31983L0467[1]

A Bizottság irányelve (1983. július 29.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1983. július 29.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik hozzáigazításáról

(83/467/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek figyelembevételével a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében a veszélyes anyagok listája kiegészítésre szorul azért, hogy további anyagok kerüljenek a listára, hogy szükséges ezen anyagok osztályázásához bizonyos kritériumok világos kifejtése, és hogy néhányuk osztályozását és címkézését felül kell vizsgálni;

mivel a 67/548/EGK irányelv 2. cikke az általános kritériumok szerint veszélyesként határozza meg többek között a robbanásveszélyes, oxidáló, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, nagyon mérgező, mérgező, ártalmas, maró hatású és irritatív anyagokat és készítményeket; mivel a 16. cikk megállapítja az ilyen anyagok és készítmények címkézésénél használandó veszélyszimbólumokat és -jeleket; mivel a veszélyszimbólumok és jelek a 67/548/EGK irányelv II. mellékletében találhatóak; mivel a II. mellékletet módosítani kell az irányelvben foglalt új veszélyességi kategóriák figyelembevételével;

mivel a 67/548/EGK irányelv III. és IV. melléklete meghatározza a különleges kockázatok (R-mondatok) és biztonsági útmutatások (S-mondatok) jelölését; mivel az ismeretek fejlődése miatt bizonyos különleges kockázatok világosabban meghatározhatók és bizonyos biztonsági útmutatások pontosabban megfogalmazhatók; mivel ezért a III. és IV. mellékletet módosítani szükséges;

mivel a 67/548/EGK irányelv 5. cikke és 8. cikkének (2) bekezdése az I. mellékletben nem szereplő veszélyes anyagok csomagolására és átmeneti címkézésére vonatkozó rendelkezéseket állapít meg; mivel e rendelkezéseknek összhangban kell lenniük különösen a VI. mellékletben meghatározott kritériumokkal, amelynek II. B. része megállapítja a maró hatás kritériumait és az irritációs kritériumokat, és amelynek II. D. része tartalmazza a veszélyes anyagok címkézési útmutatóját és a veszélyes anyagokra vonatkozó mondatok kiválasztási kritériumait, amely mondatok a különleges kockázatokat (R-mondatok) és a biztonsági útmutatásokat (S-mondatok) jelölik, mivel e feltételek között a VI. mellékletet ki kell egészíteni;

mivel ezen irányelv rendelkezései megfelelnek a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet (Veszélyes anyagok listája) előszavában az általános megjegyzés a következőképpen bővül:

"Részletesebben a sók esetében (bármely, az I. mellékletben feltüntetett megnevezés alatt), ezeket az I. mellékletben vízmentes és hidratált formájukban egyaránt figyelembe kell venni, kivéve ha kifejezetten az ellenkezőjét rögzítik."

2. Az ezen irányelv I. mellékletében említett anyag az I. mellékletbe (Veszélyes anyagok listája) kerül.

3. Az I. melléklet (Veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

Hivatkozási szám | Anyag | Hiba | Javítás |

603-072-00-7 | 1,4-Bisz-(2,3-epoxi-propoxi)-bután (Bután-diol-diglicil-éter) | R: 20/21-36/38-40 | R: 20/21-36/38-43 |

607-106-00-1 | 8,9-dinorborn-5-én-2,3-dikarbonsav-anhidrid (Angolul helytelen az anyag megnevezése a 81/957/EGK irányelvben.) | R: 22-36/37/38-43 (Minden nyelven, kivéve franciául.) | R: 22-36/37/38-42 |

612-059-00-5 | 3,6-Diaza-oktán-etilén-diamin (Trietilén-tetramin) | R: 21/34-43 | R: 21-34-43 |

615-005-01-6 | Difenil-metán-4,4'-diizocianát, Izomérek és homológok, (1) és (2) keveréke | S: hiányoznak a számok | S: 26-28-38-45 |

615-006-00-4 | Toluol-2,4-diizocianát (1) Toluol-2,6-diizocianát (2) (1) és (2) keverékei | Csak franciául: az anyagok megnevezése helytelen | Csak franciául: 2,4-Diisocyanate de toluylène (1) 2,6-Diisocyanate de toluylène (2) Mélanges de (1) et (2) |

4. Az I. melléklet (Veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

(1)607-107-00-7 sz. | 2-Etil-hexil-akrilát R: 37/38 után -43 kerül |

(2)615-011-00-1 sz. | Hexametilén-diizocianát A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás helyébe a következő lép: R: 23-36/37/38-42/43 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

(3)601-023-00-4 sz. | Etil-benzol A szimbólum helyébe szimbólum lép. A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R: 11-20 S: 16-24/25-29 |

5. A II. melléklet helyébe ezen irányelv II. melléklete lép.

6. A III. melléklet (Veszélyes anyagok veszélyeinek/kockázatainak jellege) a következőképpen módosul:

1) A melléklet a következő mondatokkal egészül ki:

R 41 | Risiko for alvorlig øjenskade. |

Gefahr ernster Augenschäden. |

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. |

Risk of serious damage to eyes. |

Risque de lésions oculaires graves. |

Rischio di gravi lesioni oculari. |

Gevaar voor ernstig oogletsel. |

R 44 | Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. |

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß. |

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα. |

Risk of explosion if heated under confinement. |

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. |

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. |

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. |

R 45 | Kan fremkalde kræft. |

Kann Krebs erzeugen. |

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. |

May cause cancer. |

Peut causer le cancer. |

Può provocare il cancro. |

Kan kanker veroorzaken. |

R 46 | Kan forårsage arvelige genetiske skader. |

Kann vererbbare Schäden verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. |

May cause heritable genetic damage. |

Peut causer des altérations génétiques héréditaires. |

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. |

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. |

R 47 | Kan medføre fosterskader. |

Kann Mißbildungen verursachen. |

Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις. |

May cause birth defects. |

Peut causer des malformations congénitales. |

Può provocare malformazioni congenite. |

Kan geboorteafwijkingen veroorzaken. |

R 48 | Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. |

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. |

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία κατόπιν παρατεταμένης εκθέσεως. |

Danger of serious damage to health by prolonged exposure. |

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. |

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. |

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. |

2) Az R 1, R 2, R 4 és R 16 mondatok német nyelvű változatában az "explosionsfähig" kifejezés helyébe az "explosionsgefährlich" kifejezés lép; a 3-as mondatban a "leicht explosionsfähig" kifejezés helyébe a "besonders explosionsgefährlich" kifejezés lép. Az R 32 mondatban a "hochgiftige" kifejezés helyébe a "sehr giftige" kifejezés lép.

7. A IV. melléklet (A veszélyes anyagok biztonságos használatára vonatkozó útmutatások) a következőképpen módosul:

1) A következő mondatokat el kell hagyni:

S 10: Tartalmát nedvesen kell tárolni.

S 11: Levegővel való érintkezését kerülni kell.

S 31: Robbanásveszélyes anyagoktól távol kell tartani.

2) A melléklet a következő mondatokkal egészül ki:

S 46 | Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. |

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |

Σε περίπτωση καταπόσεως, να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδειχθεί το δοχείο ή η ετικέτα. |

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. |

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. |

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

S 47 | Må ikke opbevares ved temperaturer på over... °C (angives af fabrikanten). |

Nicht bei Temperaturen über... °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των... °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep at temperature not exceeding... °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver à une température ne dépassant pas... °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren bij een temperatuur beneden... °C (aan te geven door de fabrikant). |

S 48 | Holdes befugtet med... (passende middel angives af fabrikanten). |

Feucht halten mit... (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται υγρό με... (κατάλληλο υγρό που πρέπει να καθοριστεί από τον κατασκευαστή). |

Keep wetted with... (appropriate material to be specified by the manufacturer). |

Maintenir humide avec... (moyen approprié à préciser par le fabricant). |

Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). |

Inhoud vochtig houden met... (middel aan te geven door de fabrikant). |

S 49 | Må kun opbevares i den originale emballage. |

Nur im Originalbehälter aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. |

Keep only in the original container. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. |

Conservare soltanto nel recipiente originale. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. |

S 50 | Må ikke blandes med... (angives af fabrikanten), |

Nicht mischen mit... (vom Hersteller anzugeben). |

Να μην αναμιχθεί με... (καθορίζεται από τον κατασκευαστή). |

Do not mix with... (to be specified by the manufacturer). |

Ne pas mélanger avec... (à spécifier par le fabricant). |

Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante). |

Niet vermengen met... (aan te geven door de fabrikant). |

S 51 | Må kun bruges på steder med god ventilation. |

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |

Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με πολύ καλό αερισμό. |

Use only in well ventilated areas. |

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |

Usare soltanto in luogo ben ventilato. |

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |

S 52 | Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum |

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden. |

Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους. |

Not recommended for interior use on large surface areas. |

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. |

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. |

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes. |

3) Az összetett S-mondatok a következőkkel egészülnek ki:

S 3/14 | Opbevares køligt og adskilt fra... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, von... entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool place away from... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais à l'écart des... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele plaats verwijderd van... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/14 | Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep in a cool, well ventilated place away from... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 3/9/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place. |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. |

S 3/9/14/49 | Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muß, sind vom Hersteller anzugeben). |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος από... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). |

S 47/49 | Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over... °C (angives af fabrikanten). |

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über... °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren. |

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των... °C (προς προσδιορισμό από τον κατασκευαστή). |

Keep only in the original container at temperature not exceeding... °C (to be specified by the manufacturer). |

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas... °C (à préciser par le fabricant). |

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte del fabbricante). |

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden... °C (aan te geven door de fabrikant). |

8. A VI. melléklet II. B. részének helyébe a következő szöveg lép:

"B. Ha a veszélyes készítményekre vonatkozó önálló irányelvek másként nem rendelkeznek, úgy az anyagok és a készítmények a következő kritériumok szerint tartoznak a maró hatású vagy irritáló kategóriákba:

a) Maró hatású

Egy anyag vagy készítmény akkor minősül maró hatásúnak, ha állatokon egészséges, ép bőrre alkalmazva roncsolódást idéz elő a bőrszövet teljes vastagságában legalább egy állatnál az V. mellékletben említett bőrirritációs vizsgálat vagy ezzel egyenértékű vizsgálat során, vagy amennyiben az eredmény előre jelezhető, például az erősen savas vagy lúgos reakciókból ítélve.

b) Irritációt okozó hatás

Egy anyagot vagy készítményt irritálónak kell tekinteni, ha az alább megadott paraméterek értékelése szerinti bőrgyulladást vagy szemkárosodást okoz:

1. Bőrgyulladás

i. Olyan bőrgyulladás, amely egy legfeljebb négyórás expozíciós periódust követően minimum 24 óráig fennáll, és amely megfelel az V. mellékletben említett bőrirritációsteszt-módszer szerint nyúlon meghatározott következő értékeknek:

- vagy a bőrpír (eritéma) és a pörkképződés vagy az ödémaképződés pontszámainak a vizsgálatba bevont valamennyi állatra kiszámolt átlagértéke eléri vagy meghaladja a 2-es fokozatot,

- vagy, amennyiben az V. mellékletben leírt vizsgálatot három állaton végezték, vagy a bőrpír (eritéma) és a pörkképződés vagy az ödémaképződés pontszámainak állatonként külön-külön kiszámolt átlagértéke legalább két állat esetében eléri vagy meghaladja a 2-es fokozatot.

A megfelelő átlagértékek kiszámításakor az adott hatásnál valamennyi leolvasási időben (24, 48 és 72 óra) mindkét fenti esetben figyelembe kell venni a rendelkezésre álló összes pontszámot.

ii. Amennyiben a gyakorlati megfigyelések azt mutatják, hogy az anyagok és készítmények bőrrel való érintkezés útján jelentős számú személynél szenzibilizációs (érzékenységi) reakció kiváltására képesek, vagy az elvégzett állatreakciók pozitív eredményt adnak.

Az V. mellékletben részletezett, a bőrérzékenységre vonatkozó vizsgálati módszer esetében, vagy más hatásfokozó típusú vizsgálati módszereknél az állatok legalább 30 %-ánál történő reakciós eredmény pozitívnak tekinthető. Bármely más vizsgálati módszernél az állatok legalább 15 %-ánál történő reakciós eredmény pozitívnak tekinthető.

2. Szemkárosodások

Olyan szemkárosodások, amelyek az expozíciót követő 72 órán belül jelentkeznek, és legalább 24 órán keresztül fennállnak, és amelyek megfelelnek az V. mellékletben említett szemirritációsteszt-módszer szerint nyúlon meghatározott következő értékeknek:

- az összes vizsgált állatra számított, az egyes sérüléstípusokra vonatkozó pontszámok átlagértékei az alábbiak szerint alakulnak:

-szaruhártyahomály | kettő vagy nagyobb |

-íriszkárosodás | egy vagy nagyobb |

-kötőhártya-gyulladás | 2,5 vagy nagyobb |

-kötőhártya-ödéma (kemózis) | kettő vagy nagyobb |

- vagy amennyiben az V. melléklet szerinti vizsgálatot három állaton végezték, ha olyan szaruhártyahomály, íriszsérülés, kötőhártyapír, kötőhártya-ödéma (kemózis) figyelhető meg két vagy több állaton, amely a fenti átlagértékek egyikének megfelel, de amelyet minden egyes állatra külön számítanak.

A megfelelő átlagértékek kiszámításakor az adott hatásnál valamennyi leolvasási időben (24, 48 és 72 óra) mindkét fenti esetben figyelembe kell venni a rendelkezésre álló összes pontszámot."

9. A VI. melléklet II. D. részének helyébe ezen irányelv III. melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok 1985. január 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1986. január 1-jétől alkalmazzák.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1983. július 29-én.

a Bizottság részéről

Karl-Heinz narjes

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

BILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE I

Lásd: A Bizottság 1993/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

Az I. melléklet szövegét lásd a HL L 258. A., 1993.10.16., 1. o.

--------------------------------------------------

BILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE II

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου

ANNEX II

Symbols and indications of danger

ANNEXE II

Symboles et indications de danger

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di rischio

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen

Veszélyes anyagok veszélyszimbólumai és jelei

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

"VI. MELLÉKLET II. D. RÉSZ"

A veszélyes anyagok osztályozásának és címkézésének általános követelményei, a veszélyek/kockázatok jellegére utaló tájékoztatásra vonatkozó kritériumok (R-mondatok) valamint biztonsági útmutatások (S-mondatok)

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve, HL L 225., 2001.8.6, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983L0467 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983L0467&locale=hu

Tartalomjegyzék