6750/1945. ME rendelet

a közhivatalnokok munkafegyelmének fokozottabb biztosítása tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A 81/1945. ME rendelet 15. §-a (az 1440/1945 rendelet 10. §-a) azzal a 7. ponttal egészíttetik ki, hogy népellenes bűntettben bűnös

7. az a közhivatalnok, aki hivatali kötelességét, szándékosan súlyosan megsérti, különösen felettes hatóságának törvényszerű szolgálati utasítását nem teljesiti vagy rosszhiszeműen nem a kellő időben vagy nem a megszabott módon teljesiti. ha ezáltal a demokratikus kormányzat rendelkezéseinek zavartalan végrehajtásai súlyosan veszélyezteti, vagy az ország népi és demokratikus szellemben való újjászervezését lényegesen akadályozza.

2. §

Az 1. §-ban meghatározott bűncselekmény miatt a bűnvádi eljárást csupán az illetékes miniszter feljelentésére lehet megindítani. A terhelt előzetes letartóztatásának elrendeléséhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges.

3. §

Az 1. §-ban meghatározott cselekményre az 1440/1945. ME rendelet 16. §-át nem lehet alkalmazni.

4. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest. 1945. évi augusztus hó 16-án.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére