32005R0396[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE

(2005. február 23.)

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, illetve 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelv ( 3 ), a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv ( 4 ), az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) és az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) több alkalommal lényegesen módosult. Az átláthatóság és egyszerűség érdekében az említett irányelveket hatályon kívül kell helyezni, és azok helyébe egyetlen jogi aktus kell, hogy lépjen.

(2)

Ez a rendelet közvetlenül érinti a közegészségügyet, és jelentőséggel bír a belső piac működése szempontjából. A növényvédő szerek megengedett növényvédőszer-maradék határértékének (maximum residue level - MRL) nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. mellékletében foglalt, illetve az azokból származó termékek tagállamok közötti, illetve a harmadik országok és a Közösség közötti kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek megfelelően az áruk szabad mozgása, a tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, továbbá a magas szintű fogyasztóvédelem érdekében szükséges a növényi és állati eredetű termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű meghatározása, figyelembe véve a helyes mezőgazdasági gyakorlatot.

(3)

Az MRL-t megállapító rendeletet nem kell átültetni a tagállamok nemzeti jogába. Ezért ez a legmegfelelőbb jogi eszköz a növényi és állati eredetű termékekben található növényvédő szerekre vonatkozó MRL meghatározására, mivel annak pontosan meghatározott követelményeit ugyanazon időpontban és ugyanolyan módon kell alkalmazni a Közösség egész területén, és ennek megfelelően a nemzeti források hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé.

(4)

A növényi és állati eredetű termékek előállítása és fogyasztása nagyon fontos szerepet játszik a Közösségen belül. A növénytermesztésből származó terméshozamot folyamatosan befolyásolják a károsító szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények és növényi eredetű termékek védelme e károsító szervezetekkel szemben, a hozam csökkenésének vagy a növényekben tett károk megelőzése, valamint mind a betakarított termékek minőségének, mind a magas mezőgazdasági termelékenység biztosítása érdekében. E célból különböző módszerek állnak rendelkezésre, ideértve a nem vegyi módszereket és gyakorlatokat, úgymint az ellenálló fajták, vetésforgó, mechanikus gyomirtás és biológiai ellenőrzés igénybevételét, valamint a vegyi módszereket, úgymint a növényvédő szerek használatát.

(5)

A növényeket és növényi eredetű termékeket károsító szervezetek elleni védekezés egyik legelterjedtebb eszköze a hatóanyagok használata a növényvédő szerekben. Ezek használatának azonban egyik lehetséges következménye a növényvédőszer-maradékok jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt termékekben, az e termékkel takarmányozott állatokban, valamint az ilyen anyagokkal érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. Mivel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) szerint a közegészségügyet előnyben kell részesíteni a növényvédelemmel szemben, biztosítani kell, hogy az ilyen növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve adott esetben az állatok számára elfogadhatatlan kockázatot jelentene. Az MRL-eket az elérhető legalacsonyabb, a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelő szinten kell megállapítani minden egyes növényvédő szerre vonatkozóan, a veszélyeztetett csoportok - így például a gyermekek és magzatok - védelme érdekében.

(6)

Ugyancsak fontos további munkálatokat végezni a halmozott és szinergikus hatások megállapításához szükséges módszerek kidolgozása érdekében. Tekintettel az emberek hatóanyag-kombinációknak való expozíciójára, valamint ezeknek az emberi egészségre gyakorolt halmozott, illetve esetleges szinergikus és összesített hatására, az MRL-eket az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 8 ) létrehozott Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (a Hatóság) történő konzultációt követően kell meghatározni.

(7)

A 91/414/EGK irányelv arról rendelkezik, hogy amikor a tagállamok engedélyeket bocsátanak ki, elő kell írniuk a növényvédő szerek megfelelő használatát. A megfelelő használat a helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az integrált védekezési elvek alkalmazását jelenti. Amennyiben a 91/414/EGK irányelv szerinti, engedélyezett növényvédő szer használatából eredő MRL-ek kockázatot jelentenek a fogyasztó számára, e használatot felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy csökkentsék a növényvédőszer-maradékok mértékét. A Közösségnek elő kell segítenie a kockázat csökkentéséhez hozzájáruló módszerek vagy termékek használatát, valamint a felhasznált növényvédő szereknek a hatékony növényvédelemhez szükséges mennyiségben való használatát.

(8)

A meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) értelmében számos hatóanyagot betiltottak. Egyúttal a 91/414/EGK irányelv értelmében több más hatóanyag jelenleg nem engedélyezett. A nem engedélyezett használatból, környezetszennyezésből vagy harmadik országokban történő használatból eredő, növényi és állati eredetű termékekben található növényvédőszer-maradékokat gondosan ellenőrizni és felügyelni kell.

(9)

Az élelmiszer- és takarmányjogra vonatkozó alapvető szabályokat a 178/2002/EK rendeletben határozták meg.

(10)

Ezeken az alapvető szabályokon túl olyan egyedi szabályok is szükségesek, amelyek biztosítják a belső piac hatékony működését és a harmadik országokkal való, a friss, feldolgozott és/vagy vegyes, növényi és állati eredetű, emberi fogyasztásra vagy állatok takarmányozására szánt olyan termékek kereskedelmét, amelyekben, illetve amelyek felületén növényvédőszer-maradékok fordulhatnak elő, továbbá gondoskodnak az emberek és állatok egészségének, illetve a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelméről. Ezeknek a szabályoknak valamennyi élelmiszerre és takarmányra, illetve minden egyes növényvédő szerre vonatkozóan tartalmazniuk kell az egyes MRL-ek és az ezeket az értékeket alátámasztó adatok minőségének meghatározását.

(11)

Annak ellenére, hogy a 178/2002/EK rendelet által az általános élelmiszerjogra vonatkozóan megállapított elveket kizárólag az élelmiszer-előállítás céljára tartott állatoknak szánt takarmányra kell alkalmazni, a nem élelmiszer-előállítás céljából tartott állatok takarmányozására használt termékek elkülönítésével járó nehézségekre figyelemmel, továbbá e rendelet rendelkezései ellenőrzésének és megerősítésének megkönnyítése érdekében helyénvaló ezeket az elveket a nem élelmiszer-előállítás céljára tartott állatoknak szánt takarmányokra is alkalmazni. Ugyanakkor ez a rendelet nem akadályozhatja a növényvédő szerek értékeléséhez szükséges vizsgálatokat.

(12)

A 91/414/EGK irányelv megállapítja a növényvédő szerek használatára és forgalomba hozatalára vonatkozó alapvető szabályokat. Különösképpen, e termékek használata nem lehet ártalmas az emberek és állatok egészségére. A növényvédő szerek használatából származó növényvédőszer-maradékok ártalmasak lehetnek a fogyasztók egészségére. Ezért helyénvaló az emberi fogyasztásra szánt termékekben, illetve azok felületén előforduló növényvédőszer-maradékokra vonatkozó MRL meghatározása, és azoknak a növényvédő szerek használatára vonatkozó engedélyhez kötése, a 91/414/EGK irányelv alapján meghatározottak szerint. Hasonlóképpen helyénvaló az említett irányelv kiigazítása annak érdekében, hogy figyelembe vegye az e rendelet alapján megállapított MRL-t. Az említett irányelv értelmében valamely tagállam referens tagállamként megbízható a hatóanyagok értékelésével. E rendelet alkalmazásában helyénvaló az e tagállamban rendelkezésre álló szakértelem felhasználása.

(13)

Helyénvaló, hogy az élelmiszer és takarmány ellenőrzésére vonatkozó általános közösségi rendelkezéseket a növényvédőszer-maradékok ellenőrzésével kapcsolatos egyedi szabályok bevezetésével egészítsék ki.

(14)

A növényvédő szerek MRL-jeinek mérlegelése során azt is fel kell ismerni, hogy kevés fogyasztó van tisztában a növényvédő szerekből fakadó kockázatokkal. Hasznos lenne teljes mértékben elmagyarázni e kockázatok mibenlétét a közvéleménynek.

(15)

A tagállamoknak meg kellene vizsgálniuk annak lehetőségét, hogy nyilvánosságra hozzák azon vállalatok nevét, amelyek olyan termékeket gyártanak, amelyekben a növényvédőszer-maradékok a megengedettnél magasabb szintet érnek el.

(16)

A takarmányokkal - beleértve a takarmány forgalmazásával, tárolásával és az állatok takarmányozásával - kapcsolatos egyedi szabályokat a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) határozza meg. Egyes termékek esetén nem lehet meghatározni, hogy azokat élelmiszerré vagy takarmánnyá dolgozzák fel. Ezért az ilyen termékekben található növényvédőszer-maradékok mennyiségének biztonságosnak kell lennie az emberi, illetve adott esetben az állati fogyasztás esetében is. Ennek megfelelően helyénvaló e termékek tekintetében a takarmányozásra vonatkozó egyedi szabályokon kívül az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazása is.

(17)

A növényi és állati eredetű termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékokra vonatkozó MRL meghatározása, ellenőrzése és az ellenőrzésekről való jelentéstétel tekintetében szükséges egyes fogalmak közösségi szintű meghatározása. Fontos, hogy a tagállamok megfelelő szankciókat alkalmazzanak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 11 ) megfelelően.

(18)

A 76/895/EGK irányelv értelmében a tagállamok a közösségi szinten jelenleg engedélyezettnél magasabb értéket is engedélyezhetnek a növényvédőszer-maradékok MRL-jeként. E lehetőséget meg kell szüntetni, mivel a belső piac tekintetében akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet.

(19)

A növényvédő szerekre vonatkozó MRL meghatározása hosszadalmas technikai vizsgálatot igényel, amely magában foglalja a fogyasztót érintő lehetséges kockázatok értékelését. Ezért nem lehet azonnal meghatározni a jelenleg a 76/895/EGK irányelvvel szabályozott növényvédő szerekre vonatkozó, illetve a közösségi szinten még nem szabályozott növényvédő szerekre vonatkozóan megállapított MRL-t.

(20)

Helyénvaló, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó MRL meghatározásának vizsgálata során alkalmazandó minimális adatszolgáltatási kötelezettséget közösségi szinten határozzák meg.

(21)

Kivételes körülmények között, és különösen a környezetben esetleg jelen lévő, nem engedélyezett növényvédő szerek esetén megengedhető az ellenőrző adatok felhasználása az MRL meghatározásakor.

(22)

A növényvédő szerekre vonatkozó MRL-t folyamatosan nyomon kell követni, és azokat az új adatok és információk figyelembevételével ki kell igazítani. Az MRL-t a vizsgálati meghatározás alacsonyabb szintjén kell megállapítani, amennyiben a növényvédő szerek megengedett használata nem eredményez kimutatható szintű növényvédőszer-maradékokat. Ha a növényvédő szerek használata közösségi szinten nem engedélyezett, az MRL-t megfelelően alacsony szinten kell meghatározni ahhoz, hogy a fogyasztókat megvédjék a növényvédőszer-maradékok nem engedélyezett vagy túlzott mértékű bevitelétől. A növényvédőszer-maradékok ellenőrzésének megkönnyítése érdekében az I. melléklet alá tartozó azon termékekben vagy termékcsoportokban előforduló növényvédőszer-maradékok esetén, amelyekre a II. vagy III. mellékletben nem állapították meg az MRL-t, alapértéket kell meghatározni, kivéve ha a kérdéses hatóanyag szerepel a IV. mellékletben. Ezt az alapértéket 0,01 mg/kg-ban célszerű megállapítani, és rendelkezni kell annak lehetőségéről, hogy az V. melléklet alá tartozó hatóanyagok esetén ettől eltérő szint is meghatározható, figyelembe véve a rendelkezésre álló rendszeres vizsgálati módszereket és/vagy a fogyasztóvédelmet.

(23)

A 178/2002/EK rendelet megállapítja a Közösségből származó vagy harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó szükségintézkedések meghozatalához szükséges eljárásokat. Ezek az eljárások lehetővé teszik a Bizottság számára az ilyen jellegű intézkedések elfogadását azokban a helyzetekben, amikor valamely élelmiszer komoly veszélyt jelenthet az emberek vagy állatok egészégére, illetve a környezetre, és az érintett tagállam (tagállamok) által hozott intézkedésekkel ezt a kockázatot nem lehet eredményesen csökkenteni. Célszerű, hogy a Hatóság értékelje ezeket az intézkedéseket, illetve azoknak az emberekre és - adott esetben - állatokra kifejtett hatását.

(24)

A közösségi eljárásoknak és gyakorlatoknak megfelelően, valamint az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásainak figyelembevételével értékelni kell, hogy a fogyasztók milyen mértékben vannak egész életen át tartó vagy - adott esetben - akut módon kitéve az élelmiszerekben található növényvédőszer-maradékoknak.

(25)

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül konzultációt kell folytatni a Közösség kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni e partnerek észrevételeit. A Codex Alimentarius Bizottság által nemzetközi szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell venni a közösségi MRL meghatározásakor, tekintettel a vonatkozó helyes mezőgazdasági gyakorlatokra.

(26)

A Közösségen kívül előállított élelmiszerek és takarmányok esetében különböző mezőgazdasági gyakorlatokat lehet alkalmazni jogszerűen a növényvédő szerek használata tekintetében, ami néha olyan maradékokat eredményezhet, amelyek eltérnek a Közösségben jogszerűen alkalmazott használatból eredő maradékoktól. Ezért célszerű úgy megállapítani az MRL-t a behozott termékekre, hogy az figyelembe vegye ezeket a használatokat és a keletkezett maradékokat, feltéve hogy e termékek biztonságát a belső termékekre vonatkozó kritériumokkal megegyező kritériumok alapján lehet igazolni.

(27)

Szükséges, hogy a Hatóság az MRL-kérelmeket és a tagállamok által készített értékelő jelentéseket a toxikológiai hatások - így az immunotoxicitás, az endokrin zavarok és a fejlődési toxicitás - teljes körét figyelembe véve értékelje, a fogyasztókat és - adott esetben - az állatokat érintő kockázatok meghatározásának érdekében.

(28)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(29)

Az MRL-re vonatkozó összehangolt közösségi rendszer kidolgozása együtt jár az iránymutatások, adatbázisok és egyéb, költségvonzattal rendelkező tevékenységek kidolgozásával is. Helyénvaló, hogy a Közösség egyes esetekben hozzájáruljon e költségekhez.

(30)

A helyes igazgatási gyakorlat alapján, illetve technikai szempontból szükséges a hatóanyagokra vonatkozó MRL-t érintő határozatok időzítésének a 91/414/EGK irányelv alapján e hatóanyagokkal kapcsolatban elfogadott határozatokkal való összehangolása. Több olyan anyag esetében, amelyekre vonatkozóan még nem határozták meg közösségi szinten az MRL-t, e rendelet hatálybalépése előtt nem hozható a fenti irányelv szerinti határozat.

(31)

Ezért az ideiglenes, de kötelező, összehangolt MRL-ről rendelkező külön szabályokat kell elfogadni annak érdekében, hogy e határértékeket fokozatosan, az egyes hatóanyagokra vonatkozó határozatok meghozatalával párhuzamosan, a 91/414/EGK irányelv szerinti értékelések keretében meghatározzák. Az ilyen módon ideiglenesen összehangolt MRL-nek elsősorban a tagállamok által nemzeti szinten megállapított, létező MRL-en kell alapulnia, és tiszteletben kell tartania azt a nemzeti szabályozást, amelynek részeként azt meghatározták, feltéve hogy az MRL nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a fogyasztókra nézve.

(32)

A létező hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételét követően, a felvételtől számított négy éven belül a tagállamoknak újra kell értékelniük valamennyi, e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szert. Az érintett MRL-t legfeljebb négy évig fenn kell tartani az engedélyek folytonosságának biztosítása érdekében, és - amennyiben azokat a 91/414/EGK irányelv III. mellékletének eleget tévő dokumentáció támasztja alá - az újraértékelés befejeztével véglegesíteni kell őket, illetve ha nem létezik ilyen dokumentáció, azokat alapértéken kell meghatározni.

(33)

E rendelet az élelmiszerekben és takarmányban található növényvédőszer-maradékok ellenőrzése érdekében állapítja meg az MRL-t, ezért e maradékok ellenőrzése érdekében célszerű a tagállamoknak nemzeti programokat megállapítaniuk. A nemzeti ellenőrző programok eredményeit el kell küldeni a Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam részére, és bele kell foglalni a Közösség éves jelentésébe.

(34)

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében a tagállamoknak a 882/2004/EK rendeletnek megfelelően évente közzé kell tenniük a növényvédőszer-maradékok nemzeti ellenőrzésének eredményeit az interneten, feltüntetve minden egyes adatot, beleértve a gyűjtés helyét és a kiskereskedők, a nagykereskedők és/vagy a termelők neveit.

(35)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 12 ) összhangban kell elfogadni.

(36)

Az arányosság elvének megfelelően a kereskedelem megkönnyítését és egyúttal a fogyasztók védelmét szolgáló alapvető célkitűzések elérése érdekében szükséges és helyénvaló a növényi és állati eredetű termékekben, illetve azok felületén előforduló MRL-re vonatkozó szabályok meghatározása. A Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének megfelelően e rendelet nem haladja meg a célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

A 178/2002/EK rendeletben meghatározott általános alapelvekkel, így különösen a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításának szükségességével összhangban, e rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékére (MRL) vonatkozó összehangolt közösségi rendelkezéseket állapítja meg.

2. cikk

Hatály

(1) E rendeletet az I. mellékletben felsorolt olyan, friss, feldolgozott és/vagy vegyes élelmiszerként és takarmányként használt növényi vagy állati eredetű termékekre, illetve azok részeire kell alkalmazni, amelyekben vagy amelyeken előfordulhatnak növényvédőszer-maradékok.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni azokra az I. melléklet alá tartozó termékekre, amelyeknél kellő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy azokat a következőkre szánják:

a) az élelmiszerektől és a takarmánytól eltérő termékek előállítása; vagy

b) vetés vagy ültetés; vagy

c) a nemzeti jog által engedélyezett, a hatóanyagok vizsgálatával kapcsolatos tevékenységek.

(3) Nem kell alkalmazni az e rendelettel összhangban meghatározott, növényvédő szerekre vonatkozó MRL-t az I. melléklet alá tartozó olyan termékekre, amelyeket harmadik országokba történő exportra szánnak, és amelyeket az exportot megelőzően kezeltek, amennyiben megfelelő bizonyíték alapján megállapították, hogy a rendeltetési ország e meghatározott kezelést igényli vagy azzal egyetért annak érdekében, hogy megelőzze a károsítók területére való behozatalát.

(4) E rendelet a 98/8/EK ( 13 ) és a 2002/32/EK irányelv, valamint a 2377/90/EGK rendelet ( 14 ) sérelme nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendeletben és a 91/414/EGK irányelv 2. cikkének 1. és 4. pontjában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni.

(2) A következő meghatározások szintén alkalmazandók:

a) "helyes mezőgazdasági gyakorlat" (HMGY): a növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos használata tényleges körülmények között, az élelmiszerek és takarmányok előállítása, tárolása, szállítása, forgalmazása és feldolgozása bármely szakaszában. A helyes mezőgazdasági gyakorlat egyúttal magában foglalja az integrált növényvédelem elveinek alkalmazását a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően egy adott éghajlati zónában, továbbá magában foglalja a növényvédő szerek lehető legkisebb mennyiségben történő alkalmazását és az MRL-eknek/ideiglenes MRL-eknek a kívánt hatás eléréséhez szükséges legalacsonyabb szinten történő meghatározását;

b) "kérdéses HMGY": olyan HMGY, amely során egy hatóanyag/termék kombinációjára vonatkozóan több mint egy HMGY létezik, amely a kezelt terményben előforduló növényvédőszer-maradék maximális elfogadható szintjét eredményezi, és egyben az MRL meghatározásának alapját képezi;

c) "növényvédőszer-maradékok": olyan maradékok - beleértve a 91/414/EGK irányelv 2. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint jelenleg vagy korábban a növényvédő szerekben használt hatóanyagokat, anyagcseretermékeket és/vagy a hatóanyagok bomlás- vagy reakciótermékeit -, amelyek az e rendelet I. melléklete alá tartozó termékekben vagy azok felületén fordulnak elő, beleértve különösen azokat a maradékokat, amelyek a növényvédelem és állatgyógyászat során való használat eredményeként, illetve biocidként jelennek meg;

d) "megengedett növényvédőszer-maradék határértéke (maximum residue level - MRL)": az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok felületén előforduló növényvédőszer-maradék koncentrációs szintjének engedélyezett felső értéke, amelyet e rendeletnek megfelelően állapítanak meg, és amely a helyes mezőgazdasági gyakorlaton, valamint a veszélyeztetett fogyasztók védelméhez szükséges legalacsonyabb fogyasztói expozíción alapul;

e) "CXL": a Codex Alimentarius Bizottság által meghatározott MRL;

f) "kimutatási határérték": a validált legalacsonyabb maradékkoncentráció, amely mennyiségileg meghatározható, és amelyről validált ellenőrzési módszerekkel, rendszeres ellenőrzés révén jelentés készíthető;

g) "import tűréshatár": az importált termékekre a nemzetközi kereskedelem igényeinek kielégítése céljából megállapított MRL, amennyiben:

- egy adott terméken előforduló növényvédő szerben található hatóanyag használata a Közösségen belül nem engedélyezett a közegészségügytől eltérő okokból az adott termék és használat tekintetében, vagy

- más szint megállapítása indokolt, mivel a létező, közösségi szinten meghatározott MRL-t a közegészségügytől eltérő okokból állapították meg az adott termék és használat tekintetében;

h) "jártassági vizsgálat": olyan összehasonlító vizsgálat, amely során több laboratórium azonos mintákon elemzéseket végez, és amely lehetővé teszi az egyes laboratóriumok által végzett elemzés minőségének értékelését;

i) "akut referenciadózis": az élelmiszerben található anyagnak a testsúly alapján megadott hozzávetőleges olyan mennyisége, amely rövid időn belül, általában egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez a megfelelő tanulmányok által alátámasztott adatok alapján, valamint a lakosságon belüli érzékeny csoportokat (így például a gyermekeket és magzatokat) figyelembe véve, jelentős kockázattal járna a fogyasztóra nézve;

j) "megengedhető napi bevitel": az élelmiszerben található anyagnak a testsúly alapján megadott hozzávetőleges olyan mennyisége, amely egész életen át naponta elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok alapján jelentős kockázattal járna bármely fogyasztóra nézve, figyelembe véve a lakosságon belüli érzékeny csoportokat (így például a gyermekeket és a magzatokat).

4. cikk

Azon termékcsoportok listája, amelyekre a közösségi szinten összehangolt MRL-t kell alkalmazni

(1) Az I. melléklet határozza meg és annak hatálya alá tartoznak a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon termékek, termékcsoportok és/vagy termékrészek, amelyekre a közösségi szinten összehangolt MRL-eket kell alkalmazni. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az I. melléklet foglalja magában az összes olyan terméket, amelyre meghatározták az MRL-eket, továbbá az olyan egyéb termékeket, amelyek esetében helyénvaló az összehangolt MRL-ek alkalmazása, különös tekintettel azoknak a fogyasztók étrendjében vagy a kereskedelem terén betöltött szerepükre. A termékeket oly módon kell csoportosítani, hogy az MRL-eket, amennyire ez lehetséges, a hasonló vagy rokon termékek csoportjára lehessen meghatározni.

(2) Az I. mellékletet az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kell megállapítani, és adott esetben - különösen valamely tagállam kérelmére - felül kell vizsgálni.

5. cikk

Azon hatóanyagok listájának megállapítása, amelyekre vonatkozóan nem szükséges az MRL meghatározása

(1) E rendelet IV. mellékletében kell meghatározni és felsorolni a 91/414/EGK irányelv alapján értékelt, a növényvédő szerekben található olyan hatóanyagokat, amelyekre nem kell MRL-eket meghatározni, figyelembe véve e hatóanyagok felhasználását, valamint az e rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában említett kérdéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A IV. mellékletet az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül kell megállapítani.

II. FEJEZET

AZ MRL-RE VONATKOZÓ KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1. SZAKASZ

AZ MRL-re vonatkozó kérelmek benyújtása

6. cikk

Felvétel iránti kérelem

(1) Ha egy tagállam a 91/414/EGK irányelvvel összhangban valamely növényvédő szer használatára vonatkozó engedélyt vagy ideiglenes engedélyt szándékozik kibocsátani, ez a tagállam köteles megvizsgálni, hogy e használat eredményeként szükségessé válik-e az e rendelet II. és III. mellékletében meghatározott, már létező MRL módosítása, illetve új határérték meghatározása, vagy a hatóanyagot fel kell-e venni a IV. mellékletbe. Amennyiben szükséges, a tagállam a 7. cikkel összhangban felkéri az engedélyt kérő felet a felvétel iránti kérelem benyújtására.

(2) Az egészségügy terén bizonyítékkal alátámasztott jogos érdekeket felmutató bármely fél - beleértve a civil társadalmi szervezeteket, valamint az üzletileg érdekelt feleket, úgymint az I. melléklet alá tartozó termékek gyártóit, termelőit, importőreit és előállítóit - a 7. cikkel összhangban szintén benyújthat felvétel iránti kérelmet valamely tagállamnak.

(3) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy valamely MRL meghatározása, módosítása vagy törlése szükséges, a 7. cikkel összhangban e tagállam is készíthet és értékelhet egy, az MRL meghatározására, módosítására vagy törlésére vonatkozó kérelmet.

(4) Az import tűréshatárra vonatkozó kérelmeket a 91/414/EGK irányelv alapján kijelölt referens tagállamoknak kell benyújtani, vagy ha ilyen tagállamot nem jelöltek ki, a kérelmeket az e rendelet 45. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a kérelmező kérésére a Bizottság által kijelölt tagállamoknak kell benyújtani. Az ilyen felvétel iránti kérelmet e rendelet 7. cikkével összhangban kell elkészíteni.

7. cikk

Az MRL felvétele iránti kérelemre vonatkozó követelmények

(1) A kérelmező MRL felvétele iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező neve és címe;

b) a felvétel iránti kérelmet tartalmazó dokumentáció bemutatása, beleértve:

i. a felvétel iránti kérelem összefoglalását;

ii. a leglényegesebb érveket;

iii. a dokumentáció tartalomjegyzékét;

iv. az e hatóanyag egyedi használata esetén alkalmazandó megfelelő HMGY másolatát;

c) a növényvédő szerrel és/vagy maradékával kapcsolatban a rendelkezésre álló tudományos irodalomban szereplő minden vonatkozó aggály teljes körű áttekintése;

d) a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében felsorolt, a növényvédő szerekre vonatkozó MRL meghatározásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatokat, beleértve - adott esetben - a toxikológiai adatokat, az ellenőrző laboratóriumokban használt, rendszeres vizsgálati módszerekre vonatkozó adatokat, valamint a növényi és állati metabolizmusra vonatkozó adatokat.

Ha azonban rendelkezésre állnak már megfelelő, nyilvánosságra hozott adatok - különösen abban az esetben, ha egy hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv alapján már értékeltek, vagy létezik már CXL -, és a kérelmező ezeket benyújtja, a tagállam az ilyen információt is felhasználhatja a kérelem elbírálásakor. Ezekben az esetekben az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell az ilyen adatok felhasználásának vagy mellőzésének indokolását.

(2) Az értékelést végző tagállam adott esetben az (1) bekezdés alapján kért információkon kívül további információkat kérhet a kérelmezőtől, a tagállam által meghatározott határidőn belül. Ez a határidő semmiképpen nem lehet két évnél hosszabb.

8. cikk

A felvétel iránti kérelem elbírálása

(1) Az a tagállam, amelyhez a 6. cikk alapján a 7. cikk szerinti felvétel iránti kérelmet nyújtottak be, haladéktalanul továbbítja e kérelem másolatát a Hatóság és a Bizottság részére, és késedelem nélkül értékelő jelentést készít.

(2) A felvétel iránti kérelmeket a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott, a növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének egységes elveire vonatkozó rendelkezéseknek vagy egy bizottsági rendeletben rögzítendő egyedi értékelési elveknek megfelelően kell értékelni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - annak kiegészítésével történő - módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, és az érintett tagállamok közötti megállapodás alapján, az e hatóanyag felvétele iránti kérelem értékelését a 91/414/EGK irányelv alapján kijelölt referens tagállam is végezheti.

(4) Ha egy tagállamnak nehézségei adódnak a felvétel iránti kérelem értékelése során, illetve a párhuzamos munka elkerülése érdekében a 45. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eldönthető, hogy mely tagállam értékelje az egyes felvétel iránti kérelmeket.

9. cikk

Az elbírált felvétel iránti kérelmek benyújtása a Bizottságnak és a Hatóságnak

(1) Az értékelő jelentés elkészítését követően a tagállam továbbítja azt a Bizottságnak. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat, és továbbítja a felvétel iránti kérelmet, az értékelő jelentést és az alátámasztó dokumentációt a Hatóságnak.

(2) A Hatóság írásban haladéktalanul visszaigazolja a felvétel iránti kérelem kézhezvételét a kérelmező, az értékelő tagállam és a Bizottság felé. A visszaigazolás tartalmazza a felvétel iránti kérelem és a kísérő dokumentumok kézhezvételének dátumát.

2. SZAKASZ

Az MRL-re vonatkozó felvétel iránti kérelmek hatóság általi megvizsgálása

10. cikk

A Hatóság véleménye az MRL-re vonatkozó felvétel iránti kérelmekről

(1) A Hatóság elvégzi a felvétel iránti kérelmek és az értékelő jelentések értékelését, és indokolással ellátott véleményt alkot különösen a fogyasztókat, illetve adott esetben az állatokat fenyegető, az MRL meghatározásához, módosításához vagy eltörléséhez kapcsolódó kockázatokról. Ez a vélemény a következőket tartalmazza:

a) értékelés arra vonatkozóan, hogy a felvétel iránti kérelemben javasolt, a rendszeres ellenőrzéshez használt vizsgálati módszer megfelel-e a tervezett ellenőrzési céloknak;

b) a növényvédő szer/termék kombinációra vonatkozó előrelátható kimutatási határértéke;

c) a megengedhető napi bevitelnek vagy az akut referenciadózisnak az MRL módosítása miatti túllépésével járó kockázatok értékelése; azon a terméken előforduló maradék következtében megnőtt bevitel, amelyre vonatkozóan az MRL-t igényelték;

d) egyéb, a kockázatértékelést elősegítő elemek.

(2) A Hatóság az indokolással ellátott véleményt megküldi a kérelmezőnek, a Bizottságnak és a tagállamoknak. Az indokolással ellátott vélemény világosan meghatározza az egyes következtetések alapját képező indokokat.

(3) A 178/2002/EK rendelet 39. cikkének sérelme nélkül, a Hatóság az indokolással ellátott véleményét nyilvánosságra hozza.

11. cikk

AZ MRL felvétele iránti kérelmekre vonatkozó hatósági vélemény meghozatalának határideje

(1) A Hatóság a 10. cikkel összhangban a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül meghozza indokolással ellátott véleményét.

Kivételes esetben, amennyiben részletesebb értékelések elvégzésére van szükség, az első albekezdésben említett határidő hat hónapra kiterjeszthető, az érvényes kérelem beérkezésének napjától számítva.

(2) Amennyiben a Hatóság kiegészítő információkat kér, az (1) bekezdésben meghatározott határidőt ezen információk beérkezéséig felfüggesztik. E felfüggesztésekre a 13. cikk rendelkezései vonatkoznak.

12. cikk

A Hatóság értékelése a már létező MRL-re vonatkozóan

(1) E rendelet hatálybalépését követően, illetve egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való belefoglalását vagy bele nem foglalását követő tizenkét hónapon belül a Hatóság - elsősorban a 91/414/EGK irányelv alapján készített, megfelelő értékelő jelentésre alapozott - indokolással ellátott véleményt nyújt be a Bizottságnak és a tagállamoknak:

a) az e hatóanyagra vonatkozó, az e rendelet II. és III. mellékletében meghatározott, már létező MRL-ről;

b) e hatóanyagra vonatkozóan új MRL meghatározásának szükségességéről, vagy annak e rendelet IV. mellékletébe foglalásáról;

c) az e hatóanyaghoz esetleg szükséges, e rendelet 20. cikke (2) bekezdésében említett különleges feldolgozási tényezőkről;

d) azokról az MRL-ekről, amelyeknek felvételét e rendelet II. és/vagy III. mellékletébe a Bizottság fontolóra veheti, és azokról az e hatóanyaghoz tartozó MRL-ről, amelyeket eltörölhetnek.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvett anyagok esetében az e cikk (1) bekezdésében említett véleményt az e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül kell megalkotni.

13. cikk

Közigazgatási felülvizsgálat

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam, illetve bármely közvetlenül és egyénileg érintett személy kérésére felülvizsgálhat minden, az e rendelet által a Hatóságra ruházott hatáskör keretében hozott határozatot, illetve mulasztást.

Ennek érdekében attól a naptól számított két hónapon belül, amikor az érintett fél tudomást szerzett a kérdéses jogi aktusról vagy mulasztásról, kérelmet kell benyújtani a Bizottságnak.

A Bizottság két hónapon belül határozatot hoz, és - adott esetben - felszólítja a Hatóságot, hogy határozott időn belül vonja vissza határozatát vagy orvosolja mulasztását.

3. SZAKASZ

AZ MRL meghatározása, módosítása vagy törlése

14. cikk

AZ MRL-re vonatkozó felvétel iránti kérelmekkel kapcsolatos határozatok

(1) A Hatóság véleményének kézhezvételét követően, e vélemény figyelembevételével a Bizottság haladéktalanul, de legfeljebb három hónapon belül a Bizottság elkészíti az alábbiak egyikét:

a) egy, az MRL meghatározására, módosítására vagy törlésére vonatkozó rendelet. E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében;

b) határozat kérelem elutasításáról, amelyet a 45. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett aktusok meghozatala során figyelembe kell venni

a) a rendelkezésre álló tudományos és műszaki ismereteket;

b) a hatóanyagok jelenlegi növényvédelmi célú használatán kívüli forrásból származó növényvédőszer-maradékok lehetséges előfordulását, valamint azok ismert halmozott és szinergikus hatásait, amennyiben rendelkezésre állnak az e hatások felmérését szolgáló módszerek;

c) a nagy mennyiségben fogyasztókat és a különösen veszélyeztetett fogyasztókat, illetve adott esetben az állatokat fenyegető lehetséges kockázatok felmérésének eredményét;

d) a növényvédő szerek használatának módosítását célzó bármely értékelés és határozat eredményeit;

e) egy hatóanyagnak valamely harmadik országban való jogszerű használata érdekében ebben az országban bevezetett CXL-t vagy HMGY-t;

f) a kérdéses tárgy szempontjából jelentős egyéb tényezőket.

(3) A Bizottság bármikor kiegészítő információk szolgáltatására szólíthatja fel a kérelmezőt vagy a Hatóságot. A Bizottság valamennyi, hozzá eljuttatott kiegészítő információt a tagállamok és a Hatóság rendelkezésére bocsát.

15. cikk

Az új vagy módosított MRL II. és III. mellékletekbe foglalása

(1) A 14. cikk (1) bekezdésében említett rendelet:

a) amennyiben a hatóanyagok szerepeltek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, új vagy módosított megengedett MRL-t állapít meg, és azt e rendelet II. mellékletében felsorolja; vagy

b) amennyiben a hatóanyagok nem szerepeltek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, valamint amennyiben a hatóanyagok e rendelet II. mellékletében sem szerepelnek, úgy ideiglenes MRL-t állapít meg vagy módosít, és azt e rendelet III. mellékletében sorolja fel; vagy

c) a 16. cikkben említett esetekben ideiglenes MRL-t állapít meg és azt e rendelet III. mellékletében sorolja fel.

(2) Amennyiben az ideiglenes MRL-t az (1) bekezdés b) pontjának megfelelően állapítják meg, azt a III. mellékletből - az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe foglalását vagy bele nem foglalását követő egy év elteltével elfogadott rendelet útján - törlik. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

Egy vagy több tagállam kérésére azonban az ideiglenes MRL további egy éven keresztül fenntartható, ha megerősítést nyer, hogy az MRL megállapítását célzó kérelem alátámasztásához szükséges tanulmányok folyamatban vannak. Azokban az esetekben, amikor ilyen megerősítésre sor kerül, az ideiglenes MRL további két éven keresztül fenntartható, amennyiben a fogyasztók tekintetében nem merült fel elfogadhatatlan biztonsági kockázat.

16. cikk

Az ideiglenes MRL bizonyos körülmények között történő megállapítására vonatkozó eljárás

(1) A 14. cikk (1) bekezdésében említett rendelet a következő esetekben is a III. mellékletbe foglalandó ideiglenes MRL-t állapíthat meg:

a) kivételes esetekben, különösen amennyiben a növényvédőszer-maradékok megjelenésére környezeti vagy más fertőzés miatt, illetve a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (4) bekezdésének megfelelően használt növényvédő szerek miatt kerül sor; vagy

b) amennyiben az érintett termékek a fogyasztók - vagy adott esetben az állatok - étrendjének csekély jelentőségű elemét teszik ki, és nem alkotják a vonatkozó fogyasztói alcsoportok étrendjének jelentős elemét; vagy

c) a méz esetében; vagy

d) gyógynövényteák esetében;

e) amennyiben a növényvédő szerek használata alapvető, és ezt valamely hatóanyag a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő bele nem foglalásáról vagy az onnan való törléséről szóló határozat állapítja meg; vagy

f) amennyiben új termékeket, termékcsoportokat és/vagy termékek részeit vettek fel az I. mellékletbe, és egy vagy több tagállam azt kéri, annak lehetővé tétele érdekében, hogy el lehessen végezni és ki lehessen értékelni az MRL-ek alátámasztásához szükséges tudományos tanulmányokat, feltéve hogy nem merültek fel a fogyasztókat érintő elfogadhatatlan biztonsági aggályok.

(2) Az ideiglenes MRL-nek az (1) bekezdésben említett belefoglalásáról a Hatóság véleménye, ellenőrzési adatok és olyan felmérés alapján kell dönteni, amely kimutatja, hogy az nem jelent a fogyasztókra vagy az állatokra elfogadhatatlan kockázatot.

Az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett ideiglenes MRL folytatólagos érvényességét tízévente legalább egyszer felül kell vizsgálni, és az ilyen MRL-t szükség szerint módosítani vagy törölni kell.

Az (1) bekezdés e) pontjában említett MRL-t azon időtartam végeztével kell felülvizsgálni, amely időtartamra a nem helyettesíthető felhasználást engedélyezték. Az (1) bekezdés f) pontjában említett MRL-eket akkor kell felülvizsgálni, ha a tudományos tanulmányokat elvégezték és kiértékelték, de legkésőbb a III. mellékletbe történő felvételüket követő négy éven belül.

17. cikk

Az MRL-ek a növényvédő szer engedélyének visszavonását követő módosítása

A II. és III. melléklet - valamely MRL-nek egy létező növényvédőszer-engedély visszavonása miatt szükségessé vált törlése miatt történő - módosításának elfogadására a Hatóság véleményének kikérése nélkül is sor kerülhet.

III. FEJEZET

A NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MRL

18. cikk

Az MRL-eknek való megfelelés

(1) Az I. melléklet alá tartozó termékek - élelmiszerként vagy takarmányként, illetve állatok takarmányozására felhasznált takarmányként való forgalomba hozataluk időpontjától kezdve - nem tartalmazhatnak az alábbiakban felsoroltakat meghaladó mértékű növényvédőszer-maradékot:

a) a II. és III. mellékletben ezekre a termékekre megállapított MRL-ek;

b) 0,01 mg/kg azokra a termékekre, amelyek esetében a megengedett legmagasabb értéket a II. és III. mellékletben külön nem állapították meg, illetve a IV. mellékletben nem említett hatóanyagokra, feltéve, hogy a rendelkezésre álló szokásos vizsgálati módszerek figyelembevételével a hatóanyagra nem határoztak meg más alapértéket. Az alapértékeket az V. melléklet sorolja fel. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

(2) A tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg az I. melléklet alá tartozó termékek - élelmiszer-előállítás céljára tartott állatok takarmányozása céljából - területükön történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását amiatt, hogy azok növényvédőszer-maradékokat tartalmaznak, feltéve, hogy:

a) az ilyen termékek megfelelnek az (1) bekezdésnek és a 20. cikknek; vagy

b) a hatóanyag szerepel a IV. mellékletben található felsorolásban.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok - saját területükön - a betakarítás utáni füstölőszerrel történő kezelésre történő hivatkozással az I. melléklet alá tartozó termék esetében engedélyezhetik a hatóanyag II. és III. mellékletben meghatározott határértékeket meghaladó maradékértékét, amennyiben e hatóanyag/termék kombinációk szerepelnek a VII. mellékletben, feltéve, hogy:

a) az ilyen termékek azonnali fogyasztásra szánt termékek;

b) megfelelő ellenőrzési mechanizmusok biztosítják, hogy az ilyen termékek a végfelhasználók vagy fogyasztók számára - amennyiben a termékeket közvetlenül szolgáltatják az utóbbiaknak - csak akkor válnak hozzáférhetővé, amikor a maradékértékek a II. és III. mellékletben meghatározott megengedett legmagasabb értéket már nem haladják meg;

c) a megtett intézkedésekről a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatták.

A VII. mellékletben felsorolt hatóanyag/termék kombinációk meghatározására szolgáló, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Kivételes esetben, különösen a növényvédő szereknek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő használatára hivatkozással vagy a 2000/29/EK irányelvben ( 15 ) foglalt kötelezettségek teljesítése során - saját területén - bármely tagállam engedélyezheti az (1) bekezdésnek nem megfelelő, kezelt élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalát és/vagy takarmányként való felhasználását, feltéve, hogy az ilyen élelmiszer vagy takarmány nem jelent elfogadhatatlan kockázatot. Az ilyen engedélyek kibocsátásáról haladéktalanul értesíteni kell a többi tagállamot, a Bizottságot és a Hatóságot, mellékelve az indokolatlan késedelem nélkül mérlegelendő megfelelő kockázatelemzést, egy meghatározott időszakra szóló ideiglenes MRL meghatározása vagy az ilyen termékekkel kapcsolatos más szükséges intézkedés megtétele érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, annak kiegészítésével történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

19. cikk

A feldolgozott és/vagy vegyes termékekre vonatkozó tilalom

Tilos feldolgozni és/vagy hígítás céljából ugyanazzal vagy más termékekkel összekeverni az I. melléklet alá tartozó, a 18. cikk (1) bekezdésének és a 20. cikknek meg nem felelő termékeket azok élelmiszerként vagy takarmányként történő forgalomba bocsátása, vagy az állatok azzal történő takarmányozása céljából.

20. cikk

A feldolgozott és/vagy vegyes termékekre vonatkozó MRL

(1) Amennyiben a feldolgozott és/vagy vegyes élelmiszerre vagy takarmányra vonatkozóan a II. vagy III. mellékletek nem határozzák meg az MRL-t, azokra a 18. cikk (1) bekezdésében az I. melléklet alá tartozó érintett termékre vonatkozóan meghatározott értékeket kell alkalmazni, figyelembe véve a feldolgozás és/vagy a vegyítés miatt a növényvédőszer-maradékok szintjeiben bekövetkezett változásokat.

(2) A VI. mellékletben szereplő lista egyes feldolgozási és/vagy vegyítési tevékenységekre vagy egyes feldolgozott és/vagy vegyes termékekre vonatkozólag különleges koncentrációs vagy hígítási tényezőket tartalmazhat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. FEJEZET

A MEGLÉVŐ MRL E RENDELETBE TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Az MRL első megállapítása

(1) Az I. melléklet alá tartozó termékek vonatkozásában az MRL-eket első alkalommal - a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvben meghatározott MRL átvételével és az e rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében felsorolt feltételek figyelembevételével - a II. mellékletben kell megállapítani és felsorolni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő ezen szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A II. mellékletet az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül kell megállapítani.

22. cikk

Az ideiglenes MRL első megállapítása

(1) Azon hatóanyagok ideiglenes MRL-jeit, amelyek vonatkozásában még nem született döntés a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő foglalást vagy bele nem foglalást illetően, első alkalommal - kivéve, ha azok a II. mellékletben már szerepelnek - e rendelet III. mellékletében kell megállapítani és felsorolni a tagállamok által szolgáltatott információ, és - szükség esetén - a 24. cikkben említett vélemény, a 14. cikk (2) bekezdésében említett tényezők és az alábbi MRL-ek figyelembevételével:

a) a 76/895/EGK irányelv mellékletében szereplő további MRL-ek; és

b) a még össze nem hangolt nemzeti MRL-ek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A III. mellékletet - a 23., 24. és 25. cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül kell megállapítani.

23. cikk

A tagállamok által a nemzeti MRL-ről benyújtandó információ

Amennyiben egy hatóanyag nem szerepel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, és amennyiben a tagállam - legkésőbb e rendelet I. mellékletének hatálybalépéséig - az e rendelet I. melléklete alá tartozó termékre vonatkozóan a hatóanyagra nemzeti MRL-t határozott meg, vagy azt állapította meg, hogy a hatóanyagra vonatkozóan nem szükséges az MRL megállapítása, az érintett tagállam - az e rendelet 45. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított formában és időben - értesíti a Bizottságot a nemzeti MRL-ről, vagy arról a tényről, hogy egy adott hatóanyagra vonatkozóan nem szükséges MRL-t megállapítani, valamint szükség esetén és a Bizottság kérésére:

a) a HMGY-ról;

b) amennyiben a tagállamban kérdéses HMGY-t alkalmaznak, és amennyiben rendelkezésre áll, az ellenőrzött kísérletekről szóló összefoglaló adatokról és/vagy ellenőrzési adatokról;

c) a megengedhető napi bevitelről és - szükség esetén - a nemzeti kockázatértékelés során használt akut referenciadózisról, valamint a kockázatértékelés eredményéről.

24. cikk

A Hatóság véleménye a nemzeti MRL-t alátámasztó adatokról

(1) A Hatóság indokolással ellátott véleményt nyújt be a Bizottsághoz a következőkből eredő, a fogyasztók egészségét érintő lehetséges kockázatokról:

a) a III. mellékletbe foglalható ideiglenes MRL-ek;

b) a IV. mellékletbe foglalható hatóanyagok.

(2) Az (1) bekezdésben említett indokolással ellátott vélemény elkészítése során a Hatóság figyelembe veszi a rendelkezésre álló tudományos és technikai ismereteket, és különösen a tagállamok által a 23. cikknek megfelelően benyújtott adatokat.

25. cikk

Az ideiglenes MRL meghatározása

A 23. cikkben említett hatóanyagok vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése szerint - amennyiben a Hatóság véleménye szükséges, e vélemény figyelembevételével - ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és felsorolni a III. mellékletben, illetve - szükség szerint - az 5. cikk (1) bekezdése alapján a hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. Az ideiglenes MRL-t az összes tagállamban a helyes mezőgazdasági gyakorlat alapján elérhető legalacsonyabb szinten kell megállapítani.

V. FEJEZET

HIVATALOS ELLENŐRZÉSEK, JELENTÉSEK ÉS SZANKCIÓK

1. SZAKASZ

Az MRL hivatalos ellenőrzése

26. cikk

Hivatalos ellenőrzés

(1) Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, a 96/23/EK ( 16 ) irányelvre is figyelemmel, a tagállamok - az élelmiszerek és takarmányok hivatalos ellenőrzésével kapcsolatos vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek megfelelően - hivatalos ellenőrzéseket végeznek a növényvédőszer-maradékokat illetően.

(2) Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra irányuló ellenőrzések különösen mintavételből és a minták ezt követő vizsgálatából, a fellelhető növényvédő szerek beazonosításából és a talált maradékértékek megállapításából állnak. Az ilyen ellenőrzéseket a fogyasztóknak való szolgáltatás helyén is el kell végezni.

27. cikk

Mintavétel

(1) Minden egyes tagállam elegendő számú és fajtájú mintát vizsgál meg annak biztosítása érdekében, hogy az eredmény a piacra vonatkozóan reprezentatívnak minősüljön; a tagállamok figyelembe veszik a korábbi ellenőrzési programok eredményeit. A mintavételre a beszerzés helyéhez legközelebb eső helyen kell, hogy sor kerüljön, az esetleges későbbi végrehajtás kivitelezhetősége érdekében.

(2) A termékekben fellelhető növényvédőszer-maradékok ellenőrzéséhez szükséges - a 2002/63/EK irányelvben ( 17 ) meghatározottaktól eltérő - mintavételi eljárásokat meghatározó, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése útján való módosítására irányuló intézkedéseket az e rendelet 45. cikke (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

28. cikk

Vizsgálati módszerek

(1) A növényvédőszer-maradékok vizsgálati módszereinek meg kell felelniük a közösségi jog élelmiszerek és takarmányok hivatalos ellenőrzésével kapcsolatos vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményeknek.

(2) A 45. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, a növényvédőszer-maradékok megállapításának vizsgálati módszereivel kapcsolatos különleges érvényességi kritériumokra és minőség-ellenőrzési eljárásokra vonatkozóan technikai iránymutatásokat lehet elfogadni.

(3) A növényvédőszer-maradékok hivatalos ellenőrzésével kapcsolatban mintát vizsgáló valamennyi laboratóriumnak részt kell vennie a növényvédőszer-maradékok Bizottság által szervezett közösségi jártassági vizsgálatában.

2. SZAKASZ

Közösségi ellenőrzési program

29. cikk

Közösségi ellenőrzési program

(1) A Bizottság - a fogyasztói expozíció felmérése és a jelenlegi jogszabályok alkalmazása érdekében - összehangolt, többéves közösségi ellenőrzési programot dolgoz ki, melynek során meghatározza a nemzeti ellenőrzési programok során vizsgálandó különleges mintákat, és figyelembe veszi az e rendeletben meghatározott, az MRL-nek való megfeleléssel kapcsolatban felmerült problémákat.

(2) A közösségi ellenőrzési programot a 45. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni és minden évben naprakésszé tenni. A közösségi ellenőrzési programtervezetet minden naptári évben az év végét legalább hat hónappal megelőzően kell benyújtani a 45. cikk (1) bekezdésében említett bizottsághoz.

3. SZAKASZ

Nemzeti ellenőrzési programok

30. cikk

A növényvédőszer-maradékokra vonatkozó nemzeti ellenőrzési programok

(1) A tagállamok a növényvédőszer-maradékokra vonatkozóan többéves nemzeti ellenőrzési programokat dolgoznak ki. Többéves programjaikat a tagállamok minden évben naprakésszé teszik.

A programok kockázatalapúak és céljuk különösen a fogyasztói expozíció felmérése és a jelenlegi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása. A programok legalább a következőket határozzák meg:

a) a mintavétel alapjául szolgáló termékek;

b) a minták száma és az elvégzendő vizsgálatok;

c) a vizsgálandó növényvédő szerek;

d) a program kidolgozása során alkalmazott ismérvek, ideértve:

i. a kiválasztandó növényvédő szer/termék kombinációkat;

ii. a hazai és a nem hazai termékekből vett minták számát;

iii. a termékek nemzeti étrendhez viszonyított fogyasztási arányát;

iv. a közösségi ellenőrzési programot; és

v. a korábbi ellenőrzési programok eredményeit.

(2) A tagállamok minden naptári évben az év végét legalább három hónappal megelőzően a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó - az (1) bekezdésben említett - nemzeti ellenőrzési programjaik naprakésszé tett változatát benyújtják a Bizottsághoz és a Hatósághoz.

(3) A tagállamok a 29. cikkben meghatározottaknak megfelelően részt vesznek a közösségi ellenőrzési programban. A tagállamok évente közzéteszik a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó nemzeti ellenőrzés minden eredményét az interneten. Amennyiben az MRL-eket túllépik, a tagállamok megnevezhetik az érintett kiskereskedőket, nagykereskedőket vagy termelőket.

4. SZAKASZ

A tagállamok által szolgáltatott információ és az éves jelentés

31. cikk

A tagállamok által szolgáltatott információ

(1) A tagállamok minden év augusztus 31-ig kötelesek megküldeni a Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam részére az előző naptári évre vonatkozó következő információt:

a) a 26. cikk (1) bekezdésében megállapított hivatalos ellenőrzések eredményei;

b) a 30. cikkben említett nemzeti ellenőrzési programok során és a 29. cikkben említett közösségi ellenőrzési programban alkalmazott kimutatási határértékek;

c) a vizsgálati laboratóriumoknak a közösségi jártassági vizsgálatokban, és más - a nemzeti ellenőrzési program során vizsgált növényvédő szer/termék kombinációkra vonatkozó, a 28. cikk (3) bekezdésében említett - jártassági vizsgálatokban való részvételének részletei;

d) az a) pontban említett ellenőrzésekben részt vevő vizsgálati laboratóriumok akkreditációs státusának részletei;

e) amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik, a végrehajtási intézkedések részletei.

(2) A Hatósággal folytatott konzultációt követően a 45. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a tagállamok információnyújtási kötelezettségére vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket lehet megállapítani.

32. cikk

Éves jelentés a növényvédőszer-maradékokról

(1) A tagállamok által a 31. cikk (1) bekezdése szerint szolgáltatott információ alapján a Hatóság éves jelentést készít a növényvédőszer-maradékokról.

(2) A Hatóság az éves jelentésben legalább a következőkről közöl információt:

a) a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzések eredményeinek elemzése;

b) azon lehetséges okok, amelyek következtében a megengedett maximális maradék-határértékek átlépésére került sor, bármely megfelelő, a kockázatkezelési eljárásokkal kapcsolatos megjegyzéssel együtt;

c) a fogyasztók egészségét a növényvédőszer-maradékok kapcsán veszélyeztető krónikus és akut kockázatok elemzése;

d) az a) pontnak megfelelően szolgáltatott információn és bármely más jelentőséggel bíró és rendelkezésre álló információn - ideértve a 96/23/EK irányelv szerint benyújtott jelentéseket - alapuló, a növényvédőszer-maradékokat illető fogyasztói expozíció-értékelés.

(3) Amennyiben valamely tagállam nem szolgáltatott információt a 31. cikknek megfelelően, a Hatóság az éves jelentés elkészítésekor jogosult az erre a tagállamra vonatkozó információt figyelmen kívül hagyni.

(4) Az éves jelentés formáját a 45. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

(5) A Hatóság az éves jelentést minden év februárjának utolsó napjáig nyújtja be a Bizottsághoz.

(6) Az éves jelentés tartalmazhat a jövőbeli programok során vizsgálandó növényvédő szerekre vonatkozó véleményt.

(7) A Hatóság mind az éves jelentést, mind pedig a Bizottságtól vagy a tagállamoktól származó észrevételeket nyilvánosságra hozza.

33. cikk

A növényvédőszer-maradékokról szóló éves jelentés bizottsághoz történő benyújtása

A Bizottság a növényvédőszer-maradékokról szóló éves jelentést tájékoztatásul, késedelem nélkül benyújtja a 45. cikk (1) bekezdésében említett bizottsághoz; a bizottság bármely - a II. és III. mellékletekben meghatározott MRL bejelentett megsértésével kapcsolatos - szükséges intézkedésre vonatkozóan javaslatot tehet.

5. SZAKASZ

Szankciók

34. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak, és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok ezekről a szabályokról, valamint ezek bármely későbbi módosításairól haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

VI. FEJEZET

SZÜKSÉGINTÉZKEDÉSEK

35. cikk

Szükségintézkedések

Amennyiben új információ vagy meglévő információ újraértékelése alapján az ezen rendelet hatálya alá tartozó növényvédőszer-maradékok vagy az MRL az emberi vagy az állati egészséget azonnali fellépést igénylő módon veszélyeztethetik, úgy a 178/2002/EK rendelet 53. és 54. cikkét kell alkalmazni. A Bizottság számára a határozathozatalra nyitva álló határidő hét napra csökken friss termékek esetében.

VII. FEJEZET

AZ ÖSSZEHANGOLT, NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET ILLETŐ MRL-RE VONATKOZÓ TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

36. cikk

Az összehangolt, növényvédő szereket illető MRL-re vonatkozó támogató intézkedések

(1) Az összehangolt, növényvédő szereket illető MRL-re vonatkozó támogató intézkedéseket közösségi szinten kell meghatározni; ilyen támogató intézkedések különösen:

a) a növényvédőszer-maradékok MRL-jére vonatkozó közösségi jogszabályok egységesített adatbázisa, és ezen információ hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára;

b) a 28. cikk (3) bekezdésében említett közösségi jártassági vizsgálatok;

c) a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó jogszabályok és a technikai iránymutatások kidolgozásához és fejlesztéséhez szükséges tanulmányok és egyéb intézkedések, amelyek célja különösen az összesített, halmozott és szinergikus hatások felmérését szolgáló módszerek fejlesztése és alkalmazása;

d) a növényvédőszer-maradékokat illető fogyasztói és állati expozíció felméréséhez szükséges tanulmányok;

e) az olyan ellenőrzési laboratóriumok támogatásához szükséges tanulmányok, amely laboratóriumok esetében a vizsgálati módszerek nem teszik lehetővé a megállapított MRL ellenőrzését.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedésekre vonatkozó bármely szükséges végrehajtási rendelkezést a 45. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni.

37. cikk

Az összehangolt, növényvédő szereket illető MRL-re vonatkozó támogató intézkedésekhez való közösségi hozzájárulás

(1) A Közösség pénzügyi hozzájárulást biztosíthat, a 36. cikkben meghatározott intézkedések költségének akár 100 %-át kitevő mértékben.

(2) Az előirányzatokat minden pénzügyi évben a költségvetési eljárás részeként engedélyezik.

VIII. FEJEZET

AZ MRL FELVÉTELÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK ÖSSZEHANGOLÁSA

38. cikk

A nemzeti hatóságok kijelölése

E rendelethez kapcsolódóan, a Bizottsággal, a Hatósággal, a többi tagállammal, a gyártókkal, a termelőkkel és előállítókkal való együttműködés összehangolása érdekében valamennyi tagállam egy vagy több nemzeti hatóságot jelöl ki. Amennyiben egy tagállam egynél több hatóságot jelöl ki, úgy a tagállamnak meg kell határoznia, hogy melyik kijelölt hatóság a kapcsolattartó.

A nemzeti hatóságok más szervekre feladatokat ruházhatnak át.

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a Hatóságot a kijelölt nemzeti hatóságok nevéről és címéről.

39. cikk

Az MRL-re vonatkozó információ Hatóság által történő összehangolása

A Hatóság:

a) valamely hatóanyagot illetően a 91/414/EGK irányelvvel összhangban kinevezett referens tagállammal folytat egyeztetést;

b) az MRL-t illetően, különösen a 41. cikkben foglalt követelmények teljesítése céljából a tagállamokkal és a Bizottsággal folytat egyeztetést.

40. cikk

A tagállamok által benyújtandó információ

A tagállamok kötelesek a Hatóságnak - annak kérésére - bármely rendelkezésre álló, az MRL biztonságossága értékeléséhez szükséges információt benyújtani.

41. cikk

A Hatóság adatbázisa az MRL-ekről

A Hatóság, a közösségi és a nemzeti jog dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai számára hozzáférhető, az MRL-re, a hatóanyagokra és a II., a III., a IV. és a VII. mellékletekben meghatározott feldolgozási tényezőkre vonatkozó fontos, tudományos információt és HMGY-t tartalmazó adatbázist hoz létre és tart fenn. Az adatbázis különösen a következőket tartalmazza: a táplálkozás során történő növényvédőszermaradék-bevitel felmérését, a feldolgozási tényezőket és a méregtani határértékeket.

42. cikk

Tagállamok és díjak

(1) A tagállamok díjat vagy illetéket szabhatnak ki az MRL megállapításával, módosításával vagy törlésével kapcsolatos munka, vagy az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekkel kapcsolatban felmerült bármely egyéb munka költségének fedezésére.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett díj vagy illeték:

a) meghatározására átlátható módon kerül sor; és

b) az megfelel a munka tényleges költségeinek.

Ez egy olyan rögzített áras díjskála formájában is megvalósulhat, amely esetében a díjak az (1) bekezdésben említett munka átlagos költségén alapulnak.

IX. FEJEZET

VÉGREHAJTÁS

43. cikk

A Hatóság tudományos véleménye

A Bizottság vagy a tagállamok tudományos véleményért fordulhatnak a Hatósághoz bármely, az e rendelet alapján felmerülő, a kockázatok értékelésével összefüggő intézkedéssel kapcsolatban. A Bizottság meghatározhatja a véleményadásra nyitva álló időtartamot.

44. cikk

A Hatóság véleményének elfogadására vonatkozó eljárás

(1) Amennyiben a Hatóság véleménye e rendeletnek megfelelően csak megalapozott tudományos vagy műszaki elvek alkalmazásával járó tudományos vagy műszaki munkát igényel, a Hatóság azt a 178/2002/EK rendelet 28. cikkében említett Tudományos Bizottsággal vagy tudományos testületekkel folytatott konzultáció nélkül is kibocsáthatja, kivéve ha az ellen a Bizottság vagy a tagállamok kifogást emelnek.

(2) A 178/2002/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdése a) pontjával összhangban elfogadott végrehajtási rendelkezések meghatározzák azokat az eseteket, amelyekben e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.

45. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

46. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A végrehajtási intézkedéseket e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, a technikai iránymutatási dokumentumokat pedig alkalmazásának elősegítése érdekében, továbbá az MRL-ek meghatározásához szükséges tudományos adatok tekintetében a részletes szabályokat a 45. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani vagy esetlegesen módosítani, adott esetben a hatóság véleményének figyelembevételével.

(2) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló és a 23. cikkben, a 29. cikk (2) bekezdésében, a 30. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 32. cikk (5) bekezdésében szereplő időpontok meghatározásával, vagy módosításával kapcsolatos, intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, adott esetben a hatóság véleményének figyelembevételével.

47. cikk

Jelentés ezen rendelet végrehajtásáról

E rendelet hatálybalépését követő tíz éven belül a Bizottság a rendelet végrehajtásáról szóló és további megfelelő javaslatokat tartalmazó jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. cikk

Jogszabályok kiigazítása és hatályon kívül helyezése

(1) Az 50. cikk második bekezdésében említett időponttal a 76/895/EGK irányelv, a 86/362/EGK irányelv, a 86/363/EGK irányelv és a 90/642/EGK irányelv hatályát veszti.

(2) A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"f) adott esetben a mezőgazdasági termékekben fellelhető, az engedélyben említett használat által befolyásolt MRL megállapítására, illetve módosítására a 396/2005/EK rendelettel ( 18 ) összhangban került sor.

49. cikk

Átmeneti intézkedések

(1) A III. fejezetben foglalt követelmények nem vonatkoznak az 50. cikk második bekezdésében említett időpontot megelőzően jogszerűen előállított vagy a Közösségbe jogszerűen behozott termékekre.

A magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében azonban ezekre a termékekre vonatkozólag megfelelő intézkedéseket lehet hozni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (5) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Amennyiben ez a termékek rendes forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében szükséges, a 15., 16., 21., 22. és 25. cikkben meghatározott egyes MRL-ek végrehajtását illetően további átmeneti intézkedések határozhatók meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló és a fogyasztóvédelem magas színvonalának biztosítására vonatkozó kötelezettséget nem sértő intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

50. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A II., III. és V. fejezetet az I., II., III. és IV. mellékletet megállapító rendeletek közül az utolsó hatálybalépésének időpontját követő 6 hónap elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett állati és növényi eredetű termékek

Kódszám (1)Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznakPéldák azokra a csoportokon belüli egyes termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznakTudományos megnevezés (2)Példák azokra a meghatározás alá tartozó kapcsolódó fajtákra vagy egyéb termékekre, amelyekre ugyanaz az MRL vonatkozikTermékek részei, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak
01000001. FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK
0110000i. CitrusfélékTeljes termék
0110010GrapefrútCitrus paradisiShaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló, ugli és egyéb hibridek
0110020NarancsCitrus sinensisBergamott narancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek
0110030CitromCitrus limonCédrátcitrom, citrom
0110040Zöld citromCitrus aurantifolia
0110050MandarinCitrus reticulataKlementin, tangerin és más hibridek
0110990Egyéb (3)
0120000ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)Teljes termék a héj eltávolítását követően (kivéve a gesztenye)
0120010MandulaPrunus dulcis
0120020Brazil dióBertholletia excelsa
0120030KesudióAnacardium occidentale
0120040GesztenyeCastanea sativa
0120050KókuszdióCocos nucifera
0120060MogyoróCorylus avellanaFilbert
0120070Ausztráliai mogyoróMacadamia ternifolia
0120080PekándióCarya illinoensis
0120090PíniamagPinus pinea
0120100PisztáciaPistachia vera
0120110DióJuglans regia
0120990Egyéb (3)
0130000iii. AlmatermésűekTeljes termék a szárak eltávolítását követően
0130010AlmaMalus domesticusVadalma
0130020KörtePyrus communisVadkörte
0130030BirsalmaCydonia oblonga
0130040Naspolya (4)Mespilus germanica
0130050Japán naspolya (4)Eriobotrya japonica
0130990Egyéb (3)
0140000iv. CsonthéjasokTeljes termék a szárak eltávolítását követően
0140010KajszibarackPrunus armeniaca
0140020CseresznyefélékPrunus cerasus, Prunus aviumCseresznye, meggy
0140030ŐszibarackPrunus persicaNektarin és hasonló hibridek
0140040SzilvaPrunus domesticaDamaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva
0140990Egyéb (3)
0150000v. BogyósgyümölcsűekTeljes termék a sapkák/levélüstökök és szárak eltávolítását követően kivéve ribizli esetén, ahol: gyümölcsök szárral együtt
0151000a) Csemege- és borszőlő
0151010CsemegeszőlőVitis euvitis
0151020BorszőlőVitis euvitis
0152000b) SzamócaFragaria ananassa
0153000c) Vesszőn termő bogyósok
0153010FeketeszederRubus fruticosus
0153020Hamvas szederRubus ceasiusKaliforniai málna, szedermálna, törpemálna
0153030MálnaRubus idaeusRubus phoenicolasius
0153990Egyéb (3)
0154000d) Egyéb bogyósgyümölcsűek
0154010Fürtös áfonyaVaccinium corymbosumFekete áfonya; vörös áfonya
0154020Nagytermésű tőzegáfonyaVaccinium macrocarpon
0154030Ribizli (piros, fekete és fehér)Ribes nigrum, Ribes rubrum
0154040Köszméte (egres)Ribes uva-crispaAz egyéb ribizlifajtával alkotott hibridekkel együtt
0154050Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyóRosa canina
0154060Faeper (4)Morus spp.Faeper (Arbutus unedo gyümölcse)
0154070Azarol (4) (mediterrán naspolya/galagonya)Crataegus azarolus
0154080Fekete bodza (4)Sambucus nigraFeketeberkenye, madárberkenye, azarol, varjútövis, galagonya, Amelanchier canadensis és más fán termő bogyósgyümölcsűek
0154990Egyéb (3)
0160000vi. Egyéb gyümölcsökTeljes termék a szárak vagy a levélüstök eltávolítását követően (ananász)
0161000a) Ehető héjúak
0161010DatolyaPhoenix dactylifera
0161020FügeFicus carica
0161030Étkezési olajbogyóOlea europaea
0161040Kamkvat (4)Fortunella speciesMarumi kamkvat, nagami kamkvat
0161050Karambola (4)Averrhoa carambolaBilimbi
0161060Datolyaszilva (4)Diospyros kaki
0161070Jambul (4) (Jávaszilva)Syzygium cuminiJávaalma (vízialma), malájalma, rózsaalma, brazil cseresznye (grumihama), szurinami cseresznye
0161990Egyéb (3)
0162000b) Kisebb nem ehető héjúak
0162010KiviActinidia deliciosa syn. A. chinensis
0162020LicsiLitchi chinensisPulaszán, rambután (hamislicsi)
0162030PassiógyümölcsPassiflora edulis
0162040Töviskörte (4) (fügekaktusz)Opuntia ficus-indica
0162050Csillagalma (4)Chrysophyllum cainito
0162060Amerikai datolyaszilva (4) (kaki)Diospyros virginianaFekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota
0162990Egyéb (3)
0163000c) Nagyobb nem ehető héjúak
0163010AvokádóPersea americana
0163020BanánMusa paradisicaTörpebanán, főzőbanán, almabanán
0163030MangóMangifera indica
0163040PapajaCarica papaya
0163050GránátalmaPunica granatum
0163060Csirimojó (4)Annona cherimolaGyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék
0163070Guajáva (4)Psidium guajava
0163080AnanászAnanas comosus
0163090Kenyérgyümölcs (4)Artocarpus altilisDzsekfrút (Artocarpus heterophyllus) (nagytermésű kenyérfa)
0163100Durián (4)Durio zibethinus
0163110Szúrszop (savanyú alma) (4) (guanabana)Annona muricata
0163990Egyéb (3)
02000002. FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK
0210000i. Gyökér- és gumós zöldségekTeljes termék a csúcsok (ha van) és a hozzátapadt talaj öblítéssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően
0211000a) BurgonyaGumó alakú Solanum spp.
0212000b) Trópusi gyökér- és gumós zöldségek
0212010Kasszava (manióka, tápióka)Manihot esculentaColocasia esculenta (taró, karibikáposzta eddoe, malanga), Xanthosoma sagittifolium (tánia)
0212020ÉdesburgonyaIpomoea batatas
0212030JamszgyökérDioscorea sp.Jícama, mexikói jícama
0212040Nyílgyökér (4)Maranta arundinacea
0212990Egyéb (3)
0213000c) Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével
0213010CéklaBeta vulgaris subsp. vulgaris
0213020SárgarépaDaucus carota
0213030Gumós zellerApium graveolens var. rapaceum
0213040TormaArmoracia rusticana
0213050CsicsókaHelianthus tuberosus
0213060PasztinákPastinaca sativa
0213070PetrezselyemgyökérPetroselinum crispum
0213080RetekRaphanus sativus var. sativusFekete retek, japán retek, hónapos retek, japán retek és hasonló fajták
0213090Saláta bakszakállTragopogon porrifoliusFeketegyökér, spanyol pozdor
0213100KarórépaBrassica napus var. napobrassica
0213110TarlórépaBrassica rapa
0213990Egyéb (3)
0220000ii. HagymafélékTeljes termék a könnyen eltávolítható héj és talaj (száraz állapotban), vagy gyökerek és talaj (frissen) nélkül
0220010FokhagymaAllium sativum
0220020VöröshagymaAllium cepaGyöngyhagyma
0220030Salottahagyma, mogyoróhagymaAllium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)
0220040ÚjhagymaAllium cepaTéli sarjadékhagyma és hasonló fajták
0220990Egyéb (3)
0230000iii. Termésükért termesztett zöldségekTeljes termék a szárak (csemegekukorica esetén a csuhé) nélkül
0231000a) Burgonyafélék
0231010ParadicsomLycopersicum esculentumCseresznyeparadicsom
0231020PaprikaCapsicum annuum, var grossum és var. longumCsilipaprika
0231030Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)Solanum melongenaKörtedinnye
0231040Okra, gombó, bámiaHibiscus esculentus
0231990Egyéb (3)
0232000b) Kabakosok – ehető héjúak
0232010UborkaCucumis sativus
0232020Apró uborkaCucumis sativus
0232030CukkiniCucurbita pepo var. melopepoFőzeléktök, tojástök (patisszon)
0232990Egyéb (3)
0233000c) Kabakosok – nem ehető héjúak
0233010SárgadinnyeCucumis meloTüskés uborka (Cucumis metuliferus)
0233020SütőtökCucurbita maximaÓriástök
0233030GörögdinnyeCitrullus lanatus
0233990Egyéb (3)
0234000d) CsemegekukoricaZea mays var. saccharataCső és szem, csuhé nélkül
0239000e) Egyéb termésükért termesztett zöldségek
0240000iv. Káposztafélék
0241000a) Virágjukért termesztett káposztafélékCsak fej
0241010BrokkoliBrassica oleracea var. italicaDíszkáposzta, kínai brokkoli, brokkoli répa
0241020KarfiolBrassica oleracea var. botrytis
0241990Egyéb (3)
0242000b) Fejképző káposztafélékTeljes növény a gyökerek és elhalt levelek nélkül
0242010KelbimbóBrassica oleracea var. gemmiferaCsak bimbók
0242020FejeskáposztaBrassica oleracea convar. capitataCsúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta
0242990Egyéb (3)
0243000c) Leveles káposztaTeljes növény a gyökerek és elhalt levelek nélkül
0243010Kínai kelBrassica pekinensisIndiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), pekingi kel (pe-tsai), mestergyökér
0243020KelBrassica oleracea convar. AcephaleaFodorkel, leveles kel
0243990Egyéb (3)
0244000d) KaralábéBrassica oleracea convar. acephala, var. gongylodesTeljes termék a gyökerek, csúcsok és a hozzátapadt talaj eltávolítását követően
0250000v. Levélzöldségek és friss fűszernövényekTeljes termék a gyökerek és elhalt levelek, és (adott esetben) talaj nélkül
0251000a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal
0251010GalambbegysalátaValerianella locustaOlasz galambbegysaláta
0251020SalátaLactuca sativaFejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), iceberg saláta/jégsaláta, római saláta
0251030Endívia (széleslevelű batáviai endívia)Cichorium endivaMezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, cukorsüveg
0251040Zsázsa (4)Lepidium sativum
0251050Közönséges borbálafű (4)Barbarea verna
0251060Borsmustár, rucola (4)Eruca sativa (Diplotaxis spec.)Vad kányazsázsa
0251070Vörösmustár (4)Brassica juncea var. rugosa
0251080Brassica rapa és B. oleracea levelei és bimbói (4)Brassica spp.Midzuna
0251990Egyéb (3)
0252000b) Spenótfélék (levél)
0252010ParajSpinacia oleraceaÚj-zélandi paraj és tarlórépa-levél (tarlórépa felső része)
0252020Kövér porcsin (4)Portulaca oleraceaTéli porcsin (bányászsaláta), kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, homoki ballagófű
0252030Levél mángoldBeta vulgarisCéklalevél
0252990Egyéb (3)
0253000c) Szőlőlevél (4)Vitis euvitis
0254000d) VízitormaNasturtium officinale
0255000e) Saláta cikóriaCichorium intybus. var. foliosum
0256000f) Fűszernövények
0256010TurbolyaAnthriscus cerefolium
0256020MetélőhagymaAllium schoenoprasum
0256030ZellerlevélApium graveolens var. seccalinumÉdesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú
0256040PetrezselyemPetroselinum crispum
0256050Zsálya (4)Salvia officinalisHegyi borsikafű, borsikafű
0256060Rozmaring (4)Rosmarinus officinalis
0256070Kakukkfű (4)Thymus spp.Majoranna, oregánó
0256080Bazsalikom (4)Ocimum basilicumCitromfűlevél, menta, borsmenta
0256090Babérlevél (4) (nemes babér)Laurus nobilis
0256100Tárkony (4)Artemisia dracunculusIzsóp
0256990Eggéb (3)
0260000vi. Hüvelyes zöldségek (friss)Teljes termék
0260010Bab (hüvelyben)Phaseolus vulgarisZöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab
0260020Bab (hüvely nélkül)Phaseolus vulgarisLóbab (nagyszemű), kardbab, jancsibab (Canavaliaensiformis), limabab, tehénborsó
0260030Borsó (hüvelyben)Pisum sativumMangetout (cukorborsó)
0260040Borsó (hüvely nélkül)Pisum sativumKerti borsó zöldborsó, csicseri borsó
0260050Lencse (4)Lens culinaris syn. L. esculenta
0260990Egyéb (3)
0270000vii. Szárukért termesztett zöldségek (friss)Teljes termék az elhalt szövetek, talaj és gyökér nélkül
0270010SpárgaAsparagus officinalis
0270020KardonnaCynara cardunculus
0270030ZellerApium graveolens var. dulce
0270040ÉdesköményFoeniculum vulgare
0270050ArticsókaCynara scolymusTeljes virágzat vacokkal
0270060PóréhagymaAllium porrum
0270070RebarbaraRheum hybridumSzár a gyökerek és a levelek nélkül
0270080Bambuszrügy (4)Bambusa vulgaris
0270090Pálmafacsúcsrügy (4)Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana
0270990Egyéb (3)
0280000viii. Gomba (4)Teljes termék talaj, termőközeg nélkül
0280010TermesztettKözönséges gomba, kagylógomba, sitake
0280020Vadon termőRókagomba, szarvasgomba, ízletes kucsmagomba Ízletes vargánya
0280990Egyéb (3)
0290000ix. Tengeri moszat (4)Teljes termék az elhalt levelek nélkül
03000003. HÜVELYESEK, SZÁRÍTVATeljes termék
0300010BabPhaseolus vulgarisLóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, lóbab (kismagvú), tehénborsó
0300020LencseLens culinaris syn. L. esculenta
0300030BorsóPisum sativumCsicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek
0300040Csillagfürt (4)Lupinus spp.
0300990Egyéb (3)
04000004. OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖKTeljes termék a héj, mag és hártya nélkül, amennyiben lehetséges
0401000i. Olajos magvak
0401010LenmagLinum usitatissimum
0401020FöldimogyoróArachis hypogaea
0401030MákszemPapaver somniferum
0401040SzezámmagSesamum indicum syn. S. orientale
0401050Napraforgó magHelianthus annuus
0401060RepcemagBrassica napusRéparepce, tarlórépa
0401070SzójababGlycine max
0401080MustármagBrassica nigra
0401090GyapotmagGossypium spp.
0401100Tökmag (4)Cucurbita pepo var. oleifera
0401110Sáfrányos szeklice (4)Carthamus tinctorius
0401120Borágó (4)Borago officinalis
0401130Magvas gomborka (4)Camelina sativa
0401140Kendermag (4)Cannabis sativa
0401150RicinusbabRicinus communis
0401990Egyéb (3)
0402000ii. Olajtartalmú gyümölcsök
0402010Olajbogyó olajkinyerésre (4)Olea europaeaTeljes gyümölcs a szárak (ha van) a talaj (ha van) eltávolítását követően
0402020Pálmadió (olajpálmamag) (4)Elaeis guineensis
0402030Pálmatermés (4)Elaeis guineensis
0402040Kapok (4)Ceiba pentandra
0402990Egyéb (3)
05000005. GABONAFÉLÉKTeljes termék
0500010ÁrpaHordeum spp.
0500020HajdinaFagopyrum esculentum
0500030KukoricaZea mays
0500040Köles (4)Panicum spp.Mohar, tef
0500050ZabAvena fatua
0500060RizsOryza sativa
0500070RozsSecale cereale
0500080Cirok (4)Sorghum bicolor
0500090BúzaTriticum aestivumTönkölybúza, tritikále
0500990Egyéb (3)
06000006. KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK
0610000i. Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)Camellia sinensisTeljes termék
0620000ii. Kávébab (4)Csak bab
0630000iii. Gyógynövénytea (4) (szárított)
0631000a) VirágTeljes virág a szárak és elhalt levelek nélkül
0631010KamillavirágMatricaria recutita
0631020HibiszkuszviágHibiscus sabdariffa
0631030RózsasziromRosa spec.
0631040JázminvirágJasminum officinale
0631050HársfavirágTillia cordata
0631990Egyéb (3)
0632000b) LevélTeljes termék a gyökerek és elhalt levelek nélkül
0632010SzamócalevélFragaria ananassa
0632020RooiboslevélAspalathus spp.
0632030MatéteaIlex paraguariensis
0632990Egyéb (3)
0633000c) GyökérTeljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően
0633010MacskagyökérValeriana officinalis
0633020GinszenggyökérPanax ginseng
0633990Egyéb (3)
0639000d) Egyéb gyógynövényteák
0640000iv. Kakaó (4) (erjesztett bab)Theobroma cacaoBabszemek a hüvely eltávolítását követően
0650000v. Szentjánoskenyér (4)Ceratonia siliquaTeljes termék a szárak vagy a csészelevelek nélkül
07000007. KOMLÓ (szárított), beleértve a komlópelletet és a sűrítetlen portHumulus lupulusTeljes termék
08000008. FŰSZEREK (4)Teljes termék
0810000i. Mag
0810010ÁnizsPimpinella anisum
0810020Fekete köményNigella sativa
0810030ZellermagApium graveolensLestyánmag
0810040KoriandermagCoriandrum sativum
0810050Római köményCuminum cyminum
0810060KapormagAnethum graveolens
0810070ÉdesköménymagFoeniculum vulgare
0810080GörögszénaTrigonella foenum- graecum
0810090SzerecsendióMyristica fragans
0810990Egyéb (3)
0820000ii. Bogyósgyümölcsűek
0820010SzegfűborsPimenta dioica
0820020Ánizsbors (japánbors)Zanthooxylum piperitum
0820030KöményCarum carvi
0820040KardamomElettaria cardamomum
0820050BorókabogyóJuniperus communis
0820060Bors (fekete és fehér)Piper nigrumHosszúbors, rózsabors
0820070VaníliahüvelyVanilla fragrans syn. Vanilla planifolia
0820080TamarinduszgyümölcsTamarindus indica
0820990Egyéb (3)
0830000iii. Kéreg
0830010FahéjCinnamonum verum syn. C. zeylanicumKassziafahéj
0830990Egyéb (3)
0840000iv. Gyökér vagy rizóma
0840010ÉdesgyökérGlycyrrhiza glabra
0840020GyömbérZingiber officinale
0840030Kurkuma (indiai sáfrány)Curcuma domestica syn. C. longa
0840040TormaArmoracia rusticana
0840990Egyéb (3)
0850000v. Bimbó
0850010SzegfűszegSyzygium aromaticum
0850020KapribogyóCapparis spinosa
0850990Egyéb (3)
0860000vi. Virágbibe
0860010SáfrányCrocus sativus
0860990Egyéb (3)
0870000vii. Magköpeny
0870010Szerecsendió-virágMyristica fragrans
0870990Egyéb (3)
09000009. CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK (4)
0900010Cukorrépa (gyökér)Beta vulgarisTeljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően
0900020CukornádSaccharum officinarumTeljes termék az elhalt szövetek, talaj és gyökér nélkül
0900030Cikória (4) gyökérCichorium intybusTeljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően
0900990Egyéb (3)
100000010. ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK
1010000i. Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)Teljes termék vagy csak a zsírfrakció (5)
1011000a) SertésSus scrofa
1011010Hús
1011020Zsír sovány hús nélkül
1011030Máj
1011040Vese
1011050Ehető belsőség
1011990Egyéb (3)
1012000b) SzarvasmarhaBos spec.
1012010Hús
1012020Zsír
1012030Máj
1012040Vese
1012050Ehető belsőség
1012990Egyéb (3)
1013000c) BirkaOvis aries
1013010Hús
1013020Zsír
1013030Máj
1013040Vese
1013050Ehető belsőség
1013990Egyéb (3)
1014000d) KecskeCapra hircus
1014010Hús
1014020Zsír
1014030Máj
1014040Vese
1014050Ehető belsőség
1014990Egyéb (3)
1015000e) Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvérEquus spec.
1015010Hús
1015020Zsír
1015030Máj
1015040Vese
1015050Ehető belsőség
1015990Egyéb (3)
1016000f) Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galambGallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.
1016010Hús
1016020Zsír
1016030Máj
1016040Vese
1016050Ehető belsőség
1016990Egyéb (3)
1017000g) Egyéb haszonállatNyúl, kenguru
1017010Hús
1017020Zsír
1017030Máj
1017040Vese
1017050Ehető belsőség
1017990Egyéb (3)
1020000ii. Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túróTeljes termék vagy csak a zsírfrakció (6)
1020010Marha
1020020Birka
1020030Kecske
1020040
1020990Egyéb (3)
1030000iii. Madártojás friss, tartósított, főzött; Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmazTeljes termék vagy csak a zsírfrakció (7)
1030010Csirke
1030020Kacsa
1030030Lúd
1030040Fürj
1030990Egyéb (3)
1040000iv. MézApis melifera, Melipona spec.Méhpempő, virágpor
1050000v. Kétéltűek és hüllőkRana spec. Crocodilia spec.Békacomb, krokodil
1060000vi. CsigákHelix spec.
1070000vii. Egyéb szárazföldi állatból készült termék
110000011. HALAK, HALTERMÉKEK, KAGYLÓK, PUHATESTŰEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉK (8)
120000012. KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNYBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK (8)
(1) A kódszámot ez a melléklet vezeti be, ennek célja, hogy a 396/2005/EK rendelet ezen és más vonatkozó mellékletei szerinti osztályozási rendszert állítson fel.
(2) „Példák azokra a csoportokon belüli egyes termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak” oszlopban felsorolt tételek tudományos megnevezését megadják – amennyiben lehetséges és lényeges. A nemzetközi nómenklatúra-rendszert a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vették.
(3) Az „Egyéb” meghatározás a „Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak” oszlopban felsorolt maradék kódok között kifejezetten nem említett tételekre vonatkozik.
(4) A II. és III. mellékletben a termékre megállapított MRL csak akkor alkalmazandó, ha a terméket emberi fogyasztásra szánják. A termék azon részeire, amelyeket kizárólag takarmány-összetevőként használnak fel, külön MRL-t kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a hús (zsírral együtt), a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a hús, a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény zsírtartalma vonatkozásában. A legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalmú élelmiszerek esetében a peszticidmaradék mennyisége a kicsontozott húsféleség teljes tömegére vonatkozik. Ilyen esetekben a megengedett legmagasabb érték a zsírtartalomra vonatkoztatott érték egytizede, de legalább 0,01mg/kg. Az utóbbi nem vonatkozik a tehéntejre és a teljes tehéntejre. A többi termékre sem vonatkozik, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékre állapítják meg.
(6) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a tej és tejtermék vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a tehéntej és a teljes tehéntej vonatkozásában. A nyers tehéntej és a teljes tehéntej peszticidmaradék-tartalmának meghatározásában 4 tömegszázalékos zsírtartalmat kell alapul venni. A más állatokból származó nyers tej és teljes tej esetében a peszticidmaradék-tartalmat a zsírtartalom alapján kell meghatározni. Az egyéb felsorolt 2 tömegszázaléknál alacsonyabb zsírtartalommal rendelkező élelmiszer esetében a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték fele; 2 vagy több tömegszázalékos zsírtartalom esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír vonatkozásában. Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre megállapított érték 25-szöröse. Az utóbbit × l alkalmazni, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékben állapítják meg.
(7) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Amennyiben a peszticid/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Azonban a 10 %-nál magasabb zsírtartalmú tojás és tojástermék esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír vonatkozásában. Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a friss tojásra megállapított érték 10-szerese. Az utóbbit nem kell alkalmazni, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékben állapítják meg.
(8) Az MRL-ek nem alkalmazhatóak, amíg az egyes termékeket nem azonosítják és listába nem kerülnek.

VII. MELLÉKLET

A 18. cikk (3) bekezdésében említett hatóanyag-termék kombinációk

HatóanyagTermék az I. melléklet szerint
(kódszám)
Hidrogén-foszfidGyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)
Alumínium-foszfidGyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)
Magnézium-foszfidGyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)
Szulfuril-foszfidGyümölcs (0100000), Gabonafélék (0500000)

( 1 ) HL C 234., 2003.9.30., 33. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2004. április 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. július 19-i közös álláspontja (HL C 25. E, 2005.2.1., 1. o.), és az Európai Parlament 2004. december 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2005. január 24-i határozata.

( 3 ) HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2004/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 81. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2004/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2004/95/EK bizottsági irányelvvel (HL L 301., 2004.9.28., 42. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/99/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 6. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. Az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29., 5. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

( 12 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 13 ) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.). Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 14 ) Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 224., 1990.8.18., 1. o.). A legutóbb az 1875/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 19. o.) módosított rendelet.

( 15 ) A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.). A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

( 16 ) Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.). A legutóbb a 882/2004/EK rendelettel módosított irányelv.

( 17 ) A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).

( 18 ) HL L 70., 2005.3.16., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0396 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0396&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0396-20080410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0396-20080410&locale=hu A dokumentum későbbi módosításának konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék