5280/1947. (IV. 29.) ME rendelet

a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok vagy baloldali magatartás folytán elvesztett hűtőházak és baromfifeldolgozó telepek visszabocsátásnak korlátozása tárgyában

A minisztérium az 1946: XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947: VIII. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli:

1. § Hűtőházak, továbbá baromfifeldolgozó telepek (üzemek) és az ezekhez tartozó berendezési vagy felszerelési tárgyak, valamint ingatlanok visszabocsátása iránt támasztott igény esetében a 7590/1945. ME rendeletet (Magyar Közlöny 123. szám) s az ezt módosító és kiegészítő jogszabályokat az alábbi §-okban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, ha a használó törvényesen bejegyzett olyan szövetkezet, amely a földmivelésügyi, valamint a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszterek egyetértve adott tanúsítványával igazolja, hogy a szóbanforgó vagyontárgyakra közérdekű munkájának biztosítása érdekében szüksége van. Az ilyen tanúsítvány bemutatására a szövetkezetnek - kérelmére - legfeljebb 30 napi határidőt kell engedélyezni.

2. § Ha a használó bizonyítja, hogy a visszabocsátani kért javakért azok akkori forgalmi értékének (áru- és anyagkészlet esetében azok akkori nagykereskedői beszerzési árának) legalább kétharmadát ő, illetőleg jogelőde annak idején megfizette, a használó a javaknak természetben való visszabocsátására, illetőleg átengedésére nem kötelezhető, hanem csupán arra, hogy a korábban teljesített fizetést oly összegre egészítse ki, amely a javakért járó teljes értékű ellenszolgáltatásnak felel meg. Evégből meg kell állapítani, hogy a használó annak idején a javak akkori forgalmi értékének (nagykereskedői beszerzési árának) milyen hányadát nem fizette meg, meg kell továbbá állapítani, hogy a javak szerzéskori állapotához mért jelenlegi értékének (jelenlegi nagykereskedői beszerzési árának) ilyen hányada mily összeget tesz ki s a használót ennek az összegnek a megfizetésére kell kötelezni.

3. § Ha a használó, illetőleg jogelőde a visszabocsátani kért javakért annak idején nem fizetett a 2. §-ban meghatározott arányú ellenszolgáltatást, a visszabocsátás mellőzését kimondani nem lehet, ebben az esetben is igényelheti azonban a használó, hogy a vissza-bocsátást rendelő határozatban részére e javak tekintetében olyan tartamú további birtoklási és használati jog biztosíttassék, amelynek megfelelő bérösszeget az általa ellenszolgáltatásként fizetett összeg - az akkori értékek figyelembevételével - fedezett volna, ha a javakat annak idején, mint bérlő vette volna birtokába; a visszabocsátás időpontjául ilyenkor ennek a használati időtartamnak a lejártát kell megállapítani. A használati időtartamnak ennél a megállapításánál a fizetéskori viszonyoknak megfelelően feltételezett bért félévenkint esedékes szolgáltatásként kell alapul venni s amennyiben ehhez képest a használó, illetőleg jogelőde állal teljesített ellenszolgáltatás előre fizetésnek minősül, azt évi 5%-os kamattérítésnek megfelelő felemelt összeggel kell a használó javára számításba venni.

4. § A jelen rendelet hatálya alá cső ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

5. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 1947. évi április hó 24-én.

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök