1410/1945. ME rendelet

az ügyvédek (jelöltek) és közjegyzők (helyettesek, jelöltek) igazolásáról

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1914. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján az ügyvédek (jelöltek), közjegyzők (helyettesek, jelöltek) igazolása tárgyában az Ideiglenes Nemzeti Kormány a következőket rendeli:

1. §

Minden gyakorló ügyvédet, ügyvédjelöltet, közjegyzőt, közjegyzőhelyettest és közjegyzőjelöltet igazolási eljárás alá kell vonni.

2. §

Az igazolást a területileg illetékes igazolóbizottság folytatja le.

3. §

Az igazoló eljárásra az 1030/1945. ME rendelet szabályai irányadók az alábbi eltérésekkel.

4. §

Az igazoló nyilatkozatot a törvényhatóság első tisztviselőjéhez (Budapesten a nemzeti bizottsághoz) kell benyújtani, aki azt az illetékes igazolóbizottsághoz továbbítja.

Az ígazolóbizottság az 1080/1945. ME rendelet 20. §-a második bekezdésében felsorolt büntetések helyett az ügyvéddel (ügyvédjelölttel) szemben a következő büntetéseket alkalmazhatja:

az igazolási eljárás alá vontat:

a) megfeddi;

b) hat hónaptól két évig terjedhető időre az ügyvédi gyakorlattól felfüggeszti, illetőleg az ügyvédjelölti gyakorlati időt hat hónaptól két évig terjedő időre meghosszabbítja;

c) az ügyvédi iroda székhelye szerint illetékes törvényszék területén az ügyvédi, illetőleg ügyvédjelölti gyakorlat folytatásától három évre eltiltja. Ez a tilalom az ügyvédi gyakorlatnak más törvényszék területén való folytatása esetén a korábbi törvényszék területén illetékes magasabb bíróság (ítélőtábla, Kúria) előtti eljárásra nem vonatkozik;

d) az ügyvédségtől elmozdítja, illetőleg az ügyvédjelöltet az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törli.

Azt, akit az ügyvédségtől elmozdításra ítéltek, az ügyvédek névjegyzékéből törölni kell.

Az ügyvédek (ügyvédjelöltek) névjegyzékéből törölt személy semmiféle ügyvédi működést sem fejthet ki, őt az ügyvédek (ügyvédjelöltek) névjegyzékébe többé nem lehet felvenni; közhivatalra egyáltalán nem, a magánalkalmazás körében pedig vezető állásra nem lehet többé alkalmazni, közmegbizatást nem kaphat.

5. §

Az igazolóbizottság az 1080/1945. ME rendelet 20. §-a második bekezdésében felsorolt büntetések helyett a közjegyzővel (közjegyzőhelyettessel, közjegyzőjelölttel) szemben a következő büntetéseket alkalmazhatja:

az igazolási eljárás alá vontat;

a) megfeddi;

b) a közjegyzőt áthelyezésre ítéli, - a közjegyzőhelyettest, illetőleg közjegyzőjelöltet a közjegyzői kamara területén való működéstől eltiltja;

c) a közjegyzőt a közjegyzőségtől elmozdítja, a közjegyzőhelyettest, illetőleg közjegyző-jelöltet gyakorlatától eltiltja.

Áthelyezésre való itélés esetén a közjegyző új székhelyén az igazságügyminiszter jelöli ki. Az áthelyezett közjegyzőt korábbi székhelyéről visszahelyezni három evett belül nem lehet, a közjegyző helyettes, illetőleg közjegyzőjelölt pedig működésének korábbi területén három éven belül gyakorlatot nem folytathat.

Azt, akit a közjegyzőségtől való elmozdításra ítéltek (gyakorlatától eltiltották), a közjegyzői kamara névjegyzékéből (nyilvántartási jegyzékéből) törölni kell.

A közjegyzői kamara névjegyzékéből (nyilvántartási jegyzékéből) törölt személy semmiféle közjegyzői működést sem fejthet ki, őt közjegyzővé kinevezni többé nem lehet, közhivatalra egyáltalán nem, a magánalkalrnazás körében pedig vezető állásra többé alkalmazni nem lehet, közmegbizatást nem kaphat.

6. §

Ha az igazolóbizottság az ügyvédet (ügyvédjelöltei) vagy a közjegyzőt (közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet) állásától nem jogerős határozattal elmozdítja, az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törli, gyakorlatától eltiltja, az igazolás alá vont a fellebbezés jogerős elintézéséig ügyvédi (ügyvédjelölti), közjegyzői (közjegyzőhelyettesi, közjegyzőjelőlti) gyakorlatot nem folytathat.

A hozott határozatokat az igazoló eljárás alá vont személlyel, az igazságügyminiszterrel, továbbá az ügyvédi, illetőleg közjegyzői kamarával kell közölni.

7. §

A fellebbezési eljárás tekintetében az 1080/1945. ME rendelet 24. §-át kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ügyvédségtől, illetőleg közjegyzőségtől való elmozdítás (ügyvédjelöltek névjegyzékéből való törlés, közjegyzőnelyettesi, közjegyzőjelőlti gyakorlattól való eltiltás) az állásvesztéssel esik egy tekintet alá.

8. §

Azokat az ügyvédeket (jelölteket) és közjegyzőket (helyetteseket, jelölteket), akiket a zsidótörvény (lendelet) folytán töröltek az ügyvédi vagy a közjegyzői kamarából, kamarai tagoknak kell tekinteni.

9. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamaiban levő igazolási ügyekben is alkalmazni kell.

A 45/117/1945. IM számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1945. évi április hó 25. napján.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök