32010R1231[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelete ( 2010. november 24. ) a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1231/2010/EU RENDELETE

(2010. november 24.)

a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az Európai Parlament (3), a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (4) a tagállamok területén jogszerűen lakóhellyel rendelkező harmadik országok állampolgárainak jobb beilleszkedése mellett foglalt állást azáltal, hogy olyan egységes jogokat kíván nekik biztosítani, amelyek a lehető legjobban közelítenek az Unió polgárainak jogaihoz.

(2) A 2005. december 1-jei Bel- és Igazságügyi Tanács hangsúlyozta, hogy az Uniónak igazságos bánásmódot kell biztosítania a tagállamai területén jogszerűen lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak, és hogy egy dinamikusabb integrációs politika célja az lenne, hogy az uniós polgárokéhoz hasonló jogokat és kötelezettségeket állapítson meg számukra.

(3) A 859/2003/EK tanácsi rendelet (5) kiterjesztette a tagállamok kötelező szociális biztonsági rendszereinek koordinációjával kapcsolatos 1408/71/EGK rendeletet és az 574/72/EGK rendeletet a harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira.

(4) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában, nevezetesen annak 34. cikke (2) bekezdésében elismert elveket.

(5) Az 1408/71/EGK rendelet helyébe a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) lép. Az 574/72/EGK rendelet helyébe a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) lép. A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet alkalmazásának napjától az 1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK rendelet hatályát veszti.

(6) A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet jelentősen korszerűsíti és egyszerűsíti a biztosított személyekre és a szociális biztonsági intézményekre vonatkozó koordinációs szabályokat. Ez utóbbiak számára a korszerűsített koordinációs szabályok a biztosított személyek ellátásaira vonatkozó jogokkal kapcsolatos adatok feldolgozásának meggyorsítását, megkönnyítését és az ehhez tartozó adminisztratív kiadások csökkentését célozzák meg.

(7) Az Unió célkitűzése a magas színvonalú szociális védelem elősegítése, illetve az életszínvonal emelése és az életminőség javítása a tagállamokban.

(8) Annak érdekében, hogy a munkáltatóknak és a nemzeti szociális biztonsági testületeknek ne kelljen bonyolult jogi és adminisztratív helyzeteket kezelniük személyek korlátozott számú csoportjára vonatkozóan, fontos teljes mértékben kihasználni a szociális biztonság területén végbemenő korszerűsítésből és egyszerűsítésből származó előnyöket azáltal, hogy egységes jogi koordinációs eszközt alkalmaznak a 883/2004/EK rendeletet és a 987/2009/EK rendeletet ötvözve.

(9) A 859/2003/EK rendeletet ezért olyan jogi eszközzel szükséges felváltani, amelynek célja alapvetően az, hogy az 1408/71/EGK rendeletet és az 574/72/EGK rendeletet a 883/2004/EK, illetve a 987/2009/EK rendelettel helyettesítse.

(10) A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet olyan harmadik országbeli állampolgárokra való alkalmazásából eredő jogok, akikre ezek a rendeletek csupán állampolgárságuk miatt nem vonatkoznak, nem jogosítják fel ez utóbbiakat valamely tagállamba való belépésre, ott ideiglenes vagy állandó tartózkodásra, illetve az ottani munkaerőpiachoz való hozzáférésre. Ennek megfelelően a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet alkalmazása nem sértheti a tagállamok azon jogát, hogy az uniós joggal összhangban elutasítsák vagy visszavonják az érintett tagállamba való belépésre, az abban való ideiglenes vagy állandó tartózkodásra vagy munkavállalásra vonatkozó engedélyt, vagy elutasítsák annak megújítását.

(11) A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet e rendelet alapján csak akkor lenne alkalmazható, ha az érintett személy már jogszerűen rendelkezik lakóhellyel valamely tagállam területén. A jogszerű lakóhely tehát előfeltételét képezné a rendeletek alkalmazásának.

(12) A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet nem alkalmazható olyan helyzetre, amelynek összes vonatkozása kizárólag egyetlen tagállamot érint. Ez vonatkozik, egyebek mellett, valamely harmadik ország olyan állampolgárának helyzetére is, akinek csak egy harmadik országgal és egy tagállammal vannak kapcsolatai.

(13) A feltétel, amely szerint az érintetteknek valamely tagállam területén jogszerűen rendelkezniük kell lakóhellyel, nem érintheti a 883/2004/EK rendeletnek a rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjakra való alkalmazásából származó, egy vagy több tagállam nevében az olyan harmadik országbeli állampolgár részére biztosított jogokat, aki előzőleg megfelelt a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek, vagy egy ilyen, harmadik országbeli állampolgár túlélő hozzátartozói részére biztosított jogokat, amennyiben ezek munkavállalótól származnak, amennyiben egy harmadik országban rendelkeznek lakóhellyel.

(14) A munkanélküli-ellátásra való jogosultságnak a 883/2004/EK rendelet 64. cikke szerinti fenntartása feltételezi, hogy az érintett személy munkakeresőként nyilvántartásba veteti magát mindazon tagállamok foglalkoztatási szolgálatainál, amelyekbe belépett. Ezek a rendelkezések tehát csak akkor alkalmazhatók valamely harmadik ország állampolgárára, ha az már jogosultságot nyert arra, hogy - adott esetben tartózkodási engedélye vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító helyzete alapján - munkakeresőként nyilvántartásba vetesse magát azon tagállamok foglalkoztatási szolgálatánál, amelyekbe belépett, és arra, hogy ott jogszerűen munkát vállaljon.

(15) E rendelet nem érintheti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az Unió harmadik országokkal kötött és a szociális biztonság szempontjából előnyöket biztosító nemzetközi megállapodásaiból következnek.

(16) Mivel e rendelet céljait a határokon átnyúló helyzetek miatt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a rendelet léptéke és hatása miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(17) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. számú jegyzőkönyv 3. cikke értelmében 2007. október 24-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(18) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló 21. számú jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(19) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. számú jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletet alkalmazni kell harmadik országok olyan állampolgáraira is, akikre a rendeletek csupán állampolgárságuk miatt nem vonatkoznak, illetve ezek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira is, feltéve, hogy valamely tagállam területén jogszerűen rendelkeznek lakóhellyel, és helyzetük összes vonatkozása nem egy tagállamot érint.

2. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó tagállamok között a 859/2003/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a szerződéseknek megfelelően.

Kelt Strasbourgban, 2010. november 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

O. CHASTEL

(1) HL C 151., 2008.6.17., 50. o.

(2) Az Európai Parlament 2008. július 9-i álláspontja (HL C 294. E, 2009.12.3., 259. o.), a Tanács 2010. július 26-i első olvasatbeli álláspontja (HL C 253. E, 2010.9.21., 1. o.) és az Európai Parlament 2010. október 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) Az Európai Parlament 1999. október 27-i állásfoglalása a tamperei Európai Tanács üléséről (HL C 154., 2000.6.5., 63. o.).

(4) Az EGSZB 1991. szeptember 26-i véleménye a harmadik országbeli migráns munkavállalók helyzetéről (HL C 339., 1991.12.31., 82. o.).

(5) HL L 124., 2003.5.20., 1. o.

(6) HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(7) HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1231&locale=hu