32018D1970[1]

A Bizottság (EU) 2018/1970 végrehajtási határozata (2018. december 11.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat módosításáról és hatályának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2018) 8240. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1970 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 11.)

a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat módosításáról és hatályának kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2018) 8240. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/412 bizottsági végrehajtási határozat (2) felhatalmazta a tagállamokat, hogy a Kanadából származó kőrisfa (Fraxinus L.) Unióba történő behozatalára vonatkozó egyedi követelményeket illetően átmeneti eltérést biztosíthassanak a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (1) bekezdésétől.

(2) Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat, amelynek időbeli hatályát az (EU) 2017/2180 bizottsági végrehajtási határozat (3) meghosszabbította, 2018. december 31-én hatályát veszti. Figyelembe véve az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, valamint a 2018 júniusában Kanadában végzett bizottsági ellenőrzés során szerzett információk alapján helyénvaló továbbra is alkalmazni az említett határozatban előírt követelményeket.

(3) Ezért az új tudományos és műszaki fejlemények tükrében történő felülvizsgálata érdekében az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat hatályát 2020. június 30-ig meg kell hosszabbítani.

(4) A Kanadában 2018 júniusában elvégzett bizottsági ellenőrzés során szerzett információk, valamint a Kanadai Nemzeti Növényvédelmi Szervezet által szolgáltatott információk alapján helyénvaló egyedi feltételeket megállapítani a nyilvántartások és az eljárások ellenőrzésével, valamint a címkézéssel, a szállítás előtti vizsgálatokkal és a jóváhagyott fűrészüzemek ellenőrzésével kapcsolatban.

(5) Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat módosításai

Az (EU) 2016/412 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1) A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) az egyes exportált egyedi kötegeknek megfelelő kötegszám(ok);"

2) Az 5. cikkben a "2018. december 31-én" szöveg helyébe a "2020. június 30-án" szöveg lép.

3) A melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2. pont c) alpontja a következő bekezdéssel egészül ki:

"Abban az esetben, ha ezeket az ellenőrzéseket a CFIA által jóváhagyott ügynökség végzi, a CFIA félévente ellenőrzi e munkát. A féléves ellenőrzések magukban foglalják az ügynökség eljárásainak és dokumentációjának ellenőrzését, valamint a jóváhagyott létesítményekben végzett ellenőrzéseket;"

b) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Az Unióba szánt meghatározott faanyagot a kivitel előtt a CFIA-nak vagy a CFIA által jóváhagyott ügynökségnek meg kell vizsgálnia annak biztosítása érdekében, hogy az 1. és 3. pontban meghatározott követelmények teljesüljenek."

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 11-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2016/412 végrehajtási határozata (2016. március 17.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról (HL L 74., 2016.3.19., 41. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2017/2180 végrehajtási határozata (2017. november 16.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról (HL L 307., 2017.11.23., 57. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D1970 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D1970&locale=hu