Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31991R3924[1]

A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról

A TANÁCS 3924/91/EGK RENDELETE

(1991. december 19.)

az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság által benyújtott rendelettervezetre,

mivel a Szerződésekből fakadó feladatok végrehajtása érdekében, tekintetbe véve különösen a belső piacot, amint azt az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 8a. cikke meghatározza, a Bizottságnak teljes, naprakész és megbízható információval kell rendelkeznie a Közösségen belüli ipari termelést illetően;

mivel a társaságoknak szükségük van ilyen jellegű információra, hogy megismerjék piacaikat; mivel e nemzetközi méretű piacok kedveznek a termelési statisztikák és a külkereskedelmi statisztikák összehangolásának;

mivel ahhoz, hogy a termelési statisztikák hasznosak legyenek és egy ilyen összehangolás megvalósíthatósága érdekében, azokat olyan részletességgel kell összeállítani, amely közel áll a Harmonizált Rendszerben használt kódolásnak szintén megfelelő Kombinált Nómenklatúra első hat számjegyéhez;

mivel a Kombinált Nómenklatúra egy terméknómenklatúra, amely már ismert a társaságok előtt; mivel érdekükben áll inkább e nómenklatúrára hivatkozni, semmint kialakítani egy termelési nómenklatúrát;

mivel a szabványosított statisztikákat nem lehet összeállítani olyan megbízhatóan, gyorsan, rugalmasan és részletesen, mint ahogy az a belső piac igazgatásához szükséges, hacsak a tagállamok nem használnak ugyanarról a terméklistáról származó adatgyűjtés-osztályozási rendszereket;

mivel azért, hogy a nemzeti követelményeknek eleget tegyenek, a tagállamok jogosan megtarthatnak vagy bevihetnek nemzeti nómenklatúrájukba kiegészítő tételeket, amelyek nem szerepelnek a közösségi terméklistán,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Általános

A tagállamok közösségi statisztikai adatgyűjtést végeznek az ipari termelésre vonatkozóan.

2. cikk

Az adatgyűjtés hatóköre és jellemzői

(1) Az 1. cikkben említett adatgyűjtés az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B és C nemzetgazdasági ágában szereplő tevékenységekre terjed ki.

(2) Az e területen összeírt termelést egy terméklista (a továbbiakban: Prodcom-lista) alapján határozzák meg, amelynek rovatait elvben a más közösségi terméknómenklatúrákhoz kapcsolódó Kombinált Nómenklatúrákból származó cikkek vagy cikkcsoportok alkotják.

(3) Az adatgyűjtés valamennyi rovatnál a következő információkat tartalmazza:

a) az adatgyűjtés időszakában értékesített termelés fizikai mennyisége;

b) az adatgyűjtés időszakában értékesített termelés értéke.

(4) Bizonyos esetekben az adott információ helyébe a következők egyike lép:

a) az adatgyűjtési időszak alatti tényleges termelés fizikai mennyisége, beleértve az ugyanabból a vállalkozásból származó bármilyen más termékek gyártásába bevont egyéb termékeket;

b) a tényleges termelés értéke és/vagy fizikai mennyisége az adatgyűjtés időszakában, tekintettel az értékesítésre.

(5) Mindegyik tagállamban csak a ténylegesen a tagállam területén végzett termelést mérik fel; az adatgyűjtés nem foglalja magában a tagállam egyes vállalkozásainak nevében, de a tagállam területén kívül végzett termelést.

(6) A Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat a Bizottság frissíti. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Reprezentativitás

(1) A Közösségen belül valamennyi vállalkozás termelését kellő pontossággal kell rögzíteni valamennyi NACE Rev. 2. szakágazatnál.

(2) A tagállamok olyan adatgyűjtési módszereket fogadnak el, amelyek megkönnyítik az olyan vállalkozásokból származó adatok gyűjtését, amelyek a nemzeti össztermék legalább 90 %-át reprezentálják NACE Rev. 2. szakágazatonként. Kivételes esetekben azonban a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban eltérő küszöböt is el lehet fogadni.

(3) A termelés értékelése végett, valamennyi legalább húsz embert foglalkoztató vállalkozást számításba vesznek. E küszöböt a (2) bekezdésben említett reprezentativitási követelmény szempontjából felülvizsgálják.

(4) Ha egy tagállam vállalkozásainak termelése egy NACE Rev. 2. szakágazatban a Közösség teljes termelésének kevesebb, mint 1 %-át képviseli, azon szakágazatban nem szükséges összegyűjteni a rovatok adatait.

(5) A (3) bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat - beleértve a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítást - szükség esetén a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

Adatgyűjtési időszakok

Az adatgyűjtés egy naptári év éves időszakát fedi le.

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság úgy határozhat, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtéseket kell végezni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Adatgyűjtés

(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A tagállamok által adatszolgáltatásra felszólított vállalkozásokat arra kötelezik, hogy igaz és teljes információt adjanak meg az előírt időszakra vonatkozóan.

(3) Az adatgyűjtés alól mentesíthető, ha a tagállamoknak más forrásokból már rendelkezésükre áll a pontosság és a minőség tekintetében legalább egyenértékű információ.

(4) Amennyiben az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala kéri, a tagállamoknak el kell küldeniük számára valamennyi olyan információt, amely e rendelet megvalósításához szükséges, különösen a módszertan vonatkozásában.

6. cikk

Az eredmények feldolgozása

A tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében hivatkozott kitöltött kérdőíveket vagy az 5. cikk (3) bekezdésében hivatkozott más forrásokból származó információt a Bizottság által elfogadott részletes szabályoknak megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Az eredmények továbbítása

(1) A tagállamok az egyéves időszakra vonatkozó eredményeiket a tárgyév végét követő hat hónapon belül továbbítják az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához. Ezen eredmények tartalmaznak a nemzeti jog szerinti bizalmas adatokat is; az adatok bizalmas jellegét a tagállamoknak kifejezetten közölniük kell.

(2) Az egy évnél rövidebb adatgyűjtési időszakra vonatkozó rovatok eredményeit a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően küldik el.

(3) Az Európai Közösség Statisztikai Hivatalának megküldött eredményeket az 1588/90/Euratom-EGK rendelet ( 1 ) szerint bizalmasan kezelik.

(4) Az első adatgyűjtés az 1993-as évet öleli fel. Az 1993. évi adatokkal együtt a tagállamok visszamenőlegesen az 1992. évre vonatkozó információkat is elküldik, amelyhez felhasználják azon nemzeti statisztikákat, amelyek a lehető legközelebb állnak a Prodcom-listához.

8. cikk

Átmeneti időszak

Az 1-7. cikk az 1993. és 1994. évet felölelő adatgyűjtések számára progresszív végrehajtási intézkedések tárgyai lesznek.

10. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 2 ) által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 2 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3924 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3924&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3924-20090420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3924-20090420&locale=hu