3630/1945. ME rendelet

a zsidótörvények alapján megvont italmérési engedélyek visszajuttatásával kapcsolatban az üzleti berendezés (felszerelés) átvétele és a beruházások (helyreállítások) értékének megtérítése tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A zsidótörvények és rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 200/1945. ME rendeletnek (Magyar Közlöny 9. számi az italmérési engedélyek visszajuttatásával kapcsolatos végrehajtása során az időközi engedélyes üzleti berendezésének (felszerelésének) az eredeti engedélyes által való átvétele, továbbá az időközi engedélyes által teljesített beruházások (helyreállítások) értékének megtérítése tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók.

2. §

(1) Ha a pénzügyigazgatóság az időközi engedélyest arra kötelezte, hogy engedélyét áthelyezze, az időközi engedélyes az eredeti engedélyestől követelheti, hogy térítse meg az üzlethelyiségre általa fordított beruházások és helyreállítások értékét.

(2) Az áthelyezésre kötelezett időközi engedélyes kívánságára az eredeti engedélyes köte-les rendes forgalmi áron átvenni az üzleti berendezést és felszerelést is. Ilyen kívánságot csak az egész üzleti berendezésnek (felszerelésnek) és nem egyes berendezési (felszerelési) tárgyaknak átvételére vonatkozólag és csak az áthelyezésre kötelező végzés kézbesítéstől számítolt nyolc nap alatt lehet előterjeszleni.

(3) Ka a felek az előbbi bekezdések alapján fizetendő összegben vagy annak egyes tételeiben megállapodni nem tudnak, az áthelyezésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt nap alatt bármelyik fél a következő § szerint szervezett egyeztető bizottság döntését kérheti a vitás érték megállapítása végett.

(4) Az eredeti engedélyes az (1) és (2) bekezdés alapján járó összeget a megállapodás megkötésétől számitott tizenöt nap alatt, ha pedig ezt az összeget egészben, vagy részben az egyeztető bizottság állapította meg, ennek döntésétől számítolt tizenöt nap alatt köteles megfizetni Ha ezalatt a határidő alatt az eredeti engedélyes a teljes összeget nem fizeti meg, az időközi engedélyesnek a határidő lejártától számított nyolc nap alatt előterjesztett kérelmére a pénzűgyigazgatóság korábbi végzését hatályon kívül helyezi és az eredeti engedélyest kötelezi engedélyének áthelyezésére.

(5) A jelen § rendelkezéseit abban az esetben is megfelelően alkalmazni kell, ha az eredeti engedélyes engedélyének feléletlése folytán olyan személy köteles az üzlethelyiségét az eredeti engedélyesnek átengedni, aki még nem nyert engedélyt, hanem az italmérést jogfolytonosság alapján gyakorolja.

3. §

(1) A 2. § (3) bekezdésében említett egyeztető bizottságokat - mégpedig minden pénzügyigazgatóság székhelyén - az alábbi rendelkezések alapulvételével a pénzügyminiszter szervezi meg.

(2) Mindegyik egyeztető bizottság három tagból alakul. A tagok közül egyet-egyet az érdekeltek választanak, harmadik tagot pedig - aki egyben a bizottság elnöke - Budapesten a pénzügyminiszter, vidéken a pénzügyigazgatóság nevezi ki.

(3) Az egyeztető bizottság a feleket meghallgatja, elrendeli a szükséges bizonyítást

(4) Az egyeztető bizottság szótöbbséggel dönt.

(5) Az egyeztető bizottság a méltányos jog szellemében köteles eljárni.

(6) Az egyeztető bizottság bírói ut kizárásásával határoz, határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az egyeztető bizottság határozata, ha az időközi engedélyes a 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben nem terjeszt elő kérelmet, közigazgatási uton végrehajtható.

(7) Egyebekben az egyeztető bizottságok előtti eljárásnak az illetékekre és eljárási költségekre is kiterjedő részletes szabályait a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg.

4. §

A jelen rendelet kihirdetésének napjával lép hatályba.

Budapest, 1945. évi június hó 21-én.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök