32001D0181[1]

A Bizottság határozata (2001. február 22.) a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáról szóló 91/666/EGK tanácsi határozat I. mellékletének módosításáról, valamint a 2000/112/EK határozatnak az antigéntartalékok antigénbankok közötti megosztása tekintetében történő naprakésszé tételéről (az értesítés a C(2001) 425. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2001. február 22.)

a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáról szóló 91/666/EGK tanácsi határozat I. mellékletének módosításáról, valamint a 2000/112/EK határozatnak az antigéntartalékok antigénbankok közötti megosztása tekintetében történő naprakésszé tételéről

(az értesítés a C(2001) 425. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/181/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/762/EK határozattal [1] módosított, a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáról szóló, 1991. december 11-i 91/666/EGK tanácsi határozatra [2] és különösen annak 7. és 9. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1258/1999/EK rendelettel [3] módosított, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra [4] és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1) A 91/666/EGK határozattal összhangban az antigének beszerzése a ragadós száj- és körömfájás elleni oltóanyagok közösségi tartalékainak létesítésére irányuló közösségi program része.

(2) A 91/666/EK határozat I. melléklete részletezi a ragadós száj- és körömfájás vírusa antigénjeinek a közösségi antigéntartalékokban tárolandó mennyiségét és altípusait.

(3) A járványügyi helyzet miatt, és az egyesült királyságbeli Pirbrightban található Ragadós Száj- és Körömfájással Foglalkozó Nemzetközi Referencialaboratórium tanácsa, valamint a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított 85/511/EGK irányelv [5] bizonyos rendelkezéseinek felülvizsgálatára létrehozott szakértői csoport tanácsa alapján a Közösség beszerezte a ragadós száj- és körömfájás vírusantigénjeinek bizonyos altípusait és mennyiségeit.

(4) A legutóbb a 2000/112/EK határozattal [6] módosított, a ragadós száj- és körömfájás antigéneknek a Közösség által a ragadós száj- és körömfájás elleni antigéneknek a ragadós száj- és körömfájás elleni oltóanyagkészletekre vonatkozó közösségi program keretében a Közösség által történő megvásárlásáról szóló, 1993. november 5-i 93/590/EK bizottsági határozattal [7] rendelkeztek a ragadós száj- és körömfájás A5, A22 és O1 típusú vírusantigénjeinek beszerzéséről.

(5) A legutóbb a 2000/112/EK határozattal módosított, a ragadós száj- és körömfájás elleni antigéneknek a Közösség által történő megvásárlásáról, valamint a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina összeállításáról, gyártásáról, kiszereléséről és forgalmazásáról szóló, 1997. május 23-i 97/348/EK bizottsági határozattal [8] rendelkeztek a ragadós száj- és körömfájás A22-Iraq, C1 és ASIA 1 típusú vírusantigénjeinek beszerzéséről.

(6) A ragadós száj- és körömfájás elleni antigéneknek a Közösség által történő megvásárlásáról, valamint a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina összeállításáról, gyártásáról, kiszereléséről és forgalmazásáról szóló, 1999. december 17-i 2000/77/EK bizottsági határozattal [9] rendelkeztek a ragadós száj- és körömfájás A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (kelet-afrikai és dél-afrikai törzs) és SAT 3 típusú vírusantigének bizonyos mennyiségeinek beszerzéséről.

(7) A ragadós száj- és körömfájás elleni antigéneknek a Közösség által történő megvásárlásáról, valamint a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina összeállításáról, gyártásáról, kiszereléséről és forgalmazásáról szóló, 2000. szeptember 8-i 2000/569/EK bizottsági határozattal [10] rendelkeztek a ragadós száj- és körömfájás A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (kelet-afrikai és dél-afrikai törzs) és SAT 3 típusú vírusantigének további mennyiségeinek beszerzéséről.

(8) A járványhelyzet alakulásának ismeretében szükségesnek látszik összehangolni a 91/666/EGK határozat I. mellékletét és a Közösség beszerzéseit.

(9) Szintén helyénvalónak tűnik a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinatartalékokra vonatkozó közösségi program keretében létesített antigéntartalékok antigénbankok közötti megosztását részletező 2000/112/EK határozat mellékletének naprakésszé tétele, valamint a 93/590/EK és a 97/348/EK bizottsági határozat módosítása.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/666/EGK határozat I. melléklete helyébe e határozat I. melléklete lép.

2. cikk

A 2000/112/EK határozat melléklete helyébe e határozat II. melléklete lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 22-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 301., 1999.11.24., 6. o.

[2] HL L 368., 1991.12.31., 21. o.

[3] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[4] HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

[5] HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

[6] HL L 33., 2000.2.8., 21. o.

[7] HL L 280., 1993.11.13., 33. o.

[8] HL L 148., 1997.6.6., 27. o.

[9] HL L 30., 2000.2.4., 35. o.

[10] HL L 238., 2000.9.22., 61. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

Az antigénbankokban tartandó antigének mennyiségei és altípusai

Hatékony, megfelelően ellenőrzött oltóanyag-törzsek, amelyek a következő törzseknek felelnek meg:

1. | O | Európai törzs | O1-BFS |

Közel-keleti törzs | O1-Manisa |

2. | A | Dél-amerikai törzs | A24-Cruzeiro |

Közel-keleti törzs | A22-Iraq |

Közel-keleti törzs | A-Iran 96 |

Közel-keleti törzs | A-Iran 99 |

Ázsiai törzs | A-Malaysia 97 |

3. | C | Európai törzs | C1-Noville |

4. | ASIA1 | | ASIA1-Shamir |

5. | SAT | SAT 1 | |

SAT 2 | kelet-afrikai törzsdél-afrikai törzs |

SAT 3 | |

A fenti törzsekből egy sürgősségi vakcinázás elvégzésére elegendő mennyiségeket tartanak, figyelembe véve azt a becsült kockázatot, amit a különböző altípusok jelentenek a Közösség állatállományára, és minden altípusból legalább kétmillió adag áll mindenképpen rendelkezésre.

A szarvasmarhában, a fenti antigénekből előállított oltóanyagok minden adagjának észlelt hatékonysága - amennyiben az Európai gyógyszerkönyv alapján vizsgálják - 6 PD50."

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"MELLÉKLET

EURÓPAI ANTIGÉNBANK | Kijelölt antigénbankok | EURÓPAI ANTIGÉNBANK |

Antigén típusa/altípusa | IZP Brescia | LNPB Lyon | Merial SAS Pirbright/Lyon | Mennyiség (× 1000000) |

Mennyiség (× 1000000) | Mennyiség (× 1000000) | Mennyiség (× 1000000) |

O1 - Manisa | 2,5 | 2,5 | | 5,0 |

O1 - BFS | | 2,5 | 1,0 | 3,5 |

A24 - Cruzeiro | | 2,5 | 2,5 | 5,0 |

A22 - Iraq | 2,5 | 2,2 | | 4,7 |

A Iran 96 | | | 1,0 | 1,0 |

A Iran 99 | | | 1,0 | 1,0 |

A Malaysia 97 | | | 0,5 | 0,5 |

C1 - Noville | 2,5 | | 2,5 | 5,0 |

ASIA1 - Shamir | 2,5 | | 1,0 | 3,5 |

SAT 1 | | | 0,5 | 0,5 |

SAT 2 (kelet-afrikai) | | | 0,5 | 0,5 |

SAT 2 (dél-afrikai) | | | 0,5 | 0,5 |

SAT 3 | | | 0,5 | 0,5 |

Mennyiség (× 1000000) helyszínenként összesen | 10,0 | 9,7 | 11,5 | 31,2 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0181 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0181&locale=hu

Tartalomjegyzék