1948. évi XIV. törvénycikk

a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § A szénbányászat államosításáról szóló 1946: XIII. tc. 6. §-ának (2) bekezdésében a kártalanítást szabályozó törvény javaslatának benyújtására megszabott s legutóbb az 1947. évi XVI. tc. 2. §-ával meghosszabbított határidő az 1948. évi december hó 31. napjáig meghosszabbíttatik.

2. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvennyolcadik évi február hó tizenharmadik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

köztársasági elnök

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök