32019D2000[1]

A Bizottság (EU) 2019/2000 Végrehajtási határozata (2019. november 28.) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok jelentéséhez és a minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról (az értesítés a C(2019) 8577. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2000 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. november 28.)

a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok jelentéséhez és a minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról

(az értesítés a C(2019) 8577. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 37. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/98/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy kövessék nyomon és értékeljék az élelmiszer-hulladék keletkezésének megelőzésére irányuló intézkedéseik végrehajtását azáltal, hogy közös módszertan alapján mérik az élelmiszer-hulladék szintjét, és megköveteli, hogy az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatokat jelentsék a Bizottság felé. Ezekhez az adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(2) A tagállamok által az élelmiszer-hulladék mennyiségének jelentéséhez használandó formátumnak azokra a módszerekre kell épülnie, amelyeket az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat (2) előír, ez a határozat tartalmazza ugyanis a tagállamokban keletkező élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertant.

(3) Az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat több módszert is felajánl a tagállamokban keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségének mérésére. Így a jelentéstétel egységességének biztosítása érdekében helyénvaló részletes információkat gyűjteni az egyes tagállamokban használt módszerekről.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok az e határozat mellékletében előírt formátumban nyújtják be a 2008/98/EK irányelv 9. cikke (5) bekezdésének végrehajtására vonatkozó adatokat és a kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentést.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 28-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2) A Bizottság (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozata (2019. május 3.) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 248., 2019.9.27., 77. o.).

Melléklet

AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK SZINTJÉRE VONATKOZÓ ADATOK JELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ FORMÁTUM

A. AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK MENNYISÉGÉRE ÉS AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Az élelmiszer-hulladék mennyisége (a friss tömeg tonnájában)

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaAz (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat 1. cikke szerinti élelmiszer-hulladékok mennyiségeA szennyvízként vagy szennyvízzel kidobott élelmiszer-hulladékok mennyisége (az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat 3. cikkének b) pontja szerint)
Az élelmiszer-hulladék teljes mennyiségeAz emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek részeiből származó élelmiszer-hulladék (az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat 3. cikkének a) pontja szerint)
Elsődleges termelés
Feldolgozás és gyártás
Élelmiszer-kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás
Éttermek és étkeztetés
Háztartások
Összesen

2. Az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében kezelt élelmiszer-többlet mennyisége (a friss tömeg tonnájában)

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. AZ A. RÉSZBEN EMLÍTETT ADATOKAT KÍSÉRŐ MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI JELENTÉS FORMÁTUMA

1. A jelentés céljai

A minőség-ellenőrzési jelentés az alábbi célokat szolgálja:

- az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. és IV. mellékletben az élelmiszer-hulladék szintjének mérésére meghatározott módszerek értékelése,

- az élelmiszer-hulladék mennyiségéről jelentett adatok minőségének értékelése,

- az adatgyűjtési eljárások minőségének, ezen belül a közigazgatási adatok forrásai körének és hitelességének, valamint a felmérésen alapuló megközelítések statisztikai megbízhatóságának értékelése,

- az egyes jelentési évek adatai közötti jelentős eltérések indoklása és az adatok pontosságába vetett bizalom garantálása.

2. Általános információk:

Tagállam:

Az adatokat és a leírást benyújtó szervezet:

Kapcsolattartó:

A jelentés tárgyéve:

A benyújtás napja/verzió:

A tagállam által közzétett adatokra mutató link (nem kötelező):

3. Az adatgyűjtésre vonatkozó általános információk

Kérjük, adja meg az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszaiban keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségének mérésére az adott jelentési évben használt módszert (X-szel jelölje, hogy az adatokat az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. vagy IV. mellékletében előírt módszer alkalmazásával gyűjtötték-e)!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaAz (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. mellékletében előírt módszer alkalmazásával gyűjtött adatokAz (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat IV. mellékletében előírt módszer alkalmazásával gyűjtött adatok
Elsődleges termelés
Feldolgozás és gyártás
Élelmiszer-kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás
Éttermek és étkeztetés
Háztartások

4. A III. mellékletben meghatározott módszerrel végzett méréssel kapcsolatos adatok

4.1. A keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségének az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. mellékletben meghatározott módszerrel történő méréséhez használt adatok forrásainak áttekintő ismertetése

Kérjük, adja meg az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszaiban keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségére vonatkozó adatok forrását (X-szel jelölje a releváns mezőket)!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaA 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)értelmében gyűjtött adatok alapjánCélzott tanulmány (pl. tudományos felmérés, tanácsadó cégek jelentései) alapjánEgyéb források vagy különböző források kombinációja alapján (pl. közigazgatási jelentéstétel, az ipar önkéntes vállalásai – a 4.2. pontban kifejtendő)
Elsődleges termelés
Feldolgozás és gyártás
Élelmiszer-kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás
Éttermek és étkeztetés
Háztartások

4.2. A keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségének az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. mellékletben meghatározott módszerrel történő méréséhez használt módszerek részletes ismertetése

Kérjük, ismertesse az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszaiban keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségének mérésére használt módszert az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat III. mellékletére való hivatkozással!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaA használt módszerek rövid leírása (beleértve adott esetben az élelmiszer-hulladék vegyes hulladékon belüli mennyiségének mérésére használt módszereket is)Az adatokat szolgáltató jogalanyok (pl. gazdálkodók, élelmiszeripari vállalkozások [élelmiszer-vállalkozók], hulladékgazdálkodók, önkormányzatok, háztartások)Mintavétel és/vagy arányszámítás esetén kérjük, adjon tájékoztatást a minta nagyságáról és kiválasztásáról, illetve a számítás módszeréről!Az adatok pontosságát befolyásoló fő tényezők, többek között a mintavételi, lefedettségi, mérési, feldolgozási hibák és válaszadási hiányosságok leírásaAz adathitelesítés folyamatának leírása, kitérve a bizonytalansági tényezőkre és azoknak a jelentett eredményekre gyakorolt lehetséges befolyására
Elsődleges termelés
Feldolgozás és gyártás
Élelmiszer-kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás
Éttermek és étkeztetés
Háztartások

5. Az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat IV. mellékletében előírt módszer szerinti mérésekkel kapcsolatos adatok

Az élelmiszer-ellátási lánc minden olyan szakasza kapcsán adjon tájékoztatást, amelyre vonatkozóan számításokat végeztek a jelentéstételi évben!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaA számításokhoz felhasznált, az élelmiszer-hulladék mennyiségére vonatkozó adatokA számításokhoz felhasznált társadalmi-gazdasági adatokA számítási módszerek leírása
Érték [tonna]ÉvAz adat típusa (pl. lakossági, élelmiszer-termelési) (2)Érték (2)Év (2)Forrás (2)
Elsődleges termelés
Feldolgozás és gyártás
Élelmiszer-kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás
Éttermek és étkeztetés
Háztartások

6. Önkéntes jelentéstétel

Kérjük, adjon tájékoztatást az önkéntesen jelentett adatokról!

Az adatsor neve (az (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozat 3. cikkének a)–e) pontja szerint)Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaAz adatgyűjtési módszer(ek) rövid leírásaForrás – adott esetben a referenciadokumentumra mutató link

A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.

7. A módszertani változtatások és a problémák jelentése

7.1. A módszertani változtatások ismertetése (adott esetben)

Ismertesse a számítási módszerben a jelentési évben bekövetkezett jelentős változtatásokat, ha vannak! Kérjük, ismertesse különösen az utólagos felülvizsgálatokat, ezek jellegét, esetleg azt, ha valamely jelentési évtől új módszer lépett életbe! Ezt az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszaira vonatkozóan külön kell megtenni, és meg kell jelölni az érintett adatcellá(ka)t (táblázat, az élelmiszer-ellátási lánc szakasza, az oszlop fejléce).

A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.

7.2. A mennyiségi eltérések magyarázata (adott esetben)

Amennyiben egy adatban az előző jelentéstételi év kapcsán bejelentett adatokhoz képest 20 %-nál nagyobb mértékű eltérés tapasztalható, indokolja a mennyiségi eltérést (az élelmiszer-ellátási lánc mely szakaszában jelentkezett, mely ágazat(ok)nak vagy becslés(ek)nek tulajdonítható az eltérés, mi az oka)!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaEltérés (%)Az eltérés fő oka

A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.

7.3. A problémák jelentése

Amennyiben az élelmiszer-hulladéknak az élelmiszer-ellátási lánc valamely szakaszához való hozzárendelése nehézséget okozott, kérjük, ismertesse a problémát! Minden probléma kapcsán meg kell jelölni az érintett adatcellá(ka)t (táblázat, az élelmiszer-ellátási lánc szakasza, az oszlop fejléce).

8. Az adatok bizalmas kezelése

Amennyiben a jelentés egyes részeinek titokban tartását kérik, azt indokolja meg! Minden ilyen esetben jelölje meg az érintett adatcellá(ka)t (táblázat, az élelmiszer-ellátási lánc szakasza, az oszlop fejléce)!

9. Főbb nemzeti honlapok, referenciadokumentumok és kiadványok

Kérjük, adja meg az élelmiszer-hulladék mennyiségére vonatkozó adatok gyűjtéséhez használt főbb nemzeti honlapok, referenciadokumentumok és kiadványok linkjeit!

Az élelmiszer-ellátási lánc szakaszaHivatkozás

A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1. o.).

(2) Amennyiben több adatforrást is használtak, az élelmiszer-ellátási lánc megfelelő szakaszában a táblázat további sorokkal bővíthető.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019D2000 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019D2000&locale=hu