó tevékenységekben az ENSZ elleni állásfoglalása és azáltal, hogy ellehetetleníti az ENSZ közvetítésével zajló politikai folyamatot, többek között a Líbiai Politikai Párbeszéd Fórumának (Libyan Political Dialogue Forum, LPDF) működését, ezért továbbra is veszélyt jelent Líbia békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.
2011.4.12.
16.AL KUNI, Amid Husain, ezredesFeltételezett állapot/tartózkodási hely: Dél-LíbiaKorábban Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
21.DIAB, Moussa
más néven DIAB, Mousa
Neme: férfiMoussa Diab súlyos emberi jogi visszaélésekért – többek között emberkereskedelem folytatásáért, valamint migránsok és menekültek elrablásáért, megerőszakolásáért és meggyilkolásáért – felelős, és e cselekményekben közvetlenül részt vett.
Migránsokat és menekülteket tartott fogságban egy Bani Walid közelében lévő, fogva tartás céljára szolgáló illegális táborban, ahol a fogva tartottakkal embertelen és megalázó módon bántak. Számos migránst és menekültet meggyilkoltak, amikor azok megpróbáltak megszökni a fogva tartás céljára szolgáló táborból.
2020.9.21.
22.Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN
(Евгеним Викторовим мригомин)
Születési idő: 1961. június 1.
Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin orosz üzletember, aki szoros – többek között pénzügyi – kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal (Wagner Group), egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai magánszervezettel.
Ily módon Yevgeniy Viktorovich Prigozhin szerepet vállal a Wagner Csoport líbiai tevékenységeiben és támogatást nyújt azokhoz: ezek a tevékenységek fenyegetést jelentenek az ország békéje, stabilitása és biztonsága tekintetében.
A Wagner Csoport különösen érintett az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott – és a (KKBP) 2015/1333 határozat 1. cikkébe átültetett – líbiai fegyverembargó többszöri és ismétlődő megsértésében, így például fegyverszállításban, valamint a Líbiai Nemzeti Hadsereg (Libya National Army) támogatásaként zsoldosok líbiai bevetésében. A Wagner Csoport részt vett az ENSZ által elismert nemzeti egységkormány ellen irányuló számos katonai műveletben, továbbá hozzájárult Líbia stabilitásának gyengítéséhez és a békés folyamatok aláásásához.
2020.10.15.
23.KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich
(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)
Beosztás(ok): A Wagner Csoport (Wagner Group) 1. támadó és felderítő századának (1st Attack and Reconnaissance Company) parancsnoka
Hívójele: Ratibor
Születési idő: 1977. október 8.
Születési hely: Nikolskoye, korábbi Szovjetunió (former USSR) (jelenleg: Oroszországi Föderáció (Russian Federation))
Állampolgársága: orosz
Wagner csoportbeli azonosítója: M-0271
Neme: férfi
Aleksandr Sergeevich Kuznetsov az oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai magánszervezet, a Wagner Csoport (Wagner Group) parancsnoki struktúrájához tartozik. 2014-ben átvette a Wagner Csoport 1. támadó és felderítő századának (1st Attack and Reconnaissance Company) parancsnokságát. 2019 szeptemberében Líbiában megsebesült, miközben a Líbiai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Libyan National Liberation Army, NLA) oldalán harcolt a Wagner Csoport katonai erőinek parancsnokaként. Beosztása és cselekményei révén Kuznetsovot felelősség terheli a Wagner Csoport azon tevékenységeiért, amelyek fenyegetik Líbia békéjét, stabilitását és biztonságát.2021.12.13.

B. Szervezetek

NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbevétel időpontja
2.Gaddafi International Charity and Development Foundation (Qadhafi Alapítvány a jótékonysági szervezetekért és a fejlesztésért)Az iroda elérhetőségei: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LÍBIA Telefon: (+ 218) 214778301 – Fax (+ 218) 214778766; email: info@gicdf.orgSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
3.Waatassimou AlapítványSzékhelye: Tripoli.Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
4.Libyan Jamahirya Broadcasting CorporationElérhetőségek: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.netSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
Részt vett a felkelők elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatos félretájékoztatási kampányokban, és ezzel a gyűlölet és az erőszak nyilvános szításában.
2011.3.21.
5.A forradalmi gárda csapataiSzoros kapcsolatban álltak Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével. Részt vettek a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.3.21.
6.Libyan Agricultural Bank (más néven Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae; más néven Libyan Agricultural Bank)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Líbia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Líbia;
email cím: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Líbia);
Tel. (218)214870586;
Tel. (218) 214870714;
Tel. (218) 214870745;
Tel. (218) 213338366;
Tel. (218) 213331533;
Tel. (218) 213333541;
Tel. (218) 213333544;
Tel. (218) 213333543;
Tel. (218) 213333542;
Fax (218) 214870747;
Fax (218) 214870767;
Fax (218) 214870777;
Fax (218) 213330927;
Fax (218) 213333545
A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
7.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
8.Al-Inma Holding Co. For Industrial InvestmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
9.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 email: info@ethic.lyA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
10.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
11.LAP Green Networks (más néven Lap GreenN, más néven LAP Green Holding Company)9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, MauritiusA Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
12.Sabtina Ltd530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 01794877 (UK)A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
13.Ashton Global Investments LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 1510484 (BVI)
A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
14.Capitana Seas LimitedA Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
15.Kinloss Property LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 1534407 (BVI)
A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
17.Sigma Airlines
más néven Sigma Aviation; Air Sigma
Cím:
Markov Str. 11
050013, Almaty, Kazakhstan
Tel.: +7 727 292 23 05
Honlap: https://airsigma.pro/
A következő névre bejegyezve: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich
A Sigma Airlines kereskedelmi teherszállító légitársaság, amelynek repülőgépeiről megállapítást nyert, hogy megsértették az ENSZ BT 1970 (2011) sz. határozatával elrendelt – az uniós jogba a (KKBP) 2015/1333 határozat 1. cikkével átültetett –, Líbiával szembeni fegyverembargót.
Az ENSZ megállapította, hogy a Sigma Airlines azon kereskedelmi teherszállító légitársaságok egyike, amelyek megsértették a katonai felszerelések Líbiába irányuló transzferére vonatkozó ENSZ-embargót.
2020.9.21.
18.Avrasya ShippingCím:
Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey
Tel.: +90 549 720 1748
E-mail: info@avrasyashipping.com
Honlap: http://www.avrasyashipping.com/iletisim
Az Avrasya Shipping tengerhajózási társaság, amelynek Cirkin nevű hajójáról megállapítást nyert, hogy megsértette az ENSZ BT 1970 (2011) sz. határozatával elrendelt – az uniós jogba a (KKBP) 2015/1333 határozat 1. cikkével átültetett –, Líbiával szembeni fegyverembargót.
A Cirkin különösen a katonai felszerelések Líbiába irányuló, 2020 májusában és júniusában végrehajtott szállításaival hozható összefüggésbe.
2020.9.21.
19.Med Wave ShippingCím:
Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;
Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;
Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon
Tel.: +962 78 706 4121; +962 6 586 5550; +962 6 586 8550
E-mail: operation@medwave.co
A Med Wave Shipping tengerhajózási társaság, amelynek Bana nevű hajójáról megállapítást nyert, hogy megsértette az ENSZ BT 1970 (2011) sz. határozatával elrendelt – az uniós jogba a (KKBP) 2015/1333 határozat 1. cikkével átültetett –, Líbiával szembeni fegyverembargót.
A Bana különösen a katonai felszerelések Líbiába irányuló, 2020 januárjában végrehajtott szállításaival hozható összefüggésbe.
2020.9.21.

IV. MELLÉKLET

A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 13. CIKKBEN ÉS A 18. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

V. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK H) PONTJÁBAN ÉS A 15. CIKKBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE ÉS A SZANKCIÓBIZOTTSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

VI. MELLÉKLET

AZ 5. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

1. Elnevezés: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY [LÍBIAI BEFEKTETÉSI HATÓSÁG]

Más néven: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Korábbi nevén: n/a. Cím:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. március 17.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján, amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat 15. pontja módosított. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

2. Elnevezés: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO [LÍBIAI AFRIKAI BEFEKTETÉSI TÁRSASÁG]

Más néven: n/a. Korábbi nevén: n/a. Cím:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2011. március 17.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján, amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat 15. pontja módosított. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715

VII. MELLÉKLET

A 2a. cikkben említett, migránscsempészésre és emberkereskedelemre felhasználható cikkek

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra-kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrából (KN) származó és az említett rendelet I. mellékletében foglalt azon kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek, illetve amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

KN-kódÁrumegnevezés
8407 21Szikragyújtású, kívül felszerelhető motor hajózáshoz
Ex8408 10Kompressziós gyújtású, kívül felszerelhető motor hajózáshoz
Ex8501 31Kívül felszerelhető elektromotor hajózáshoz, legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel
Ex8501 32Kívül felszerelhető elektromotor hajózáshoz, 750 W-ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel
Ex8903 10Felfújható szabadidős vagy sportolási célú hajó
Ex8903 99Csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motorcsónak

( 1 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) (HL L 145., 2008.6.4. 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10. 1. o.).

( 4 ) A Tanács (KKBP) 2020/472 határozata (2020. március 31.) az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéről (EUNAVFOR MED IRINI) (HL L 101., 2020.4.1., 4. o.).

( 5 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0044&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R0044-20231111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R0044-20231111&locale=hu

Tartalomjegyzék