32022L1999[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1999 irányelve (2022. október 19.) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/1999 IRÁNYELVE

(2022. október 19.)

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A 95/50/EK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az irányelvet az áttekinthetőség és észszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2) A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzését az 1100/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5), valamint a 3912/92/EGK tanácsi rendelettel (6) összhangban kell elvégezni.

(3) A tagállamoknak a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó eljárásait és az azzal kapcsolatos fogalommeghatározásaikat úgy kell megállapítani, hogy biztosítsák a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) megállapított biztonsági előírásoknak való megfelelés hatékony ellenőrizhetőségét.

(4) A tagállamoknak egész területükön biztosítaniuk kell az érintett járművek megfelelő színvonalú ellenőrzését, ugyanakkor - amennyiben lehetséges - elkerülve az ilyen ellenőrzések megsokszorozását.

(5) Az ellenőrzéseket egy közös elemeket tartalmazó, a veszélyes áruk szállítására az Unió egész területén alkalmazandó jegyzék alapján szükséges elvégezni.

(6) Meg kell állapítani azon szabálytalanságok jegyzékét, amelyeket minden tagállam elég súlyosnak ítél meg ahhoz, hogy az érintett járművekre a körülményektől és a biztonsági követelményektől függően megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve - adott esetben - az érintett járműveknek az Unióba való belépésének megtagadását is.

(7) A közúti veszélyesáru-szállítás biztonsági előírásainak való megfelelés biztosítása érdekében rendelkezni szükséges arról, hogy a vállalkozásoknál is végezzenek ellenőrzéseket megelőző intézkedésként, vagy akkor, ha a közúti ellenőrzés során a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok súlyos megsértését állapították meg.

(8) Függetlenül az áruk kiindulási vagy rendeltetési helyétől, vagy azon országtól, ahol a járművet nyilvántartásba vették, a szóban forgó ellenőrzések minden olyan veszélyesáru-szállítmányra alkalmazandók, amelyet részben vagy egészben a tagállamok területén, közúton szállítanak.

(9) Súlyos vagy ismételt szabálytalanságok esetén a jármű nyilvántartásba vétele vagy a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai felkérhetők arra, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket, és tájékoztatniuk kell a megkereső tagállamot bármely meghozott utókövetési intézkedésről.

(10) Ezen irányelv alkalmazását a Bizottság által benyújtandó jelentés alapján nyomon kell követni.

(11) Ezen irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való igazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv I., II. és III. mellékletének módosítására vonatkozóan, különös tekintettel a 2008/68/EK irányelv módosításainak figyelembevételére. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (8) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(12) mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a veszélyesáru-szállítás tekinetében a magas szintű biztonság biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az ilyen fellépés terjedelme vagy hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Ez az irányelv nem érinti a IV. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a tagállamok területén közlekedő, vagy oda harmadik országból belépő járművek által végzett veszélyesáru-szállítások tagállamok részéről történő ellenőrzéseire alkalmazandó.

Ezen irányelv nem alkalmazandó az olyan járművek által végzett veszélyesáru-szállításokra, amelyek a fegyveres erők tulajdonában állnak, vagy felelősségi körébe tartoznak.

(2) Ezen irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy - kellő tekintettel az uniós jogra - saját területükön belül ellenőrzéseket végezzenek az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járművek által végzett belföldi és nemzetközi veszélyesáru-szállításra vonatkozóan.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "jármű": minden olyan közúti használatra szánt gépjármű - akár kész, akár befejezetlen -, amelynek legalább négy kereke van, és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, valamint az ilyen gépjármű pótkocsija, kivéve a sínpályán közlekedő járműveket, a mező- és erdőgazdasági traktorokat és valamennyi mozgó vontató- vagy munkagépet;

b) "veszélyes áruk": azon veszélyes áruk, amelyeket az 1957. szeptember 30-án Genfben megkötött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) 1. cikkének b) pontjában és e megállapodásnak - a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszában említett - A. és B. mellékletében határoztak meg

c) "szállítás": minden részben vagy egészben valamely tagállam közútjain járművel végzett közúti szállítási tevékenység, beleértve a 2008/68/EK irányelv hatálya alá tartozó áruk be- és kirakodását is, nem érintve az ilyen tevékenységekből eredő felelősségre vonatkozóan a tagállamok jogszabályaiban megállapított rendelkezéseket;

d) "vállalkozás": minden olyan természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, olyan jogi személyiség nélküli szervezet vagy személytársulás, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, valamint olyan közhatalom alá tartozó testület, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel rendelkező hatóságtól függ-e, aki vagy amely veszélyes árut szállít, be- vagy kirak, vagy azt fuvaroztat, továbbá aki vagy amely ilyen árut szállítási tevékenység részeként ideiglenesen tárol, összegyűjt, becsomagol vagy szállításra felvesz, és aki vagy amely az Unió területén található;

e) "ellenőrzés": minden ellenőrzés, vizsgálat, átvizsgálás vagy formalitás, amelyet az illetékes hatóságok a veszélyesáru-szállításból fakadó biztonsági okokból végeznek.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közúti veszélyesáru-szállítmányok egy reprezentatív hányadát az ezen irányelvben megállapított ellenőrzések alá vessék, annak érdekében, hogy ellenőrizzék, megfelelnek-e a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályoknak.

(2) Az ilyen ellenőrzéseket a 1100/2008/EK rendelet 3. cikkével és a 3912/92/EGK rendelet 1. cikkével összhangban kell elvégezni a tagállamok területén.

4. cikk

(1) Az ezen irányelvben előírt ellenőrzések elvégzése érdekében a tagállamok az I. mellékletben meghatározott ellenőrzési jegyzéket használják. Az említett ellenőrzési jegyzék egy példányát vagy az ellenőrzés eredményét tartalmazó, az azt elvégző hatóság által kiállított igazolást át kell adni a gépjárművezetőnek, és azt kérésre fel kell mutatni a későbbi ellenőrzések lehetőség szerinti egyszerűsítése vagy elkerülése érdekében.

Az első albekezdés nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy részletes ellenőrzések érdekében különleges intézkedéseket hajtsanak végre.

(2) Az ellenőrzések szúrópróbaszerűek, és lehetőség szerint az úthálózat jelentős részére kiterjednek.

(3) Az ellenőrzések céljából kiválasztott helyeknek lehetővé kell tenniük, hogy a jármű szabálytalansága a helyszínen megszüntethető legyen, vagy ha ezt az ellenőrzést végző hatóság szükségesnek ítéli, a szabálytalan jármű a helyszínen vagy az említett hatóság által e célra kijelölt helyen a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztatható legyen.

(4) Adott esetben és feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti, a szállított áruból mintát lehet venni az illetékes hatóság által elismert laboratóriumban történő megvizsgálás céljából.

(5) Az ellenőrzés nem tarthat az indokoltnál hosszabb ideig.

5. cikk

Az egyéb kiszabható büntetéseket nem érintve, azon járművek, amelyek tekintetében a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok egy vagy több megsértését - különösen a II. mellékletben felsorolt szabálytalanságokat - állapítják meg, a helyszínen vagy az ellenőrző hatóság által e célra kijelölt helyen feltartóztathatók, és kötelezhetők arra, hogy továbbhaladásuk előtt a szabálytalanságot megszüntessék, vagy - a körülményektől vagy a biztonsági követelményektől függően - egyéb megfelelő intézkedések alá vonhatók, ideértve adott esetben az ilyen járműveknek az Unióba való belépésének megtagadását.

6. cikk

(1) Megelőző intézkedésként, vagy amennyiben a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető szabálytalanságokat állapítottak meg a közúti ellenőrzés során, a vállalkozások telephelyén is lehet ellenőrzéseket folytatni.

Az ilyen ellenőrzések célja annak biztosítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó biztonsági feltételek megfeleljenek a releváns jogszabályoknak.

(2) Amennyiben a veszélyes áruk közúti szállításának vonatkozásában egy vagy több szabálytalanságot - különösen a II. mellékletben felsoroltakat - állapítottak meg, a szóban forgó szállítás szabálytalanságát meg kell szüntetni, mielőtt az áruk elhagynák a vállalkozást, vagy azt egyéb megfelelő intézkedések alá kell vonni.

7. cikk

(1) A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak annak érdekében, hogy megfelelő érvényt szerezzenek ezen irányelvnek.

(2) A veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető, valamely nem honos jármű vagy vállalkozás által elkövetett, súlyos vagy ismételt szabálytalanságokat be kell jelenteni a jármű nyilvántartásba vétele vagy a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a súlyos vagy ismételt szabálytalanságokat megállapították, felkérhetik a jármű nyilvántartásba vétele vagy a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a szabálytalanság elkövetője vagy elkövetői vonatkozásában.

A jármű nyilvántartásba vétele vagy a vállalkozás letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a szállító vagy az érintett vállalkozás vonatkozásában hozott intézkedésekről értesítik azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a szabálytalanságokat megállapították.

8. cikk

Ha egy másik tagállamban nyilvántartásba vett jármű közúti ellenőrzésének megállapításai annak feltételezésére adnak alapot, hogy olyan súlyos vagy ismételt szabálytalanságokat követtek el, amelyeket a szükséges adatok hiányában nem lehet az említett ellenőrzés során feltárni, az érintett tagállamok illetékes hatóságainak segíteniük kell egymást a helyzet tisztázása érdekében.

Amennyiben az illetékes tagállam ebből a célból ellenőrzést folytat a vállalkozásnál, a többi érintett tagállamot értesíteni kell az eredményekről.

9. cikk

(1) A 95/50/EK irányelv és ezen irányelv alkalmazásáról minden egyes tagállam, minden naptári évre vonatkozóan az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány-minta szerint összeállított jelentést küld a Bizottságnak az említett év végét követő 12 hónapon belül, a következő részletek ismertetésével:

a) ha lehetséges, a közúton szállított veszélyes áruk pontos vagy becsült mennyisége, szállított árutonnában vagy árutonna-kilométerben;

b) az elvégzett ellenőrzések száma;

c) az ellenőrzött járművek száma a nyilvántartásba vétel helye szerint (nemzeti nyilvántartásba, a többi tagállamban vagy harmadik országokban nyilvántartásba vett járművek);

d) a megállapított szabálytalanságok száma a II. mellékletben említett kockázati kategóriánként;

e) a kiszabott büntetések típusa és száma.

(2) A Bizottság először 1999-ben, majd ezt követően legalább háromévenként jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 95/50/EK irányelv és ezen irányelv tagállamok által történő alkalmazásáról, az (1) bekezdésnek megfelelő részletek ismertetésével.

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv I., II. és III. mellékletének módosítására vonatkozóan az ezen irányelv által szabályozott területeken elért tudományos és műszaki fejlődéshez való kiigazításuk érdekében, különös tekintettel a 2008/68/EK irányelv módosításainak figyelembevételére.

11. cikk

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 10. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

12. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

13. cikk

A IV. melléklet A. részében felsorolt jogi aktusokkal módosított 95/50/EK irányelv hatályát veszti, a IV. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket nem érintve.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

14. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2022. október 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK

(1) HL C 105., 2022.3.4., 148. o.

(2) Az Európai Parlament 2022. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. október 4-i határozata.

(3) A Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról (HL L 249., 1995.10.17., 35. o.).

(4) Lásd a IV. melléklet A. részét.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1100/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (HL L 304., 2008.11.14., 63. o.).

(6) A Tanács 3912/92/EGK rendelete (1992. december 17.) a közúti és belvízi közlekedés terén a harmadik országban nyilvántartott vagy forgalomba helyezett szállítóeszközök Közösségen belüli ellenőrzéséről (HL L 395., 1992.12.31., 6. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

(8) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

I. MELLEKLET

Ellenőrzési jegyzék

(a 4. cikk szerint)

II. MELLÉKLET

Szabálytalanságok

Ezen irányelv alkalmazásában a következő nem kimerítő jegyzék nyújt - három kockázati kategóriába (az I. kategória a legsúlyosabb) sorolva - útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő szabálytalanságnak.

A megfelelő kockázati kategória meghatározásakor számításba kell venni a konkrét körülményeket, és a besorolást a közúti ellenőrzést végző szerv/ellenőr mérlegelésére kell bízni.

A kockázati kategóriákban fel nem sorolt mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha szállítóegységenként több szabálytalanság áll fenn, csak a legsúlyosabb kockázati kategória (amint azt az I. melléklet 32. rovata jelzi) alkalmazandó jelentéstételi célokra (a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány-mintának megfelelően).

1. I. kockázati kategória

Amennyiben a releváns ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása halál, személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás magas fokú kockázatát idézi elő; az ilyen mulasztások általában azonnali és megfelelő helyesbítő intézkedések meghozatalát tennék szükségessé, mint például a jármű feltartóztatását.

A mulasztások a következők:

1. a szállított veszélyes áruk szállítása tilos;

2. veszélyes anyagok szivárgása;

3. tiltott módon vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás;

4. ömlesztett fuvarozás olyan konténerben, amely szerkezetileg erre nem alkalmas;

5. fuvarozás megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező járművön;

6. a jármű már nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges normáknak, és azonnali veszélyt jelent (egyébként a II. kockázati kategóriába sorolandó);

7. nem jóváhagyott csomagolást használnak;

8. a csomagolás nem felel meg az alkalmazandó csomagolási utasításnak;

9. az egybecsomagolásra vonatkozó különleges rendelkezéseket nem tartották be;

10. a rakomány elhelyezésének és rögzítésének szabályait nem tartották be;

11. a küldeménydarabok együvé rakásának szabályait nem tartották be;

12. a küldeménydarabok vagy tartályok megengedhető feltöltöttségi fokát nem tartották be;

13. a szállítóegységenkénti mennyiségi korlátozó rendelkezéseket nem tartották be;

14. veszélyes áruk fuvarozása jelenlétük mindennemű jelzése (például okmányok, a küldeménydarabok jelölése vagy bárcázása, a járművön elhelyezett figyelemfelhívás vagy jelzés) nélkül;

15. fuvarozás a járművön lévő mindennemű figyelemfelhívás vagy jelzés nélkül;

16. hiányoznak a szállított anyagra vonatkozó olyan információk, amelyek lehetővé teszik az I. kockázati kategóriájú szabálytalanság megállapítását (például UN-szám, megfelelő szállítmány név, csomagoló neve);

17. a gépjárművezető nem rendelkezik érvényes szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal;

18. tüzet vagy nyílt lángot használnak;

19. a dohányzási tilalmat nem tartják be.

2. II. kockázati kategória

Amennyiben a releváns ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása személyi sérülés vagy környezetkárosodás kockázatát idézi elő; az ilyen mulasztások általában megfelelő helyesbítő intézkedések meghozatalát tennék szükségessé, mint például a szabálytalanságnak az ellenőrzés helyén történő megszüntetését, ha ez lehetséges és megfelelő, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

A mulasztások a következők:

1. a szállítóegységhez egynél több pótkocsi/félpótkocsi tartozik;

2. a jármű már nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges normáknak, de nem jelent azonnali veszélyt;

3. a jármű nem visz magával az előírtak szerinti működőképes tűzoltó készülékeket; a tűzoltó készüléket még akkor is működőképesnek lehet tekinteni, ha csak az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik; azonban ez nem alkalmazandó, ha a tűzoltó készülék szemmel láthatóan már nem működőképes, például a nyomásmérő 0-t mutat;

4. a jármű nem visz magával az ADR-ben vagy az írásos utasításokban előírt felszerelést;

5. a csomagolás, a közepes ömlesztettáru-konténerek (IBC-k) vagy a nagycsomagolás ellenőrzési és vizsgálati időpontjait, valamint használati időtartamát nem tartották be;

6. sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket vagy nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan üres csomagolásokat szállítanak;

7. csomagolt árukat olyan konténerben szállítanak, amely erre szerkezetileg nem alkalmas;

8. a tartályokat/tartálykonténereket (az üreseket és tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően;

9. kombinált csomagolás fuvarozása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva;

10. helytelen bárcázás, jelölés vagy figyelemfelhívás;

11. nincsenek az ADR-nek megfelelő írásos utasítások, vagy az írásos utasítások nem relevánsak a szállított áru vonatkozásában;

12. a jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelően parkol.

3. III. kockázati kategória

Amennyiben a releváns rendelkezések betartásának elmulasztása személyi sérülés vagy környezetkárosodás alacsony fokú kockázatával jár, és amennyiben nem szükséges megfelelő helyesbítő intézkedéseket hozni a közúti ellenőrzés során, hanem a mulasztás egy későbbi időpontban is elhárítható a vállalkozásnál.

A mulasztások a következők:

1. a figyelemfelhívó hirdetmények vagy bárcák mérete vagy a betűk, számok jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak;

2. a szállítási dokumentációban nem található meg valamely, az I. kockázati kategória 16. pontjában foglalttól eltérő információ;

3. a szakképesítést igazoló bizonyítvány nincs a járműben, de bizonyíték van arra, hogy a járművezető rendelkezik azzal.

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány-minta a szabálytalanságokra és a büntetésekre vonatkozó, a Bizottságnak megküldendő jelentéshez

IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv, a későbbi módosításainak felsorolásával együtt

(a 13. cikk szerint)

A Tanács 95/50/EK irányelve (HL L 249., 1995.10.17., 35. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve (HL L 168., 2001.6.23., 23. o.)

A Bizottság 2004/112/EK irányelve (HL L 367., 2004.12.14., 23. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/54/EK irányelve (HL L 162., 2008.6.21., 11. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1243 rendelete (HL L 198., 2019.7.25., 241. o.) Kizárólag a melléklet IX.1. pontja

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre vonatkozó határidők

(a 13. cikk szerint)

Irányelv Az átültetés határideje

95/50/EK 1997. január 1.

2001/26/EK 2001. december 23.

2004/112/EK 2005. december 14.

2008/54/EK -

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 95/50/EK irányelv Ezen irányelv

1. cikk 1. cikk

2. cikk, bevezető fordulat 2. cikk, bevezető fordulat

2. cikk, első francia bekezdés 2. cikk, a) pont

2. cikk, második francia bekezdés 2. cikk, b) pont

2. cikk, harmadik francia bekezdés 2. cikk, c) pont

2. cikk, negyedik francia bekezdés 2. cikk, d) pont

2. cikk, ötödik francia bekezdés 2. cikk, e) pont

3. cikk, (1) bekezdés 3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés 3. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első mondat 4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, második mondat 4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (2)-(5) bekezdés 4. cikk, (2)-(5) bekezdés

5. cikk 5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés 6. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés 6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés 6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk 7. cikk

8. cikk, első mondat 8. cikk, első bekezdés

8. cikk, második mondat 8. cikk, második bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat 9. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

9. cikk, (1) bekezdés, első franciabekezdés 9. cikk, (1) bekezdés, a) pont

9. cikk, (1) bekezdés, második franciabekezdés 9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik franciabekezdés 9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, negyedik franciabekezdés 9. cikk, (1) bekezdés, d) pont

9. cikk, (1) bekezdés, ötödik franciabekezdés 9. cikk, (1) bekezdés, e) pont

9. cikk, (2) bekezdés 9. cikk, (2) bekezdés

9a. cikk 10. cikk

9aa. cikk 11. cikk

10. cikk, (1) bekezdés -

10. cikk, (2) bekezdés 12. cikk

- 13. cikk

11. cikk 14. cikk

12. cikk 15. cikk

I., II. és III. melléklet I., II. és III. melléklet

- IV. melléklet

- V. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L1999 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L1999&locale=hu

Tartalomjegyzék