3/2012. (II. 20.) OBH elnöki ajánlás

az eljáró bíróság kijelöléséről az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó Bszi. 62-64. § végrehajtása, valamint a Bszi. 62. § (2) bekezdésében szabályozott, az eljáró bíróság kijelölése iránti indítványnak az objektív szempontok szerinti elbírálása érdekében - külön figyelemmel Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései közül a 11. cikk (3) bekezdésére, a következő ajánlást adom ki.

1. A kijelölés hatálya

Az ajánlás hatálya a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, valamint az Országos Bírósági Hivatalra terjed ki.

2. A kijelölés célja és korlátja

2.1. A kijelölésre akkor kerülhet sor, ha a bíróságra érkezett ügy vagy az adott időszakban érkezett ügyek meghatározott csoportjának elbírálása a bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem biztosítható. Az eljáró bíróság kijelölése végső és kivételes igazgatási eszköz lehet a munkateher arányosításban.

2.2. Az ügyek ésszerű elbírálását illetően kiemelt figyelmet kell fordítani a jogszabályok szerint soron kívüli eljárást igénylő, valamint a Pp. XXVI. fejezete és a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyekre.

2.3. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének elsődlegesen arra kell törekednie, hogy a bírói álláshelyek elosztásánál, és az igazságügyi alkalmazottak álláshelyeinek fedezetét biztosító költségvetési döntéseknél az ügyforgalomhoz igazodó létszámgazdálkodás valósuljon meg.

2.4. Az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek (a továbbiakban: bíróságok) elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy az ügyelosztási és ügybeosztási renddel, a bíróságok közötti bíró kirendeléssel - ideértve a törvényszéken belüli kirendelést is - biztosítsák a bírók arányos munkaterhelését és ez által az ügyek ésszerű időn belüli befejezését.

2.5. A kijelölés nem járhat a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével, az időszerűség jelentős romlásával. A kijelöléssel felmerülő többletköltséggel kapcsolatban az OBH elnöke szükség szerint rendelkezik.

3. Az indítvány előterjesztésére jogosultak

3.1. A kijelölés iránti indítvány előterjesztésére a Bszi. 62. § (2) bekezdése szerint az ítélőtábla, a törvényszék elnöke (a továbbiakban: bíróság elnöke), valamint a legfőbb ügyész jogosult.

3.2. Az előterjesztésre a bíróság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint - az elnök akadályoztatása esetén - más bírósági vezető is jogosult.

3.3. A bíróság elnökénél az ügyelosztásra jogosult vezető a szolgálati út betartásával kezdeményezheti az indítvány előterjesztését az adott ügy vagy ügycsoport bíróra való kiosztását megelőzően, de az ügy érkezésétől számított 5 napon belül.

3.4. Az ügyelosztási rendben kell meghatározni, hogy az adott bíróságon, ügyszakban mikor kerülhet sor az indítvány előterjesztésére.

4. Az indítvány előterjesztésének határideje

4.1. Az indítványt az ügy érkezésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az OBH elnökénél.

4.2. A 15 napon túl előterjesztett indítványt az OBH elnöke érdemi határozat mellőzésével - elkésettség miatt - elutasítja.

5. Az indítvány tartalmi és formai kellékei

5.1. A bíróság elnöke a kijelölés iránti indítványát az OBH elnöke által rendszeresített nyomtatványon terjeszti elő. Az ítélőtáblák és a helyi bíróságok a nyomtatványokat a bírósági szintnek megfelelő módon terjesztik elő. A nyomtatvány kitöltése lehetőleg a BIIR rendszer adatai alapján, az igazságügyi alkalmazottak által történjen. (1. számú melléklet, az adott ügyszak szerint: B/I., B/II., C/I., C/II. táblázat)

5.2. Az indítványhoz mellékelni kell a következőket:

a) az ügy kezdőiratát,

b) a másod- vagy harmadfokú ügy esetén az első- és másodfokú ügydöntő határozatot,

c) egyéb iratot (beadvány, kimutatás, stb.), amelynek a kijelölésről való döntésnél jelentősége lehet, és amelyre az indítványozó az indítványban ilyenként hivatkozik.

5.3. Az indítványt és mellékleteit elektronikus formában kell továbbítani az OBH elnökéhez.

6. Az OBH és elnökének intézkedése az indítvány alapján

6.1. Az OBH Bírósági Főosztálya haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megvizsgálja az indítványt és javaslatot tesz az OBH elnökének:

a) az indítvány elkésettsége esetén az indítvány elutasítására,

b) az indítvány hiányossága esetén annak kiegészítésére vonatkozóan,

c) az indítvány megalapozottságára, vagy megalapozatlanságára,

d) az indítvány megalapozottsága esetén a kijelölésre szóba jöhető bíróságok véleményének beszerzésére, illetve büntető ügy esetében - ha az indítványozó nem a legfőbb ügyész volt - a legfőbb ügyész véleményének beszerzésére is.

6.2. Amennyiben az indítványozó a legfőbb ügyész volt, akkor annak a bíróságnak a véleményét is be kell szerezni, amelyhez az ügy kezdőirata érkezett.

6.3. Az OBH Bírósági Főosztálya az OBH elnöke által kért kiegészítő adatok beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül összesített adatsort készít az adott ügy elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok érintett ügyszakainak munkaterhére vonatkozóan. Értékelni kell az ügyforgalmi, az összesített bírói egyéni adatszolgáltatás adatait a létszámhelyzet tükrében, valamint a kijelöléssel érintett ügy sajátosságait. Ezzel együtt kimutatást készít a korábbi kijelölésekről és a folyamatban lévő kijelölési kezdeményezésekről.

6.4. Az OBH elnöke az indítvány és a 6.3. pont szerint meghatározott adatok objektív szempontú vizsgálata alapján állapítja meg, hogy az indítvánnyal érintett bíróságnak az áthelyezni kért ügy szerinti ügyszaka az országos átlaghoz és az egyes törvényszékek vagy ítélőtáblák azonos ügyszakaihoz képest milyen mértékben leterhelt. Az indítványozó bíróság rendkívüli leterheltségének fennállását ezen országos adatok alapján is mérlegeli. Mindezen adatok, valamint az illetékes bíróságok földrajzi elhelyezkedésének figyelembevételével kerülhet meghatározásra az, hogy mely bíróságok lehetnek a kijelöléssel érintettek.

6.5. Az OBH elnöke a 6.1. és 6.2. pont szerinti intézkedéseket, illetve határozatokat az indítvány beérkezésétől számított 8 napon belül teszi meg, illetve hozza meg. Amennyiben a 6.1. b) pontja alapján kiegészítésre hívja fel az előterjesztőt, úgy az annak teljesítésétől számított 8 napon belül kell a további intézkedést megtenni, illetve a határozatot meghozni.

7. A megkeresett bíróságok és a legfőbb ügyész adatszolgáltatása

7.1. Az 6.1. d) pont szerint megkeresett bíróságok, valamint büntetőügy esetében a legfőbb ügyész részére továbbítani kell a 5. pont szerinti indítványt, a kezdőiratot, valamint a 6.3. pont szerinti kimutatást és megállapítást.

7.2. A megkeresett bíróságok az OBH elnöke által rendszeresített nyomtatványon (2. számú melléklet) közlik a kijelölés iránti indítvány elbírálásához szükséges adatokat és a kijelöléssel kapcsolatos véleményüket.

7.3. A legfőbb ügyész véleményének indokait illetően az OBH elnöke további megkeresést adhat ki.

7.4. A megkeresett bíróságok, valamint a legfőbb ügyész a Bszi. 63. § (3) bekezdése szerint a megkeresésnek soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül tesznek eleget. Amennyiben a megkeresésre adott válasz kiegészítésre szorul, az OBH elnöke a hiány kiegészítéséről soron kívül intézkedik.

7.5. A bíróságok a 7.2. pont szerinti véleményüket és az adatokat elektronikus formában küldik meg az OBH elnöke részére.

8. Az eljáró bíróság kijelölése

8.1. Az OBH adatszolgáltatása, valamint a megkeresett bíróságok, a legfőbb ügyész véleménye alapján az OBH Bírósági Főosztálya tesz elemző előterjesztést a döntés elősegítése érdekében az OBH elnökének.

8.2. Az OBH elnöke a döntését megelőzően konzultál a Kúrián az érintett ügyszak kollégiumvezetőjével.

8.3. Az OBH elnöke az érdemi vizsgálatot követően határozattal rendelkezik:

a) az indítvány elutasításáról, vagy

b) az eljáró bíróság kijelöléséről.

8.4. Az OBH elnökét a megkeresett bíróságok, valamint a legfőbb ügyész véleménye nem köti a határozata meghozatalakor.

8.5. Az OBH elnöke a 8.3. pont szerinti döntését az észrevételek és a kiegészítések beérkezésétől számított 8 napon belül hozza meg.

8.6. Az OBH elnöke a határozatát haladéktalanul megküldi az érintett bíróságok, valamint ha az indítvány büntető ügyben érkezett, vagy az indítványozó a legfőbb ügyész volt, a legfőbb ügyész részére.

8.7. Az indítványozó bíróság elnöke az érintett ügy/ek iratait a kijelölésről szóló határozat érkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a kijelölt bíróság részére megküldi.

8.8. Az OBH elnökének határozatát a Bszi. 77. § (3) bekezdése alapján a bíróságok hivatalos honlapján, a központi honlapon, továbbá a bíróságok hivatalos lapjában kell közzétenni.

9. Záró rendelkezés

Ez az ajánlás 2012. február 21. napján lép hatályba.

1. sz. melléklet az indítvány előterjesztéséhez

1. Az indítványozó bíróság megnevezése:

2. Az indítvány alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések:

3. Az indítvánnyal érintett ügy leírása:

a) az ügyszáma:

b) a kezdőirat bíróságra érkezésének időpontja:

c) a tárgya:

d) az ügy jellege (pl. kiemelt, soron kívüli):

e) a vád tárgyává tett cselekmények száma:

f) kereseti kérelem, viszontkereset száma:

g) esetleges felülbírálat terjedelme:

h) a résztvevők száma és idézhető címük földrajzi megoszlása

vádlott, felperes, alperes(ek)

tanúk:

szakértők:

egyéb:

i) vádirat/keresetlevél terjedelme:

j) a nyomozati anyag terjedelme:

k) az ügyben szükséges tárgyalások előrelátható száma:

l) az ügyben szükséges tárgyalótermi kapacitás (kb. hány fő befogadására alkalmas tárgyaló):

m) egyéb relevánsnak tartott adat (pl.: közérdeklődésre számot tartó, polgári jogi igények)

4. A rendkívüli és aránytalan munkateherre vonatkozó összefoglaló, rövid leírás (pl.: az arányos munkateher kialakítása végett tett vezetői intézkedések, a lehetséges további intézkedések vagy azok korlátja)

5. A konkrét ügy vonatkozásában az ésszerű időn belüli befejezhetőséget kizáró körülmények összefoglaló, rövid leírása

6. Az adott bírósági ügyszak első fokú munkaterhe

a) az adott ügyszakban tárgyaló bírákra jutó átlagos érkezés, befejezés és folyamatos ügy (1/A. sz. táblázat)

aa) az indítványt megelőzően lezárt statisztikai évben (félévben, ha az van közelebb)

ab) az indítványt megelőzően lezárt statisztikai hónapban

b) az adott ügyszakban folyamatban lévő ügyek (1/B.I., 1/C.I. táblázat)

7. Az adott bírósági ügyszak fellebbviteli munkaterhe

a) az adott ügyszakban tárgyaló tanácsokra jutó átlagos érkezés, befejezés és folyamatos ügy (1/A. sz. táblázat)

aa) az indítványt megelőzően lezárt statisztikai évben (félévben, ha az van közelebb)

ab) az indítványt megelőzően lezárt statisztikai hónapban

b) az adott ügyszakban folyamatban lévő ügyek (1/B.II., 1/C.II.)

1/A. sz melléklet

Országos Bírósági Hivatal
Bírósági Főosztály
Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző Osztály
Az adott bírósági szinten tárgyaló bírák havi átlagos peres ügyforgalmi adatai
Büntető (katonai nélkül)/Civilisztikai ügyszak
................................Törvényszék,.............ügyszak,............................... fokú ügyek
IdőszakAz érkezettA befejezettAz időszak végén
folyamatban maradt
peres ügyek egy tárgyaló bíróra/tanácsra jutó
havi átlagos számaszáma
Az indítványt megelőzően lezárt statisztikai évben/félévben
(ha utóbbi van közelebb)
Az indítványt megelőzően lezárt statisztikai hónapban

1/B.I. sz melléklet

1/B.II. sz. melléklet

1/C.I. sz. melléklet

1/C.II. sz. melléklet

2. számú melléklet

(a kijelöléssel érintett bíróságok adatszolgáltatásához)

1. Az adott ügyszak első- és másodfokú ítélkezési szintje statisztikai adatainak, munkaterhének közlése az 1. számú melléklet 6., 7. pontjaiban jelzett adatok sorrendjében.

2. Az érintett bíróság elnökének, általa szükségesnek tartott egyéb adatközlése és véleménye a tekintetben, hogy vállalja-e a kijelölést.

Nemleges válasz esetében annak részletes indokolása szükséges.

Dr. Handó Tünde s. k.,

az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Tartalomjegyzék