32010R0304[1]

A Bizottság 304/2010/EU rendelete ( 2010. április 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 304/2010/EU RENDELETE

(2010. április 9.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2-fenilfenol a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) felülvizsgálati programjának negyedik szakaszába tartozó hatóanyag, amelyhez az értékelési jelentést az EFSA 2-fenilfenolról szóló tudományos jelentésének (3) formájában 2008. december 19-én benyújtották a Bizottságnak. A jelentés tartalmazza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: "Hatóság") véleményét az említett hatóanyagra vonatkozó megengedett növényvédőszer-maradék határértékeknek (maximum residue level, a továbbiakban: MRL) a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint szükséges meghatározásáról, valamint az ilyen MRL-ekre vonatkozó előterjesztést.

(2) A hatóság vizsgálata során különös figyelmet fordított a fogyasztók és az állatok egészségét érintő kockázatokra. Értékelte a citrusféléken és a körtén használt betakarítás utáni gombaölő szerként való reprezentatív használatot, és arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló információ alapján a citrusfélékre bejelentett áztatásos eljárást használó alkalmazási mód esetében a megengedett MRL-t 5 mg/kg-ban kell ideiglenesen meghatározni. A kockázatértékelés jóváhagyásához a Hatóság kérte annak megerősítését, hogy a szermaradék-kísérletek során alkalmazott elemzési módszer helyesen állapítja meg a 2-fenilfenol, a 2-fenil-hidrokinon és konjugátumaik mennyiségét. Továbbá a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a bejelentőnek be kell nyújtania további két, citrusféléken végzett szermaradék-kísérlet és a tárolási stabilitásra vonatkozó érvényes vizsgálat eredményét. A körtére vonatkozó bejelentett alkalmazási mód tekintetében a Hatóság nem tudott MRL-t javasolni, mivel a benyújtott szermaradék-adatok nem voltak elfogadhatóak. Konkrét MRL hiányában az analitikai kimutathatóság legalacsonyabb határértékét kell alkalmazni.

(3) A Hatóság által elvégzett kockázatértékelés figyelembe vette a 2-fenilfenol toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legújabb információkat is. 27 különleges európai fogyasztói csoport fogyasztói terhelési szintjének megfigyelése alapján bebizonyosodott, hogy a citrusfélékre 5 mg/kg-ban megállapított MRL a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadható. Az összes 2-fenilfenolt tartalmazható élelmiszernek való kitettségre vonatkozó értékelés szerint nincs olyan kockázat, hogy a megengedhető napi bevitelt túllépnék. Mivel a 2-fenilfenol vonatkozásában nem szükséges akut referenciadózis (ARfD) meghatározása, ezért a rövid időn át való kitettséget nem volt szükséges értékelni.

(4) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit az EFSA 2-fenilfenolról készített tudományos jelentésére vonatkozóan, beleértve a javasolt MRL-ekre vonatkozó észrevételeket is. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak.

(5) A Hatóság tudományos szakvéleménye alapján, és a tárgy szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve, a javasolt megengedett MRL-ek megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(6) A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3) Az EFSA 217. tudományos jelentése (2008). A 2-fenilfenol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. december 19.).

MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete a következő, 2-fenilfenolra vonatkozó oszloppal egészül ki:

"Növényvédőszer-maradékok és a megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg-ban)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az olyan növényi és állati eredetű termékek teljes listája tekintetében, amelyekre MRL alkalmazandó, az I. mellékletre kell hivatkozni.

(2) Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(3) Az MRL 2012. szeptember 30-ig érvényes, míg a további két, citrusféléken végzett szermaradék-kísérlet és a tárolási stabilitásra vonatkozó érvényes vizsgálat eredményeit be nem nyújtják és azokat nem értékelik."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0304 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0304&locale=hu

Tartalomjegyzék