45010/1945. IM rendelet

az itélőbirák eskütételéről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 17/1945. ME rendeletének 1. § 3. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

Minden kinevezett, tényleges szolgálatot teljesítő ítélőbíró az alábbi esküt köteles letenni:

"Én ..................... esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott ideiglenes nemzeti kormányhoz hü leszek, a hivatali titkot megőrzöm, a törvényeket, a törvényes szokásokat és rendeleteket, igy az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait és az ideiglenes nemzeti kormány rendeleteit megtartom, ezek szerint erőmhöz és tehetségemhez képest a hivatalomhoz tartozó minden ügyben az előttem perlekedőknek vagy hozzám folyamodóknak személyválogatás, érdekeltség és elfogultság nélkül, kérést, jutalmat, kedvezést és kedvkeresést, félelmet és gyülöletet félretéve, részrehajlatlanul, lelkiismeretesen és meggyőződésem szerint igazságot szolgáltatok, tisztemben hiven, pontosan, serényen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával eljárok. Isten engem ugy segéljen."

2. §

Az itélőbirák az esküt a bíróság székhelyén a bírák együttes ülésében az igazságügyminiszter kiküldöttjének jelenlétében teszik le.

3. §

Az eskü letételének megtagadása a szolgálatból való azonnali, nyugdíjigény nélküli elbocsátást von maga után.

4. §

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az eskü szövegét, az esküt tevők neveit, hivatali állásukat, az esküt tevők és az igazságügyminiszter kiküldöttjének, valamint a jegyzőkönyvezetőnek aláírását.

A felvett jegyzőkönyv másolatát a bíróság elnöke (vezetője) haladéktalanul megküldi az igazságügyminiszternek.

5. §

Az eskütételre később jelentkezők a területileg illetékes ítélőtábla, illetve törvényszék elnöke (vezetője) előtt tesznek esküt, aki az erről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul felterjeszti az igazságügyminiszterhez.

6. §

A bíróság elnöke (vezetője) külön jegyzéket készít az itélőbirákról, akik az eskü letételét megtagadták. A jegyzőkönyvet haladéktalanul felterjeszti az igazságügyminiszterhez.

7. §

Az eskü letétele nem mentesit az igazolási eljárás alól. (15/1945. ME rendelet.)

8. §

Ez a rendelet 1945. évi január hó 10. napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi január hó 4. napján.

Valentiny Ágoston s. k.,

igazságügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1945/2. száma. Megjelent 1945.01.27.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére