Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31994R3378[1]

Az Európai Parlament És A Tanács 3378/94/EK Rendelete (1994. december 22.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletnek, valamint az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendeletnek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi Fordulóját követő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 3378/94/EK rendelete

(1994. december 22.)

a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletnek, valamint az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendeletnek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóját követő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100a cikkeire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [2],

mivel az 1576/89/EGK rendelet [3] és az 1601/91/EGK rendelet [4] megállapítja a szeszes italok, ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános előírásokat; mivel a Világkereskedelmi Szervezetet létrehozó egyezmény szerves részét képező Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezménynek különösen a 23. és 24. cikkeiből eredő kötelezettségeknek az említett rendeletekben történő figyelembevétele céljából e rendeletekben rendelkezni kell arról, hogy bizonyos körülmények között az érintett felek megakadályozzák a Világkereskedelmi Szervezetben tagként részt vevő harmadik ország védett földrajzi árujelzőinek jogellenes használatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1576/89/EGK rendelet a 11. cikke után a következő cikkel egészül k:

"11a. cikk

(1) A Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezmény 23. és 24. cikkeiben megállapított kikötéseknek megfelelően a tagállamok meghozzák mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az érintettek számára e rendelet hatálya alá tartozó termékek azonosítására szolgáló földrajzi árujelzők közösségi használatának megakadályozását olyan termékek vonatkozásában, amelyek nem arról a helyről származnak, mint amire a szóban forgó földrajzi árujelző utal, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben a termék tényleges származási helyét is feltüntették, vagy a földrajzi árujelző fordításban szerepel, vagy azt "- szerű", "típusú", "stílusú", "utánzat" vagy egyéb hasonló kifejezések egészítik ki.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "földrajzi árujelző" olyan jelölést jelent, amely alapján azonosítani lehet, hogy a termék a Világkereskedelmi Szervezetben tagként résztvevő harmadik ország területéről, régiójából vagy helységéből származik, amennyiben a termék minőségét, hírnevét vagy egyéb különleges jellemzőjét elsősorban földrajzi eredetének lehet tulajdonítani.

(2) E rendelet 11. cikkével és e rendelet hatálya alá tartozó termékek megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az (1) bekezdést alkalmazni kell.

(3) Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghozni."

(2) Az 1601/91/EGK rendelet a 10. cikke után a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

(1) A Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezmény 23. és 24. cikkeiben megállapított kikötéseknek megfelelően a tagállamok meghozzák mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az érintettek számára az e rendelet hatálya alá tartozó termékek azonosítására szolgáló földrajzi árujelzők közösségi használatának megakadályozását olyan termékek vonatkozásában, amelyek nem arról a helyről származnak, mint amire a szóban forgó földrajzi árujelző utal, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben a termék tényleges származási helyét is feltüntették, vagy a földrajzi árujelző fordításban szerepel, vagy azt "- szerű", "típusú", "stílusú", "utánzat" vagy egyéb hasonló kifejezések egészítik ki.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "földrajzi árujelző" olyan jelölést jelent, amely alapján azonosítani lehet, hogy a termék a Világkereskedelmi Szervezetben tagként résztvevő harmadik ország területéről, régiójából vagy helységéből származik, amennyiben a termék minőségét, hírnevét vagy egyéb különleges jellemzőjét elsősorban földrajzi eredetének lehet tulajdonítani.

(2) E rendelet 10. cikkével és e rendelet hatálya alá tartozó termékek megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az (1) bekezdést alkalmazni kell.

(3) Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 14. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghozni."

2. cikk

A Bizottság minden évben egy megfelelő statisztikai adatokkal alátámasztott, a hatályos eszközök alkalmazásáról szóló jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

3. cikk

(1) Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba.

(2) 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 22-én.

az Európa Parlament részéről

az elnöke

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

H. Seehofer

[1] Az 1994. november 24-én kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az Európai Parlament 1995. december 13-i véleménye (HL C 369., 1995.12.24., 1. o.), a Tanács 1994. december 13-i közös állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 1994. december 15-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 160., 1989.6.12., 1. o. Legutóbb a 3280/92/EGK rendelettel (HL L 327., 1992.11.13., 3. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. Legutóbb a 3279/92/EGK rendelettel (HL L 327., 1992.11.13., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R3378 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R3378&locale=hu