32008R1100[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1100/2008/EK rendelete ( 2008. október 22. ) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (kodifikált szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE

(2008. október 22.)

a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről

(kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről szóló, 1989. december 21-i 4060/89/EGK tanácsi rendeletet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadságának elérése a közlekedés terén a Szerződésben megfogalmazott közös közlekedéspolitika egyik fontos összetevője. Ebből adódóan e politika célja a különböző közlekedési eszközök közlekedése folyamatosságának fejlesztése a Közösségen belül.

(3) A közúti és belvízi közlekedés területén kialakult jelenlegi közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a tagállamok végrehajtják a járművek és belvízi hajók számára kötelező műszaki szempontokra, engedélyezésekre és más, dokumentációra vonatkozó szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat. Ezek a szúrópróbaszerű ellenőrzések, vizsgálatok és átvizsgálások általánosságban továbbra is igazoltak a közlekedési piac szervezésében felmerülő zavarok elkerülése, valamint a közúti és belvízi biztonság fenntartása érdekében.

(4) A jelenlegi közösségi jogszabályok szerint a tagállamok, ahol kívánják, szabadon szervezhetik meg és végezhetik a fent említett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat.

(5) Az ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat az érintett tagállamok területén belül mindenütt hasonló hatékonysággal lehet megvalósítani, a határátlépés emiatt nem jelenthet ürügyet az ilyen műveletek lefolytatásához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a tagállamok által a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint végrehajtott ellenőrzésekre vonatkozik, olyan közúti és belvízi szállításoknál, amelyekhez valamelyik tagállamban bejegyzett vagy forgalomba bocsátott szállítóeszközt használnak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "határ": Közösségen belüli belső határ vagy olyan külső határ, ahol a tagállamok közötti szállítás egy harmadik országon keresztül történő áthaladással jár együtt;

b) "ellenőrzés": a tagállamok határain a nemzeti hatóságok által végrehajtott bármilyen olyan szúrópróbaszerű ellenőrzés, vizsgálat és átvizsgálás, amely feltartóztatja vagy korlátozza az érintett járművek vagy hajók szabad mozgását.

3. cikk

Az I. mellékletben említett ellenőrzéseket, amelyeket a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint hajtanak végre a tagállamok közötti közúti, illetve belvízi szállításoknál, nem határellenőrzésként, hanem a rendes ellenőrzési folyamatok részeként, a tagállam területén belül, megkülönböztetés nélkül hajtják végre.

4. cikk

Ahogy és amikor szükséges, a Bizottság javaslatokat tesz az I. melléklet módosítására az e rendeletben szabályozott területen történő technológiai fejlesztések figyelembevétele érdekében.

5. cikk

A II. mellékletben meghatározott rendelettel módosított 4060/89/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. október 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET

(1) HL C 324., 2006.12.30., 47. o.

(2) Az Európai Parlament 2006. december 14-i véleménye (HL C 317. E, 2006.12.23., 599. o.) és a Tanács 2008. szeptember 15-i határozata.

(3) HL L 390., 1989.12.30., 18. o.

(4) Lásd a II. mellékletet.

I. MELLÉKLET

1. RÉSZ

KÖZÖSSÉGI JOG

1. szakasz

Irányelvek

a) A Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (1) 6. cikkének (4) bekezdése, amely meghatározza, hogy a járműveket a tömegükre vonatkozó közös előírások tekintetében szúrópróbaszerű ellenőrzésnek lehet alávetni, és hogy a méretre vonatkozó közös előírások tekintetében csak akkor lehet ellenőrizni, ha felmerül a gyanúja annak, hogy az irányelvet megsértették.

b) A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (2) szóló, 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése, amely meghatározza, hogy minden tagállam ismerje el az igazolást arról, hogy a jármű egy másik tagállamban megfelelt az időszakos műszaki vizsgálatoknak; ez az elismerés feltételezi, hogy a tagállamok ezt a vizsgálatot területükön belül bárhol elvégezhetik.

c) A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló, 2006. január 18-i 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikkének (2) bekezdése, amely meghatározza, hogy az irányelv betartását több olyan dokumentummal kell igazolni, amelyeknek a bérelt járműben kell lenniük, úgymint a bérleti szerződésnek és a járművezető munkaszerződésének.

d) A belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1976. január 20-i 76/135/EGK tanácsi irányelv (4) 3. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, amely szerint a tagállamok megkövetelhetik a hajóbizonyítvány vagy a jóváhagyási bizonyítvány bemutatását.

e) A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 1982. október 4-i 82/714/EK tanácsi irányelv (5) 17. cikkének (1) bekezdése, amely szerint a tagállamok bármikor ellenőrizhetik, hogy a hajó rendelkezik-e az irányelv szerint érvényes bizonyítvánnyal.

2. szakasz

Rendeletek

a) Az autóbusszal végzett nemzetközi utasszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendelet (6) 14. és 15. cikke, amelyek feljogosítanak minden illetékes ellenőrzést végző hivatalos személyt, hogy megvizsgálják és ellenőrizzék a rendeletben meghatározott menetjegyeket, engedélyeket vagy ellenőrzési okmányokat.

b) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 18. cikke, amely feljogosítja a tagállamokat, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek többek között a rendelet rendelkezéseinek betartását biztosító ellenőrző rendszer megszervezését, eljárását és eszközeit is felölelik.

c) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (8) 19. cikke, amely feljogosítja a tagállamokat, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek többek között annak ellenőrzése megszervezését, eljárását és eszközeit alakítják ki, hogy a készülék a rendelet rendelkezéseinek megfelel-e.

d) A tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendelet (9) 5. cikkének (4) bekezdése, amely meghatározza, hogy a közösségi engedély hiteles másolatát a járműben kell tartani és bármely felhatalmazott ellenőrzést végző hivatalos személy felszólítása esetén be kell mutatni.

2. RÉSZ

NEMZETI JOG

a) Az árukat és személyeket szállító járműveket vezető személyek jogosítványainak ellenőrzése

b) A veszélyes áruk szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések, különösen

i. Dokumentumok ellenőrzése

- A járművezető oktatási bizonyítványa

- Biztonsági utasítások

- Jármű-jóváhagyási igazolás (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok)

- Ha alkalmazható, az eltérésre vonatkozó másolati példány (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok)

ii. A veszélyes árukat szállító jármű azonosító jelzéseinek ellenőrzése

- Narancssárga tábla

- megfelelősége

- elhelyezése a járművön

- Veszélyességi bárca a járművön

- megfelelősége

- elhelyezése a járművön

- Tartányazonosító tábla (rögzített, leszerelhető tartány vagy tankkonténer)

- megléte és olvashatósága

- a legutóbbi ellenőrzés időpontja

- az ellenőrző szerv pecsétje

iii. A gépjármű felszerelésének (ADR vagy ezzel egyenértékű szabványok) ellenőrzése

- Kiegészítő tűzoltó készülék

- Speciális felszerelés

iv. A gépjárműmegrakás ellenőrzése

- Túltöltés (a tartánykapacitás szerint)

- A küldeménydarabok rögzítése

- Együttszállítás tilalma

c) A gyorsan romló élelmiszerek szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések, különösen

i. Dokumentumok ellenőrzése

- A berendezés megfelelőségi bizonyítványa

ii. A gyorsan romló élelmiszerek szállításához alkalmazott speciális felszerelés ellenőrzése

- A megfelelőséget igazoló tábla

- Azonosító jelzések

iii. A speciális felszerelések üzemeltetésének ellenőrzése

- Hőmérsékleti feltételek.

(1) HL L 235., 1996.9.17., 59. o.

(2) HL L 46., 1997.2.17., 1. o.

(3) HL L 33., 2006.2.4., 82. o.

(4) HL L 21., 1976.1.29., 10. o.

(5) HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

(6) HL L 74., 1992.3.20., 10. o.

(7) HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

(8) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

(9) HL L 95., 1992.4.9., 1. o.

II. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSA

(az 5. cikkben említettek szerint)

A Tanács 4060/89/EGK rendelete(HL L 390., 1989.12.30., 18. o)
A Tanács 3356/91/EGK rendelete(HL L 318., 1991.11.20., 1. o.)

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 4060/89/EGK rendeletEzen rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
3a. cikk4. cikk
4. cikk6. cikk
5. cikk
Melléklet 1. rész, irányelvek (a)I. melléklet, 1. rész, 1(a) szakasz
Melléklet 1. rész, irányelvek (b)I. melléklet, 1. rész, 1(b) szakasz
Melléklet 1. rész, irányelvek (c)I. melléklet, 1. rész, 1(c) szakasz
Melléklet 1. rész, irányelvek (d)
Melléklet 1. rész, irányelvek (e)I. melléklet, 1. rész, 1(d) szakasz
Melléklet 1. rész, irányelvek (f)I. melléklet, 1. rész, 1(e) szakasz
Melléklet 1. rész, rendeletek (a)I. melléklet, 1. rész, 2(a) szakasz
Melléklet 1. rész, rendeletek (b)
Melléklet 1. rész, rendeletek (c)
Melléklet 1. rész, rendeletek (d)I. melléklet, 1. rész, 2(b) szakasz
Melléklet 1. rész, rendeletek (e)I. melléklet, 1. rész, 2(c) szakasz
Melléklet 1. rész, rendeletek (f)I. melléklet, 1. rész, 2(d) szakasz
Melléklet 2. részI. melléklet, 2. rész
II. melléklet
III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1100&locale=hu

Tartalomjegyzék