1100/1946. ME rendelet

az áru- és anyagkészletek termelésének, felhasználásának és forgalmának szabályozásáról szóló rendeletben megállapított bűncselekményeknek az uzsorabiróság elé utalása tárgyában

A minisztérium az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. XI. tc.15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A 12400/1945. ME sz. rendelet (Magyar Közlöny 1945. évi 208. szám) 2. §-a a következő rendelkezésekkel egészíttetik ki:

A jelen rendelet alá eső bűncselekmények esetében az eljárás az uzsorabiróság hatáskörébe tartozik. A 7070/1941. ME rendelet (Budapesti Közlöny 225. szám) 2. §-ának (a 9060/1941. ME rendelet - Budapesti Közlöny 228. szám 4.-§ a első bekezdésének) rendelkezéseit a jelen rendeletben meghatározott, büncselekmények miatt folyó eljárásban is alkalmazni kell.

A katonai büntetőbíráskodás alá tartozó egyénekre, nézve az 1920. XV. tc. 10. §-a megfelelően alkalmazandó.

2. § A jelen rendelet kihirdetése napján, lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 1946. évi január hó 31-én.

Tildy Zoltán s. k.,

miniszterelnök